Anotācija (ex-ante)

23-TA-1629: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Labklājības ministrijas iniciatīva. Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 “Labklājības ministrijas nolikums” 4. punkts.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir atļaut Finanšu ministrijai nodot Labklājības ministrijas valdījumā valstij piederošus nekustamos īpašumus – divas zemes vienības, kas  nepieciešamas Labklājības ministrijas funkciju īstenošanai sociālās aizsardzības jomā  un  nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemes vienībām uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
            Izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā" paredz nodot Labklājības ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0235) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) Ezera ielā 13, Balvos, Balvu novadā, un valsts nekustamo īpašumu  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0234) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0234) Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā, (turpmāk – valsts nekustamie īpašumi).
Valsts nekustamo īpašumu raksturojums:
 Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0235) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) Ezera ielā 13, Balvos, Balvu novadā ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā Balvu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000441197, lēmuma datums 2022.gada 28.oktobris.
           
          Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) noteikts statuss – nekustamais īpašums; zemes vienības platība: 0,3865 ha; zemes vienības lietošanas mērķis: kods 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve; kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri noteikta 4588 euro.

            Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) platības sadalījums pa lietošanas veidiem: zeme zem ēkām (0,3865 ha).
Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) saskaņā ar NĪVKIS datiem reģistrēts apgrūtinājums:
dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,1880 ha;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0422 ha.
Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000441197 ierakstiem zemes vienībai nav reģistrēti apgrūtinājumi.

Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0234) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0234) Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā Balvu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000441202, lēmuma datums 2022.gada 28.oktobris.
           
          Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 02354) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) noteikts statuss – nekustamais īpašums; zemes vienības platība: 0,2262 ha; zemes vienības lietošanas mērķis: kods 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve; kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri noteikta 2987 euro.

            Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0234) platības sadalījums pa lietošanas veidiem: zeme zem ēkām (0,2262 ha).
Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0234) saskaņā ar NĪVKIS datiem un ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000441202 ierakstiem nav reģistrēti apgrūtinājumi.

 Valsts nekustamie īpašumi  nav apbūvēti un nav iznomāti.
           
Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā. Vienlaikus tā ir Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde nozarē, kā arī Labklājības ministrija ir atbildīgā institūcija par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšanu Eiropas Savienības fondos.
Labklājības ministrijas misija ir veidot cieņpilnu, sociāli drošu, iekļaujošu un līdztiesīgu vidi ikvienam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.49 “Labklājības ministrijas nolikums” 4.punktam, ministrijas ir šādas funkcijas:
4.1. izstrādāt darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības politiku;
4.2. organizēt un koordinēt darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu;
4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumu” (turpmāk – VNĪ) saņemta Labklājības ministrijas 13.01.2023. vēstule Nr.28-2-01/62, kurā tā apliecina gatavību pārņemt valdījumā nekustamos īpašumus Ezera ielā 13, Balvos, Balvu novadā, un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā, vienlaikus informējot, ka tās vārdā uz valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pilnvarota pieteikties ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (turpmāk – VSIA “Šampētera nams”).

Atbilstoši VNĪ saņemtajā VSIA "Šampētera nams" 22.12.2022. vēstulē Nr.1-15/142 minētajam, valsts nekustamie īpašumi nepieciešami, lai īstenotu  Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķi "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākumam "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" (turpmāk – Pasākums). Pasākuma ietvaros plānots izveidot kopienā sniegtu jeb ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūru sociālās aprūpes nodrošināšanai bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centros.
         
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā", paredzot Labklājības ministrijai pārņemt no Finanšu ministrijas nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumus, saistībā ar zemes vienības  pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā, segs Labklājības ministrija no saviem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Tiesību aktu projektu publiskajā portālā Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.
 

6.4. Cita informācija


Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē: www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Labklājības ministrija
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi