Anotācija (ex-ante)

22-TA-2935: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar Projektu tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumos Nr.130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk - Noteikumi Nr.322), kas nosaka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – 5.5.1.SAM) ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" (turpmāk – ceturtā atlases kārta) īstenošanas nosacījumus, pamatojoties uz:
1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu;
2) Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51. 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem"" (turpmāk – protokollēmums) 3., 4. un 7.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt, ka 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros Lielās ģildes objekta atjaunošana tiek īstenota posmos, līdz ar to nepieciešams 5.5.1.SAM ietvaros atbrīvoto finansējumu paredzēt Rīgas pils Konventa (Kastelas) un Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanai un atlikušo atbrīvoto finansējumu pārdalīt uz 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķi "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – 5.6.1.SAM).
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Eiropas Komisija 2014.gada 20.jūnijā apstiprināja Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, kas nosaka, ka, veicot investīcijas saskaņā ar Tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, stratēģijas "Latvija 2030" telpiskās attīstības perspektīvu, Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija" un Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam un pašvaldību integrētās attīstības programmām, tiks veicināta starptautiski nozīmīga kultūras un dabas mantojuma līdzsvarota attīstība un to izmantošana kā resurss uzņēmējdarbībai un reģionālajai attīstībai, radot jaunas darba vietas atbalstāmajās teritorijās. Veicot investīcijas atbilstoši pašvaldību integrētām attīstības programmām nacionāli un starptautiski nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras attīstībā, kā arī ar kultūras mantojuma objektu saistīto pakalpojumu izveidē, tiks rastas jaunas funkcijas pašlaik nepietiekami izmantotiem kultūras un dabas objektiem, attīstot ilgtspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Attiecīgi Eiropas Komisijas 2014.gada 11.novembrī apstiprinātajā Latvijas izstrādātajā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iekļauts 5.5.1.SAM, kura ietvaros paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus.

Atbilstoši darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktajam 5.5.1.SAM ieviešana notiek šādu atlases kārtu ietvaros:
1. pirmā atlases kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes pašvaldības" (turpmāk – pirmā atlases kārta);
2. otrā atlases kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)" (turpmāk – otrā atlases kārta);
3. trešā atlases kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (turpmāk – trešā atlases kārta);
4. ceturtā atlases kārta.

Visu 5.5.1.SAM atlases kārtu ietvaros ir uzsākta vai pabeigta projektu īstenošana. Projektu īstenošanu var nodrošināt līdz 2023.gada 31.decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai izpildītu Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 77.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 3.punktā doto uzdevumu "Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2022.gada 16.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem, informējot par to izpildes gaitu un finansējuma apguvi", Ministru kabinetā 2022.gada 4.oktobrī tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai Covid-19 pandēmijas radītās sekas un esošā ģeopolitiskā situācija saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra, ir būtiski mainījusi tirgus situāciju arī būvniecības nozarē, radot būvmateriālu un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kā rezultātā tika veikts, tai skaitā 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas īstenošanā esošo infrastruktūra projektu izvērtējums, lai gūtu pārliecību, ka nepastāv finanšu resursu pieejamības un darbu veikšanas izpildes termiņa riski.

Informatīvā ziņojuma izvērtējumā identificēti riski 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (turpmāk – Lielās ģildes pārbūves projekts) īstenošanā. Lielās ģildes pārbūves projekta īstenošanai 2021.gada 10.augustā tika noslēgts līgums starp valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo projekta finansējumu 6 564 536,47 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris. Lielās ģildes pārbūves projekta ietvaros 2022.gada 3.maijā izsludināts atklāts konkurss "Būvniecības darbi objektā Amatu ielā 6, Rīgā" un 2022.gada 7.jūlijā būvdarbu iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma rezultātā, ņemot vērā Lielās ģildes pārbūves projektā pieejamo finansējumu būvdarbu veikšanai, kopējais finansējuma iztrūkums būvdarbu pilnīgai Lielās ģildes pārbūves projekta īstenošanai ir 3 637 431,31 euro bez PVN (4 401 291,89 euro ar PVN). Informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī būvdarbu līgums nav noslēgts.

Ar informatīvo ziņojumu tika izvērtēti papildu riski, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu Rīgas vēsturiskajā centrā valsts nozīmes kultūras piemineklī, un attiecīgi, ņemot vērā Lielās ģildes pārbūves projekta progresu un augstu varbūtību, ka būvdarbu veikšanas laikā var rasties kavējumi, var tikt konstatēta papildus darbu, papildus projekta risinājumu, detalizācijas izstrādes vai papildus ekspertīzes nepieciešamība, kā arī ņemot vērā būvdarbu veikšanas sezonalitātes ietekmi, tika nolemts, ka 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas Lielās ģildes pārbūves projektā ir augsts risks nepabeigt projekta īstenošanu plānotajā laikā, kā arī šobrīd nav pieejams finansējums būvdarbu papildus darbu izmaksu segšanai un būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanai.
Risinājuma apraksts
Ar informatīvo ziņojumu, izvērtējot darbībā esošo infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu, jau piešķirtā finansējuma izlietojumu, iespējamo izmaksu sadārdzinājumu un projekta mērķu sasniegšanu noteiktajā laikā un kvalitātē, kā arī apzinot informāciju par kultūras infrastruktūras projektos nepieciešamo papildu finansējumu, lai sasniegtu projektu pilnīgu pabeigtību un nodrošinātu kultūras iestāžu funkciju ēkās pēc būvdarbu pabeigšanas, tika pieņemts lēmums Lielās ģildes pārbūves projektu īstenot pakāpeniski – divos plānošanas periodos, atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.-2020.gada periodā) (2021/C 417/01). Attiecīgi Lielās ģildes pārbūves projektu paredzēts sadalīt divos posmos, pirmo posmu īstenojot ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros, attiecinot Lielās ģildes pārbūve projekta sagatavošanas un vadības izmaksas, kā arī būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, kas kopā ir ne vairāk kā 433 040 euro (85% jeb 368 084 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 15% jeb 64 956 euro valsts budžeta finansējums), savukārt otro posmu - projektā plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu (Lielās ģildes ēkas pārbūvi un atjaunošanu un kultūras pakalpojumu nodrošināšanu) īstenojot 2021.-2027.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas" 5.1.1.5.pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus" (turpmāk - 5.1.1.5.pasākums) ietvaros. Tāpat tiks izvērtēta iespēja atsevišķiem, ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu saistītiem darbiem piesaistīt finansējuma no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i.investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" (turpmāk - 1.2.1.4.i.investīcija) programmas. Ņemot vērā to, ka ir izstrādāta Lielās ģildes pārbūves projekta būvniecības dokumentācija un projekta īstenotājs būvniecības darbus, kas bija plānoti 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros, īstenos 5.1.1.5.pasākuma ietvaros, savukārt pārējos darbus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu, 1.2.1.4.i.investīcijas ietvaros, Kultūras ministrija, piedaloties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās vai sniedzot atzinumu par 5.1.1.5.pasākuma vai 1.2.1.4.i.investīcijas projekta ietvaros plānotajām darbībām, nodrošinās dubultā finansējuma riska izvērtēšanu.

Ņemot vērā protokollēmuma 3., 4. un 7.punktā noteiktos uzdevumus, Lielās ģildes pārbūves projekta neapgūto jeb "atbrīvoto" finansējumu nepieciešams pārdalīt augstas gatavības projektiem, kuros nav tik augstu projekta īstenošanas risku, t.i., objekta pārbūves pabeigšana iespējama līdz 2023.gada 31.decembrim: 

1. 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai (būvniecības 1. un 2.kārtas pabeigšanai 2023.gadā) Pils laukumā 3, Rīgā, paredzot kopējo attiecināmo finansējumu 3 313 432 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 2 816 417 euro un valsts budžeta finansējumu 497 015 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 18.maija rīkojumu Nr.344 "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra rīkojumu Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" pieejamais finansējums projekta īstenošanai 2023.gadā ir 3 945 057 euro – I un II kārtas būvdarbu un restaurācijas darbu pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim. Rīgas pils I un II kārtas darbu būvdarbi ir labi nodalāmi un paredz veikt vispārējos un specializētos celtniecības darbu Rīgas pils Kastelas dienvidu korpusā un tā pieguļošajās telpās, kas tiks nodotas Latvijas Nacionālās vēstures muzeja vajadzībām. Ar sasniedzamo rezultātu projekts atbilst 5.5.1.SAM mērķim saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, līdz ar to projektu iespējams pārcelt un finansēt no 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas finansējuma (būvdarbu PVN sedzams no Lielās ģildes pārbūves projektam plānotajām PVN izmaksām). 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas projekta īstenošanas rezultātā būs restaurēts Rīgas pils Kastelas dienvidu korpuss un tā pieguļošās telpas, kas tiks nodotas Latvijas nacionālās vēstures muzeja vajadzībām. Pēc projekta īstenošanas Rīgas pils Kastelā (lielajā velvju zālē) tiks rīkoti koncerti un pasākumi, nodrošinot apmeklējuma pieaugumu. Atbalsts Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūves un restaurācijas projektam nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajos objektos ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

2. 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā īstenošanai, paredzot kopējo attiecināmo finansējumu 1 463 282 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 243 789 euro un valsts budžeta finansējumu 219 493 euro. 2019.gada 6.novembrī valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" (turpmāk – VSIA "Rīgas cirks") noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.SAM 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" īstenošanu, kura mērķis ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti. 2021.gada 13.maijā atklāta konkursa rezultātā VSIA "Rīgas cirks" noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību "AIDACO GROUP" par būvdarbu veikšanu par kopējo līgumsummu 3 873 650,96 euro (ar PVN). Līdz šim atbalstītais papildu finansējums projekta īstenošanai ir 2 306 844,40 euro. Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves darbu laikā, veicot demontāžas un atsegšanas darbus, tika konstatēti apstākļi, kuru rezultātā radās nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas un iekļaut neparedzētus būvdarbus. Saistībā ar papildu un neparedzētajiem būvdarbiem ir pieaudzis arī projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbu apjoms, kā arī papildu darbu veikšanai ir nepieciešams būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājums, kā rezultātā proporcionāli līguma izpildes termiņa pagarinājumam pieaug arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksas. Papildus minētajam, būvdarbu veicējs ir iesniedzis arī aprēķinu par būvdarbu sadārdzinājumu, kas radies Krievijas militārās agresijas Ukrainā un ar to saistīto sankciju rezultātā. Ievērojot minēto, kopējais Rīgas cirka ēkas būvdarbu pabeigšanai trūkstošais finansējums ir aptuveni 154 092 euro (186 452 euro ar PVN). Lai VSIA "Rīgas cirks" pēc būvdarbu pabeigšanas varētu pilnvērtīgi uzsākt savu profesionālo darbību, pārbūvētajā Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā, VSIA "Rīgas cirks" ir nepieciešams aprīkojums par kopējo summu aptuveni 1 272 890 euro (1 540 196,90 euro ar PVN), kas ietver arēnas aprīkojumu (tribīnes, skatuves podestus, gaismu fermas un motorus, gaismas sistēmas un vadības sistēmu, skaņu sistēmu, aizkaru sistēmu) un skatītāju telpu aprīkojumu (mazās iekārtas un mēbeles: plauktus, garderobi, sanitārtehnisko aprīkojums). Pašreiz tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai, ko ir paredzēts izsludināt 2022.gada novembra sākumā. Kopējā Rīgas cirka ēkas būvdarbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādei nepieciešamā summa pēc šā brīža aplēsēm ir 1 426 982 euro (1 726 648 euro ar PVN), papildus 36 300 euro nepieciešams projekta vadības nodrošināšanai. Ar sasniedzamo rezultātu Rīgas cirka projekts atbilst 5.5.1.SAM mērķim saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, līdz ar to projekta sadārdzinājumu un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu iespējams finansēt no 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas finansējuma. 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas projekta īstenošanas rezultātā apmeklētājiem būs pieejama Rīgas cirka ēka Merķeļa ielā 4, Rīgā, un nodrošināti Rīgas cirka pakalpojumi, nodrošinot apmeklējuma pieaugumu. Atbalsts Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves projektam nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajos objektos ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

3. 5.6.1.SAM projektu būvdarbu sadārdzinājuma segšanai pārdalīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 151 566 euro apmērā šādu projektu īstenošanai:
3.1. projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 298 092 euro;
3.2. projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003 "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 765 207 euro;
3.3.projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005 "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 88 267 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Projektu tiek veiktas šādas izmaiņas Noteikumos Nr.130:
1) 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros atbalstāmos objektus un 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros plānotos projekta līmeņa iznākuma rādītājus, ko veido katra projekta plānotais ieguldījums iznākuma rādītāja sasniegšanā:
 
Objekts Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu
Rīgas pils Konvents (Kastela), Pils laukumā 3, Rīgā 1 1 6 000
Rīgas cirks, Merķeļa ielā 4, Rīgā 1 1 6 000
Lielā ģilde, Amatu ielā 6, Rīgā N/A N/A N/A
Dailes teātra skvērs 1 1 3 000
Latviešu strēlnieku laukums 1 1 3 000

2) tā kā objekta "Lielās ģildes Amatu ielā 6" atjaunošana tiks īstenota posmos un attiecīgi 5.5.1.SAM ietvaros paredzēts nodrošināt objekta "Lielās ģildes Amatu ielā 6" atjaunošanas pirmo posmu, ar Projektu tiek noteikts, ka 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros Lielās ģildes pārbūves projekta ietvaros ir sasniedzams 5.5.1.SAM uzraudzības rādītājs – izstrādāts un būvvaldē saskaņots objekta "Lielās ģildes Amatu ielā 6" atjaunošanas darbu būvprojekts;

3) ar Projektu tiek samazināts 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais finansējums 1 354 783 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 151 566 euro apmērā, kā arī nacionālais publiskais finansējums 203 217 euro apmērā, vienlaikus tiek precizēts katram objektam pieejamā finansējuma apjoms atbilstoši protokollēmumā noteiktajam;

4) tā kā Rīgas cirka ēka ir VSIA "Rīgas cirks" lietošanā, ar Projektu nepieciešams precizēt projekta iesniedzēju un sadarbības partneru loku, kā projekta iesniedzēju nosakot arī VSIA "Rīgas cirku", papildus nepieciešams precizēt, ka objekts, kurā tiek veiktas investīcijas, var būt ne tikai projekta iesniedzēja īpašumā, turējumā, valdījumā, bet arī lietošanā;

5) ar Projektu tiek precizēts nosacījums, nosakot gadījumus, kad projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem. Attiecīgi nosakot, ja projekta iesniedzējs pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 53.pantu, projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi un, ja projekts ir saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu un izveidotās infrastruktūras amortizācijas periodā (projekta dzīves cikla laika) ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalstītajā objektā ir mazāki par 50% no kultūras jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta atbalstītajā objektā, projekta iesniedzējam izmaksu un ieguvumu analīze nav jāveic;

6) ar Projektu tiek papildināts Noteikumu Nr.130 31.punkts, nosakot, ka iepirkumi projektu īstenošanas vajadzībām jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru;

7) ņemot vērā to, ka, lai VSIA "Rīgas cirks" pēc būvdarbu pabeigšanas varētu pilnvērtīgi uzsākt savu profesionālo darbību, ir nepieciešams aprīkojums par kopējo summu aptuveni 1 540 196,90 euro ar PVN, nodrošinot Rīgas cirka vēsturiskās ēkas būvdarbu pabeigšanu un pakalpojuma nodrošināšanu, ar Projektu tiek noteikts, ka uz Rīgas cirka aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu nav attiecināms, 35.6.apakšpunktā noteiktais ierobežojums iekštelpu un ārtelpu ekspozīcijas un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksām;  

8) ņemot vērā to, ka Lielas ģildes pārbūves projekts tiks īstenots posmos un attiecīgi 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros paredzēts attiecināt Lielās ģildes pārbūves projekta sagatavošanas un vadības izmaksas, kā arī būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, kas kopā ir ne vairāk kā 433 040 euro, ar Projektu paredzēts noteikt, ka uz Lielās ģildes atjaunošanas projektu neattiecas Noteikumu Nr.130 36.punktā noteiktais ierobežojums projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām. Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 18.3.apakšpunkts nosaka, ka projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, energosertifikācijas un energoaudita izmaksas kopā ir attiecināmas līdz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tas ir noteikts MK noteikumos par SAM īstenošanu. Attiecīgi ar Projektu Noteikumos Nr.130 atbilstoši informatīvā ziņojumā un tā protokollēmumā piedāvātajam risinājumam noteikts, ka Lielās ģildes pārbūves projektā nav jāpiemēro ierobežojums projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

Ar Projektu tiek precizēts 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros plānotā finansējuma sadalījums starp intervences kodiem:
 
Intervences kods Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējums, euro
92. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 2 419 222
94. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 4 428 290

Projektam nav ietekmes uz 5.5.1.SAM pirmās, otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlasi un finansējuma saņēmējiem.

Pēc Projekta spēkā stāšanās būs nepieciešami grozījumi līgumā par Lielās ģildes pārbūves projekta īstenošanu. Atbilstoši protokollēmuma 6.punktā noteiktajam, 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros īstenotā Lielās ģildes pārbūves projektā tiks nodrošināti nepieciešamie līguma grozījumi līdz 2022.gada 30.novembrim.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinās ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu VSIA "Rīgas cirks" un VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Plānotie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Regulas Nr.1303/2013 71.panta izpratnē, tādējādi neietekmējot īstenošanā esošos projektus (grozījumus līgumā par projekta īstenošanu).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas finansējuma saņēmēji
Ietekmes apraksts
Vērtējot Projekta īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, ir identificējams administratīvā sloga palielinājums 5.5.1.ceturtās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzējiem, ņemot vērā darbības, kas jāveic, īstenojot projektu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi".

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi".
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumu Nr.130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi" izstrādes laikā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi