Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-918: Rīkojuma projekts (Dalība padomē, komisijā, darba grupā)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Konkurences padomes locekļa amata pretendentu vērtēšanas komisiju" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Konkurences likuma 5. panta 2.1 daļa paredz, ka Konkurences padomes locekļa amata pretendentus izraugās atklātā konkursā. Pretendentu atlasi veic pretendentu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu nosaka Ministru kabinets.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt amata pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvu, kura veiks Konkurences padomes locekļa atlasi.  
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Konkurences likuma 5. panta otro daļu Konkurences padomes priekšsēdētāju, kas ir arī padomes priekšsēdētājs, un četrus padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā uz pieciem gadiem apstiprina Ministru kabinets. Konkurences likuma 5. panta 2.1 daļa paredz, ka Konkurences padomes locekļa amata pretendentus izraugās atklātā konkursā. Pretendentu atlasi veic pretendentu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu nosaka Ministru kabinets.
Šobrīd ir vakanta viena no četrām Konkurences padomes locekļu amata vietām un līdz ar to ir nepieciešams noteikt komisijas sastāvu un izsludināt atklātu konkursu uz šo amatu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Konkurences likuma 5. panta 2.1 daļa paredz, ka Konkurences padomes locekļa amata pretendentus izraugās atklātā konkursā, kuru atlasi veic pretendentu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu nosaka Ministru kabinets.
Risinājuma apraksts
Tā kā Konkurences likuma 5. panta 2.1daļa paredz, ka pretendentu atlasi veic pretendentu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu nosaka Ministru kabinets, tad nepieciešams pieņemt Ministru kabineta rīkojumu.
Rīkojuma projekts paredz, ka Konkurences padomes locekļa pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvā būs Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, kurš būs arī komisijas priekšsēdētājs, tās sastāvā būs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Zaiga Liepiņa, biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" valdes loceklis Jānis Lielpēteris un biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība"  padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.
Tāpat par novērotājiem plānots uzaicināt Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošinās Valsts kanceleja.

Konkurences padomes locekļa atlase notiks saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju, Konkurences padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlases kārtība".

Konkurences padomes locekļa amata konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu un atbildēs uz komisijas jautājumiem. Tāpat šajā kārtā pretendenti izklāstīs savu redzējumu par iestādes prioritātēm un attīstību. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks vērtētas pretendentu vadības kompetences, kuras vērtēs divi Valsts kancelejas pieaicināti neatkarīgi personālvadības speciālisti.
Konkursa noslēgumā komisija pieņems lēmumu par pretendentu vai pretendentiem, kuri vislabāk atbilst izvirzītajām prasībām, un ieteiks ekonomikas ministram virzīšanai Ministru kabineta apstiprinājumam.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts kanceleja
  • Ekonomikas ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi