Anotācija (ex-ante)

21-TA-1129: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu un Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 56.§) “Informatīvais ziņojums “Par atbalsta programmas “Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu” 3. un 4.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz piešķirt Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 730 220 euro apmērā, tai skaitā 718 604 euro, lai atbilstoši mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” (turpmāk – mērķprogramma) 4.kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā, un 11 616 euro, lai Valsts kultūrkapitāla fonds nodrošinātu pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojumu mērķprogrammas 4. un 5.kārtā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”) noteica publisko pasākumu norises ierobežojumus, atbilstoši kuriem no 2021.gada 15.jūnija varēja noritēt publiski pasākumi, kurus varēja apmeklēt tikai pilnībā pret Covid-19 vakcinētas personas, Covid-19 pārslimojušās personas vai personas ar negatīvu Covid-19 testu.
Daudzi pasākumu rīkotāji 2020.gadā plānotos pasākumus bija pārcēluši uz 2021.gada vasaru, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pasākumus nevarēja apmeklēt visi, kas iepriekš bija iegādājušies biļetes uz publiskajiem pasākumiem jeb biļetes iegādi bija veikuši brīdī, kad nebija zināmi ierobežojumi, kādas personas varēs apmeklēt pasākumus, līdz ar to atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 56.§) “Informatīvais ziņojums “Par atbalsta programmas “Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu” (turpmāk – protokollēmums) 2.punktam tika atbalstīts Kultūras ministrijas priekšlikums par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas turpināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim, savukārt atbilstoši protokollēmuma 3.punktam tika noteikts, ka mērķprogrammas īstenošanai, tostarp administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai, nepieciešamais finansējums līdz 2021.gada 31.decembrim, kas nepārsniedz 2 132 861 euro, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Saskaņā ar protokollēmuma 4.punktu Kultūras ministrijai tika uzdots pēc Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas kārtu pieteikumu izvērtēšanas sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par atbalsta programmas “Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu” tika pieņemts lēmums turpināt sniegt uzsākto atbalstu biļešu kompensācijai līdz 2021.gada 31.decembrim, precizējot iepriekš noteiktos kompensācijas mehānismus un nosakot, ka biļešu kompensācija 80% apmērā tiek veikta šādos gadījumos:
1. par līdz 2021.gada 1.jūlijam atceltajiem pasākumiem, kuru biļetes tirdzniecībā bija izliktas līdz 2021.gada 15.jūnijam;
2. par līdz 2021.gada 31.augustam atgrieztajām biļetēm uz pasākumiem, kuri bija izlikti tirdzniecībā līdz 2021.gada 15.jūnijam un tie notiek ar izmainītiem norises nosacījumiem, ja persona tos nevar apmeklēt noteikto ierobežojumu dēļ (nav veikta vai pabeigta pilna vakcinācija pret Covid-19, nav atbilstošs Covid-19 tests pasākuma apmeklējumam) vai arī izmainīto norises nosacījumu dēļ (datuma un programmas maiņa);
3. par apmeklētājiem atgriezto biļeti uz pasākumu, kurš notiek, bet persona un to pavadošā persona nevar to apmeklēt pozitīva Covid-19 testa dēļ.
Risinājuma apraksts
Kultūras ministrija, ņemot vērā Valsts kultūrkapitāla fonda sniegto informāciju par mērķprogrammas 4.kārtas ietvaros saņemto un izskatīto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ir sagatavojusi Projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai Valsts kultūrkapitāla fonds varētu izmaksāt kompensāciju Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem.
Šobrīd mērķprogrammas 4.kārtas ietvaros pieteikumus atbalstam iesnieguši 37 pasākumu rīkotāji un ir veikts visu iesniegto dokumentu izvērtējums, atbalstu sniedzot 35 pasākumu rīkotājiem. Lai atbilstoši mērķprogrammas 4.kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas un Covid-19 noteikto pulcēšanās ierobežojumu laikā atceltajiem pasākumiem, no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepieciešams finansējums 730 220 euro apmērā, tai skaitā 718 604 euro biļešu kompensācijas izmaksai 80% apmērā un 11 616 euro Valsts kultūrkapitāla fonda pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojuma nodrošināšanai mērķprogrammas 4. un 5.kārtā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 3.§) „Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu” 2.punktu tika atbalstīts Kultūras ministrijas priekšlikums, ka biļešu kompensācijām nepieciešamais finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 1.kārtā saņemto pieteikumu finansēšanai, kā arī administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai visās kārtās tiks nodrošināts Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” 2021.gada finansējuma, savukārt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 2. un 3.kārtā saņemto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, kas nepārsniedz 1 221 332 euro, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Lai nodrošinātu mērķprogrammas 1.kārtas ietvaros saņemto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” uz valsts budžeta apakšprogrammu 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” tika pārdalīti 872 978 euro, tai skaitā 847 084 euro, lai nodrošinātu kultūras pasākumu rīkotājiem biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem, un 25 894 euro, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojumu. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 1.kārtā finansējums piešķirts 25 kultūras pasākumu rīkotājiem par kopējo summu 680 220 euro. Mērķprogrammas 2.kātras ietvaros sniegts atbalsts 30 pasākumu rīkotājiem par kopējo summu 354 013 euro, savukārt mērķprogrammas 3.kārtas ietvaros sniegts atbalsts 45 pasākumu rīkotājiem 639 740 euro apmērā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
-
Nozare
Māksla, izklaide un atpūta
Nozaru ietekmes apraksts
Biļešu kompensācijas izmaksa tiešā veidā ietekmēs mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kas rīko publiskos pakalpojumus un ņemot vērā noteiktos epidemioloģisko ierobežojumus tika ierobežota publisko pasākumu darbība vai par tie tika atcelti.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
730 220
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
730 220
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-730 220
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-730 220
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
730 220
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums 730 220 euro apmērā tiks izlietots, lai Valsts kultūrkapitāla fonds nodrošinātu mērķprogrammas 4.kārtas ietvaros piešķirtās kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācijas izmaksu 718 604 euro apmērā un pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojumu mērķprogrammas 4. un 5.kārtā 11 616 euro apmērā.

Pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojuma apmaksa:
2021.gada 12.oktobra iepirkuma līguma Nr.10/2021 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsta programmas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” iesniegto pieteikumu izvērtējumu atbilstoši konkursa nolikumam (29.09.2021.VKKF padomes sēdē apstiprinātā nolikuma redakcija)” kopējā summa ir 11 616 euro (līguma kopējā summā ieskaitot arī pievienotās vērtības nodokli). Līgums paredz, ka SIA “CSE COE” atbilstoši mērķprogrammas konkursa nolikuma nosacījumiem veic mērķprogrammas 4. un 5. kārtā iesniegto pieteikumu izvērtējumu un atbilstoši līguma nosacījumiem apmaksa par sniegto pasākumu tiek veikta sekojošā kārtībā: 50% no līguma summas (5 808 euro) tiek izmaksāti par izpildītāja 2021.gada oktobrī veiktajiem darbiem 10 darba dienu laikā pēc pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 50% no līguma (5 808 euro) tiek izmaksāti par izpildītāja 2021.gada decembrī veiktajiem darbiem 10 darba dienu laikā pēc pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Lai atbilstoši mērķprogrammas 4.kārtas rezultātiem 35 kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas un Covid-19 noteikto pulcēšanās ierobežojumu laikā atceltajiem pasākumiem, nepieciešams finansējums 718 604 euro apmērā, kuru nepieciešams pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

No piešķirtā finansējuma mērķprogrammas 4.kārtas ietvaros tiks izmaksāta kompensācija šādiem kultūras pasākumu rīkotājiem:
Finansējuma pieprasītāja organizācija Atbalsta apmērs (euro)
Mūzikas prāmis, SIA 1 292,11
deBusul Music, SIA 154 897,80
Siguldas opermūzikas svētki, biedrība 19 699,85
Kultūras ideju platforma, nodibinājums 27 010,98
Premium ART, SIA 593,04
BDG concerts, SIA 11 420,14
BiSMART, SIA 6 369,14
AUTOOSTA 1984, SIA 222 302,02
Latvijai, biedrība 1 956,41
Izklaides producentu grupa 7, SIA 10 101,00
Latvijas Leļļu teātris, VSIA 1 616,08
Latvijas Radio, VSIA 1 006,32
AMINATAMUSIC, SIA 12 986,86
Dailes teātris, VSIA 1 829,94
Ultra Events, SIA 4 139,21
Kurzemes filharmonija, SIA 286,94
Austrumlatvijas koncertzāle, SIA 299,50
Lo-Fi, SIA 384,00
Latvijas Nacionālais teātris, VSIA 6 083,11
Latvijas Koncerti, VSIA 17 033,22
BDG concerts, SIA 80 965,10
ART MANAGMENT GROUP, SIA 40 879,36
Izdevniecība MicRec, SIA 741,72
Astro Music, SIA 7 065,39
Latvijas Jaunatnes teātris, nodibinājums 16 571,80
Global Technology Group, SIA 13 499,64
Liepājas teātris, SIA 339,99
L TIPS AGENCY, SIA 13 642,18
Savstarpējo attiecību mācību centrs SAINS, SIA 725,84
Positivus, SIA 27 839,19
Modes muzejs, SIA 1 850,88
Valmiermuižas kultūras biedrība 124,80
Liepājas simfoniskais orķestris, VSIA 8 800,03
Latvijas Nacionālā opera un balets, VSIA 3 161,89
Ineses Galantes fonds, nodibinājums 1 087,80
KOPĀ 718 603,58
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumi tiks segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts kultūrkapitāla fonds

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi