Anotācija (ex-ante)

24-TA-760: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā un septītā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (turpmāk – noteikumi Nr. 776) noteikto projektu īstenošanas uzsākšanas un dokumentu iesniegšanas termiņu projektiem, kuru attiecināmo izmaksu summa pārsniedz piecus miljonus euro.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekti tiek īstenoti atbilstoši noteikumos Nr. 776 noteiktajai kārtībai, paredzot, ka tehnikas iegādes projektu uzsāk īstenot sešu mēnešu laikā, bet būvniecības projektu – deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu, turklāt projekts pilnībā jāpabeidz līdz plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar noteikumiem Nr. 776 tika ieviesta Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam, kuras īstenošana turpinājās arī pārejas periodā – 2021.–2022. gadā. Piemērojot N+3 principu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto projektu izdevumi ir attiecināmi līdz 2025. gada 31. decembrim. Tas ir galīgais termiņš izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijai. Pēdējos gados projektu īstenošanu, īpaši lielajos projektos, kuru attiecināmo izmaksu summa pārsniedz piecus miljonus euro, ievērojami ir aizkavējusi ekonomiskā un ģeopolitiskā situācija. Lielu projektu īstenošanai ir nepieciešams ilgāks īstenošanas periods, nekā paredzēts noteikumos Nr. 776, lai varētu sagatavot saistīto dokumentāciju un izpildes plānu. Tādējādi pastāv risks zaudēt pieejamo finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, jo lielos projektus nav iespējams pilnībā pabeigt līdz plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām. Spēkā esošie noteikumi neietver atsauci uz Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodu, tā ierobežojot atbalsta saņēmējus, kas ir ieinteresēti ražot inovatīvus produktus, bet 39.2. apakšpunkta norma ierobežo viņu izdarīto izvēli, lai šādas ražošanas iespējas būtu īstenojamas ar Eiropas līdzfinansējumu.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektā ietverti specifiski nosacījumi par projektiem, kuru attiecināmās izmaksas pārsniedz piecus miljonus euro, ievērojot to, ka lielo projektu iepirkumu un būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai nepieciešams ilgāks sagatavošanas un īstenošanas laiks, nekā paredzēts spēkā esošo noteikumu Nr. 776 25. punktā, 74.9.1. apakšpunktā un 77. punktā.
Noteikumu projekts paredz, ka situācijā, kad projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz piecus milj. euro, minēto punktu prasības atbalsta saņēmējs var izpildīt 24 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pēc nepieciešamības, izvērtējot atbalsta saņēmēja iesniegto pamatojumu, Lauku atbalsta dienests var šo termiņu pagarināt.
Tāpat ir paredzēta iespēja lielos projektus dalīt īstenošanas posmos un saņemt atbalstu, ja atsevišķā posma īstenošanas izdevumi ir segti un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība.
Projekts vai tā posms, ko īsteno pēc Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2014.–2020. gadam plānošanas perioda izdevumu attiecināmības perioda beigām, tiek finansēts no atbalsta saņēmēja paša finanšu līdzekļiem.
Noteikumu projekts paplašina noteikumu Nr. 776 39.2. apakšpunktā noteikto projekta īstenošanā izmantojamo pamatizejvielu sarakstu, paredzot, ka atbalsts piešķirams arī tādai lauksaimniecības produktu pārstrādei, kuras gala produktā proteīna saturs pārsniedz 85 %. Radušās problēmas un plānoto risinājumu ieviešana ir pamatota un atbilstīga un nav pretrunā ar nacionālajiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem, kuru iesniegto projektu attiecināmo izmaksu summa pārsniedz piecus miljonus euro.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/1c29e369-a5b5-4372-b8c8-6fcd3d93c6d2

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta sagatavošanā tika nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saņemtie iebildumi un priekšlikumi ir apkopoti un izvērtēti.

Biedrība "Zemnieku saeima" iebilda pret grozījumu ieviešanu, nepaskaidrojot sīkāk neatbilstības attiecīgā noteikumu projekta redakcijā. 

6.4. Cita informācija

Šo noteikumu projekta grozījumu versijas publiskā apspriešana tika organizēta divu nedēļu ilgā periodā no 21.03.2024. līdz 04.04.2024., bet par tiem nebija izteikts neviens cits priekšlikumi vai iebildums kā vien no biedrības "Zemnieku saeima" saņemtais un nepaskaidrotais iebildums.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi