Anotācija (ex-ante)

21-TA-1368: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) 3. pantā dotais uzdevums Ministru kabinetam

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir ar 2022. gada 1. janvāri atvieglot īpašuma tiesību nostiprināšanu, nosakot maksimālo robežu valsts nodevas apmēram par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskām un juridiskām personām.
 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Noteikumu projekts izstrādāts, izpildot likuma "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13), kas 2021. gada 16. novembrī pieņemts Saeimā 2. lasījumā (galīgais lasījums) un spēkā stāsies 2022. gada 1. janvārī, 3. pantā doto uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2022. gada 1. janvārim izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" un valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu noteikt ne vairāk kā 50 000 euro apmērā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams nodrošināt, ka noteikumu projektā noteiktais regulējums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 5. un 6. punkts noteic, ka valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā:
1. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 1,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst fiziska persona;
2. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst juridiska persona;
3. īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata – 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro);
4. nekustamā īpašuma ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 1 % no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās nekustamā īpašuma ieguldījuma summas (euro).
Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām, mazbērniem, mazmazbērniem un vecvecākiem par katru nekustamo īpašumu šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minētajos gadījumos nosaka 0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (euro).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši likumā "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) noteiktajam Ministru kabinetam gadījumos, kad īpašumtiesības nostiprināmas zemesgrāmatā, nepieciešams noteikt noteikumos definēto valsts nodevu apmēra maksimālo robežu. Kā uzsvērts priekšlikuma pamatojumā (https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/72D9D073F65D2019C225877A00391ED3?OpenDocument), "mērķis ir veicināt vienlīdzīgu konkurenci nekustama īpašuma investīciju tirgū Baltijas valstīs un novērst nesamērīgu valsts nodevas slogu uz nekustama īpašuma atsavināšanas darījumiem. Salīdzinājumam, maksimālā līdzīgu izdevumu summa Igaunijā ar aprobežota ar 15 000 euro, bet Lietuvā ar 7 000 euro. Turklāt lielāko daļu no šiem izdevumiem veido notāra atlīdzības, bet valsts nodeva ir salīdzinoši maza. Šāda situācija Latviju nostāda būtiski sliktākā pozīcijā, nekā Lietuva un Igaunija, kuras ir Latvijas galvenie konkurenti cīņā par investīcijām nekustamo īpašumu tirgū. Nekustama īpašuma iegādes vērtībā tiek ieskaitītas visas iegādes izmaksas, tajā skaitā piemērojamās valsts nodevas. Tādējādi, jo augstāka ir valsts nodeva, jo mazāku cenu saņem pārdevējs. Tas nozīmē, ka pie līdzīgām nekustama īpašuma attīstīšanas izmaksām, attīstītājs Latvijā saņem mazākus ienākumus, nekā attīstītājs Lietuvā vai Igaunijā.".
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz noteikt maksimālo robežu valsts nodevas apmēram par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskām un juridiskām personām. Proti, noteikumu projekts paredz izteikt 5. un 6. punktu jaunā redakcijā. Pirmkārt, tiek paredzēts, ka valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā:
1. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 1,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst fiziska persona, bet ne vairāk kā 50 000 euro;
2. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst juridiska persona, bet ne vairāk kā 50 000 euro;
3. īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata – 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), bet ne vairāk kā 50 000 euro;
4. nekustamā īpašuma ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 1 % no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās nekustamā īpašuma ieguldījuma summas (euro), bet ne vairāk kā 50 000 euro.
Otrkārt, ar noteikumu projektu tiek paredzēts, ka valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām, mazbērniem, mazmazbērniem un vecvecākiem par katru nekustamo īpašumu šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minētajos gadījumos nosaka 0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (euro), bet ne vairāk kā 50 000 euro.
Papildus norādāms, ka noteikumu projekts neparedz grozīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 7.1 punktu, kas noteic, ka personai, kas nekustamo īpašumu iegūst, izmantojot normatīvajos aktos noteikto valsts sniegto palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, valsts nodevu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajos gadījumos nosaka šādā apmērā:
1. 0,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000 euro;
2. 500 euro plus 1,5 % no nekustamā īpašuma vērtības, kas pārsniedz 100 000 euro. Grozījumi šajā punktā netiek izdarīti, ņemot vērā to, ka, ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000 euro, tad, lai valsts nodeva pārsniegtu 50 000 euro, to ir jābūt noteiktai 50,1 % apmērā, savukārt tiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 100 000 euro, lai valsts nodeva, piemērojot 1,5 %, būtu ap 50 000 euro, tā vērtībai būtu jāpārsniedz 3 000 000 euro. Attiecīgi šādi gadījumi, ņemot vērā īpašuma vērtību, nevarētu būt tie, uz kuriem attiecināms noteikumu 7.1 punkts, kad nepieciešams sniegt valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Minēto apliecina arī Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" regulējums (piemēram, šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.3. apakšpunkts, kas noteic, ka aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju, ja aizdevējs rakstiski apliecinājis, ka aizdevums tiks piešķirts personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai gaidāmā bērna tēvam un darījuma summa nepārsniedz 250 000 euro, vai personai, kas atbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem, un darījuma summa nepārsniedz 250 000 euro).
Tāpat norādāms, ka noteikumu projekts arī neparedz grozīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 16.1 punktu, kas noteic, ka valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši. Grozījumi šajā punktā netiek izdarīti, jo tas būtu pretēji šīs normas izstrādes mērķim, kas ir veicināt savlaicīgu īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Turklāt pamatā īpašumtiesības savlaicīgi neieraksta zemesgrāmatā tieši privātpersonas, bet tas nevarētu būt attiecināms uz gadījumiem, kad īpašumu vērtība pārsniedz 3 000 000 euro. Proti, lai valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu sasniegtu 50 000 euro apmēru, īpašuma vērtībai būtu jābūt virs 3 000 000 euro
Papildus norādāms, ka arī Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 13. punkts, kas noteic valsts nodevas par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu mantiniekiem uz notāra izsniegtas mantojuma apliecības pamata apmēru, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas, netiek grozīts. Grozījumi šajā punktā netiek izdarīti, ņemot vērā likumprojektam "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) iesniegtā un atbalstītā priekšlikuma mērķi kopsakarā ar Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" regulējumu, kāds bija spēkā līdz 2018. gada 30. aprīlim un kas paredzēja noteikt šādas valsts nodevas maksimālo apmēru arī tikai noteikta veida atsavināšanas darījumiem, kurš attiecīgi tiek paplašināts attiecībā uz visiem atsavināšanas gadījumiem, lai izvairītos no iespējamiem pārkāpuma procedūras riskiem, nostādot, viena veida nekustamā īpašuma ieguvēju labvēlīgākā situācijā atkarībā no iegūstāmā īpašuma veida.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ikviena fiziska persona, kura nākotnē vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz tādu nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniegs 3 333 333,33 euro. Ikviena persona, kura vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz tādu nekustamo īpašumu, kuru tā ieguvusi dāvinājuma ceļā, ja tā vērtība pārsniedz 1 666 666,67 euro.
Ietekmes apraksts
Minētajiem sabiedrības locekļiem samazināsies valsts nodevas apmērs, jo tiek noteikts tās maksimālais apmērs 50 000 euro.
 
Juridiskās personas
  • Ikviena juridiska persona, kura nākotnē vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā par nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniegs 2 500 000 euro. Ikviena juridiska persona, kura nākotnē vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz tādu nekustamo īpašumu, kuru tā iegulda pamatkapitālā un nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 5 000 000 euro.
Ietekmes apraksts
Minētajiem sabiedrības locekļiem samazināsies valsts nodevas apmērs, jo tiek noteikts tās maksimālais apmērs 50 000 euro.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Samazināsies valsts nodevas par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmērs, jo tiek noteikts tās maksimālais apmērs 50 000 euro.
Tāpat norādāms, ka tādu komercīpašumu (biroju ēkas, loģistikas centri, tirdzniecības centri, viesnīcas, īres nami u.tml.) atsavināšanas darījumu administratīvie izdevumi kļūs mazāki, līdz ar to, tas varētu veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un investīciju piesaisti.
Tiks veicināts darījuma caurspīdīgums un mazināti riski, ka  lielās valsts nodevas pastāvēšana veicināja liela apmēra nekustama īpašuma atsavināšanas darījumu veikšanu akciju vai kapitāla daļu atsavināšanas formā, tajā skaitā atsavinot akcijas vai kapitāla daļas holdinga struktūrās ārpus Latvijas jurisdikcijas.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Samazināsies valsts nodevas par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmērs, jo tiek noteikts tās maksimālais apmērs 50 000 euro.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Kā norādīts likumprojektam "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13) iesniegtajā un atbalstītajā priekšlikumā, tā mērķis ir "veicināt vienlīdzīgu konkurenci nekustama īpašuma investīciju tirgū Baltijas valstīs un novērst nesamērīgu valsts nodevas slogu uz nekustama īpašuma atsavināšanas darījumiem.".

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
44 695 000
0
42 869 295
-1 882 758
43 878 475
-1 882 758
-1 882 758
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
44 695 000
0
42 869 295
-1 882 758
43 878 475
-1 882 758
-1 882 758
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
44 695 000
0
42 869 295
-1 882 758
43 878 475
-1 882 758
-1 882 758
3.1. valsts pamatbudžets
44 695 000
0
42 869 295
-1 882 758
43 878 475
-1 882 758
-1 882 758
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-1 882 758
-1 882 758
-1 882 758
5.1. valsts pamatbudžets
0
-1 882 758
-1 882 758
-1 882 758
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam" valsts budžeta ieņēmumi no nodevām par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā plānoti 44 695 000 euro apmērā.
Saskaņā ar likumu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" valsts budžeta ieņēmumi no nodevām par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 2022. gadam plānoti 42 869 295 euro, 2023. gadam plānoti 43 878 475 euro un 2024. gadam plānoti 44 914 475 euro apmērā.
2020. gada laikā notikuši 22 darījumi, kuros valsts nodevas aprēķinātais apmērs pārsniedz 50 000 euro. Kopējā summa, kāda aprēķināta par šiem darījumiem, ir 2 982 758 euro. Ņemot vērā jau iepriekš veiktās izmaiņas, kas valsts nodevas apmēru juridiskajām personām samazināja no 6 % uz 2 % (tikai viens šāds darījums) un privātpersonām no 2 % uz 1,5 % (nav šādu darījumu), kā arī piedāvātos grozījumus, nosakot nodevas "griestus" secināms, ka aprēķinātais nodevas apmērs būtu 1 100 000 euro, jeb samazinājums (negatīva ietekme) par 1 882 758 euro. Tomēr jāņem vērā, ka darījumu skaits un apmērs nākotnē nav prognozējams, līdz ar to ietekme uz budžetu ir indikatīva.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Nav
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Nav
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav
Cita informācija
Nav
Nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Nav
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, ņemot vērā jautājuma steidzamību, kas saistīts ar likumprojektā "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1192/Lp13), kurš 2021. gada 16. novembrī pieņemts Saeimā otrajā (galīgajā) lasījumā un kura spēkā stāšanās noteikta 2022. gada 1. janvāris, noteiktā uzdevuma Ministru kabinetam – gadījumos, kad īpašumtiesības nostiprināmas zemesgrāmatā, noteikt noteikumos definēto valsts nodevu apmēra maksimālo robežu – izpildi. Tādējādi nepieciešams noteikumu projekta pieņemšanas un virzības laiku nodrošināt pēc iespējas īsākā termiņā.

6.4. Cita informācija

Nav
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Tieslietu ministrija
  • Rajona (pilsētas) tiesa, zvērināti notāri

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav
Pielikumi