Anotācija (ex-ante)

21-TA-376: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 3. novembra sēdes protokola Nr. 66 2. paragrāfa 2. punkts, kas uzdod Ekonomikas ministrijai izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", paredzot tiesības piemērot profesionālo atbildību būvspeciālistam par pieļautajiem būtiskiem normatīvo aktu vai ētikas pārkāpumiem, pildot būvinspektora amata pienākumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekts) paplašina būvspeciālista profesionālās prakses uzraudzības tvērumu, piešķirot tiesības kompetences pārbaudes iestādēm lemt par brīdinājuma izteikšanu vai sertifikāta darbības apturēšanu būvspeciālistam par izdarītiem pārkāpumiem, pildot būvinspektora amata pienākumus. 
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr.499) 4.punktu uz būvinspektora tiesību iegūšanu var pretendēt persona kurai ir patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, proti, personai ir jābūt būvspeciālistam atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta pirmajai daļai un Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.169) prasībām.
Šāda prasība ir uzskatāma par kvalifikācijas prasību personām, kas pretendē uz būvinspektora amata tiesību iegūšanu, proti, tā ir noteikta, ka atvieglotu iespēju vietējas pašvaldības būvvaldei novērtēt pretendenta kvalifikāciju, zināšanu un prasmju atbilstību būvinspektora amata pienākumu pildīšanai. Vienlaicīgi būvinspektora profesija nav reglamentēta profesija likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” izpratnē un saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 18.punktu būvinspektora darbību, pildot būvinspektora amata pienākumus, uzrauga pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas. Minētās uzraudzības ietvaros pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ierosina un izskata disciplinārlietu, ja būvinspektors nepilda vai nepienācīgi pilda šo noteikumu minētās prasības, kā arī lemj par disciplināratbildības piemērošanu būvinspektoram.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 169 regulējumu (38.punkts) būvspeciālista uzraudzību par tā profesionālo pienākumu pildīšanu veic sertificēšanas institūcija. Noteikumos Nr.169 48.punktā kompetences pārbaudes iestādēm ir noteiktas tiesības piemērot būvspeciālistiem profesionālo atbildību (izteikt brīdinājumu, apturēt būvprakses sertifikāta darbību, anulēt būvprakses sertifikātu, noteikt par pienākumu kārtot kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa pārbaudi) par pieļautiem normatīvo aktu, profesionālās darbības vai ētikas pārkāpumiem, kas ir pieļauti būvspeciālista profesionālajā darbībā. Kompetences pārbaudes iestādēm nav tiesību lemt par būvspeciālista atbildību gadījumā, ja tas, pildot būvinspektora amata pienākumus, pieļauj tādus pārkāpumus, kas nav savienojami ar būvspeciālista patstāvīgās prakses tiesībām un viennozīmīgi liecina par, iespējams, nepietiekamu kvalifikāciju un prasmēm.
 
Risinājuma apraksts
Lai izvairītos no riska, kad būvinspektors, kas savā darbībā ir pieļāvis būtiskus pārkāpumus, pretendē uz būvinspektora amatu citā administratīvajā teritorijā vai uzsāk profesionālo pakalpojumu sniegšanu būvspeciālista specialitātē un darbības sfērā ir nepieciešams papildināt Noteikumus Nr. 169, piešķirot tiesības kompetences pārbaudes iestādei piemērot atbildību par būvspeciālista pieļautajiem pārkāpumiem, pildot būvinspektora amata pienākumus. Tas veicinās arī vienlīdzības principa ievērošanu būvspeciālistu starpā, piemērojot atbildību par līdzīgajiem pārkāpumiem.

Vienlaikus norādām, ka būvspeciālists un būvinspektors ir viena un tā pati persona (persona, kurai ir piešķirts būvspeciālista sertifikāts un kura ir reģistrēta būvinspektoru reģistrā, atbilstoši Būvniecības likuma 13.panta pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai), līdz ar to jāņem vērā, ka kompetences pārbaudes iestādes piemēro atbildību tieši par būvspeciālista pieļautajiem pārkāpumiem pildot būvinspektora amata pienākumus, kas ir attiecināmi tieši būvspeciālistu profesionālās ētikas kodeksu un Noteikumiem Nr.169. Papildus norādām, ka kompetences pārbaudes iestādes neveiks būvinspektoru uzraudzību. Kā arī norādām, ka būvinspektoru uzraudzību atbilstoši Noteikumu Nr.499 18.punktam veic pašvaldība vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas.


Ņemot vērā minēto Noteikumu projekts paredz piešķirt tiesības kompetences pārbaudes iestādei piemērot profesionālo atbildību būvspeciālistam, t.i. lemt par brīdinājuma izteiktšanu vai par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku būvspeciālistam par pieļautajiem būtiskiem normatīvo aktu vai ētikas pārkāpumiem, pildot būvinspektora amata pienākumus.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
Skaidrojums
Tiks veits izvērtējums vai ieviestais regulējums ir sasniedzis savu mērķi, proti, tiks izvērtēti kompetences pārbaudes iestādes pieņemtie lēmumi par brīdinājuma izteiktšanu vai par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku būvspeciālistam par pieļautajiem būtiskiem normatīvo aktu vai ētikas pārkāpumiem.
Kas veiks ex-post novērtējumu?
Ekonomikas ministrija
Ietekmes pēcpārbaudes veikšanas termiņš
36
Rezultāti/rādītāji, pēc kā tiek vērtēta tiesību akta (vai kādas tā daļas) mērķa sasniegšana
Rezultāts
Netiek definēts
Rādītājs
Netiek definēts

1.6. Cita informācija

Noteikumu projekts ir izsludināts 2021.gada 12.augusta Valsts sekretāru sanāksmē, protokolā 7§, VSS-719
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi