Anotācija (ex-ante)

23-TA-1256: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Projekts) sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1.5. pasākums “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus”, nodrošinot unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā, projektu īstenošanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (turpmāk – Latvija2030) kā pirmā prioritāte noteikta Kultūras telpas attīstība. Prioritātes ietvaros izvirzīts mērķis – saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi. Viens no risinājumiem Latvijas kultūras telpas stiprināšanai ir kultūras mantojuma potenciāla izmantošana radošā tūrisma attīstīšanai. Savukārt sestā prioritāte Latvija2030 ir Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros izvirzītie mērķi ir stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu, kā arī saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas.

Atbilstoši Latvija2030 iezīmētajai nacionālo interešu telpai, kas ir unikāla specifiska teritorija un kas ir nozīmīga visas valsts attīstībai (Rīgas metropoles areālam), un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (apstiprināts Saeimas 2020. gada 2. jūlija sēdē) (turpmāk – NAP2027) telpiskās attīstības perspektīvas “Rīgas metropoles areāls” 454. virzienam “Multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība Rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu norisei” līdz 2027. gadam paredzēta multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība Rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu norisei.

Vienlaikus NAP2027 prioritātes “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” rīcības virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” mērķis “Kultūras un fizisko aktivitāšu pieejamība visiem, paaugstinot Latvijas sabiedrības dzīves kvalitāti” nosaka “Līdzdalība kultūras dzīvē sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprina demokrātijas vērtības. Līdzvērtīgs kultūras piedāvājums dažādām mērķgrupām, respektējot kultūras izpausmju daudzveidību, var kalpot par sociālās kohēzijas instrumentu, tādējādi paaugstinot arī kopējo dzīves kvalitātes uztveri sabiedrībā”.

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumā[1] secināts, ka mazaktīvi bieži ir no 55 līdz 74 gadus veci, ar zemiem ienākumiem, laukos dzīvojošie, cittautieši un tie, kas dzīvo vieni – grupas, kas kultūras pieejamībā un piekļūstamībā tiek marginalizētas, to kultūras patēriņam samazinoties.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam "Kultūrvalsts" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 143) (turpmāk – Kultūrpolitikas pamatnostādnes) nosaka galveno kultūrpolitikas fokusu – vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem attiecībā uz kultūras pakalpojumu pieejamība un piekļūstamība un līdzdalības iespējām kultūrā, atbalstot NAP2027 izvirzītos izaugsmes virzienus – vienlīdzīgas tiesības visiem, dzīves kvalitātes pieaugums, zināšanu sabiedrības attīstība un atbildīga Latvijas izaugsme. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka sabiedrībai pieejamu augstvērtīgu kultūras pakalpojumu un kultūras līdzdalību iespēju priekšnosacījumi ir mērķtiecīgi un ilglaicīgi ieguldījumi kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūras un radošo industriju attīstībā, kā vienlīdz svarīgas prioritātes kultūrpolitikā 2022.-2027. gadam izvirzīta priekšnoteikumu radīšana kultūras mantojuma ilgtspējai un izmantošanai un kultūras un radošo nozaru ilgtspējīgai attīstībai, kā arī kultūrizglītības stiprināšana.

Eiropas Komisija 2022. gada 21. oktobrī apstiprināja Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodam, kas nosaka, ka politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību” ietvaros atbalsts plānots arī kultūras mantojuma infrastruktūras saglabāšanai un tūrisma potenciāla attīstīšanai un jaunu pakalpojumu attīstībai, veicinot kultūras resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībās un sabiedrības iesaisti kultūras un telpiskās plānošanas procesos, tai skaitā ar Jaunā Eiropas Bauhaus nacionālā kontaktpunkta starpniecību sekmējot sabiedrības izglītošanu, izpratni un iesaisti kvalitatīvas arhitektūras, dzīves vides veidošanā un lēmumu pieņemšanā, tostarp stiprinot izpratni vietējās kopienās par kvalitatīvu dzīvesvidi, kā arī stimulējot vietas piederības sajūtu un apziņu.  

Eiropas Komisija 2022. gada 25. novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma), nosakot, ka 5.politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību” ietvaros kultūrai ir būtiska nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā un attīstības veicināšanā, izmantojot teritoriāli pielāgotus risinājumus. Stiprinot kultūras dimensiju, nodrošinot kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un infrastruktūras izveidi, kultūrvēsturiskās, ainaviski vērtīgās teritorijas, unikāls Eiropas līmeņa mantojums, to saglabātība nākotnē būs būtisks dzīves vides kvalitātes rādītājs un sekmēs dzīves vietas izvēli.

Lai risinātu Latvija2030, NAP2027 un Kultūras pamatnostādnēs identificētos izaicinājumus, Projekts paredz Programmas 5.1. prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana” (turpmāk – 5.1.1.SAM) 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras  mantojuma  atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību,  attīstot kultūras pakalpojumus” (turpmāk – 5.1.1.5. pasākums) ietvaros atbalstu unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā, saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu, veicinot objektu piekļūstamību un paplašinot objekta kā ilgtspējīga resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un vietējo iedzīvotāju kopienas stiprināšanā, tai skaitā uzlabojot kultūras objektu piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī integrējot projektos inovatīvus risinājumus, kas ļauj attīstīt kultūras satura digitālo piedāvājumu, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu un veicinot kultūras mantojuma kā ilgtspējīga resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Atbalsts 5.1.1.SAM ietvaros plānots, balstoties uz integrētajām teritoriju attīstības stratēģijām – piecām plānošanas reģionu attīstības programmām un tām pakārtotām vietējo pašvaldību attīstības programmām.

Projekta izpratnē integrēta teritoriju attīstības stratēģija ir plānošanas reģiona attīstības programma, ko saskaņā ar Teritoriju attīstības plānošanas likumu izstrādā atbilstoši nacionālajam attīstības plānam un plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pamatojoties uz attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu attīstības programmas. Plānošanas reģiona attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzēto pasākumu kopumu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.

[1] Pieejams: https://ieej.lv/UATSF
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai arī kultūras infrastruktūras izveidē un uzlabošanā pēdējos gados, piesaistot kā Eiropas Savienības līdzekļus, tā valsts un pašvaldību finansējumu, ir īstenota virkne nozīmīgu projektu, daudzi kultūras infrastruktūras objekti vēl gaida risinājumu. Šobrīd uz pabeigšanu gaida virkne uzsāktu nacionālas nozīmes kultūras objektu atjaunošanas projektu:
1. ar Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 51 33. §) “Informatīvais ziņojums “Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” tika nolemts, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas “Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” projektu Nr. 5.5.1.0/20/I/005 “Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (turpmāk – Lielās ģildes pārbūves projekts) īstenot pakāpeniski – divos plānošanas periodos, atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.-2020. gada periodā) (2021/C 417/01);
2. ar katru gadu izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, un ēkas Pils laukumā 2, Rīgā, tehniskais stāvoklis acīmredzami pasliktinās. Lai apturētu ēku bojāeju, tām nekavējoties jāveic pārbūves un restaurācijas darbi. 2020.-2021. gadā īstenoto pirmās kārtas būvdarbu ietvaros ir veikta izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas fasādes sakārtošana kā rezultātā ēkai noņemts grausta statuss. 2022. gadā tika turpināts darbs pie izstāžu zāles “Arsenāls” pārbūves otrās kārtas būvprojekta izstrādes un saskaņošanas. Vienlaicīgi risināms jautājums par ēkas Pils laukumā 2, Rīgā, pielāgošanu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcijas vajadzībām. Papildu finansējums nepieciešams projekta otrās kārtas īstenošanai – iekštelpu pārbūvei un atjaunošanai, kā arī pilnas pabeigtības sasniegšanai, tai skaitā aprīkojuma iegādei, kā arī vides piekļūstamības nodrošināšanai. Kultūras ministrija 2023. gadā plāno iesniegt Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par izstāžu zāles “Arsenāls” kompleksa ēku pielāgošanu kultūras funkcijai un pārbūves un restaurācijas projekta īstenošanas finansējuma modeļiem.

Tāpat 5.1.1.5. pasākuma ietvaros atbalsts plānots Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības un piekļūstamības veicināšanai ar mērķi attīstīt Rīgas vēsturisko centru un uzlabot publiskās infrastruktūras piekļūstamību, sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšanai, lai nodrošinātu kultūras un tūrisma pakalpojumu attīstību un dažādošanu.

Vides piekļūstamība pēdējos gados kļuvusi par vienu no svarīgākajiem pilsētas attīstības faktoriem. Ērta un droša pārvietošanās pilsētā nozīmē arī kvalitatīvu un pieejamu publisko ārtelpu, tomēr pārvietošanās iespējas Vecrīgā dēļ vēsturiskā bruģa seguma un tā kvalitātes izceļ vides piekļūstamības problemātiku gan cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, gan vecākiem ar bērniem, senioriem, velosipēdu vadītājiem u.c.
Risinājuma apraksts
Lai veicinātu maksimāli efektīvu kultūras infrastruktūras attīstību un stiprinātu kultūras mantojuma saglabāšanu, ilgtspējību un piekļūstamību, 5.1.1.5. pasākuma ietvaros atbalsts paredzēts šādiem objektiem, kas atbilst:
- NAP2027 rīcības virziena “Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai” 380. uzdevumam “Kultūras un sporta pakalpojumu un infrastruktūras kartēšana un reģionālās koordinēšanas sistēmas izveidošana, lai attīstītu un efektīvi izmantotu esošo kultūras un sporta infrastruktūru un investētu jaunas infrastruktūras radīšanā”, kas paredz unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošanu, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus. NAP2027 indikatīvajā investīciju projektu sarakstā iezīmēti Lielās ģildes, izstāžu zāles “Arsenāls” un atjaunošanas projekti;
- NAP2027 telpiskās attīstības perspektīvas “Rīgas metropoles areāls” 454. virzienam "Multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība Rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu norisei";
- Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam 9. mērķim “Daudzveidīga un autentiska kultūrvide”, kas paredz veidot Rīgu par Ziemeļeiropas kultūras metropoli, atbalstot augstvērtīgas kultūras un mākslas norises. Sekmēt Rīgas iedzīvotāju līdzdalību kultūras radīšanā un kultūras pienesumu katra cilvēka izaugsmē, nodrošinot kultūras piekļūstamību visā pilsētā dažādām iedzīvotāju grupām un pilnveidojot kultūras pakalpojumu klāstu. Veidot laikmetīgu kultūrvidi, kas stiprina pilsētas un apkaimju identitāti, aktivizē sabiedrisko dzīvi un ļauj attīstīties daudzveidīgām kopienām. Izmantojot kultūru kā rīku sabiedrības grupu mijiedarbībai, panākt iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās pieaugumu;
- Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kas paredz veicināt vēsturiskās apbūves pielāgošanu mūsdienu komforta prasībām, nodrošinot veselīgu dzīves vidi, bet vienlaicīgi arī saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību.

5.1.1.5. pasākuma mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt unikālus valsts nozīmes kultūras pieminekļos, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā, veicinot objektu piekļūstamību un paplašinot objekta kā ilgtspējīga resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un vietējo iedzīvotāju kopienas stiprināšanā. Tā kā pasākums ir noteikts kā stratēģiski svarīgs, Projekts nosaka pienākumu finansējuma saņēmējam izstrādāt stratēģiski svarīgā projekta komunikācijas plānu, kurā ietvertās aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar Kultūras ministriju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

5.1.1.5. pasākums tiks īstenots ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, nosakot objektus, kuros paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) investīcijas:

1. Lielajai ģildei Amatu ielā 6, Rīgā. Lielās ģildes pārbūves projektu paredzēts īstenot divos posmos, otrā posma īstenošanu un projektā plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu (Lielās ģildes ēkas pārbūvi un atjaunošanu un kultūras pakalpojumu nodrošināšanu) nodrošinot Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda programmas 5.1.1.SAM 5.1.1.5. pasākuma ietvaros. Papildus paredzēts ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu saistītiem darbiem piesaistīt finansējuma no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” (turpmāk – 1.2.1.4.i. investīcija) programmas.

2. Izstāžu zālei “Arsenāls” Torņa ielā 1, Rīgā. Atbilstoši 2022. gada 14. decembra Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbības 309. uzdevumam nepieciešams turpināt kultūras infrastruktūras attīstību visā Latvijā un nacionālo kultūras institūciju ēku renovāciju un atjaunošanu, attiecīgi 309.3. pasākumā paredzot izstāžu zāles "Arsenāls" rekonstrukciju un Lielās Ģildes pārbūvi un rekonstrukciju. Vienlaikus ēkas energoefektivitātes uzlabošanu saistītiem darbiem paredzēts piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas programmas.

3. Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstība. Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam rīcības plāna 2. prioritātes “Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide” ietvaros noteikts uzdevums veidot vienotu un pieejamu publiskās ārtelpas tīklojumu ar ērtu navigāciju un pārdomātu pilsētvides komunikāciju, paredzot izstrādāt nepārtrauktas gājējiem ērtas un patīkamas infrastruktūras īstenošanas plānu, kurā iekļauti ieguldījumi vidējā termiņā saistībā ar citiem plānotajiem projektiem publiskajai ārtelpai, tostarp veicināt vides piekļūstamības un universālā dizaina principu iedzīvināšanu Vecrīgā. Atbilstoši Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam rīcības plānā noteiktajai 2. prioritātei “Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide” 2.5. uzdevums paredz veidot vienotu un pieejamu publiskās ārtelpas tīklojumu ar ērtu navigāciju un pārdomātu pilsētvides komunikāciju un paredz izstrādāt nepārtrauktas gājējiem ērtas un patīkamas infrastruktūras īstenošanas plānu, kurā iekļauti ieguldījumi vidējā termiņā saistībā ar citiem plānotajiem projektiem publiskajai ārtelpai, tostarp veicināt vides piekļūstamības un universālā dizaina principu iedzīvināšanu Vecrīgā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums paredz pilnībā atjaunot visas Vecrīgas teritorijas funkcionalitāti, nodrošinot līdzsvarotu, bez fiziskiem un mobiliem šķēršļiem Vecrīgu šķērsojošu cilvēku (vecpilsētas aktīvo apmeklētāju, tūristu, iedzīvotāju, strādājošo) kustību. Atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekta iecerei “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana” šobrīd noris būvniecības sākotnējās dokumentācijas izstrāde (tehniskā priekšizpēte), kam sekos būvprojekta izstrāde.

5.1.1.5. pasākuma projekta iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” un Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuras īpašumā, turējumā, lietošanā vai valdījumā atrodas kultūras mantojuma objekts vai infrastruktūra, kurā plānotas investīcijas.

Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifiskajos atbalsta mērķos un to pasākumos (23-TA-117) projekta saskaņošanas procesā vienojas par teritoriālās pieejas piemērošanas veidu 5.1.1.5. pasākuma īstenošanā, nosakot teritoriālās pieejas veidu - Rīgas valstspilsēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par 5.1.1.5. pasākuma īstenošanu  noteiktajam.   

Projekta iesniedzējs 5.1.1.5. pasākuma ietvaros projekta īstenošanai var piesaistīt sadarbības partneri – valsts kapitālsabiedrību, pašvaldību, pašvaldības iestādi vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras īpašumā, turējumā, lietošanā vai valdījumā atrodas kultūras mantojuma objekts vai publiskā ārtelpa, kurā plānotas investīcijas.

Projekts nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā īsteno projektu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir apstiprināta pašvaldības attīstības programma, un projektā plānotās investīcijas sniedz ieguldījumu pašvaldības attīstības programmā noteikto rīcības virzienu īstenošanā, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir apstiprināta objektu darbības stratēģija vai publiskās ārtelpas apraksts, kas pamato objekta attīstības sociālekonomiskos ieguvumus un paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, tai skaitā paredzot veicināt vietējo iedzīvotāju sociālo iekļaušanu. Paredzot objekta uzturēšanu ilgtermiņā, finansējuma saņēmējs norāda plānotos finanšu avotus.

5.1.1.5. pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 33 712 500 euro, tai skaitā ERAF finansējums granta veidā ne vairāk kā – 28 655 625 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzfinansējums 4 174 522 euro un pašvaldības līdzfinansējums 882 353 euro) (turpmāk – nacionālais finansējums) – 5 056 875 euro.

Pasākuma ietvaros Lielā ģildes  un izstāžu zāle “Arsenāls” atjaunošanai projekta finansējuma saņēmējam valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” pieejamais ERAF finansējums – ne vairāk kā 19 135 907 euro un Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstībai projekta finansējuma saņēmējam Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pieejamais ERAF finansējums –  ne vairāk kā 5 000 000 euro
 
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu izvērtēs projektu īstenošanas progresu un lems, kura objekta ar augstu gatavības pakāpi attīstībai un pakalpojuma pilnveidei papildus nepieciešams piešķirt elastības finansējumu.     
 
Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi (valsts nekustamā īpašuma pārvaldība un valsts nekustamā īpašuma attīstības vadība) paredzams valsts budžeta līdzfinansējums. Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” pārvalda ēku Lielā ģilde, kas nodota bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, un izstāžu zāli “Arsenāls”.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” atbilstoši ar Kultūras ministriju noslēgtajiem līdzdarbības līgumiem par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā nodrošina profesionālās mūzikas mākslas daudzveidību un pieejamību visiem sabiedrības locekļiem.

Atjaunojot izstāžu zāli “Arsenāls”, tajā tiks nodrošināta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kas ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, filiāles darbība. Muzeja darbības mērķis ir izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos.

Pasākuma projektu iesniegumu atlasi var uzsākt un līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu var slēgt, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula Nr. 2021/1060), 86. pantā noteikto, ka elastības finansējuma apjoms ir 50 procenti no dalībvalstij pieejamā Eiropas Savienības fondu finansējuma 2026. gadam un 2027. gadam, attiecīgi pasākumam pieejamais kopējais finansējums līdz 2025. gada 31. decembrim, lai slēgtu līgumu vai vienošanos par projektu īstenošanu, ir ne vairāk kā 28 395 185 euro, tai skaitā ERAF finansējums granta veidā 24 135 907 euro un valsts budžeta finansējums 4  259 278 euro.

5.1.1.5. pasākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 28 655 625 euro apmērā atbilst 166. intervences kodam „Kultūras mantojuma aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana un kultūras pakalpojumi”.

Plānoto sasniedzamo rādītāju sadalījums pa Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem 5.1.1.SAM pasākumiem: 
 
Pasākums  Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits  Atbalstīto kultūras un tūrisma vietu apmeklētāji (sasniedzamā vērtība 2029.gadā (skaits)) 
5.1.1.5. pasākums  3 827 000 
5.1.1.6. pasākums  4 12 000 
5.1.1.7. pasākums  2 63 000 

Ņemot vērā to, ka sākotnēji 5.1.1.SAM ietvaros tika plānots īstenot atsevišķus liela apjoma objektus un lielu skaitu maza apjoma objektus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027. gadam tika noteikta rādītāja “Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits” sasniedzamā vērtība – 26 objekti , tomēr šobrīd nepieciešams pārskatīt pašvaldību ieceres attiecībā uz kultūras objektu attīstības vajadzībām un attiecīgi Kultūras ministrija plāno samazināt rādītāja “Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits” sasniedzamo vērtību un  veikt atbilstošus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam grozījumus.

5.1.1.SAM ietvaros ir noteikts sasniedzamais rādītājs “Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma objektos”, rādītājs atspoguļo iznākuma rādītāja RCO 77 “Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu  skaits” ieviešanas progresu līdz 2024. gada beigām, kad plānots, ka 5.1.1.SAM ietvaros būs noslēgti līgumi par projektu īstenošanu vismaz par 10 procentiem no Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem pasākumiem pieejamā finansējuma. Rādītājs tiek uzskaitīts 5.1.1.SAM līmenī.  

Projekts nosaka avansa piešķiršanas nosacījumus un avansa apmēru, paredzot, ka sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, izvērtējot plānotā avansa apmēru, tā pamatojumu, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, var piešķirt finansējuma saņēmējam avansu pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde to apstiprina, ņemot vērā, ka plānotā avansa apmērs un tā pamatojums atbilst spējai to izlietot sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros. Finansējuma saņēmējam avansu var piešķirt līdz 50 procentiem no projektam piešķirtā ERAF finansējums un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos un avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā ERAF un valsts budžeta finansējuma kopsummas. Šāds avansa apjoms pieļaujams, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pēc iespējas ātrāku projektu īstenošanas uzsākšanu. Ir pieļaujams, ka par projekta būvniecības darbībām projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī jau ir noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti būvdarbi. Avansa apjoms katram projektam ir nosakāms individuāli. Nosakot projekta avansa apmēru, ņem vērā finansējuma saņēmēja spēja sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas iesniegt sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

Projekts nosaka, ka 5.1.1.5. pasākuma ietvaros ir atbalstāmas darbības, kas sekmē 5.1.1.5. pasākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu:
1. valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošana, konservācija, pārbūve vai restaurācija;
2. Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstīšana;
3. ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu infrastruktūras būvju būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē, kas ir vērsta uz kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;
4. jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu;
5. projekta vadības nodrošināšana;
6. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu.

Projektā paredzētas attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projektā plānoto darbību īstenošanai. Attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas projekta vadības personāla izmaksas, projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, būvdarbu izmaksas, telpu aprīkošana un pielāgošana pakalpojumu sniegšanai, kas nepieciešama būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā, ar kultūras mantojumu saistītās iekštelpu un ārtelpu ekspozīcijas un pakalpojuma izveides izmaksas, aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā, projekta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas.

Projektā paredzētas netiešās attiecināmās izmaksas, ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām. 
 
5.1.1.5. pasākuma ietvaros nav iespējams nodrošināt vienotu pieeju personāla izmaksu piemērošanā dažāda apjoma būvniecības projektiem ar atšķirīgu gatavības pakāpi un plānoto īstenošanas laika periodu, kur projektu īstenošanai nepieciešama dažāda apjoma resursu iesaiste.  
  
Tāpat 5.1.1.5. pasākuma ietvaros nav plānots piemērot citas vienkāršotās izmaksas. Ņemot vērā, ka kultūras mantojuma atjaunošanā un kultūras infrastruktūras būvniecībā netiek piemēroti standartizēti būvniecības risinājumi, papildus radot individuālu ēku dizainu un plānojumu, tai skaitā ievērojot Jaunā Eiropas Bauhaus principus, vienkāršoto izmaksu piemērošana 5.1.1.5.pasākuma ietvaros netiek piemērota. Tāpat 5.1.1.5. pasākuma ietvaros tika izskatīta iespēja piemērot vienkāršoto izmaksu likmes attiecībā uz personāla izmaksām un secināts, ka, ņemot vērā atšķirīgus projekta īstenotājus, kur katram projekta īstenotājam atlīdzības apmēru reglamentē atbilstošs normatīvais regulējums, kā arī atšķirīgus finansējuma apmērus un projekta īstenošanas ilgumu, 5.1.1.5. pasākuma ietvaros nav paredzēts piemērot vienkāršoto izmaksu aprēķinu attiecībā uz personāla izmaksām.    
 
Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” nosaka, ka būvniecības koptāmē ietver pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu nepieciešami veicamo darbu un sadārdzinājuma finansēšanai, Projekts nosaka, ka neparedzētie izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izdevumu piecu procentu apmērs noteikts, ņemot vērā būvniecības praksi.   
 
Veidojot kultūras infrastruktūru un pakalpojumus, tiks nodrošinātas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktās personu ar invaliditāti tiesības piedalīties kultūras dzīvē vienlīdzīgi ar citiem, veicot atbilstošus pasākumus, kas nodrošina, ka kultūras materiāli ir piekļūstamos formātos un teātris un kultūras pasākumu vai pakalpojumu vietas ir piekļūstamas cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar uztveres īpatnībām, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar viegliem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem. 

Izstrādājot Projektu, ir ņemtas vērā ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītās normas. Projekta ietvaros ir pieļaujams saderīgs komercdarbības atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014) 53. pantu. Komercdarbības atbalsts tiek piešķirts Regulas Nr. 651/2014 53. panta 2. punktā minētajiem kultūras mērķiem un darbībām.

Atbilstoši 2016. gada 19. jūlija Eiropas Komisijas paziņojumā par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) [1] (turpmāk – Paziņojums par valsts atbalsta jēdzienu) 33. un 34. punktā noteiktajam kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ietilpst ļoti plašs mērķu un darbību loks, tostarp muzeji, arhīvi, bibliotēkas, mākslas un kultūras centri vai telpas, teātri, operas nami, koncertzāles, arheoloģiskie objekti, pieminekļi, vēsturiskie objekti un celtnes, tradicionālās paražas un amatniecība, festivāli un izstādes, kā arī kultūras un mākslas izglītības pasākumi. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka atsevišķas ar kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un dabas aizsardzību saistītas darbības, ņemot vērā to īpašo raksturu, var būt organizētas nekomerciāli un tādējādi būt tādas, kurām nav saimnieciska rakstura, tādējādi publiskais finansējums, kas tām piešķirts, var nebūt valsts atbalsts. Eiropas Komisija uzskata, ka publiskā finansējuma piešķiršana kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumam, kas visai sabiedrībai pieejams bez maksas, kalpo tīri sociālam un kultūras mērķim, kam nav saimnieciska rakstura. Tāpat arī tad, ja no kultūras iestādes apmeklētājiem vai sabiedrībai pieejama kultūras, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas vai dabas aizsardzības pasākuma dalībniekiem tiek prasīta samaksa, kas sedz tikai daļu no faktiskajām izmaksām, šim pasākumam tik un tā nav saimnieciska rakstura, jo šādu samaksu nevar uzskatīt par reālu atlīdzību par sniegto pakalpojumu. Turklāt Paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu 36. punktā ir noteikts, ka daudzi kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumi objektīvi ir neaizstājami (piemēram, valsts arhīvu, kuros atrodas unikāli dokumenti, pārvaldība), un tādējādi tiem nav reāla tirgus. Eiropas Komisija uzskata, ka arī šie pasākumi kvalificētos kā tādi, kam nav saimnieciska rakstura. Vienlaikus Eiropas Komisija ir secinājusi – kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumiem, kuriem nav saimnieciska rakstura, nav jāveic novērtējums par to, vai iespējamais publiskais finansējums varētu ietekmēt tirdzniecību, savukārt kultūras pasākumi un subjekti, kuri veic saimniecisku darbību, diez vai pārvilinātu lietotājus vai apmeklētājus, kuri izmanto līdzīgu piedāvājumu citās dalībvalstīs. Eiropas Komisija uzskata, ka potenciāls ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm piemīt tikai finansējumam, kuru piešķir lielām un plaši pazīstamām kādas dalībvalsts kultūras iestādēm un pasākumiem, ko plaši reklamē ārpus to vietējā reģiona.

Projekts nosaka, kad netiek piemēroti Regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumi jeb sniegtais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja:
1. projektam nav saimnieciska rakstura, ja pašu ieņēmumi atbalstītajā objektā ir 50 procenti vai mazāki par 50 procentiem no kultūras jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta atbalstītajā objektā;
2. ja pašu ieņēmumi ir lielāki par 50 procentiem no gada budžeta, tad projektam ir saimniecisks raksturs, tomēr tas nav kvalificējams kā atbalsts komercdarbībai, jo projektam nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Eiropas Komisija ir norādījusi, ka pastāv virkne pasākumu, kuriem ir vienīgi vietēja mēroga ietekme, un tādējādi tas neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm. Minētajos gadījumos Eiropas Komisija ir norādījusi, ka saņēmējs attiecīgas preces vai pakalpojumus piedāvā ierobežotā dalībvalsts teritorijā, un diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus, tāpēc nav uzskatāms, ka pasākums izraisītu būtisku ietekmi uz pārrobežu ieguldījumu vai uzņēmējdarbības apstākļiem. Arī publiskais atbalsts, kas sniegts kultūras produktiem, kuriem valodas un ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir ierobežota, vietēja rakstura auditorija, nevar ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Lai pārliecinātos par to, ka projektam, kuram ir saimniecisks raksturs, nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū, papildus tiek piemērots kāds no šādiem izvērtēšanas kritērijiem:
1. 85 procenti un vairāk no visiem kultūras jomā sniegto pakalpojumu saņēmējiem/apmeklētājiem atbalstītajā objektā gadā ir Latvijas iedzīvotāji;
2. īstenotie kultūras pasākumi (koncerti, izrādes, performances u.c.) pārsvarā notiek latviešu valodā;
3. objekts netiek plaši reklamēts ārpus Latvijas teritorijas (netiek veiktas starptautiskas mārketinga aktivitātes u.c. darbības pārrobežu reklāmas jomā).

Par kultūras jomas pakalpojuma sniedzēju uzskatāms tāds pakalpojuma sniedzējs, kas darbojas kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā, atbilstoši Paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu 33. un 34. punktā noteiktajam.

Projekts nosaka pienākumu izstrādāt objekta darbības stratēģiju vai publiskās ārtelpas aprakstu, kas pamato objekta attīstības sociālekonomiskos ieguvumus un paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā.

Projekts nosaka, ka finansējuma saņēmējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi, ievērojot, ka projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli.

Projekts nosaka, ja projekta iesniedzējs pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 53. pantu, jāievēro šādi nosacījumi:
1. ir pieļaujams veikt papildpakalpojumus, kuriem nebūtu ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu) ir norādīts, ka publiskais finansējums parastajiem papildpakalpojumiem (piemēram, restorāniem, veikaliem vai maksas stāvvietām), infrastruktūrās, kuras izmanto galvenokārt tikai nesaimnieciskajai darbībai, parasti neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo šie parastie papildpakalpojumi diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus un to finansēšana diez vai izraisītu būtisku ietekmi uz pārrobežu ieguldījumiem vai uzņēmējdarbību. Tāpat arī atbilstoši Komisijas skaidrojumam kafejnīcas, suvenīru veikali, kā arī stāvvietas, kuras nepieciešamas kultūras objekta apmeklētājiem, tiek ieskaitītas kultūras infrastruktūras un kultūras pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšanai;
2. valsts atbalsta kumulācijas gadījumā finansējuma saņēmējs sadarbības iestādei sniedz informāciju, vai par tām pašām attiecināmajām izmaksām ir plānots vai jau piešķirts atbalsts, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti, lai varētu izvērtēt, vai netiek pārsniegtas atbalsta apvienošanas normas;
3. finansējuma saņēmējs ar komercdarbības atbalstu saistīta projekta dokumentāciju glabā visu projekta pārskata periodu (projekta dzīves ciklu), sākot no dienas, kad tam ir piešķirts individuālais komercdarbības atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem. Projekta uzraudzību jānodrošina visā projekta pārskata periodā, projektā lietotais jēdziens “projekta pārskata periods” termiņa ziņā ir pielīdzināms projekta dzīves cikla laikam atbilstoši Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās Regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu I pielikumā noteiktajam aktīvu amortizācijas perioda ilgumam;
4. ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 53. pantu un ja attiecīgajā projektā vai projekta daļā projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) ir radusies lielāka peļņa no pamatdarbības (neskaitot samērīgas peļņas daļu, kas atbilst tipiskai peļņai kultūras nozares attiecīgajā jomā Latvijas Republikā), nekā projektā plānots, finansējuma saņēmējs projekta pārskata perioda (projekta dzīves cikla) beigās sadarbības iestādei atmaksā starpību starp faktisko un plānoto peļņu no pamatdarbības;
5. atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumam, atbalsta sniedzējam noteikts pienākums atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par nelikumīga un nesaderīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu, kā arī to, ka nelikumīgs valsts atbalsts ir atgūstams, kad citas institūcijas konstatē nelikumīga atbalsta piešķiršanas gadījumus (tai skaitā, Eiropas Komisija);
6. ja ir pārkāptas Regulas Nr. 651/2014 prasības, vai ir konstatēts, ka ar saimniecisku raksturu nesaistīts projekts kļūst par projektu, kura ietvaros tiek sniegts komercdarbības atbalsts, un tam nav iespējams piemērot Regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumus, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

Saskaņā ar valsts atbalsta principiem ar jēdzienu “līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta” Projekta kontekstā saprotam tādu finansiālu ieguldījumu no projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera līdzekļiem – saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, kas nesatur nekādu publisko finansiālo atbalstu. Līdzekļi, kas ir brīvi no valsts atbalsta (tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības aizdevums uz atvieglotiem nosacījumiem) ir iegūti saimnieciskās darbības rezultātā vai piesaistīti kā aizņēmums (ārējais finansējums) uz tirgus nosacījumiem.

Tāpat Projekts nosaka, ka finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas komunikācijas un vizuālās identitātes prasības saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu.

[1] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.LAV&toc=OJ:C:2016:262:TOC
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Īstenojot projektus, tiks attīstīta kultūras infrastruktūra un publiskā ārtelpa, uzlabojot kultūras pakalpojumus un to piekļūstamību sabiedrībai.
Eiropas Padomes Kultūras mantojuma stratēģija 21. gadsimtam[2] definē integrētas pieejas ietvaru, aicinot veidot kultūras mantojuma saikni ar sociālo un labas pārvaldības komponenti, ekonomisko un teritorijas attīstību, kā arī zināšanām un izglītību, rekomendējot attīstīt tādus publiskos pakalpojumus, kas spēj kultūras mantojumu kā ilgtspējīgu resursu inovatīvi izmantot cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Nesen veiktie Eiropas līmeņa pētījumi sniedz pierādījumus par ieguvumiem dažādās politikas jomās, ko rada investīcijas kultūras mantojumā, veicinot nodarbinātību, ilgtspējīgu attīstību, vietējo identitāti, reģionālo pievilcību, radošumu un inovācijas, tūrismu, dzīves kvalitāti, izglītību, mūžizglītību un sociālo kohēziju.[3]

[2] Pieejams: https://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-strategy-21-full-text/16808ae270;

[3] Kvalitātes principi Eiropas Savienības finansētiem pārveidojumiem, kas var ietekmēt kultūras mantojumu. Pieejams: http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Quality_Principles_2019_EN.PDF;
Juridiskās personas
  • Potenciālie projektu iesniedzēji – valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" un Rīgas valstspilsētas pašvaldība, un iespējamie sadarbības partneri, t.i., pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, valsts kapitālsabiedrības.
Ietekmes apraksts
Vērtējot Projekta īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām, ir identificējams administratīvā sloga palielinājums potenciālajiem finansējuma saņēmējiem un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana ilgtermiņā un tā ilgtspējīga attīstība, kā arī tā apmeklētības pieaugums veicina pakalpojumu attīstību dažādās ekonomikas nozarēs attiecīgajā teritorijā, tādējādi nodrošinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību un veicinot pašvaldību ieņēmumu pieaugumu.[4]

Pasākuma ietvaros tiks sniegts ieguldījums NAP2027 prioritātes “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” šādu rīcības virzienu progresa rādītāju sasniegšanā: 
1. rīcības virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” 364. progresa rādītājs “Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējiem patēriņa izdevumiem”; 
2. rīcības virziena “Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai”: 
2.1. 377. progresa rādītājs “Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem”; 
2.2. 378. progresa rādītājs “Ārvalstu vairākdienu ceļotāju Latvijā kopējie izdevumi, milj.  

[4] Noslēguma izvērtējuma „2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums” 21.lpp.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona pilsēttelpas attīstības galvenais uzdevums ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus nodrošinot vērtīgās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un pilnveidošanas pamatnosacījumu ievērošanu. Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona ir ne tikai pilsētas pārvaldes, kultūras, izglītības un pakalpojumu, bet arī augsta prestiža darījumu, tūrisma, atpūtas un izklaides centrs Baltijas jūras un Ziemeļeiropas valstu reģionā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2019. gadā veiktajai tūrisma nozares analīzei, kvalitatīva publiskā ārtelpa ir nozīmīgs dzīves kvalitātes un vietas konkurētspējas priekšnoteikums, kas pozitīvi ietekmē vietējo iedzīvotāju apmierinātību, kā arī piekļuvi konkrētu teritoriju dabas un kultūras mantojumam un tūristu piesaisti. Atbilstoši ANO Pasaules Tirdzniecības organizācijas Ziņojumā par tūrismu un kultūru sinerģiju norādītajiem pētījuma rezultātiem var aprēķināt, ka Latviju 2017. gadā varētu būt apmeklējuši 760,3 tūkst. kultūras tūristu (39 procenti no 1949,5 tūkst. ārvalstu vairākdienu ceļotājiem, kas ieradās Latvijā), līdz ar to var secināt, ka kultūras mantojums Latvijā ir viens no galvenajiem ārvalstu un vietējo tūristu piesaistes elementiem, ietverot gan mantojuma materiālos, gan nemateriālos aspektus.

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
2 550 000
0
1 530 000
6 033 980
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
2 550 000
0
1 530 000
6 033 980
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
3 000 000
0
1 800 000
7 098 800
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
2 911 765
0
1 747 059
6 878 212
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
88 235
0
52 941
220 588
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-450 000
0
-270 000
-1 064 820
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-361 765
0
-217 059
-844 232
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
-88 235
0
-52 941
-220 588
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-450 000
-270 000
-1 064 820
5.1. valsts pamatbudžets
0
-361 765
-217 059
-844 232
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
-88 235
-52 941
-220 588
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
5.1.1.5. pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 33 712 500 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 28 655 625 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums) – 5 056 875 euro.

5.1.1.5. pasākumam pieejamais kopējais finansējums līdz 2025. gada 31. decembrim, lai slēgtu līgumu vai vienošanos par projektu īstenošanu, ir 28 395 185 euro, tai skaitā ERAF finansējums granta veidā 24 135 907 euro un nacionālais finansējums 4 259 278 euro.

Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ERAF daļa 85 procentu apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām.

Budžeta izdevumi ir projektu ieviešanai nepieciešamie līdzekļi. 

Kultūras ministrijas plānotās attiecīgās izdevumu proporcijas dalījumā pa gadiem indikatīvi ir šādas:
2024. gadā 3 000 000 euro; (ERAF 2 550 000 euro; nacionālais finansējums 450 000 euro);
2025. gadā 1 800 000 euro; (ERAF 1 530 000 euro; nacionālais finansējums 270 000 euro);
2026. gadā 7 098 800 euro; (ERAF 6 033 980 euro; nacionālais finansējums 1 064 820 euro);
2027. gadā 7 098 800 euro; (ERAF 6 033 980 euro; nacionālais finansējums 1 064 820 euro);
2028. gadā 7 098 800 euro; (ERAF 6 033 980 euro; nacionālais finansējums 1 064 820 euro);
2029. gadā 2 298 785 euro (bez elastības finansējuma: 5 317 315 euro) (ERAF 1 953 967 euro; nacionālais finansējums 344 818 euro).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Kultūras ministrija lūgs veikt nepieciešamā finansējuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ).
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32018R1046
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
47. un 50.pants
31.3.apakšpunkts un 36.7.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
64.panta 1.punkta “c” apakšpunkts
39.punkts
Pārņemtas pilnībā
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
53. panta 6. punkts
16. punkts
Pārņemtas pilnībā
2. panta 18. punkts
26.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
2. panta 29. punkts un 30. punkts
40. punkts
Pārņemtas pilnībā
53. pants
42., 43., 52., 53. un 55. punkts
Pārņemtas pilnībā
53. panta 2. punkta "a", "b", “c”, “d” vai “e” apakšpunkts
45.1. un 45.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunkts 
45.1. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
1. panta 4. punkta "a" apakšpunkts
45.1. apakšpunkts un 45.3. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
1. panta 3. punkts 
45.1. apakšpunkts un 45.4. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
53. panta 10. punkts
45.2.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
53. panta 4. punkta “c” apakšpunkts
45.2.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
58. panta 4. punkts un 59. pants
46. punkts
Pārņemtas pilnībā
2. panta 39. punktam 
49. punkts 
Pārņemtas pilnībā
9. panta 1. punkta "c" apakšpunkts
50.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
12. panta 1. punkts
50.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Atbildīgā iestāde atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 11. panta a) apakšpunktā noteiktajam 20 darba dienu laikā pēc Projekta spēkā stāšanās nosūtīs Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par valsts atbalsta programmu, izmantojot SANI 2 sistēmu atbilstoši kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 759 „Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
61. pants  
32.8. apakšpunkts  
Pārņemtas pilnībā
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/ca016746-d88f-4e49-963c-a6b9bc29bdf7

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedriskā līdzdalības procesa beigās tika saņemti sabiedrības komentāri un priekšlikumi, kas nav saistīti ar konkrēto Projekta saturu.
2023. gada 2. martā rīkota arī konference “Informācijas piekļūstamība un vides pieejamība Kultūras ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu projektos”, savukārt 2023. gada 21. aprīlī – domnīca “Eiropas Savienības fondu investīcijas Rīgas vēsturiskā centra atdzīvināšanai”.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
NAP2027 prioritātes “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” rīcības virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” 364. progresa rādītājs “Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējiem patēriņa izdevumiem” un rīcības virziena “Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai” 377. progresa rādītājs “Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem” un 378. progresa rādītājs “Ārvalstu vairākdienu ceļotāju Latvijā kopējie izdevumi, milj.”
(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027).

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta arī publiskā ārtelpa, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā UNESCO Pasaules mantojuma objekta teritorijā.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunoti, konservēti, pārbūvēti vai restaurēti arhitektūras, arheoloģijas, vēstures vai pilsētbūvniecības pieminekļi un ņemot vērā specifiskas prasības, lai nodrošinātu autentiskuma un oriģinālās substances saglabāšanu, tiks iespēju robežās izpildītas prasības, lai projekti izpildītu nepieciešamās prasības principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanā.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunoti, konservēti, pārbūvēti vai restaurēti arhitektūras, arheoloģijas, vēstures vai pilsētbūvniecības pieminekļi un ņemot vērā specifiskas prasības, lai nodrošinātu autentiskuma un oriģinālās substances saglabāšanu, tiks iespēju robežās izpildītas prasības, lai projekti izpildītu nepieciešamās prasības principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanā.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts iekļauj specifisko atbilstības kritēriju par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ievērošanu, kura ietvaros tiek vērtēts, vai projekta iesniedzējam projektā tiek paredzētas vismaz trīs vispārīgas un trīs specifiskās horizontālo principu darbības, un vismaz viens horizontālo principu rādītājs.
Projekta īstenošanā, ņemot vērā konkrēto darbību specifiku, tiks izvērtēta iespēja iekļaut darbības, kas veicina  personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespēju un tiesību ievērošanu, piemēram: 
- īstenojot projekta informācijas un publicitātes aktivitātes, to saturs tiks rūpīgi izvērtēts un tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos vai uzturēšanu par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību” (https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download); 
- projekta tīmekļa vietnē tiks norādīta informācija par projekta darbību īstenošanas vietas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, vecākiem ar maziem bērniem un senioriem; 
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem; 
- projekta vadības un īstenošanas procesā personām ar invaliditāti tiks nodrošināta piekļūstamība, tostarp, pielāgota darba vieta un pielāgotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 
- attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem: projektā tiks īstenots sociāli atbildīgs iepirkums, pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darba vietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, nodrošinātu piekļūstamību pakalpojuma sniegšanas vietai/videi/objektam/pasākuma norises vietai, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem.   
- plānojot būves dizainu, tiks ņemts vērā daudzveidības un iekļaušanas princips, balstoties uz cilvēku ar invaliditāti vajadzībām ne vien uz fizisku piekļūšanu būvei, bet arī uz specifiskām vajadzībām attiecībā uz būves noformējumu, lietojamību un funkciju. 

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts iekļauj specifisko atbilstības kritēriju par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ievērošanu, kura ietvaros tiek vērtēts, vai projekta iesniedzējam projektā tiek paredzētas vismaz trīs vispārīgas un trīs specifiskās horizontālo principu darbības, un vismaz viens horizontālo principu rādītājs.
Projekta īstenošanā, ņemot vērā konkrēto darbību specifiku, tiks izvērtēta iespēja iekļaut darbības, kas veicinās dzimumu līdztiesību, piemēram: 
- īstenojot projekta informācijas un publicitātes aktivitātes, to saturs tiks rūpīgi izvērtēts un tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos vai uzturēšanu par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību” (https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download); 
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem; 
- ir sniegta informācija par projekta vadības un īstenošanas personālu dalījumā pēc dzimuma u.c. pazīmes (vai plānots sniegt) un sniegta (vai plānots sniegt)  informācija sadalījumā pēc dzimumu u.c. pazīmes par projekta mērķa grupām; 
- projekta iesniegumā ir paskaidrots, kā projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes un virzīti pasākumi, kas veicina nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu. 

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Pasākumam ir netieša ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”, “Klimatdrošināšana”, “Energoefektivitāte pirmajā vietā” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” īstenošanu.

Pasākuma ietvaros ir noteikta netieša ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” rādītājiem, ievērojot, ka projekta ietvaros tik uzkrāti dati par projekta ietekmi uz rādītāja – objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība” sasniegšanu.

Atbilstoši tehniskajiem norādījumiem par principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, Projektam nav tieša negatīva ietekme uz principu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”, tai skaitā uz šādiem vides mērķiem:
1) Klimata pārmaiņu mazināšana;
2) Pielāgošanas klimata pārmaiņām;
3) Ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība;
4) Aprites ekonomika, tostarp atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde;
5) Piesārņojuma novēršana un to kontrole gaisā, ūdenī vai zemē;
6) Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana.

Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek paredzēta iespēja, ka atsevišķi projekti varētu sasniegt nelielu enerģijas ietaupījumu, ņemot vērā, ka investīcijas paredzētas kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai un restaurācijai, kas ietver specifiskas prasības, lai nodrošinātu autentiskuma un oriģinālās substances saglabāšanu. Kultūrvēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešama saudzīga, profesionāla un pēctecīga pieeja, tikai ļoti retos gadījumos pieļaujot kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku fasāžu siltināšanu.

Pasākuma ietvaros plānotās darbības neizraisīs negatīvu ietekmi un būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu uz pašreizējā klimata un gaidāmā nākotnes klimata radītajām negatīvajām ietekmēm uz pašu pasākumu, cilvēkiem, dabu vai aktīviem (tai skaitā infrastruktūru), kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķu sasniegšanu.

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvā 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem noteiktos mērķus, projektu iesniedzējiem kopā ar projekta iesniegumu nepieciešams iesniegt apliecinājumus par to, ka tiks ievērotas Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” 6. punktā un Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 2. pielikumā noteiktās prasības, tostarp, ka nebīstamos būvgružus un ēku nojaukšanas atkritumus, kas būvlaukumā radušies būvniecības laikā, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju atkārtoti izmanto būvniecības objektā uz vietas (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) vai tos nodos sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas piesārņojošās darbības atļaujas.

Ja projekta ietvaros tiek plānots nojaukt ēkas vai to daļas, kurās ir azbestu saturoši materiāli, azbestu saturošie izstrādājumi tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu, tajā skaitā nepieļaujot azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē. Prasība ir pārņemta nacionālajos normatīvajos aktos, uzraudzību saskaņā Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” noteikto veic Valsts vides dienests un Veselības inspekcija.

Pasākuma ietvaros  projekti un to ietvaros plānotās darbības veicinās Eiropas Savienības stratēģijā Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) noteikto mērķu “Kultūra” sasniegšanu, nodrošinot  Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma saglabāšanu un reģionālās identitātes stiprināšanu. 
Pielikumi