Anotācija (ex-ante)

21-TA-1146: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitās daļas 1.punktu un trīspadsmitās trīs prim daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 17.punktu, ņemot vērā informatīvo ziņojumu “Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/ apakšprogrammās 2021.gadā” (izskatīts Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra sēdē (prot. Nr.74 34. §)) (turpmāk – Ziņojums).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz atļaut Kultūras ministrijai pārdalīt prognozēto līdzekļu ekonomiju sava resora ietvaros, lai nodrošinātu kultūras resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts budžeta izpildes procesā regulāri tiek sekots līdzi valsts budžeta izdevumu izpildei, lai atbildīgi un pārdomāti varētu reaģēt situācijā, kad tiek prognozēta piešķirto budžeta līdzekļu ekonomija, ja tos nebūs iespējams līdz gada beigām izlietot atbilstoši sākotnēji plānotajam mērķim.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 38.§) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.-2023.gadam”” 3.punktam tika atbalstīts horizontālais prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” pieprasījums, kas paredz nodrošināt ministrijas padotības un pārraudzības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, no 2020.gada 1.septembra paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz 790 euro un no 2021.gada 1.septembra paaugstinot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi līdz 830 euro
Kultūras ministrija budžeta izpildes analīzes procesā konstatēja, ka, veicot 2021.gadā piešķirtā finansējuma sadalījumu pedagogu zemākās samaksas paaugstināšanai no 790 euro līdz 830 euro, faktiskais papildu nepieciešamais finansējums Kultūras ministrijas padotībā esošajās profesionālajās vidusskolās pedagogu zemākās samaksas paaugstināšanai līdz 830 euro ir par 475 000 euro mazāks nekā sākotnēji plānotais.
Papildus tam Kultūras ministrija budžeta izpildes analīzes procesā konstatēja, ka 2021.gadā piešķirtam finansējumam prioritārajam pasākumam „Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšana (jaunrades stipendijas, teātru repertuāra daudzveidība)” izveidojas ekonomija 200 000 euro apmērā.
Izvērtējot nozares vajadzības un prioritātes, kā arī ņemot vērā Ziņojumā norādīto, Kultūras ministrija prognozēto atlīdzības ekonomiju Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība” 475 000 euro apmērā ierosina pārdalīt sava resora ietvaros, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu.
Kultūras ministrija, izvērtējot resora aktuālās vajadzības, secināja, ka līdzekļus nepieciešams novirzīt šādu neatliekamu izdevumu segšanai 2021.gadā:
1. 151 739 euro Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (turpmāk – JVLMA) interneta padeves uzlabošanai, fasādes renovācijas un pagrabstāva telpu ventilācijas tīklu projektu izstrādēm, tai skaitā:
1) 8 803 euro interneta padeves nepārtrauktības nodrošināšanai.
JVLMA ir saņēmusi no Rīgas pilsētas būvvaldes paziņojumu par gaisa vadu likvidāciju pilsētas vēsturiskajā centrā. JVLMA interneta padeve kopš 1996.gada tika nodrošināta bez atlīdzības, pa gaisa optisko vadu līniju no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Lai JVLMA nepaliktu bez interneta padeves un varētu nodrošināt nepārtrauktu mācību procesu, vienīgā iespēja ir SIA “TET” projekta izstrāde optiskās līnijas padevei pazemes šahtā no Raiņa bulvāra 27, Rīgā un interneta ikmēneša abonēšanas nodrošināšana uz JVLMA ēkām K.Barona ielā un Raiņa bulvārī, Rīgā, kam nepieciešamais papildu finansējums ir 8 803 euro.
2) 21 877 euro ēkas Kr.Barona ielā 1, Rīgā, fasādes renovācijas projekta izstrādei.  
JVLMA galvenās ēkas fasāde nav renovēta kopš pagājušā gadsimta 70 gadiem. Daļēja renovācija tika veikta 2002.gadā. Toreiz veiktais jau tagad ikdienā rada apdraudējumus cilvēku un autotransporta plūsmai K.Barona un Merķeļa ielu daļās. Ikdienas mācību procesa apdraudējums un kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšana pienācīgā stāvoklī ir viens no svarīgākajiem argumentiem apdraudēto ēku/telpu renovācijas nepieciešamībai projekta izstrādei vienīgajā mūzikas akadēmijā valstī.
3) 107 998 euro JVLMA Lielās zāles ventilācijas dzesēšanas iekārtas projekta izstrādei un realizācijai un pagrabstāva ventilācijas sistēmu projekta izstrādei un realizācijai.
Ventilācijas sistēmas JVLMA ir ļoti nepietiekošā līmenī un kvalitātē. 2020.gada 14.septembrī ir publicētas Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas, kurās ietverti apsvērumi par sabiedrības veselības pasākumiem izglītības iestādēs Covid-19 kontekstā. Īstermiņa risinājumi (telpu mehāniska vēdināšana) ir efektīvi šī brīža situācijā, ņemot vērā nepieciešamību ātri nodrošināt gaisa kvalitātes uzlabojumu atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un rekomendācijām, lai ierobežotu Covid-19 inficēšanas riskus un realizētu mācību procesu klātienē, taču centralizētā ventilācijas sistēma ir efektīvākais veids normatīvajam regulējumam atbilstošas gaisa kvalitātes nodrošināšanai, tādēļ nepieciešams piešķirt finansējumu ventilācijas un dzesēšanas iekārtu projektu izstrādēm un realizācijai JVLMA Lielajā zālē un pagrabstāva publiskajās telpās.
4) 13 061 euro elektrības padeves pieslēguma maiņai.
Elektrības padeves pieslēguma maiņa, strāvas slodzes pārbaude maģistrālajiem tīkliem un jaunās, maksimāli pieļaujamās, strāvas slodzes noteikšana pie jaunā sprieguma slēguma JVLMA ēkās ir nepieciešama AS “Sadales tīkls” obligāta prasība.
2. 59 625 euro Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūrai “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” (turpmāk – LKK) automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ieviešanai un neatliekamiem būvdarbiem saskaņā ar remontu plānu.
2020.gada jūnijā pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktajiem ēkas un teritorijas apsekošanas darbiem ir saņemtas norādes par balss izziņošanas sistēmas ierīkošanas nepieciešamību ēkā, kas jāveic līdz 2021.gada septembrim. Plānotās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ieviešanas izmaksas ir 10 550 euro.
Savukārt 2019.gadā SIA “JaunRīga ECO” VAS “Valsts nekustamie īpašumi” uzdevumā veica apsekošanas darbus LKK ēkai Bruņinieku ielā 57, Rīgā, kā rezultātā 2020.gadā tika saņemts tehniskās apsekošanas atzinums, kurā ir identificēti steidzami veicamie remontdarbi un ieguldījumi infrastruktūrā. Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” lūgumam LKK sagatavoja provizorisko remontdarbu izpildes un ilgtermiņa ieguldījumu plānu 2020.-2023.gadam par kopējo summu 123 500 euro bez PVN.  Ņemot vērā, ka LKK valsts budžeta līdzekļi studiju bāzes izdevumu segšanai atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” ir nepietiekami, lai LKK nodrošinātu neatliekamu remontdarbu veikšanu pieejamā finansējuma ietvaros, plānots novirzīt radušos līdzekļu ekonomiju, lai nodrošinātu finansējumu LKK neatliekamu remontdarbu veikšanai 49 075 euro apmērā.
3. 8 000 euro Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai Kamerzāles krēslu iegādei.
No 2018.gada 21.septembra līdz 2022.gada 30.jūnijam tiek īstenots projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī”. Projekta īstenošanas rezultātā ēkā tika veikti visi atbilstošie siltināšanas darbi, bet tie bija pārsvarā ēkas āra darbi – jumta segums, ēkas pamati, ārsienu siltināšana, arī siltumvadu un ūdens cauruļu ierīkošana ēkas iekšpusē. Šobrīd sāksies nākamais ēkas labiekārtošanas etaps – 1.stāva gaiteņa, foajē, garderobes remontdarbi, ko organizēs VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Taču nepieciešams nodrošināt ne tikai būvdarbus, bet arī kosmētiskos remontdarbus un skolas ēkas iekārtošanu. Skola par saviem līdzekļiem ir veikusi kamerzāles kosmētisko remontu, taču pilnīgai zāles remonta pabeigšanai nepieciešams nomainīt kamerzāles krēslus. Plānots kamerzālē nomainīt 80 krēslus, kuru iegādes un uzstādīšanas izmaksas plānotas 100 euro par vienu krēslu, tas ir kopā 8 000 euro.
4. 220 087 euro Kultūras ministrijai datortehnikas iegādei Kultūras ministrijas padotībā esošajām 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
Saistībā ar noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, tajā skaitā mācību procesa organizēšanā, ir aktualizējies jautājums par datortehnikas nodrošinājumu izglītības iestādēs. Analizējot izglītības iestāžu rīcībā esoši datortehniku, secināts, ka daudzās izglītības iestādēs tā ir novecojusi, un datortehnikas vienību skaits ir nepietiekams kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai gan klātienē, gan attālināti, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. Ievērojot minēto, Kultūras ministrijas ieskatā ir nepieciešams nodrošināt jaunu datoru iegādi kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, šim mērķim novirzot līdzekļu ekonomiju. Provizoriski plānots, ka par minēto summu 220 087 euro apmērā tiks iegādāti 214 datori, ņemot vērā, ka viena datora provizoriskās izmaksas ir  957 euro.
5. 35 549 euro Kultūras ministrijai (Latvijas Nacionālajam kultūras centram) Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides izmaksām 2021.gadā.
Latviešu vēsturisko zemju likuma 6.panta sestā daļa nosaka, ka Kultūras ministrija ir atbildīga par Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes darbības organizēšanu un tās sekretariāta funkciju nodrošināšanu. Lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktā izpildi, paredzēts, ka Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta funkciju izpildi nodrošinās Kultūras ministrijas padotībā esošā iestāde Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Ņemot vērā, ka šī ir jauna funkcija un to, ka Kultūras ministrijai nav iespējams optimizēt citu funkciju izpildi, lai rastu šīs funkcijas izpildei nepieciešamos resursus, Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir nepieciešams izveidot trīs jaunas amata vietas un nodrošināt Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbībai nepieciešamos resursus.
Izvērtējot nozares vajadzības un prioritātes, kā arī ņemot vērā Ziņojumā norādīto, Kultūras ministrija prognozēto ekonomiju Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” ietvaros 200 000 euro apmērā ierosina pārdalīt apakšprogrammas ietvaros. Ņemot vērā Covid-19 krīzes turpināšanos, epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatībai, kas tiešā veidā ietekmē teātru darbību un klātienes pasākumu rīkošanu, Valsts kultūrkapitāla fonda padome 2021.gada 29.septembra sēdē pieņēma lēmumu 2021.gadā neizsludināt kultūras projektu konkursu mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”, tādējādi Valsts kultūrkapitāla fondam 2021.gadā nav iespējams sasniegt prioritārā pasākuma mērķi – nodrošināt teātra repertuāra daudzveidību, īpaši atbalstot muzikālo teātru žanru, un Valsts kultūrkapitāla fonda padome ierosina mērķprogrammai paredzētos līdzekļus 200 000 euro apmērā pārvirzīt sadalīšanai Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 3.kultūras projektu konkursā iesniegto projektu finansēšanai, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un konkursā atbalstu sniedzot lielākam pretendentu lokam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Projekts paredz atļaut Kultūras ministrijai prognozēto prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” ietvaros radušos atlīdzības ekonomiju 475 000 euro apmērā un Valsts kultūrkapitāla fondam paredzētā finansējuma prioritārajam pasākumam „Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšana (jaunrades stipendijas, teātru repertuāra daudzveidība)” ekonomiju 200 000 euro apmērā pārdalīt sava resora ietvaros, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu.
Risinājuma apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitās prim 1.punkts nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju pārdales ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Savukārt Likuma par budžetu un finanšu vadības 9.panta trīspadsmitās trīs prim daļas 3.punkts paredz, ka apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta resoram gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali. Šādu apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali. Ņemot vērā minēto, Projekts paredz atļaut Kultūras ministrijai veikt finansējuma pārdales starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem valsts budžeta programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība” 439 451 euro apmērā, kā arī atļaut Kultūras ministrijai pārdalīt finansējumu starp budžeta programmām un apakšprogrammām, veicot līdzekļu pārdali no Kultūras ministrijas budžeta programmas 20.00.00 “Kultūrizglītība” 35 549 euro apmērā uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta izveides izmaksas 2021.gadā. Tāpat Projekts paredz atļaut Kultūras ministrijai veikt finansējuma pārdales, mainot finansējuma mērķi, valsts budžeta apakšprogrammā 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” 200 000 euro apmērā, nemainot izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu. Pasākumi, kuriem plānots novirzīt prognozēto līdzekļu ekonomiju ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Kultūras ministrija, Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidusskolas un pārraudzībā esošās augstskolas. Fiziskās un juridiskās personas, kas saņems finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 3.kultūras projektu konkursā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
475 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
475 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
475 000
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
475 000
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, jo Projekts paredz 2021.gadā pārdalīt prognozēto līdzekļu ekonomiju sava resora ietvaros, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu, tajā skaitā veikt līdzekļu pārdali no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 20.00.00 “Kultūrizglītība” 35 549 euro apmērā uz Kultūras ministrijas valsts budžeta programmu “Kultūras mantojums”.
Lai nodrošinātu līdzekļu pārdali Projektā paredzētajiem mērķiem, būs nepieciešams veikt sekojošas ekonomiskās klasifikācijas kodu izmaiņas:
1. Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība”:
1) samazināt atlīdzības izdevumus (1000.kods) 475 000 euro apmērā;
2) palielināt preču un pakalpojumu izdevumus (2000.kods) 8 000 euro apmērā;
3) palielināt valsts budžeta transfertus atvasinātām publiskām personām (7470.kods) 211 364 euro apmērā;
4) palielināt kapitālos izdevumus (5000.kods) 220 087 euro apmērā.
2. Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums”:
1) palielināt atlīdzības izdevumus (1000.kods) 23 839 euro apmērā;
2) palielināt preču un pakalpojumu izdevumus (2000.kods) 4 510 euro apmērā;
3) palielināt kapitālos izdevumus (5000.kods) 7 200 euro apmērā.  
Projekts paredz Kultūras ministrijai veikt finansējuma mērķa maiņu valsts budžeta apakšprogrammā 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” 200 000 euro apmērā, nemainot izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2021.gadā Projekta apropriācijas pārdales īstenojamas Kultūras ministrijas budžeta programmas 20.00.00 “Kultūrizglītība” un budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” ietvaros, veicot finansējuma mērķa maiņu, kā arī pārdalot no budžeta programmas 20.00.00  “Kultūrizglītība” uz budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” prognozēto līdzekļu neapguvi.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi