Anotācija (ex-ante)

21-TA-898: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "„Par valsts nekustamā īpašuma bez adreses, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42.panta pirmā daļa un 43.pants, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts.
            Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 29.jūlija lēmums Nr.488 (prot.Nr.31, 29.§) "Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 039 0043, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā".
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai  Finanšu ministrijai atļautu nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību 0,0149 ha platībā bez adreses, Daugavpilī, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) veikšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts nekustamais īpašums bez adreses, Daugavpilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 039 0043) sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0015) 0,0149 ha platībā un ierakstīts zemesgrāmatā Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610235 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 18.02.2021. (turpmāk -  valsts nekustamais īpašums).
            Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0015) kadastrālā vērtība uz 2021.gada 4.janvāri ir noteikta 30 euro.
            Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0015) noteiktais lietošanas mērķis: 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem valsts nekustamajam īpašumam ir reģistrēti šādi apgrūtinājumu veidi:
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (0,0061 ha);
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (0,0004 ha);
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (0,0023 ha);
pierobeža (0,0149 ha).
            Pašvaldībai kā nākamajai valsts nekustamā īpašuma ieguvējai, izmantojot nekustamo īpašumu, būs saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktā kārtība rīcībai ar nekustamo īpašumu atbilstoši konkrētajam apgrūtinājumam.
            Valsts nekustamais īpašums nav iznomāts.
Pašvaldība ar 2021.gada 16.aprīļa vēstuli Nr.1.2-8/614 informēja, ka pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.marta saistošiem noteikumiem Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.12) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000390015 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) – funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 1.panta 11.daļas a punktam, kurš noteic, ka zemes starpgabals - publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. Pašvaldība norādīja, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā esošo informāciju zemes vienības platība ir 149 m2. Savrupmājai, saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.12 punktu 94.1.2.noteikts, ka minimālā platība zemes vienībā vienas ēkas vai tās raksturīgās daļas izvietošanai, ietverot arī platības, ko aizņem palīgēkas, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzM) – 1200 m2. Papildus Pašvaldība informēja, ka, zemes vienībai ir pieslēgums Magoņu ielai – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000390425, tomēr faktiski, šo zemes vienību izmanto zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000390315, Magoņu ielā 14A, Daugavpilī, kā piebraucamo ceļu.
Pašvaldība norādīja, ka ņemot vērā iepriekš minēto, zemes vienība 149 m2 kopplatībā ir uzskatāma par starpgabalu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.daļas izpratnē.
VNĪ 2020.gada 16.jūlijā saņēma nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0500 039 0315) Magoņu ielā 14A, Daugavpilī, īpašnieka iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
VNĪ 2021.gada 25.augustā nosūtīja atbildi uz 2020.gada 16.jūlija saņemto atsavināšanas ierosinājumu, norādot, ka VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas 2021.gada 12.augusta sēdē tika izskatīts jautājums par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Daugavpilī  (kadastra Nr. 0500 039 0043). Ņemot vērā Daugavpils domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 488 (prot. Nr. 31, 29 §), ar kuru Pašvaldība lūdz Latvijas Republikas Finanšu ministriju nodot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 0500 039 0043, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 0500 039 0015, 149 m2 platībā), tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt minētā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā. Pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). Saskaņā ar minēto lēmumu VNĪ noteiktā kārtībā sagatavos un virzīs izskatīšanai attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu.
            Ņemot vērā, ka iespējams, zemes starpgabalu lieto arī otrs pierobežnieks (Magoņu ielā 14, Daugavpilī), VNĪ 2021.gada 8.maijā ar vēstuli Nr.2/9-3/4899 lūdza Pašvaldību precizēt informāciju par zemes starpgabala lietotājiem.
            Pašvaldība 2021.gada 25.maija vēstulē Nr.1.2.-8/820 informēja, ka valstij piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0015, nekustamā  īpašuma kadastra Nr.0500 039 0043, kā piebraucamo ceļu izmanto ne tikai Magoņu ielas 14A, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0315 pierobežnieki, bet arī Magoņu ielas 14, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0014, iedzīvotāji, jo no piebraukšanas ceļa puses tur ir izveidoti lielie vārtiņi iebraukšanai ar transportu. Pašvaldība paskaidroja, ka šīs mājas iedzīvotājiem piekļūšana Magoņu ielai ir tikai caur mazajiem gājēju vārtiņiem. Savukārt, Magoņu ielas 12, Daugavpilī, pierobežniekiem nav vajadzīgs šis piebraucamais ceļš, jo piekļuve īpašumam ir nodrošināta no Magoņu ielas.
           
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka zemes starpgabalam ir divi lietotāji, VNĪ ar 2021.gada 15.jūnija vēstuli Nr.2/9-3/6340 lūdza Pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt zemes starpgabalu Pašvaldības īpašumā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  2.punktā minētās autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) veikšanai.
            VNĪ saņēma Pašvaldības 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.488 (prot.Nr.31, 29.§) "Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 039 0043, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā", ar kuru tika lūgts Finanšu ministrijai nodot Pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu bez adreses, Daugavpilī. Nekustamais īpašums bez adreses, Daugavpilī, ir nepieciešams, lai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu veiktu noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) veikšanai.
            Pašvaldībai, pārņemot valstij piederošo nekustamo īpašumu savā īpašumā, lai gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) veikšanai, tas būs publiski pieejams visiem pašvaldības iedzīvotājiem, līdz ar to, pašvaldībai pārņemot nekustamo īpašumu pašvaldības īpašumā, komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi nav jāpiemēro.
Atbilstoši Atsavināšanas likuma 42.panta pirmajai  daļai valstij piederošo nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Pašvaldības iedzīvotāji
Juridiskās personas
  • Pašvaldība
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Pašvaldībai radīsies izdevumi, reģistrējot Nekustamo īpašumu uz sava vārda, kā arī nodrošinot Nekustamā īpašuma uzturēšanu. Minētie izdevumi tiks segti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, VAS "VNĪ"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • VAS "VNĪ"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi