Anotācija (ex-ante)

21-TA-872: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
1. Nepieciešamība piešķirt finansējumu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai: individuālo konsultāciju un atbalsta pasākumu īstenošanai mācību satura apguvē un dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumos.
2. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pants.
3. Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. un 43. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 582 153 euro  izglītojamo atbalstam, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā.
Atbalsta pasākumus paredzēts īstenot 2021. gada novembrī – decembrī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi izglītojamo labizjūtu mācību procesā. Ir pieaudzis pieprasījums pēc individuālām konsultācijām, pedagogu palīgiem klasēs un papildu atbalsta mācību satura apguvei, jo ne visi izglītojamie spēj un prot mācību vielu apgūt attālināti. Attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji vai izglītojamam ir problēmas to apgūt patstāvīgi, aizvien vairāk izglītojamie lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.  Tiek lēsts, ka sākumskolas klasēs izglītojamie nav apguvuši pat pusi no mācību programmas, vecākajās klasēs – ap 30%. Ņemot vērā minēto, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) un Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) izstrādāja priekšlikumus izglītojamo atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai laika periodam no 2021. gada novembra līdz 2021. gada decembrim.
Papildus epidemioloģisko ierobežojumu dēļ ir apgrūtināta iespēja arī aptuveni 8000 talantīgiem izglītojamajiem (vidusskolas vecumposms) nodrošināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumus. Digitālo risinājumu ieviešana šo pasākumu īstenošanā ļautu nodrošināt gan epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu, gan dalības iespējas visiem interesentiem. 
Nepieciešamais  finansējums minētajiem pasākumiem ir 1 582 153  euro, un to plānots piešķirt  no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
IKVD 2021.gadā publiskotajā “Vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes izvērtējumā” teikts, ka atbilstoši veiktajam iegūtās informācijas un datu izvērtējumam par izglītības kvalitāti, kas iegūti attālināto mācību izpētē, kura īstenota 2020./2021. mācību gadā un 2019./2020. mācību gadā izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju laikā, var secināt, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē izglītības kvalitāti, ir izglītības iestādes iespējas īstenot individuālās un grupu nodarbības un konsultācijas. Vispārējā izglītībā individuālās un grupu nodarbības sniedz iespēju strādāt ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības vai arī rodas psihoemocionāli traucējumi, savukārt profesionālajā izglītībā bez individuālo un grupu nodarbību īstenošanas klātienē nav iespējams pilnvērtīgi īstenot izglītības programmu apguvi. Iegūtā pieredze liecina, ka turpmāk nepieciešams plānot daudz lielāku individuālo un grupu nodarbību pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot izlaiduma klasēm, izglītojamiem ar mācību grūtībām, kā arī profesionālajā izglītībā nodarbībām, kuras nodrošina prasmju apguvi.
Individuālās konsultācijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, kas ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riskam, kopš 2017.gada nodrošina IKVD īstenotais Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – IKVD projekts).
IKVD projekta atbalsta pasākumu uzskaite liecina, ka sniegto konsultāciju apjoms projekta ietvaros vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā kopā ir pieaudzis par 14% salīdzinājumā ar īstenoto konsultāciju apjomu 2019./2020. mācību gadā. Īpaši strauji pieprasījums pēc konsultācijām palielinājās 2020./2021. mācību gada 2. semestrī – pieaugot vairāk nekā par vienu trešdaļu, salīdzinot ar atbalstu, kas īstenots tajā pašā semestrī 2019./2020. un 2018./2019. mācību gadā.
Tāpat vispārējās izglītības iestādēs ir pieaudzis pieprasījums pēc individuālā atbalsta personāla konsultācijām, jo izglītojamie ir pakļauti trauksmei un jūtas nedroši mācību vielas apguvē. 2020./2021.mācību gada 2.semestrī, kad mācības lielāko daļu semestra notika attālināti, starp citiem atbalsta personāla veidiem IKVD projekta ietvaros būtiski palielinājās konsultatīvā atbalsta jeb pedagogu – mentoru īstenotais atbalsts izglītojamiem, kuru īstenoto konsultāciju skaits pieauga par 40%, salīdzinot ar 2019./2020.mācību gada 2.semestri jeb gadu, kad aizsākās Covid-19 pandēmija. Savukārt, salīdzinot īstenotā konsultatīvā atbalsta jeb pedagogu – mentoru konsultāciju skaitu ar apjomu, kas bija īstenots gadu pirms Covid-19 pandēmijas – var secināt, ka divu mācību gadu laikā atbalsta pasākuma “konsultatīvais atbalsts” apjoms ir dubultojies, kas nozīmē, ka individuāls emocionāls atbalsts izglītojamiem ir bijis īpaši nepieciešams.
Lai nodrošinātu individuālās konsultācijas nepieciešamā apjomā 2021.gadā, tiek plānots valsts budžeta finansējums 1 151 038 euro apmērā, paredzot 83 478 papildu darba stundas. Tas plānots pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamo atbalstam 2021.gada novembrī un decembrī.
Vienlaikus 2021./2022. mācību gadā nepieciešams diagnosticēt izglītojamo zināšanas un sniegt tūlītēju atbalstu mācību procesā, tāpēc vispārējās izglītības iestādēs ir pieprasījums pēc pedagogu palīgu piesaistes. Kopš 2017.gada VISC īsteno ESF projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – VISC 8.3.2.2.projekts), kur vispārējās izglītības iestādes piesaista pedagogu palīgus prioritāri pamatizglītības pirmā posma izglītojamajiem. Tieši šajā posmā ir nepieciešams ātri pamanīt un efektīvi sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem, tādējādi neveidojot situāciju, ka izglītojamais ilgstoši ir spiests atpalikt no mācību satura apguves, kas cita starpā var negatīvi veicināt arī izglītojamo psihoemocionālo stāvokli. Ņemot vērā Covid-19 saslimstības rādītājus, kā rezultātā līdz 2022.gada 11.janvārim ir izsludināta ārkārtas situācija un no 2021.gada 1.novembra līdz 15.novembrim 4.-12.klašu izglītojamajiem ir noteikts attālināts mācību process, ir konstatēta vajadzība pēc pedagogu palīgiem arī vecākās klasēs, tāpēc pedagogu palīgu darbs tiks nodrošināts no 1.-9.klases izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti. Papildus iepriekš minētajam, tiem izglītojamajiem, kuri ilgstoši iepriekšējos mācību gados izglītību ieguvuši attālināti (7.-12.klase, atsevišķās pašvaldībās arī 5. un 6.klase), pēc zināšanu un prasmju diagnostikas ir nepieciešams nodrošināt iespēju apgūt iekavēto mācību saturu, pēc stundām piedāvājot mācīšanās grupas, kas paredz dažādu klašu izglītojamo kopīgu mācīšanās tematu apguvi atbilstoši viņu vajadzībām klātienē un attālināti. Papildu mācīšanās grupu un pedagogu palīgu atbalsta nodrošināšanai plānots valsts budžeta finansējums 381 115 euro apmērā.
Papildus, lai nodrošinātu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumus talantīgiem izglītojamajiem nepieciešami 50 000 euro - mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas (kontrolētas) tiešsaistes režīmā. Lai ievērotu epidemioloģiskos ierobežojumus, 9.-12.klašu vecumposmā izglītības iestādes izvēlas nodrošināt iespēju olimpiādēs piedalīties tieši 12.klašu izglītojamajiem, tādēļ jaunākiem dalībniekiem netiek dota iespēja piedalīties un uzkrāt pieredzi augsto sasniegumu attīstības pasākumos, kopumā par 80% samazinot skolēnu skaitu, kas var piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbībā.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu individuālās konsultācijas nepieciešamā apjomā 2021.gadā, tiek plānots valsts budžeta finansējums 1 151 038 euro apmērā, paredzot 83 478 papildu darba stundas. Tas plānots pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klases izglītojamo atbalstam 2021.gada novembrī un decembrī.
Finansējums individuālo konsultāciju īstenošanai izglītības iestādēs tiks novirzīts IKVD, ņemot vērā tā pieredzi un praksi šāda atbalsta sniegšanā un nodrošināšanā. Finansējuma nodrošināšanai IKVD slēgs līgumu par konsultāciju īstenošanu ar pašvaldībām. Ņemot vērā, ka ne visas pašvaldības ir iesaistītas IKVD projektā un nodrošina papildu atbalstu izglītojamajiem savā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs, valsts budžeta finansējums sniegs iespēju saņemt atbalstu izglītības iestādēm visās pašvaldībās, kopā indikatīvi 625 (tai skaitā 50 izglītības iestādēs, kas nav iesaistītas  IKVD projektā). Individuālo konsultāciju plānošana un uzskaite tiks organizēta saskaņā ar IKVD izstrādātiem metodiskajiem norādījumiem un pārraugot izmaksu nepārklāšanos un darbību papildinātību ar pārējām IKVD projekta darbībām. Individuālās konsultācijas valsts profesionālās izglītības iestādēs tiks nodrošinātas IKVD projekta finansējuma ietvaros.
Efektīvs un tūlītējs atbalsts izglītojamajiem ir nepieciešams gan tajās izglītības iestādēs, kas ir iesaistītas VISC 8.3.2.2.projektā, gan tajās, kas dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav bijušas iesaistītas projektā. Papildu finansējums 381 115 euro apmērā prioritāri tiek paredzēts atbalsta pasākumu īstenošanai tajās vispārējās izglītības iestādēs, kuras nav iesaistījušās VISC 8.3.2.2.projektā, sniedzot iespējas visiem izglītojamajiem saņemt līdzvērtīgu atbalstu Covid-19 seku ietekmes mazināšanai viņu izglītībā. Indikatīvi tās ir 70 vispārējās izglītības iestādes papildus VISC 8.3.2.2.projektā individuālo kompetenču atbalstam iesaistītai 321 vispārējās izglītības iestādei. Atbalsta pasākumu ieviešana paredzēta VISC 8.3.2.2.projekta ietvaros, ņemot vērā, ka tajā ir iesaistītas visas pašvaldības, nodrošinot iespēju sniegt  efektīvu atbalstu izglītības iestādēm jau izmantojot esošos plānošanas un ieviešanas instrumentus, kas pamatā ir balstīti uz esošo skolvadības risinājumu izmantošanu. VISC koordinēs pieteikšanās procesu, kas ietver izglītības iestādes identificēto pasākumu kopumu izglītojamo atbalstam Covid-19 seku novēršanai, metodisko atbalstu pasākumu ieviešanā un konsultācijas izglītības iestāžu vadībai. Ņemot vērā, ka izglītības iestāde pasākumus var nodrošināt visos klašu vecumposmos, un iesaistes tvērumu, kas projektā iesaistītajās izglītības iestādēs ar vidējo izglītojamo skaitu – 442 skolēni - ir vismaz 50% no izglītības iestādes izglītojamajiem, šobrīd tiek plānots, ka papildu atbalstu saņems vismaz 15 484 izglītojamo visā Latvijā.
Nepieciešamais finansējums mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas (kontrolētas) tiešsaistes režīmā tiek plānots VISC īstenotajā ESF projektā Nr.8.3.2.1/16/I/002  „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (turpmāk – VISC 8.3.2.1.projekts). Digitālo risinājumu ieviešana ļautu nodrošināt gan epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu, gan dalības iespējas visiem interesentiem.
Papildu finansējums projektos tiks plānots kā neattiecināmās projekta izmaksas, paredzot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par projektu īstenošanu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ja netiek piešķirts papildu finansējums IKVD projektam un VISC 8.3.2.2.projektam:
1) tiek nodrošināti atbalsta pakalpojumi ierobežotā apmērā VISC 8.3.2.2.projektā iesaistītajās skolās (47% skolu no kopējā vispārējās izglītības skolu skaita Latvijā) un IKVD projektā iesaistītajās skolās (80% skolu no kopējā skolu skaita Latvijā) 2021./2022. un 2022/2023.m.g., tai skaitā neņemot vērā 2021.gada rudens karantīnu, pašizolāciju un attālināto mācību ietekmi.
2) projektos tiek nodrošināts atbalsts ārkārtējās situācijas laikā no ESF projektu līdzekļiem visiem pieprasītajā apmērā, taču atbalsta pakalpojumu sniegšana tiek īstenota līdz 2022.gada beigām un 2023.gadā neturpinās (kā to paredz sadarbības līgumi ar pašvaldībām un profesionālās izglītības iestādēm).
Ja netiek piešķirts finansējums VISC 8.3.2.1.projektam, tiks atceltas olimpiādes, kurās ir obligāta prasība nodrošināt vismaz pārraudzītas tiešsaistes režīmu, un būtiski samazināta izglītojamo iesaiste olimpiādēs.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ieguvēji būs Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie, kuriem tiks sniegts atbalsts mācību satura apguvei, kas iekavēts attālinātajās mācībās (individuālās konsultācijas, pedgogu palīgi, mācīšanās grupas), un dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajai darbībai, kas ir ierobežota Covid-19 izplatības dēļ.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
Ietekmes apraksts
Tiks sniegts papildu atbalsts izglītojamajiem mācību satura apguvē (individuālās konsultācijas, mācīšanās grupas, pedagogu palīgi) un iesaistei izglītības pasākumos.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 582 153
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 582 153
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 582 153
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 582 153
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-1 582 153
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai turpinātu atbalstu 2021.gadā, IKVD projektam nepieciešams rast papildu 1 151 038 euro, kas nodrošinātu individuālās konsultācijas 83 478  stundu apjomā valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs.
Finansējums plānots visām pašvaldībām, aprēķinu balstot uz pētījumiem un IKVD projekta pieredzi, ka priekšlaicīgas mācību pamešanas risks skar 10% izglītojamo. Lai nodrošinātu vienādas iespējas saņemt atbalstu, finansējuma piešķiršanai pašvaldībām plānotas kvotas atbilstoši tajās esošajam izglītojamo skaitam. Vienlaikus plānots izvērtēt finansējuma apguvi teritoriālā griezumā, nepieciešamības gadījumā pārdalot pieejamo finansējumu starp pašvaldībām.
Mācīšanās grupu un pedagogu palīgu nodrošināšanai VISC 8.3.2.2.projektam nepieciešams papildu finansējums 381 115 euro apmērā, nodrošinot atbalsta pasākumu īstenošanu 27 640 stundu apjomā valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā palielinot pedagogu palīgu pieejamību visām klašu grupām līdz 9.klasei gan attālināto, gan klātienes mācību laikā.
Izglītības iestāžu pieteikšanos atbalsta saņemšanai VISC īstenos atklātā procedūrā, kurā pašvaldības iesniegs izglītības iestāžu izstrādāto atbalsta pasākumu plānus un to īstenošanai paredzēto finansējumu.
50 000 euro plānoti mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas (kontrolētas) tiešsaistes režīmā VISC 8.3.2.1.projektā. Finansējums plānots pakalpojumu apmaksai:
1) proktūringa (tiešsaistes uzraudzības) pakalpojuma iepirkšana neklātienes režīmam (tiek ierakstīta uzvedība, analizētas darbības datorā un salīdzināts, kas tieši pilda uzdevumus). Proktūringa izmaksu noteikšanai ir veikta tirgus izpēte un provizorisko programmtūras risinājumu izpēte, lai nodrošinātu to izmantošanas iespējamību VISC 8.3.2.1.projektā izmantotā Latvijas Universitātes tiešsaistes olimpiāžu tīmekļvietnē, kas bāzēta uz Moodle mācību vidi. Potenciālo risinājumu (ProctorEdu un Examus) ietvaros tika izvēlēts risinājums ar zemākajām izmaksām, kas nodrošinās iespēju pilnībā 10 000 pieslēgumiem pārraudzītās tiešsaistes režīmā jeb vidēji 3 euro par pieslēgumu (faktiskās izmaksas ir atkarīgas no testa ieraksta ilguma un konfigurācijas sarežģītības). Kopējās izmaksas veido 30 000 euro.
2) zinātniski pētnieciskās darbības platformas un digitālās prezentācijas iespēju nodrošināšanai. Platformas izveidei paredzēts novirzīt līdz 20 000 euro finansējuma nodrošinot iespējamību konferenču norisei gan reģionālā, gan valsts posmā un izmaksu aprēķins balstīts uz 2020.gada izmaksu analīzi, kura ietvaros tika izveidota konferences platforma, iegādāti un nodrošināti ZOOM tiešsaistes sesiju laiki (līdz 100 sesijām vienlaicīgi), integrēta konferences dalībnieku vadības un pārvaldības sistēma.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
IKVD projektā un VISC 8.3.2.2.projektā saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumiem Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" tiek piemērotas vienkāršoto izmaksu metodikas:
1) pedagogu darba samaksai tiek piemērota vienas vienības izmaksu metodika, kurā pedagoga darba stundas likmes aprēķins balstīts uz ikgadējiem Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem par pedagogu tarifikāciju: 2020./21.m.g. vidējā stundas likmi bruto bija 8.21 euro /h (ar atvaļinājuma izmaksu un darba devēja nodokli – 11.99 euro /h);
2) netiešo izmaksu vienotā likme 15% apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām.
Aprēķins:
27 640h (VISC) + 83 478h (IKVD) = 111 118h x 11.99 euro/h= 1 332 305 euro + 15% netiešās izmaksas = 1 532 153 euro (t.sk. VISC 381 115 euro un IKVD 1 151 038 euro).
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Rīkojuma projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai tiks rasti no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.”

4.1.1. Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams precizēt kopējo pieejamo finansējuma apmēru, paredzot papildu finansējumu kā projekta neattiecināmās izmaksas.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumi Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams precizēt kopējo pieejamo finansējuma apmēru, paredzot papildu finansējumu kā projekta neattiecināmās izmaksas.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.3. Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumi Nr.345 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams precizēt kopējo pieejamo finansējuma apmēru, paredzot papildu finansējumu kā projekta neattiecināmās izmaksas.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akts paredz paplašināt ESF projektos pieejamo atbalstu, neparedz jaunas darbības.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi