Anotācija (ex-ante)

21-TA-1682: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – rīkojuma projekts) ir nepieciešams veikt tehniskus grozījumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir veikt tehniskus grozījumus, kas attiecas uz cilvēku izsēdināšanu reliģiskās darbības veikšanas vietās.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ieviešot regulējumu par pulcēšanos drošajā režīmā, reliģiskās darbības veikšanas vietas tika izdalītas atsevišķā punktā, lai padarītu pārskatāmas šīm vietām izvirzāmās epidemioloģiskās drošības prasības. Savukārt ar 2021. gada 7. decembra grozījumiem rīkojumā 5.24.3. apakšpunkts tika izteikts jaunā redakcijā, paredzot prasības attiecībā uz sēdvietu izkārtojumu publiskajos pasākumos, vienlaikus neprecizējot regulējumu attiecībā uz sēdvietu izkārtojumu reliģiskās darbības veikšanas vietās (rīkojuma 5.26.2 1. apakšpunkts). Tādējādi ir radusies neatbilstība drošā režīma pasākumu regulējumā, kas ir novēršama. Lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma vienveidīgumu attiecībā uz dažāda veida pulcēšanās izvirzītām prasībām, ar grozījumiem rīkojumā paredzēts rīkojuma 5.24.3. apakšpunkta prasības piemērot arī attiecībā uz pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanas vietās. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Grozot rīkojuma 5.24.3. apakšpunktu palika neprecizēts regulējums attiecībā uz sēdvietu izkārtojumu reliģiskās darbības veikšanas vietās.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma vienveidīgumu attiecībā uz dažāda veida pulcēšanās izvirzītām prasībām gan reliģiskās darbības veikšanas vietā, gan publiskajos pasākumos ar grozījumiem rīkojumā paredzēts rīkojuma 5.24.3. apakšpunkta prasības piemērot arī attiecībā uz pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanas vietās. Tiesiskais regulējums attiecībā uz tiem gadījumiem, ja pulcēšanās laikā cilvēkam netiek nodrošināta sēdvieta, netiek grozīts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek attiecināti uz visu sabiedrību.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek attiecināti uz visu sabiedrību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta.
Priekšlikums par reliģiskās darbības veikšanas vietām ir sagatavots sadarbībā ar Tieslietu ministriju.
Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi