Anotācija (ex-ante)

22-TA-2759: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1135", Tērvetes pagastā,  Dobeles novadā nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmā daļa, 43. pants, likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts, Dobeles novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums Nr.354/13 (prot.Nr.13, 14.§) Par valstij piederošā nekustamā  īpašuma “V1135” Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai nodotu bez atlīdzības Dobeles novada pašvaldības īpašumā valstij Satiksmes ministrijas personā piederošo nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, piesaistot tam nepieciešamo finansējumu, tostarp no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotāciju līdzekļiem pašvaldību ceļiem (ielām), kā arī operatīvāk realizējot inženierkomunikāciju izbūves un uzturēšanas pasākumus.    
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk - rīkojuma projekts) sagatavots, ņemot vērā Dobeles novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr.354/13 (prot.Nr.13, 14.§) “Par valstij piederošā nekustamā  īpašuma “V1135” Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.
Rīkojuma projekts paredz Satiksmes ministrijai bez atlīdzības nodot Dobeles novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu “V1135” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4688 004 0108) – zemes vienību 2,36 ha platībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0108) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V1135 km 0,000-1,560” (būves kadastra apzīmējums 4688 004 0108 001)- valsts vietējo autoceļu “Pievedceļš Gaismai” km 0,000 – 1,560 - Tērvetes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
Nekustamie īpašumi nav ierakstīti zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr.297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā” 9.punktu un 9.pielikuma kārtas numuru 7382 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0108 piederība atzīstama valstij.
Likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums.
Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumu Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” 3.pielikumā “Vietējie autoceļi” norādīts, ka autoceļš V1135 “Pievedceļš Gaismai” 1,6 km kopgarumā ir iekļauts valsts reģionālo autoceļu sarakstā, kā arī norādīta piederība valstij autoceļa maršrutā no 0,000 līdz 1,560 km.
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2022.gada 20.jūnija izziņā Nr.4.9/9938 ir norādījusi, ka uz Satiksmes ministrijai piekrītošā zemes īpašuma „V1135”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4688 004 0108, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0108, ir  izbūvēta  kompleksa inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 4688 004 0108 001 (“Autoceļš V1135 km 0,000-1,560”) - valsts vietējais autoceļš V1135 “Pievedceļš Gaismai” km 0,000-1,560, kurš atrodas LR Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonda bilancē un saskaņā ar Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2019/-49, noslēgtu 2019.gada 27.decembrī starp Satiksmes ministriju un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, nodots VSIA „Latvijas Valsts ceļi” pārvaldījumā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 3.un 4.punktu “Autoceļš V1135 km 0,000-1,560” kā nekustamā īpašuma objekts ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Dobeles novada dome 2022.gada 28.jūlija lēmumā Nr.354/13 (prot.Nr.13, 14.§) “Par valstij piederošā nekustamā  īpašuma “V1135” Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” nolēma pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu “V1135” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 46880040108) – zemes vienību 2,36 ha platībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46880040108) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V1135 km 0,000-1,560” (būves kadastra apzīmējums 46880040108001) - valsts vietējo autoceļu V1135 “Pievedceļš Gaismai” km 0,000 – 1,560 - Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.
Dobeles novada dome lēmumā norādījusi, ka nekustamā īpašuma pārņemšana nodrošinās autonomo funkciju realizāciju un izpildi atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam -  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana).
Dobeles novada dome pārņemot nekustamo īpašumu varēs veiksmīgāk un operatīvāk realizēt dažādu inženierkomunikāciju izbūvi un uzturēšanas pasākumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistīt līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”.
Ar rīkojuma projektu Dobeles novada pašvaldība tiek pilnvarota parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgā nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Nekustamais īpašums ir ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā vienlaikus ar Dobeles novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu.
Nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības, Dobeles novada pašvaldībai jāieraksta atzīme par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams Dobeles novada pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (iela, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana).
Risinājuma apraksts
Pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai valstij Satiksmes ministrijas personā piederošais nekustamais īpašums ir nododams pašvaldībai īpašumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada pašvaldība rīcībā ar nekustamo īpašumu gādās par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, veiksmīgāk un operatīvāk realizējot dažādu inženierkomunikāciju izbūvi un uzturēšanas pasākumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistot līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”, un rīkojuma izdošana ir vienīgais veids kā nodrošināt šā uzdevuma izpildi.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Autoceļu lietotāji
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Ietekme uz tautsaimniecību ir konstatējama vides sakārtošanas jomā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Ietekme uz tautsaimniecību ir konstatējama vides sakārtošanas jomā.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, segs Dobeles novada pašvaldība. Dobeles novada pašvaldībai, pārņemot īpašumā nekustamo īpašumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 1.pielikumu piešķirtais valsts pamatbudžeta programmas “Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” apmērs paliek nemainīgs un papildus līdzekļi no valsts budžeta netiek piešķirti.

4.1.1. Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumi Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”.

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams precizēt norādes par rīkojuma projektā minētā nekustamā īpašuma piederību Dobeles novada pašvaldībai.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Dobeles novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Dobeles novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu Dobeles novada pašvaldība ar nekustamo īpašumu pārņemšanu nodrošinās autonomo funkciju realizāciju un izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana).

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi