Anotācija (ex-ante)

23-TA-1663: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" (turpmāk – rīkojuma projekts) saskaņā ar
1) Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. rīcības virziena "Daba un vide – "Zaļais kurss"" 285. uzdevumu;
2) Zinātniskās darbības likuma 13. panta otrās daļas 3. punktu, kas paredz, ka Ministru kabinets apstiprina prioritāros zinātņu virzienus un valsts pētījumu programmas;
3) Zinātniskās darbības likuma 35. panta otro daļu, jo atbilstoši tai valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome;
4) Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 560) 4. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir apstiprināt valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" (turpmāk – Programma), nosakot tās virsmērķi, mērķus, uzdevumus, īstenošanas termiņu, piešķirto finansējumu un sasniedzamos rezultātus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts ir nepieciešams, lai ministrijai atļautu īstenot un finansēt pētniecību lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" noteiktajā kārtībā, tā ilgtermiņā nodrošinot vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tostarp bioloģiskas, pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Latvijai īpaši svarīgi ir pasākumi, kas vērsti uz ilgtspējīgas bioekonomikas izaugsmes nodrošināšanu, izmantojot pētniecības, inovāciju un zināšanu pārneses potenciālu un tā veicinot nozares konkurētspēju un izaugsmi, primārās ražošanas sistēmu modernizāciju, vides aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Bioekonomikas jomā Latvijā ir liela inovāciju un pētniecības kompetence un spēja piesaistīt privāto finansējumu nišās, kas nodarbojas ar inovatīvu produktu un tehnoloģisko risinājumu izstrādi. Tomēr, ievērojot klimata pārmaiņas un ar tām saistīto risku nākotnē, ir svarīgi jau pāslaik straujāk attīstīt inovāciju un pētniecības kompetenci ilgtspējīgā un klimata pārmaiņām piemērotā mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, veidojot uz zināšanām balstītu nozaru politiku.
Tādējādi ir svarīgi nodrošināt, lai valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā un viedās specializācijas (RIS3) zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz izveidot Zemkopības ministrijas ilgtermiņa valsts pasūtījumu, kas īstenojams pētniecībā, stiprinot zinātnisko kapacitāti Latvijā viedās specializācijas (RIS3) jomā "Zināšanu ietilpīga bioekonomika", kura ir nozīmīga tautsaimniecības attīstībai, jo aptver tradicionālās ekonomikas nozares, kuras izmanto dabas resursu, – lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību, kokapstrādi, pārtikas un dzērienu u.c. ražošani no lauksaimniecības izejvielām, ietverot arī tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju izmantošanu augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā.
Rīkojuma projekts ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība", nosakot Programmas nosaukumu, tās virsmērķi un mērķus, tematiskos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, īstenošanas laiku un finansējumu. Rīkojuma projekts Zemkopības ministrijai dos iespēju uzsākt Programmas īstenošanu, projektu pieteikumu konkursa nolikuma izstrādi, secīgi izsludināt Programmas projektu pieteikumu konkursu, atlasīt projektu pieteikumus un noslēgt projektu līgumus ar izpildītāju, šo pasākumu īstenošanā iesaistot Latvijas Zinātnes padomi.
Programmas virsmērķis – ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot to izmantošanas pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos.
Virsmērķis sasniedzams, īstenojot divas šādas apakšprogrammas:                                                            
1) "Ilgtspējīga zemes un ūdens resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā", kuras mērķis ir radīt zināšanu bāzi par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, pārstrādē, kā arī izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju;
2) "Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei", kuras mērķis ir nodrošināt mežsaimniecības ilgtspējību un racionāli izmantot Latvijas mežu resursus globālajā tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanai, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un sociālo lomu tuvākā nākotnē un nākamajām paaudzēm.
Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35. panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 3., 4. un 6. punktu Programmu izstrādāja Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar ministrijas izveidotu Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomi (turpmāk – stratēģiskā padome), kuras uzdevums ir konsultēt ministriju par Programmas stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, sniegt priekšlikumus Programmas pilnveidei un izvērtēt Programmas sasniegtos rezultātus pēc tās pabeigšanas. Stratēģiskās padomes locekļu sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Klimata un enerģētikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Zemnieku federācijas, Zemnieku saeimas, Latvijas Zivsaimniecības asociācijas, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas Lauku konsultāciju  un izglītības centra.
Rīkojuma projekts ir saskaņots ar Programmas stratēģiskās padomes locekļiem, kā arī ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi kā konsultāciju sniedzējiem.
Programmas īstenošanas laiks ir no 2023. līdz 2025. gadam atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam (2023. gadā tam atvēlēts 1 000 000 euro, 2024. gadā – 2 000 000 euro, 2025. gadā – 2 000 000 euro).
Programmas īstenošanu var pagarināt līdz vienam gadam, tas ir, līdz 2026. gada 31. decembrim, ja tas ir nepieciešams Programmas un tās projektu rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai, bez papildu finansējuma piešķiršanas.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
  • Zinātniskajās institūcijās nodarbinātie, zinātnieki, zinātniskā doktora grāda pretendenti, kā arī nozares uzņēmēji
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts paredz iespēju konkursa kārtībā pretendēt uz finansējumu zinātnisko projektu īstenošanai Programmā noteikto uzdevumu izpildei. Programma dod iespējas zinātniekiem iesaistīties programmas projektos, īstenojot un attīstot zinātnisko potenciālu, kā arī iteikta studējošo iesasite projektu īstenošanā.
Nozares uzņēmēji Programmas izstrādes un ieviešanas gaitā tiek iesaistīti mērķu un uzdevumu noteikšanā. Sagaidāms, ka arī Programmas īstenošanā iegūtie rezultāti (zināšanas, produkti, jaunas tehnoloģijas, metodes) sniegs ieguldījumu nozares uzņēmēju darbības attīstībai.
 
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
  • Zinātniskās institūcijas un augstskolas, uzņēmēji un to organizācijas
Ietekmes apraksts
Programmas izstrāde un īstenošana notiek saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35. panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība", kuros ir paredzētas dažādas  darbības, iesaistot gan valsts pārvaldes institūcijas, gan zinātniskās institūcijas, gan nozares organizācijas. Zemkopības ministrija Programmas izstrādes gaitā ir vairākkārt konsultējusies ar nozares organizācijām, kā arī zinātniskajām institūcijām, lūdzot to viedokli par Programmas mērķiem un uzdevumiem. Minētās institūcijas ir deleģējušas pārstāvjus darbam Zemkopības ministrijas izveidotajā Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomē.
Zinātniskajām institūcijām ir dota iespēja dalībai Programmas projektu īstenošanā, attīstot zinātnes kapacitāti.
Nozares uzņēmēji un to veidotās organizācijas būs ieguvēji no Programmas projektos iegūtajiem rezultātiem, kas tiks izmantoti uz zināšanām balstītas politikas veidošanā, kā arī pētījumos gūtās zināšanas konsultāciju veidā tiks nodotas nozares uzņēmējiem saimniekošanas pilnveidošanai.
 
Nozare
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Nozaru ietekmes apraksts
Nozares uzņēmēji un to veidotās organizācijas būs ieguvēji no Programmas projektos iegūtajiem rezultātiem, kas tiks izmantoti uz zināšanām balstītas politikas veidošanā, kā arī pētījumos gūtās zināšanas konsultāciju veidā tiks nodotas nozares uzņēmējiem darbības uzlabošanai. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Pētījumu programmas īstenošana atstās pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, jo tā tiks radītas nozīmīgas zināšanas, produkti, un galvenokārt ir sagaidāma pozitīva ietekme uz cilvēkkapitāla izaugsmi. Paredzams, ka tiks radīti jauni produkti, tehnoloģijas un metodes, kas tiks ieviestas un izmantotas ražošanā. Augstākas pievienotās vērtības produktu ražošana, jaunu ražošanas tehnoloģiju un metožu ieviešana palielina katra uzņēmēja un nozares konkurētspēju un sniedz ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā. Sagaidāma pozitīva ietekme uz eksportu, kurā jau pašlaik Zemkopības ministrijas pārstāvētās nozares nodrošina ap 40 procentiem no Latvijas kopējā eksporta apjoma.  
 

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Valsts pētījumu programmas rezultāti varētu saturēt ieteikumus, kuru īstenošana  ietekmētu uzņēmējdarbības vidi Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozarēs. Rīkojuma projekta izstrādes gaitā precīzu ietekmi nav iespējams prognozēt. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Tā kā lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, pārtikas ražošanā un meža nozarē liels uzņēmumu īpatsvars atbilst MVU raksturojumam, tad programmā gūto rezultātu ietekme ir sagaidāma uz šiem uzņēmumiem, sniedzot uzņēmējiem jaunas zināšanas un piedāvājot projektu ietvaros izstrādātos produktus un tehnoloģijas. 

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojums paredz izveidot Valsts pētījumu programmu ar definētiem mērķiem un uzdevumiem. Pēc RĪkojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā, tisk izstrādāts konkursa nolikums un izsludināts konkurss. Konkursā var pretendēt zinātnsiko institūciju apvienības, sniedzot iespēju  zinātnieki, doktoranti un studenti īstenot savas pētniecības iniciatīvas, tādējādi veicinot zinātnisko institūciju personāla nodarbinātību. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Programmas īstenošanai 2023.–2025. gadam ir piešķirts finansējums 5 000 000 euro apmērā.
Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijai valsts budžeta apakšprogrammai 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. 2023. gadā finansējums ir 1 000 000 euro, savukārt 2024. un 2025. gadā – katrā 2 000 000 euro.
Programmas īstenošanai piešķirto kopējo finansējumu ir plānots sadalīt vienā Programmas projektu pieteikumu konkursā, ja projektu pieteikumi novērtēti virs kvalitātes sliekšņa un projektos risināti visi Programmas uzdevumi. Ja iesniegto projektu pieteikumu skaits nebūs pietiekams, tiks organizēts atkārtots projektu pieteikumu konkurss.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts, mežzinātnes institūts "Silava", Koksnes ķīmijas institūts, Latvijas pašvaldību savienība, Pārtikas drošība un dzīvnieku veselības zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas zinātnes padome
Nevalstiskās organizācijas
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Zemnieku saeima, Latvijas kokrūpniecības federācijas, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Zivrūpnieku savienība, Pārtikas uzņēmumu federācija; Latvijas Pašvaldību savienība
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Viedokļu noskaidrošana rakstiskā formā, kā arī diskusijās ar Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomi
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Zemkopības ministrija rakstiskā procedūrā informēja nozares organizācijas un zinātniskās institūcijas par valsts pētījumu programmas izveidi un tās konceptuālo saturu un aicināja sniegt ieteikumus un precizējumus programmas pilnveidei.  
Izstrādājot Programmas ietvaru, ministrija konsultējās ar Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomi (tajā ietilpst pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Klimata un enerģētikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Lauksaimniecības konsultatīvās padomes, Meža konsultatīvās padomes, zivsaimniecības konsultatīvās padomes, Pārtikas uzņēmumu federācijas, Pašvaldību savienības un Lauku konsultāciju un izglītības centra), nosakot Programmas mērķus un uzdevumus un vienlaikus ņemot vērā arī nozares ierosinājumus, kas tika sniegti rakstiskajā procedūrā.
Notikušas konsultācijas ar Latvijas zinātnes akadēmiju un Latvijas zinātnes padomi (regulāras konsultācijas rakstiskā formā un sanāksmēs) atbilstoši Zinātniskās darbības likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" prasībām.
 

6.4. Cita informācija


Pēc rīkojuma apstiprināšanas tiks sagatavots konkursa nolikums. Tā kā Programma ir Zemkopības ministrijas pasūtījums tautsaimniecības vajadzībām, konkursa nolikuma izstrādē paredzēts arī turpmāk iesaistīt nozaru nevalstiskās organizācijas.
Pēc Programmas projektu konkursa izsludināšanas paredzēts ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā publicēt informāciju par konkursa nolikumu un vadlīnijām, kā arī atbilžu apkopojumu par biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Uzsākot Programmas projektu īstenošanu, ir arī paredzēts informēt sabiedrību par Programmas norisi un rezultātiem, ministrijas tīmekļvietnē izveidojot atsevišķu sadaļu, kā arī Programmas projektu īstenošanas līgumos paredzot sabiedrības informēšanas uzdevumus.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Zinātnes padome
  • Zemkopības ministrija
  • citas iesaistītās ministrijas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Zemkopības ministrija īstenojusi vairākas sagatavošanās aktivitātes lai uzsāktu Valsts pētījumu programmas īstenošanu. Atbilstoši MK  2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” prasībām ir izveidota Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padome. Ir aktivizējusies sadarbība ar Latvijas zinātnes padomi, kura īstenos Valsts pētījumu programmas administrēšanu, iesasitoties konkursa organziēšanā un izpildītāja atlasē. Atbilstoši MK noteikumu 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 37.punktam, programmas administrēšanai iespējams plānot ne vairāk kā 7% no programmai piešķirtā finansējuma. 

Ietekme uz administratīvo slogu:
Zemkopības ministrija - programmas izstrāde, īstenošanas uzraudzība tiks nodrošināta, izmantojot ministrijas rīcībā esošos cilvēkresursus un ņemot vēra viņu noslodzi.
Latvijas zinātnes padome- uz Rīkojuma projekta virzības laiku ietekmi nav iespējams aprēķināt, jo izmaksas būs zināmas un būs atkarīgas no projektu pieteikumu atklātā konkursa rezultātiem, no kuriem varēs identificēt projekta pieteikumu skaitu, nepieciešamo neatkarīgo ārvalstu ekspertu skaitu, kā arī administrējamo projektu skaitu programmas īstenošanas posmā.
Citas ministrijas - ministriju pārstāvji ir iesaistīti izveidotajā Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģiskās vadības padomes darbā, kā arī notiek konsultācijas starp ministriju ekspertiem Programmas projekta pilnveidošanai. Ministriju pārstāvniecība Padomē tiek nodrošināta esošo cilvēkresursu un funkciju ietvaros, šobrīd neesam identificējuši aktivitātes kas palielinātu administratīvo slogu.
 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts radīs pozitīvu ietekmi tautsaimniecībai, jo, to īstenojot, tiks radītas jaunas zināšanas un izpētīti aktuāli jautājumi lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēs.
Programma ir izstrādāta, ievērojot Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021–2027 (turpmāk – NAP) 2021–2027 rīcības virziena "Daba un vide – "Zaļais kurss"" 285. uzdevumu.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi