Anotācija (ex-ante)

21-TA-370: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Likumprojekts “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Tiesību akta izstrādes pamatojums - Konkurences likuma grozījumi, kas paredz, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Šā likuma grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Konkurences likumā, kas paredz, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2018. gada 11. decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/1/ES par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (turpmāk – Direktīva), lai nodrošinātu valstu konkurences iestādes ar nepieciešamām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes un naudas sodu uzlikšanas pilnvarām, kas nepieciešamas efektīvai Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 101. un 102. panta piemērošanai.
Direktīvas prasību pārņemšanai nacionālajā tiesību sistēmā ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”[1], kurā tostarp paredzēts veikt grozījumus Konkurences likuma 4.pantā, lai mainītu Konkurences padomes juridisko statusu. Proti, tiek paredzēts, ka turpmāk (no 2022.gada 1.janvāris) Konkurences padome būs Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, ko izveido Ministru kabinets.

Iepriekš minētie grozījumi pēc būtības paredz Konkurences padomei juridisko statusu, kas ir līdzīgs Datu valsts inspekcijas nostiprinātajam juridiskajam statusam Fizisko personu datu apstrādes likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas nosaka Datu valsts inspekcijas tiesības budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procesā līdzīgi kā citām neatkarīgajām iestādēm. Likums par budžetu un finanšu vadību paredz šādām iestādēm neatkarīgāku budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procedūru atšķirībā no pārējām valsts budžeta iestādēm:

- tiesības iesniegt priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem neatkarīgi no aktuālākajām makroekonomiskās attīstības prognozēm par to, vai būs pieejami līdzekļi to finansēšanai (salīdzinājumā - citām budžeta iestādēm ir tiesības iesniegt priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem tikai pie nosacījuma, ja tiek prognozēta ekonomikas izaugsme);
- to priekšlikumi prioritāriem pasākumiem tiek iesniegti Ministru kabinetā atsevišķā sarakstā;
- Ministru kabinets visos budžeta sagatavošanas procesa posmos, kā arī lemjot par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, uzklausa neatkarīgās institūcijas viedokli par tās budžeta sadaļu un nodrošina viedokļa un MK lēmuma pamatojuma iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokolā, ko pievieno likumprojektam, to virzot uz Saeimu, lai likumdevējam būtu visa nepieciešama informācija lēmuma pieņemšanai par neatkarīgajām iestādēm.

Izrietoši līdzīgas tiesības ir nosakāmas arī Konkurences padomei budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procesā, nodrošinot, lai Konkurences padome kā uzraudzības iestāde būtu pakļauta tādai finanšu kontrolei, kas neietekmē tās neatkarību, un lai tai būtu atsevišķs publisks gada budžets, kas var būt daļa no kopējā valsts budžeta.

Attiecīgi ir nepieciešami grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību, papildinot 16.1 panta trešo daļu, 16.2 panta astoto daļu, 20.panta 4.1 daļu un 21.panta otrās daļas 10.punktu pēc vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Konkurences padome” (attiecīgā locījumā). Grozījumi paredz izteikt 21.panta piektās daļas 6.punktu jaunā redakcijā, nosakot, ka grozījumu gadskārtējā valsts budžeta likumā paskaidrojums ietver informāciju par Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas un Konkurences padomes rakstveidā iesniegtajiem viedokļiem par attiecīgo iestāžu budžeta projektiem,ja grozījumi valsts budžeta likumā paredz izmaiņas iepriekš minēto iestāžu izdevumos.”

Grozījumi paredz izteikt 19.panta sesto daļu citā redakcijā, kas nodrošinās, ka turpmāk Konkurences padomes iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopos un Finanšu ministrijai nodos Ekonomikas ministrija.
Likums stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Konkurences likumā, kas paredz, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

[1] Sk. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492923
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Konkurences likums, Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam.

Pamatojums un apraksts
Vienlaikus ar šo likumprojektu, papildus nepieciešams sagatavot turpmāk minētos normatīvo aktu projektus:
1) grozījumus Konkurences likumā, lai mainītu Konkurences padomes juridisko statusu, paredzot, ka no 2022.gada 1.janvāra tā būs Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde (izsludināti 2020.gada 8.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē (Prot.Nr.40  6.§  VSS-864)). Par likumprojekta izstrādi atbildīgā institūcija – Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Konkurences padomi.
2) grozījumu Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” (lai nostiprinātu Konkurences padomes neatkarīgas darbības pilnvaras attiecībā uz budžeta izstrādes procesu). Par Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi atbildīgā institūcija – Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Konkurences padome

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalība Likumprojekta izstrādē tika nodrošināta, 2021.gada 1.aprīlī publicējot Likumprojektu EM tīmekļa vietnē un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē, aicinot sabiedrību izteikt viedokli.
Par EM tīmekļa vietnē un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē publicēto Likumprojektu komentāri netika sniegti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Konkurences padome

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Likumprojekts nodrošina Konkurences padomei neatkarīgāku budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procedūru atšķirībā no pārējām valsts budžeta iestādēm. Projekta izpilde neietekmē institūcijai pieejamos cilvēkresursus.
Jaunas institūcijas vai esošu institūciju likvidēšana vai reorganizācija ar šo likumprojektu netiek veikta. Saistībā ar projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi