Anotācija (ex-ante)

23-TA-2123: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lai veicinātu ilgtspējīgas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, atbalstot atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM), pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 13. punktu, ir izstrādājusi Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumus par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2.  “Pārejas uz aprites ekonomikas veicināšana” (turpmāk – SAM 2.2.2.) 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” (turpmāk - Pasākums) projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem (turpmāk - MK noteikumu projekts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta mērķis ir izstrādāt Pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus, lai varētu tikt atbalstīta jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, kas tādējādi veicina pāreju uz aprites ekonomiku.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pārdomāta un ilgtspējīga resursu apsaimniekošana ir solis virzībā ne tikai uz vides kvalitātes uzlabošanu, bet arī klimata pārmaiņu mazināšanu. Aprites ekonomikas politika ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu progresu un rīcību Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu programmas, Parīzes nolīguma un Eiropas Zaļā kursa īstenošanā. Aprites ekonomika spēj nodrošināt tādus labumus kā darbavietu radīšana, ekonomiskā izaugsme, vides piesārņojuma samazināšana un dabas aizsardzība. Atkritumu pārstrāde samazina nepieciešamību izgatavot jaunas preces no neapstrādātām (primārām) izejvielām. Ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas noteiktās prioritātes un jo sevišķi secībā, kas ir videi labākā iespēja, vienlaikus ņemot vērā tehniskās iespējas un ekonomisko lietderību, atkritumu pārstrāde ir uzskatāma par efektīvu resursu izmantošanu.

Neskatoties jau uz veiktajiem ieguldījumiem un normatīvās bāzes attīstību, Latvijā joprojām nav pienācīgi attīstīts atkritumu pārstrādes tirgus. 2021.gadā sadzīves atkritumu pārstrādes rādītājs Latvijā sasniedza 47.49% (Eurostat dati), bet Latvijai kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstij saistoši ir ES līmenī tiesību aktos (regulās un direktīvās) noteiktie sadzīves atkritumu pārstrādes mērķi: pārstrādātie sadzīves atkritumu daudzumi (% no radītā) 2025.gadā jānodrošina 55% apmērā, 2030.gadā – 60% apmērā, kas liecina par nepieciešamību kāpināt pārstrādes apjomus.

Eiropas Komisijas dienestu dokuments “Vides politikas īstenošanas 2022. gada pārskats. Ziņojums par Latviju” (2022. gada 8. septembris, SWD(2022) 276 final) par 2022. gada prioritāro darbību aprites ekonomikas jomā izvirzīja veikt pasākumus, lai uzlabotu apritīgi izmantotu materiālu īpatsvaru. Lai atkritumus būtu iespējams pārvērst resursos, ir jānovērš atkritumu novirzīšana uz poligoniem un jāpārtrauc tādu materiālu apglabāšana poligonos, kas ir pārstrādājami. Tātad tas nozīmē arvien plašāk attīstīt atkritumu pārstrādes jaudas. Jo īpaši tas attiecas uz tādu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuriem ES tiesību aktos ir noteikti obligāti pārstrādes mērķrādītāji (piemēram, plastmasa, stikls, papīrs un kartons, šo materiālu iepakojums).

Eiropas Komisijas dienestu dokumentā “Agrīnās brīdināšanas ziņojums par Latviju” (2023. gada 8. jūnijs, SWD(2023) 187 final) norādīts, ka Latvijai ir risks nesasniegt 2025. gada mērķrādītāju 55% attiecībā uz sadzīves atkritumu sagatavošanu un pārstrādi, kā arī mērķrādītāju, kas paredz, ka 2025.gadā 50% plastmasas iepakojuma tiek pārstrādāti. Ieviešot depozīta sistēmu un attīstot atkritumu dalītu vākšanu, uzlabojas pārstrādei pieejamo materiālu daudzums un kvalitāte. Tas rada pamatu veidot atkritumu pārstrādes jaudas Latvijā uz vietas, nevis eksportēt pārstrādei citur ES vai ārpus tās.

2020. gadā SIA “Geo Consultants” veiktais pētījums “Investīciju vajadzību izvērtējums Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam izstrādei” uzrāda, ka esošo pārstrādes jaudu nodrošinājums ir pietiekams tikai koka, koka iepakojuma un plastmasas atkritumu pārstrādei. Secinājums par jaudu pietiekamību izdarīts, balstoties uz pieņēmumu, ja tajā tiek pārstrādāti tikai Latvijā radītie attiecīgie atkritumu veidi. Tomēr daļā pārstrādes iekārtu tiek veikta ārpus Latvijas radītu atkritumu pārstrāde, kas nozīmē, ka ne visa iekārtas jauda ierēķināma vietējā tirgus nodrošināšanā. Līdz ar to var pieņemt, ka jaudu iztrūkums konstatējams arī plastmasas atkritumu sektorā.  Problemātiskāka ir situācija ar stikla atkritumiem – šim materiālu veidam tirgus ir ļoti ierobežots, tādēļ arī vietējo pārstrādes jaudu neesamība var negatīvi ietekmēt pārstrādes mērķu sasniegšanu. Kā norādīts pētījumā, atkritumos esošu materiālu sekmīgas pārstrādes priekšnoteikums ir ne tikai pārstrādes jaudu pieejamība, bet arī atbilstoša atkritumu savākšanas sistēma – lai sagatavotu kvalitatīvu un pārstrādei derīgu materiālu, obligāts priekšnoteikums ir dalītās vākšanas sistēmas attīstība. Tam arī plānots Kohēzijas fonda atbalsts specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2. "Pārejas uz aprites ekonomikas veicināšana ietvarā", atbalstot plaša spektra dalītās vākšanas konteineru iegādi.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam iezīmē investīciju vajadzību atkritumu pārstrādes veicināšanai. Tādējādi jaunas pārstrādes jaudas radīs kumulatīvu efektu, jo veicinās papildu atkritumu apjoma atdalīšanu no apglabājamo atkritumu plūsmas. Plāns rekomendē, ka prioritāri atbalstāmas ir tādu materiālu pārstrādes iekārtas, kuru tirgus un eksporta iespējas ir ierobežotas. Tomēr, ņemot vērā vispārēju pieeju par atkritumu kā materiālu izmantošanu, Pasākuma pirmā projektu iesniegumu atlases kārtā netiks ierobežots pārstrādājamo atkritumu veids, ļaujot atbalstam pieteikt visu veidu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi. Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam ir akcentēti jautājumi saistībā ar otrreizējām izejvielām, kam aprites ekonomikā jāaizvieto primārie resursi. Pasākuma pirmā projektu iesniegumu atlases kārta dos ieguldījumu šīs problēmas risināšanā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nav izstrādāti nosacījumi par Pasākuma īstenošanu, kas paredzētu Kohēzijas fonda finansējuma atbalstu darbību īstenošanai.
Risinājuma apraksts
Pasākuma īstenošanai kā piemērotākais Kohēzijas fonda atbalsta piešķiršanas mehānisms izvēlēta Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014). Regulas Nr. 651/2014 47. pants ļauj atbalstīt ieguldījumus resursefektivitātē un pārejā uz aprites ekonomiku.  

Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 47. pantu MK noteikumu projektā iekļauti šādi nosacījumi:
- atbalsts paredzēts trešo personu radīto atkritumu pārstrādei. Tādējādi Pasākuma ietvaros nav atļauta atbalsta saņēmēja radīto atkritumu pārstrāde (tiesību normas ievērošanu regulē MK noteikumu projekta punkts par komersanta darbības atbilstību Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai);
- pārstrādes iekārtas izveide nedrīkst veicināt atkritumu rašanos, tamdēļ izvirzīta prasība projekta iesniegumam pievienot pārstrādājamo atkritumu pieejamības un pastāvīgas plūsmas nodrošinājuma aprakstu. Tajā jānorāda atkritumu izcelsme un avoti un jāsniedz izvērtējums par attiecīgā atkritumu veida pieejamību projekta dzīves ciklā (10 gadi);
- atbalsta pretendenta pienākums pierādīt, ka pārstrādes iekārta netiktu veidota, ja Kohēzijas fonda atbalsts netiktu piešķirts;
- atbalsta intensitāte un tās paaugstināšanas iespējas. Regulas Nr. 651/2014 47. panta 9. punktā noteikts, ka atbalsta intensitāti var paaugstināt par 15% ieguldījumiem tādos atbalstāmos apgabalos, kas atbilst Līguma 107. panta 3. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem. Latvijas gadījumā minētie apgabali noteikti Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumos Nr.729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”, un tie ir Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. Savukārt Regulas Nr. 651/2014 47. panta 8. punktā noteikts, ka maziem uzņēmumiem atbalsta intensitāti var palielināt par 20%, savukārt vidējiem uzņēmumiem – par 10%. Tādējādi maksimālās atbalsta intensitātes atkarībā no komersanta lieluma ir šādas:
     - lielajiem komersantiem 55%;
     - vidējiem komersantiem 65%;
     - mazajiem komersantiem 75%.
- izmaksu attiecināmība noteikta no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē, lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta stimulējošas ietekmes prasību izpildi. Izmaksas par būvprojekta izstrādi var tikt attiecinātas no 2023. gada 1. jūlija, jo tās sedz no projekta iesniedzēja paša vai de minimis finansējuma - attiecīgi šajā gadījumā netiek pārkāpti stimulējošas ietekmes prasības. Finanšu plūsmu pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas (ja attiecināms) nodrošina projekta iesniedzējs.

Lai izpildītu Regulas Nr. 651/2014 47. panta 7. punkta trešajā daļā noteikto, projekta iesniedzējam noteikts pienākums aprakstīt un pievienot dokumentārus pierādījumus tam, ka atbalsta nepiešķiršanas gadījumā ieguldījums netiktu veikts. To var pamatot, piemēram, aprakstot tirgus nepilnības, otrreizēju izejvielu pieprasījuma krituma vai cenu izmaiņas u.c. Kā Eiropas Komisija skaidro citu Regulas Nr. 651/2014 7. sadaļas "Atbalsts vides aizsardzībai" jautājumu kontekstā hipotētisko scenāriju un ieguldījumu pamatojumu veic dalībvalsts līmenī katrā individuālajā gadījumā. Atkarībā no konkrētā projekta ticamākais scenārijs var būt arī situācija, ka nav alternatīvu ieguldījumu, un to projekta iesniedzējs pamato ar faktiem. Kā skaidro Eiropas Komisija, faktu pārbaudi, ja nepieciešams, var veikt, konsultējoties ar atkritumu apsaimniekošanas nozares ekspertiem, kuriem ir pietiekama pieredze vai nozares zināšanas, un kuri ir neatkarīgi no atbalsta pieteikuma iesniedzēja.

D​​​​e minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētos nozaru ierobežojumus un regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētos darbības ierobežojumus.

47. panta tvērums (ieguldījumu atbalsts resursefektivitātei un pārejai uz aprites ekonomiku) ir ļoti plašs. Noteikumu projekts paredz sniegt ieguldījumu atbalstu tikai vienai no 47. panta atbalstāmajām darbībām - atkritumu pārstrādei. Un tikai tādu atkritumu pārstrādei, ko radījušās trešās personas. Līdz ar to atsevišķas 47. panta normas nav iespējams piemērot, jo, piemēram, 7. punkta b apakšpunktā minētais hipotētiskais scenārijs iespējams tikai darbībām, kas veic atkritumu apstrādi (bet ne pārstrādi), savukārt 5. punktā noteiktais, ka atbalsts nedrīkst stimulēt resursu lielāku izmantošanu, nevar tikt piemērots, jo normu iespējams izpildīt tikai gadījumā, ja tiek veikti ieguldījumi jau esošā iekārtā. Līdz ar to noteikumu projekts pārņem tās 47. panta prasības, ko iespējams piemērot tieši trešo personu radītu atkritumu pārstrādei, nosakot visiem projektu iesniedzējiem vienādus atbalsta nosacījumus (izņēmums ir atbalsta likmes lielums atkarībā no uzņēmuma lieluma).

Noteikumu projekts paredz, ka projektā maksimālais piešķiramais Kohēzijas fonda finansējums (ņemot vērā arī de minimis atbalstu) ir 85%, jo, nosakot atbalsta likmi saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, tajā netiek ieskaitītas izmaksas, kas tiek segtas ar de minimis atbalstu. Ja summējot abus komercdarbības atbalsta veidus, Kohēzijas fonda finansējums pārsniedz 85%, pārsniegums projektā tiek iekļauts kā attiecināmās izmaksas, palielinot privātā līdzfinansējuma daļu. 85% slieksnis noteikts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 112. pantu, kas paredz nosacījumu nepārsniegt Kohēzijas fonda likmi 85% apmērā prioritātes līmenī.

Pasākuma pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai piemēroti tādi iznākuma un rezultāta rādītāji, kādi tie paredzēti Pasākumam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. - 2027. gadam (turpmāk - Programma). Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2. “Pārejas uz aprites ekonomikas veicināšana” līmenī noteiktie rādītāji, kas attiecināmi uz Pasākumu un to dalījums pa pasākumiem un kārtām ir šāds:

- iznākuma rādītājs – papildu jauda atkritumu pārstrādei. Iznākuma rādītāja vērtība tiek sasniegta SAM 2.2.2. līmenī, ja veikti ieguldījumi atkritumu pārstrādes iekārtu izveidē, nodrošinot atkritumu pārstrādes iekārtu jaudu 80 000 t/gadā. Pasākuma katrā atlases kārtā rādītājs jāsasniedz vismaz 30 000 t/gadā, savukārt 2.2.2.3. pasākumā "Notekūdeņu dūņu pārstrāde" - 20 000 t/gadā.

- iznākuma rādītājs – atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā mazi, vidēji un lieli uzņēmumi). Iznākuma rādītāja vērtība tiek sasniegta SAM 2.2.2. līmenī, ja veikti ieguldījumi atkritumu pārstrādes iekārtu izveidē, nodrošinot atbalstu vismaz 25 uzņēmumiem. Pasākuma pirmajā atlases kārtā tiek atbalstīti vismaz 3 uzņēmumi, Pasākuma otrajā kārtā – vismaz 5 uzņēmumi, 2.2.2.2.pasākumā “Atkritumu dalītā vākšana” – 4 uzņēmumi, 2.2.2.3. pasākumā “Notekūdeņu dūņu pārstrāde” – 3 uzņēmumi, 2.2.2.4. pasākumā “Aprites ekonomikas principu ieviešana” – 10 uzņēmumi.

- rezultāta rādītājs – pārstrādāto atkritumu apjoms. Rezultāta rādītāja vērtība SAM 2.2.2. līmenī tiek sasniegta, ja pārstrādāto atkritumu apjoms tiek sasniegts 273 000 t/gadā (ņemot vērā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu ietekmi, kas rada bāzes vērtību 193 000 t/gadā, summējot iznākuma rādītāju par papildu jaudu atkritumu pārstrādei no 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ieguldījumiem Pasākuma pirmajā un otrajā atlases kārtā, kā arī 2.2.2.3. pasākumā "Notekūdeņu dūņu pārstrāde"). Attiecībā uz Pasākuma pirmo atlases kārtu sasniedzamais rezultāta rādītājs ir 102 500 t/gadā.

Iznākuma rādītājs attiecībā uz atbalstītajiem uzņēmumiem nav sasaistāms ar rādītāju par jaudu izveidi tieši. Proti, minimālais atbalstīto uzņēmumu skaits noteikts 3 uzņēmumi, bet tas nenozīmē, ka katram jānodrošina jauda 30 000 t/gadā vai aritmētiski vidēji 10 000 t/gadā. Ja projekta iesniegums atbildīs visiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, tiks apstiprināts projekts arī ar jaudu, piemēram, 1000 t/gadā.

Iznākuma rādītājs uzskatāms par sasniegtu projekta pēcuzraudzības projekta pirmā gada beigās atbilstoši informācijai, kas norādīta projektu pēcuzraudzības pārskatos (piemēram, ja projekti tiek pabeigti 2029. gadā, tad rādītājs tiek noteikts pēc izpildes pirmajā pēcuzraudzības gadā - 2030. gadā). Tas arī nozīmē, ka finansējuma saņēmējiem jāplāno pietiekami daudz laika, lai iekārtu nodotu ekspluatācijā un līdz noslēguma maksājuma iesniegšanai saņemtu attiecīgu piesārņojošas darbības atļauju vai veiktu grozījumus esošajā atļaujā, ja tāda pirms tam izsniegta.  Ir pieļaujams, ka iestājas situācija, ka vienā pēcuzraudzības perioda gadā iekārtā ir iespējams pārstrādāt vairāk atkritumu kā plānots (ir pieejams augstākas kvalitātes materiāls, tiek pārplānots darbības režīms u.c. iemesli) – šis jaudas “pārpalikums” var tikt pierēķināts cita gada jaudas “iztrūkumam”. Pārstrādāto atkritumu apjoma faktu pārbauda ne tikai saskaņā ar pēcuzraudzības pārskatos sniegto informāciju, bet arī pārliecinās par to Valsts statistisko pārskatu "3-Atkritumi" publiskajā pieejā (http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view). Projektā sasniegto rezultātu un rādītāju ilgtspēja un uzturēšana nodrošināma no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. 

Pasākuma pirmās atlases kārtas īstenošanai paredzēts Kohēzijas fonda atbalsts 20 000 000 euro, līdzfinansējot projektus ar privāto līdzfinansējumu. Tā kā iepriekš jau norādīts, projektos atkarībā no uzņēmuma lieluma (mazs, vidējs, liels) variē arī maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta likme, kas ietekmē arī minimāli nepieciešamo projekta iesniedzēja līdzfinansējumu. Atbalsta likmei ir fiksēta augšējā robeža, precīzu Kohēzijas fonda atbalsta likmi noteiks Projektam obligāti pievienojamā izmaksu un ieguvumu analīze.

Projektu iesniegumu atlase plānota kā atklāts konkurss, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz atbalstu visiem projektu iesniedzējiem. To plānots rīkot divos uzsaukumos, ievērojot līdzšinējo pieredzi, ka ne visi interesenti iesniedz projektu iesniegumu, līdzko atlases kārta tiek izsludināta. Potenciālie finansējuma saņēmēji norādījuši uz laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātu projekta gatavības stadiju, piemēram, īpašumtiesību nokārtošanai, piemērota zemesgabala iegādei. Otrais uzsaukums tiks rīkots gadījumā, ja pēc pirmā uzsaukuma rīkošanas ir pieejams Kohēzijas fonda finansējuma atlikums. Tajā tiks piemēroti pirmā uzsaukuma nosacījumi, ievērojot pēc pirmā uzsaukuma izveidojušos Kohēzijas fonda finansējuma atlikumu. Ja arī otrs uzsaukums noslēgsies ar Kohēzijas fonda finansējuma atlikumu, to novirzīs uz Pasākuma projektu iesniegumu otro atlases kārtu. Tas ļaus atbalstīt plašāka spektra aprites ekonomiku veicinošu darbību atkritumu apsaimniekošanas reģionālajos centros, kā arī var palīdzēt samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu poligonos. 

Pasākuma projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros nav paredzēta elastības finansējuma izmantošana, jo tas pārcelts uz 2.2.2.3. pasākuma "Notekūdeņu dūņu pārstrāde" otro atlases kārtu, ko pilnā apmērā plānots finansēt no elastības finansējuma.

Atbalstīta tiek jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu izveide. Tā var atrasties jau esošu iekārtu kompleksā. Projekta iesniedzējs iesniegumam pievieno detalizētu iekārtas darbības aprakstu, kā rezultātā var gūt pārliecību, ka atkritumi patiešām tiks pārstrādāti (nevis, piemēram, tikai reģenerēti). Ir pieļaujams, ka iekārtā tiek pārstrādāti līdz 50% (neieskaitot) ārpus Latvijas radīti atkritumi. Tas saistīts ar ierobežotu atsevišķu pārstrādājamu atkritumu veidu pieejamību Latvijā. Atkritumu pārstrāde ir tehnoloģiski "agresīva" vide, un projekta dzīves cikls ir noteikts 10 gadi, līdz ar to noteikumu projekts paredz prasību, ka aktīviem ir jābūt jauniem. Projekta dzīves cikla periods ietver arī darbības īstenošanas periodu.

MK noteikumu projekts paredz, ka ieguldījumi veicami tikai materiālajos aktīvos. Savukārt attiecināmās izmaksas ir arī būvprojekta, būvuzraudzības, autoruzraudzības un iekārtu uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, kas nav uzskatāmas tiešā veidā kā materiālie aktīvi. Komisijas Regula Nr.651/2014 skaidro, ka ar nemateriālajiem aktīviem saprot tādus aktīvus kā patenti, licences, zinātība vai cits intelektuālais īpašums, tādējādi iepriekš minētās attiecināmas izmaksas nevar tikt uzskatītas arī par nemateriālajiem aktīviem. Līdz ar to gadījumā, ja projekta iesniedzējs plāno projektā iekļaut būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības, autoruzraudzības un iekārtu uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, tām jāveido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu (materiālo aktīvu) vērtība.

Lai projektu iesniegumu vērtēšanas komisija varētu pārliecināties, ka projektā plānota produktu vai otrreizēju izejvielu ražošana kā atkritumu pārstrādes gala rezultāts, projekta iesniedzējam pirms projekta iesniegumu iesniegšanas sadarbības iestādē jāvēršas Valsts vides dienestā, pieprasot atzinumu, kas noteiks, vai pārstrādes procesa rezultāts ir uzskatāms par produktu vai otrreizējo izejvielu. Lai Valsts vides dienests atzinumu varētu sniegt, projekta iesniedzējam tajā jāiesniedz dokumentācija ar iekārtas plānoto darbību, kas ļauj izprast iekārtas darbību un tā rezultātu. 

Attiecināmas ir ne tikai ar būvniecību un iekārtu piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, bet arī publicitātes izmaksas. Katrā projekta jāīsteno divu veidu publicitātes pasākumi - vispārīgā publicitāte un sabiedrības izglītošanas pasākumi. Sabiedrības informēšanas un vides apziņas celšanas pasākumi jāīsteno projekta īstenošanas laikā. Izmaksas par tiem pilnā apmērā (100%) ir sedzamas, izmantojot de minimis atbalstu vai privāto līdzfinansējumu. Šāds nosacījums iekļauts, ievērojot nepilnīgu sabiedrības informētību par atkritumu pārstrādes nozīmīgumu, kā arī aprites ekonomikas ieguvumiem. Projekta iesniegumā būs jāiekļauj sabiedrības izglītošanas pasākumu plāns, kurā ietvertas dažāda veida darbības, piemēram, informatīvā kampaņa dažādām mērķauditorijām par atkritumu pareizas apsaimniekošanas nozīmi, patērētāju kultūras ietekmi uz apkārtējo vidi, izdales materiāli pašvaldībām par iespējām veicināt atkritumu rašanās novēršanu, ilgtspējīgu produktu izvēli, atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas nozīmi un to, kā tas kopumā ietekmē atkritumu pārstrādes efektivitāti un pārstrādes produktu, tiešsaistes informatīvie materiāli izvietošanai finansējuma saņēmēja, pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju vietnēs par projekta būtību un tā pozitīvo ietekmi, iespējām veikt atkritumu pārstrādi uz vietas Latvijā, ievērojot “pašpietiekamības un tuvuma” principu u.c. Kā otra veida obligātās publicitātes izmaksas ir 
ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2021.–2027. gada plānošanas periodā publisko informāciju par projektiem un nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes, saziņas un vizuālās identitātes prasību ieviešanu, bet nepārsniedzot vienu procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Tās var tikt pilnā apmērā finansētas no Kohēzijas fonda, jo darbība nekvalificējas kā komercdarbība.

Attiecībā uz de minimis regulējumu jāņem vērā, ka robežlieluma (300 000 euro) noteikšanā trīs gadu laikposms ir jāvērtē kā slīdošs periods un attiecībā uz katru jaunu de minimis atbalsta piešķiršanu jāņem vērā de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta iepriekšējos trīs gados.

Kā attiecināmās izmaksas noteiktas arī traktortehnikas jeb tehnisko iekārtu (piemēram, iekrāvēji, pacēlāji, celtņi, ekskavatori u.tml. komunālā vai traktortehnika) iegādes izmaksas, jo tā nodrošina pilnvērtīgu iekārtas darbināšanu (iekraujamā materiāla pārvietošanu, iekraušanu u.c.). Šīs tehniskās iekārtas uzskatāmas uzskatāmas par pārvietojamiem agregātiem, kurus neizmanto ceļu satiksmē. Šajā investīciju pasākumā nav atbalstāma tādu transportlīdzekļu iegāde, uz kuriem attiektos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis) par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

Atbalstāmo darbību loks noteikts, ievērojot, ka jaunu pārstrādes iekārtu izveidei nepieciešama arī infrastruktūra, kas nodrošina iekārtas darbināšanu, atkritumu uzglabāšanu un pārvietošanu teritorijā, saražotā produkta vai otrreizējo izejvielu uzglabāšanu u.c.

Noteikumu projekts paredz projekta iesniedzējam izvērtēt zaļa, sociāla vai inovatīva iepirkuma procedūras piemērošanu, izpildot tiesību aktos noteiktās obligātās prasības.

Interešu konflikta regulējums ES tiek stiprināts, lai tai skaitā nodrošinātu ES fondu pārredzamību, reputāciju un objektivitāti. Tas ir būtiski ne tikai valsts pārvaldes pusē, bet arī finansējuma saņēmēja. Tamdēļ MK noteikumu projekts paredz finansējuma saņēmējam izstrādāt nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas risku neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu un krāpšanas un korupcijas riskus, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta un krāpšanas un korupcijas risku preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts, krāpšana vai korupcija ir atklāta.

Projektos nav iekļaujamas neattiecināmās izmaksas. Tamdēļ MK noteikumu projektā iekļauta prasība, ka ārpus projekta netiek īstenotas darbības, kas tiešā veidā nodrošina projekta mērķa sasniegšanu, lai novērstu gadījumus, kad, piemēram, iekārtu pamatnes būvdarbi tiek īstenoti ārpus projekta un sadarbības iestādei nav iespējams veikt pilnvērtīgu uzraudzības darbu. Vienīgais izņēmums ir projekta izmaksu sadārdzinājums. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, veicot būvdarbu vai iekārtu piegādes iepirkumu, tiek secināts, ka plānotās attiecināmās izmaksas ir lielākas nekā sākotnēji plānots, tas netiek uzskatīts par sadārdzinājumu (sadārdzinājums iespējams tikai jau spēkā esošos līgumos par būvniecību vai iekārtu piegādi). Attiecīgi finansējuma saņēmējam ir jāveic grozījumi līgumā par projekta īstenošanu, palielinot attiecināmās izmaksas, vienlaikus nemainot tam piešķirto Kohēzijas fonda finansējuma apmēru (tātad tiek palielināts privātais līdzfinansējums).

Pasākuma ietvaros pieļaujams, ka iekārtu uzstādīšana ir iespējama arī bez būvniecības. Tādā gadījumā nekustamā īpašuma tiesības var pierādīt turējuma jeb nomas tiesības. Pārējos gadījumos, kad projekta ietvaros iegādāto iekārtu uzstādīšanai nepieciešama būvniecība, nekustamajam īpašumam jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai jābūt noslēgtam apbūves līgumam. Visos iepriekš minētajos gadījumos tiesībām jābūt reģistrētām zemesgrāmatā. Tiesību veids, ko nereģistrē zemesgrāmatā, ir bezatlīdzības lietojums, tomēr tāda veida īpašumtiesības šī pasākuma pirmajā atlases kārtā netiek pieļautas.

Pasākuma pirmajā kārtā izvērtētas iespējas piemērot vienkāršotās izmaksas, kā rezultātā secināts, ka pastāv vispārināšanas risks, kas var precīzi neatspoguļot standartizētus izmaksu aprēķinus vai fiksētas likmes. Tā rezultātā specifiskos gadījumos vienkāršoto izmaksu piemērošana var pilnā apmērā nesegt radušās izmaksas. Katra atkritumu pārstrādes iekārta ir unikāla ar tai piemītošu specifiku. Iekārtā izmantotais atkritumu veids, pārstrādes metode, radītā produkta kvalitāte un iekārtas jauda ir būtiskākie ietekmējošie faktori, kas jāņem vērā, nosakot kopējās izmaksas. Iepriekšējos gados izveidoto atkritumu pārstrādes iekārtu (jo sevišķi ne bioloģiski noārdāmo atkritumu) skaits ir pārāk mazs, lai informāciju par izmaksām varētu jēgpilni analizēt un piemērot vispārinātā veidā. Pieejamā datu kopa ir pārāk šaura. Turklāt jāņem vērā, ka citos gadījumos, kad atkritumu pārstrādes iekārtas izveidotas par privāto finansējumu, informācija nav iegūstama, jo lielākoties ir komercnoslēpums. Ņemot vērā iepriekš minēto, vienkāršotās izmaksas netiek piemērotas.

MK noteikumu projekts ļauj projektā plānot neparedzētos izdevumus līdz 5% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, jo lielākā daļa izmaksu veidos iekārtu piegādes izmaksas, savukārt būvniecības izmaksu projektā var nebūt vispār, ja, piemēram, iekārtu iespējams uzstādīt jau esošās telpās. Neparedzēto izdevumu rašanos pamato finansējuma saņēmēja skaidrojumi un dokumenti. Neparedzētie izdevumi noteikti saskaņā ar Vadlīnijās attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gada plānošanas periodā noteikto ierobežojumu. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda atkritumu pārstrādes projektu īstenošana liecina, ka šo projektu ieviešanas termiņš ir ne mazāks kā divi gadi, to ieviešana mēdz būt sarežģīta, jo pārstrādes tehnoloģiskās iekārtas ir jāveido piemērotas specifiski vietai un izvēlētajam atkritumu veidam. 

Pasākuma projektu iesniegumu pirmajai atlases kārtai ir tieša ietekme uz Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam, jo paredzētās darbības veicina stratēģiskā mērķa “Glābt jūru” sasniegšanu. Investīcijām piemērojams makroreģionālā un jūras baseinu stratēģijas kods 03 jeb Baltijas jūras reģiona stratēģija.

Projektam noteikti horizontālo principu (turpmāk - HP) "Klimatdrošināšana", "Nenodarīt būtisku kaitējumu" un "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" kritēriji, darbības un ietekme.

Attiecībā uz HP "Klimatdrošināšana" Pasākumam ir noteikta tieša ietekme, paredzot projekta iesniegumā vērtēt klimatiskās ietekmes faktorus, lai tiktu veidota tāda infrastruktūra, kas ir noturīga pret šo faktoru izpausmi. Tāpat kā obligātais projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs ir siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) ietekmes vērtējums, nosakot SEG ietaupījuma apjomu pret situāciju, ja projekts netiktu īstenots un projektā plānotais pārstrādāto atkritumu daudzums, rēķinot viena gada izteiksmē, tiktu apglabāts.

Pasākuma pirmajā atlases kārtā HP "Energoefektivitāte pirmajā vietā" ir netieša ietekme, jo atbalsts paredzēts jaunu iekārtu izveidei, kas jau šobrīd tiek ražotas ar augstu izmaksu, tehnisko un funkcionālo efektivitāti. Pasākuma tiešā darbība ir samazināt primāro resursu izmantošanu, nevis enerģijas patēriņa samazināšana vai energoefektivitātes uzlabošana. Līdz ar to Pasākuma pirmajā atlases kārtā netiek piemērots šis HP, neizvirzot projektu vērtēšanas kritēriju vai citus nosacījumus.

Attiecībā uz HP "Nenodarīt būtisku kaitējumu" Pasākuma pirmajai atlases kārtai noteikta tieša ietekme, līdz ar to noteikta virkne nosacījumu šī HP īstenošanai:
-  zaļā publiskā iepirkuma organizēšana ir obligāta darbībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā, savukārt fakultatīvi 2. pielikumā noteiktajos gadījumos, kur tas attiecināms un iespējams, vai, sniedzot pamatojumu, ja tas nav iespējams;

-  Projekta darbībām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais izvērtējums – projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji paredz veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sākotnējo izvērtējumu jau agrīnā projekta plānošanas fāzē. Tas ļauj jau laikus identificēt ar projekta īstenošanu saistītus uzraudzības pasākumus gan būvniecības, gan ekspluatācijas fāzē.

-  Lai brīdī, kad atkritumu pārstrādes iekārta tiek nodota ekspluatācijā un var tikt attiecināmas ar iekārtas izveidi veiktās izmaksas, noteikta prasība projekta iesniegumā norādīt informāciju par spēkā esošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kas ietver projektā paredzētās darbības vai arī pievienot apliecinājumu, ka atbilstoša piesārņojošas darbības atļauja tiks iegūta projekta īstenošanas laikā līdz noslēguma maksājuma iesniegšanai. Nosacījums izpilda tiesību aktos noteiktās prasības piesārņojuma uzraudzībā.

-  Īpaši tiek izceltas divas vides kvalitāti un dabas aizsardzību ietekmējošas prasības – veikt trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanu, kā arī citu labāko pieejamo tehnisko paņēmienu nodrošināšana objekta izbūves laikā, kā arī ievērot prasības par ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā. Nosacījumi izvirzīti, ņemot vērā biežo šo prasību pārkāpšanu un negatīvo publicitāti.

Kā specifiskais atbilstības kritērijs noteikta projektā plānotās darbības atbilstība pašvaldības teritorijas plānojumam – prasība noteikta, lai gūtu pārliecību, ka projektā paredzētās darbības ļauts īstenot saskaņā ar projekta īstenošanas vietai piekritīgo spēkā esošu pašvaldības teritorijas plānojumu atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam. Ja projekta īstenošanas laikā paredzams, ka stāsies spēkā jauns teritorijas plānojums, projekta iesniedzējam būs jāpievieno izdruka no teritorijas plānojuma projekta, kurā redzams plānotais attiecīgā zemesgabala zonējums. Ja projekts tiks apstiprināts, finansējuma saņēmējam būs izvirzīta prasība projekta īstenošanas laikā iesniegt dokumentus, kas apliecina darbības īstenošanas atbilstību jaunajam teritorijas plānojumam.

Attiecībā uz HP "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" noteikts, ka Pasākuma pirmajai atlases kārtai nav ietekmes uz šo HP (projektu mērķis ir tehniska rakstura, ieguldījumi nav saistīti ar cilvēkresursu attīstību vai publisko būvju un ārtelpas izveidi), kas nozīmē, ka projektā būs jāiekļauj viena vispārīga šī principa darbība, kas attiecas uz publicitāti, personālu vai publiskajiem iepirkumiem. Izstrādājot informatīvos materiālus, finansējuma saņēmēji ir īpaši aicināti tos izstrādāt, ievērojot vides un informācijas piekļūstamības princips, proti, informācija būs piekļūstama personām ar funkcionāliem traucējumiem ar vairākiem sensorajiem kanāliem (redze, dzirde, tauste). 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir izvērtēts piemērot citu komercdarbības atbalsta regulējumu – Eiropas Komisijas Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes (2021/C 153/01). Tomēr no ieviešanas mehānisma skatupunkta pamatnostādnes ir ar lielāku administratīvo slogu gan atbalsta regulējuma plānošanas, gan sniegšanas fāzē. Arī maksimālās atbalsta intensitātes, kas ir nozīmīgs faktors atbalsta programmas sekmībā, izpildot regulas Nr.651/2014 prasības, ir augstākas, kā arī ļauj veikt ieguldījumus Rīgas un Pierīgas reģionā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Projekta iesniedzējam tiks izvirzīta prasība veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu un ekonomisko analīzi), ievērojot prasības, ka projekta ekonomiskā ienesīguma normai ir jābūt lielākai par sociāla diskonta likmi; projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli. Aprēķinos jāņem vērā, ka projekta dzīves cikls ir 10 gadi.

Izpildot izmaksu un ieguvumu analīzes prasības, projektam jāspēj uzrādīt spēju ģenerēt ienākumus, kuri ir lielāki par gaidāmajām izmaksām un riskiem. Tātad projekts varētu palielināt kopējo ekonomikas labklājību vai iegūt pozitīvus sociālos efektus. Līdz ar to tiktu nodrošināts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. - 2028. gadam (apstiprināts 2021. gada 22. janvārī, Ministra kabineta rīkojums Nr.45)
Apraksts
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam iezīmē investīciju vajadzību atkritumu pārstrādes veicināšanai. Tādējādi jaunas pārstrādes jaudas radīs kumulatīvu efektu, jo veicinās papildu atkritumu apjoma atdalīšanu no apglabājamo atkritumu plūsmas. 

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
  • lielie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmē atsevišķu nozari – atkritumu apsaimniekošanu, veicinot labvēlīgus apstākļus atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei, kas ļautu tuvināties ES noteikto mērķu virzienā un veicinātu resursefektivitāti. Regulas Nr.651/2014 nosacījumi atbalsta piešķiršanai nodrošina samērīgu valsts atbalstu, piešķirot publiskos līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību, vidi un ekonomiku. Atklāta projektu iesniegumu atlase veicina publiskā atbalsta pārredzamību, jo to piešķir, pamatojoties uz iepriekš apstiprinātiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem, kas iekļauti MK noteikumu projektā. Šo nosacījumu izpildi uzrauga ES fondu vadībā iesaistītās iestādes, veicinot sabiedrības un komersantu uzticību.
Nozare
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
Nozaru ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmē atsevišķu nozari – atkritumu apsaimniekošanu, veicinot labvēlīgus apstākļus atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei, kas ļautu tuvināties ES noteikto mērķu virzienā un veicinātu resursefektivitāti. Pasākuma pirmajā atlases kārtā pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 20 000 000 euro, kas kopā ar komersantu līdzfinansējumu rada nozīmīgu pozitīvu ietekmi uz nozares attīstību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem Pasākuma pirmās atlases kārtas dalībniekiem, ievērojot arī īpašu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem maksimālo atbalsta likmju kontekstā, ko pieļauj regula Nr.651/2014. Tā kā atbalsts tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, var uzskatīt, ka ieguldījumu atbalsts resursefektivitātei un apritīgumam ir saderīgs ar ES iekšējo tirgu, jo nodrošina godīgu konkurenci iekšējā tirgū un veicina ekonomikas izaugsmi, samazina administratīvo slogu un izmaksas.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts vērsts tikai uz komersantiem, tādā veidā pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi gan vispārīgi, gan specifiski tieši atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Kohēzijas fonda finansējums var veicināt uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot ieguldījumus modernās un efektīvās atkritumu pārstrādes tehnoloģijās. Tas stimulē uzņēmumu inovāciju un attīstību, kas var radīt jaunas iespējas un palielināt konkurētspēju.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz labvēlīgus nosacījumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tiem saskaņā ar regulas Nr.651/2014 nosacījumiem iespējams piešķirt komercdarbības atbalstu ar paaugstinātām likmēm – mazajiem uzņēmumiem Kohēzijas fonda līdzfinansējums var sasniegt pat 75%, savukārt vidējiem uzņēmumiem – 65%.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem Pasākuma pirmās atlases kārtas dalībniekiem, ievērojot arī īpašu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem maksimālo atbalsta likmju kontekstā. Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir ierobežots. 2014. – 2020. gada plānošanas perioda pieredze liecina, ka privātā komercdarbības sektorā vienam atkritumu pārstrādes projektam pieprasītais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir līdz 2 000 000 euro, tādējādi maz iespējama situācija, kad viens uzņēmums varētu pieprasīt lielāko daļu Pasākuma pirmajā atlases kārtā pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu. Līdz ar to netiek radīts pārmērīgs pārstrādes pakalpojuma piedāvājums, nozares darbība ir efektīva.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Katras jaunas atkritumu pārstrādes iekārtas izveide rada ~10 jaunas tiešās darbavietas (tie ir gan iekārtu apkalpes speciālisti, gan tehniskā nodrošinājuma izpildītāji, specializēto transportlīdzekļu vadītāji u.c.). Tāpat netieši tiek radīts pieprasījums pēc loģistikas pakalpojumiem, jo atkritumu pārstrādes iekārtās tiek ražotas arī otrreizējās izejvielas un produkti, kas tiek izmantoti Latvijas tautsaimniecībā un eksportēti uz citām valstīm.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
2 583 621
0
2 700 000
2 100 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
2 583 621
0
2 700 000
2 100 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
2 583 621
0
2 700 000
2 100 000
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
2 583 621
0
2 700 000
2 100 000
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Plānotais valsts budžets kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta finansējums norādīts saskaņā ar VARAM 2024. gada 16. janvārī aktualizētajām budžeta izdevuma prognozēm ES fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodā (indikatīvi), kas paredz atmaksas:
2025. gadā 2 583 621 euro,
2026. gadā 2 700 000 euro,
2027. gadā 2 100 000 euro,
2028. gadā 3 853 465 euro,
2029. gadā 6 450 670 euro,
2030. gadā 2 312 244 euro.

Budžeta ieņēmumi plānoti kā Kohēzijas fonda finansējuma atmaksas, savukārt izdevumi - projektā plānotais Kohēzijas fonda finansējums. 

2023. un 2024. gadā budžeta izdevumi nav plānoti, jo līdzšinējā atkritumu pārstrādes iekārtu izveide 2014. – 2020. gada plānošanas periodā liecina, ka no līguma apstiprināšanas brīdim līdz pirmajam avansa vai starpposma maksājumam nepieciešami ~18 mēneši.

Investīcijas plānotas zem šādiem intervences kodiem:
67 - sadzīves atkritumu apsaimniekošana: rašanās novēršanas, apjoma samazināšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas, reciklēšanas pasākumi – KF 15 600 000 euro;
69 - komerciālo, rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana: rašanās novēršanas, apjoma samazināšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas, reciklēšanas pasākumi – KF 2 800 000 euro;
72 - reciklētu materiālu kā izejvielu izmantošana, kas atbilst efektivitātes kritērijiem (ja pasākuma mērķis ir vismaz 50 % no dalīti savākto pārstrādāto nebīstamo atkritumu svara pārvērst otrreizējās izejvielās) – KF 1 600 000 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ieņēmumi plānoti kā Kohēzijas fonda finansējuma daļa
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Izdevumi plānoti kā Kohēzijas fonda finansējuma daļa
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts neietekmē amata vietu skaita izmaiņas
Cita informācija
Finansējuma saņēmējam noteikta iespēja saņemt avansa maksājumus, kas nepārsniedz 30% no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Nosacījums ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021. – 2027. gada plānošanas periodā. Avanss nepieciešams, lai nodrošinātu finanšu plūsmu būvdarbu un iekārtu piegādes izpildei. Pasākuma īstenošanai KF finansējuma daļa tiks pieprasīta no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32023R2831
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
47. pants
37.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
50. pants
37.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
64. panta 1. punkta c apakšpunkts 
26. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav nepieciešams
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 2. punkta c, d apakšpunkts
40.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 3. punkts
40.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 4. punkta a apakšpunkts
40.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 4. punkta c apakšpunkts
14. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 2. un 24. punkts, I pielikums
4. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 18. punkts
14. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 23. punkts
43. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 28. punkts
44. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 29. punkts
20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 38. punkts
33. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
4. panta 1. punkta s apakšpunkts
40.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
5. panta 2. punkta a apakšpunkts
11. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 2. punkts
27., 28., 42., 43. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
7. panta 1. punkts
26. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
8. panta 3. punkta a apakšpunkts
41. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
9. panta 1. un 4. punkts
53. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
12. panta 1. punkts
52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 2. punkta b apakšpunkts
19. punkts
Pārņemtas daļēji
Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu tikai daļai no 47. pantā (un attiecīgi šajā punktā) minētajām darbībām, proti, tikai atkritumu pārstrādei. Līdz ar to noteikumu projekts pārņem tikai tās normas, kas var tikt attiecinātas uz trešo personu radītu atkritumu pārstrādi.
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 3. punkts
21.1., 21.8. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 5. punkts
16. punkts
Pārņemtas daļēji
Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu tikai daļai no 47. pantā (un attiecīgi šajā punktā) minētajām darbībām, proti, tikai atkritumu pārstrādei. Tā kā tiek atbalstīta tikai jaunu iekārtu izveide, tad nevar tikt piemērots nosacījums, ka atbalsts nestimulē resursu lielāku izmantošanu, jo tas būtu iespējams tikai gadījumā, ja tiek atbalstīta jau esošu iekārtu būtiska uzlabošana. Proti, tikai tad, kad iekārta jau tiek darbināta, ir iespējams samazināt resursu izmantošanu. Jaunu iekārtu gadījumā nevar tikt veikts salīdzinājums, tāpēc tiesību norma tiek piemērota tikai daļēji.
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 7. punkta trešā daļa
46. punkts
Pārņemtas daļēji
Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu tikai daļai no 47. pantā (un attiecīgi šajā punktā) minētajām darbībām, proti, tikai atkritumu pārstrādei un tikai jaunu iekārtu izveidei. Līdz ar to noteikumu projekts pārņem tikai tās normas, kas var tikt attiecinātas uz jaunu iekārtu izveidi. 47. panta 7. punkta trešajā daļā norādītais ieguldījumu veids "esoša objekta papildu komponenta uzstādīšana" noteikumu projektā nav iekļauts kā atbalstāmā darbība, tāpēc prasība tiek pārņemta daļēji.
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 8. punkts
10., 45. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 9. punkts
45. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
58. panta 5. punkts, 59. pants
49. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
47. panta 7. punkts
20.1. apakšpunkts
Pārņemtas daļēji
Regula nenosaka prasību aktīvu veidam, kas nozīmē, ka, iekļaujot MK noteikumu projektā nosacījumu, ka iegādātajiem aktīviem ir jābūt jauniem, tiek noteiktas stingrākas prasības. Skaidrojam, ka atkritumu pārstrāde ir tehnoloģiski "agresīva" vide, projekta dzīves cikls ir noteikts 15 gadi, līdz ar to uzskatām, ka prasība, ka aktīviem ir jābūt jauniem, ir atbilstoša programmas ieviešanas mērķim un ir pamatoti to paredzēt kā stingrāku normu. 
Paredz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
47. panta tvērums (ieguldījumu atbalsts resursefektivitātei un pārejai uz aprites ekonomiku) ir ļoti plašs. Noteikumu projekts paredz sniegt ieguldījumu atbalstu tikai vienai no 47. panta atbalstāmajām darbībām - atkritumu pārstrādei. Un tikai tādu atkritumu pārstrādei, ko radījušās trešās personas. Līdz ar to atsevišķas 47. panta normas nav iespējams piemērot, jo, piemēram, 7. punkta b apakšpunktā minētais hipotētiskais scenārijs iespējams tikai darbībām, kas veic atkritumu apstrādi (bet ne pārstrādi). Līdz ar to noteikumu projekts pārņem tās 47. panta prasības, ko iespējams piemērot tieši trešo personu radītu atkritumu pārstrādei, nosakot visiem projektu iesniedzējiem vienādus atbalsta nosacījumus (izņēmums ir atbalsta likmes lielums atkarībā no uzņēmuma lieluma).
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
VARAM 20 darbdienu laikā no šo noteikumu stāšanās spēkā, izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu (SANI2), nosūtīs Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par šo atbalsta programmu
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants
47.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. panta 2. punkts, 3.panta 2. punkts
47.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 4. punkts
47.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
8. pants, 7. panta 3. punkts
48. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
5. panta 3. punkts
41. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 3. punkts
52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
6. panta 7. punkts
47.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav nepieciešams
Cita informācija
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

MK noteikumu projekta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauti arī sadarbības, sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. 

Noteikumu projektu izstrādā VARAM, tas tiks saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju un citām institūcijām (ja nepieciešams) atbilstoši MK 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajai kārtībai. Plānota MK noteikumu projekta un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju prezentācija Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijai, kas aptver ~90% no kopējā Latvijas tirgus apjoma, tādējādi nodrošinot nozares nevalstiskā sektora jēgpilnu iesaisti.

Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējam jānodrošina informācijas un publicitātes pasākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, tādējādi sniedzot informāciju sabiedrībai par projekta mērķi, veiktajiem ieguldījumiem u.c.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Vērtējot projektu īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums potenciālajiem finansējuma saņēmējiem - projekta iesnieguma izstrādē un projektu īstenošanā tiek īstenota līdzīga pieeja kā iepriekšējos plānošanas periodos.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta darbības tieši ietekmē Nacionālā attīstības plāna rādītāju Nr.275 “Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis”, jo paredzēts, ka daļa projektu aptvers tieši sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektiem izvirzīta prasība pārstrādes iekārtas izveidot saskaņā ar projekta īstenošanas vietai piekritīgo spēkā esošu pašvaldības teritorijas plānojumu atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
MK noteikumu projekts tiešā veidā ietekmē vides prasības, ko nodrošina gan prasība iegūt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sākotnējo izvērtējumu, kā arī horizontālā principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbības, piemēram, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji veicina izmantot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākuma pirmajai atlases kārtai ir noteikta tieša ietekme attiecībā uz HP "Klimatdrošināšana", paredzot projekta iesniegumā vērtēt klimatiskās ietekmes faktorus, lai tiktu veidota tāda infrastruktūra, kas ir noturīga pret šo faktoru izpausmi. Tāpat kā obligātais projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs ir SEG ietekmes vērtējums, nosakot SEG ietaupījuma apjomu pret situāciju, ja projekts netiktu īstenots un vienlaikus projektā plānotais pārstrādāto atkritumu daudzums, rēķinot viena gada izteiksmē, tiktu apglabāts.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Netieša ietekme, jo tiek veicināta normatīviem aktiem atbilstoša atkritumu apsaimniekošana, ievērojot ierobežojumus, ko nosaka piesārņojošas darbības atļauja.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Projektā ir jāiekļauj vismaz viena vispārīga HP "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbība, kas attiecas uz publicitāti, personālu vai publiskajiem iepirkumiem. Projektā ieteicams iekļaut, piemēram, šādas vispārīgas darbības:
a) projekta vai finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa “Viegli lasīt”, kurā iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem;
b) īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību” https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download , https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali).
Projektā var būt iekļautas arī citas vispārīgas darbības, kas izriet no projekta satura un paredz vienlīdzības, iekļaušanas, nediskriminācijas un pamattiesību ievērošanu un vienlīdz efektīvi nodrošina attiecīgo mērķu sasniegšanu.

Projekta iesniegumā ir jānorāda projekta budžeta izmaksu pozīcijas, kuras veicina šo HP. Tā kā projekta vadības izmaksas sedz finansējuma saņēmējs, projekta iesniegumā nav nepieciešams norādīt informāciju par projekta vadības un īstenošanas personālu dalījumā pēc dzimuma u.c. pazīmes, kā arī nav nepieciešams skaidrot, kā projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmēm.

Izstrādājot informatīvos materiālus, finansējuma saņēmēji ir īpaši aicināti tos izstrādāt, ievērojot vides un informācijas piekļūstamības princips, proti, informācija būs piekļūstama personām ar funkcionāliem traucējumiem ar vairākiem sensorajiem kanāliem (redze, dzirde, tauste). 
Pielikumi