Anotācija (ex-ante)

21-TA-1499: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likums “Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā””, kas Saeimā pieņemts 2021.gada 7.aprīlī (turpmāk – Likums).
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pants.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, personām, kuras audzina bērnu, laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, nodrošināt vienreizējs atbalsts 500 euro apmērā par katru bērnu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 62. pantu, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, personām, kuras audzina bērnu, laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām tiek nodrošināts vienreizējs atbalsts  500 euro apmērā par katru bērnu. Tiesības saņemt atbalstu ir personām, kurām piešķirts bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai sakarā ar bērna dzimšanu maternitātes pabalsts par dzemdību atvaļinājuma laiku, ja bērns piedzimis laikā  līdz ārkārtējās situācijas beigām (turpmāk - maternitātes pabalsts), kā arī ārkārtējās situācijas laikā ir radušās tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai maternitātes pabalstu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 63.1 pantu, ja likuma 62. pantā minētajā laikposmā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā un atbalsts par bērnu nav izmaksāts šā likuma 63. pantā noteiktajā kārtībā, atbalstu piešķir bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam. Likums paredz vienreizēja atbalsta 500 euro apmērā izmaksu vecākam, aizbildnim, audžuģimenei un bērnu aprūpes iestādes vadītājam  par bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījuma vietās, sociālās korekcijas izglītības iestādēs. Tiesības pieprasīt atbalstu ir bērna likumiskajam pārstāvim – vecākam, aizbildnim, bērnu aprūpes iestādes vadītājam, savukārt audžuģimenē ievietotā bērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa, kura pilnvarojusi audžuģimeni pārstāvēt atsevišķas bērna mantiskās intereses un bērnam atrodoties ieslodzījuma vietā, bērna uzturēšanas audžuģimenē netiek pārtraukta, tādējādi audžuģimenes pienākums ir turpināt rūpēties par bērnu.  Proti, par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās atbalstu var pieprasīt bērnu aprūpes iestādes vadītājs un bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, uz vecāku iesnieguma pamata, atbalstu var pieprasīt vecāks. Savukārt, par bērniem, kuri atrodas ieslodzījuma vietā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē atbalstu var pieprasīt vecāks, aizbildnis vai audžuģimene. Lai saņemtu vienreizēju atbalstu, vecāks, aizbildnis, audžuģimene vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs vēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – VSAA) ar iesniegumu.
VSAA vienreizējo atbalstu izmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.marta rīkojumu Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””1 (turpmāk MK 01.03.2021. rīkojums Nr.130) piešķirts finansējums 187 873 626  euro, t.sk 187 847 200 euro atbalsta izmaksai, 26 426 euro IT sistēmu pielāgošanai.

1 Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.343 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirts papildu finansējums 5 500 000 euro apmērā vienreizējā atbalsta izmaksu nodrošināšanai, un grozījumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2021.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.707 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""” piešķirts papildu finansējums 289 733 euro apmērā vienreizējā atbalsta izmaksu nodrošināšanai.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VSAA līdz 2021.gada 28.novembrim veikusi izdevumus vienreizēja atbalsta nodrošināšanai 187 886 300 euro apmērā, tai skaitā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē un  ieslodzījumu vietā esošajiem bērniem. Savukārt piešķirtais finansējums bija 187 847 200 euro apmērā. Iztrūkums uz 2021.gada 28.novembri ir 39 100 euro apmērā. Iztrūkums veidojas ņemot vērā, ka vairāki vecāki, kuriem bija tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, to nebija pieprasījuši, tādējādi, lai saņemtu šo vienreizējo atbalstu 500 euro apmērā vecāki pieteicās ģimenes valsts pabalstam. Kā arī saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likuma 18.panta pirmo daļu valsts sociālie pabalsti pieprasāmi sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās. Proti, tie vecāki, kuri nebija pieprasījuši ģimenes valsts pabalstu, vērsās VSAA gan 500 euro atbalsta saņemšanai, kā arī pieprasīja ģimenes valsts pabalstu.

Vienlaikus vienreizēja atbalsta izmaksu nodrošināšanai 500 euro apmērā radies līdzekļu iztrūkums, saistībā ar to, ka daļa vecāku, kuriem sākotnēji tika atteikta pabalsta izmaksa, iesnieguši lūgumu atteikuma lēmuma pārskatīšanai un ir pārsūdzējuši lēmumu. Kā rezultātā, VSAA pieprasot papildus dokumentus un izskatot papildus saņemto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt vienreizējo atlīdzību.


 
Risinājuma apraksts
Vēl ar vien arī oktobra un novembra mēnešos VSAA saņēma un izskatīja iesniegumus un pārsūdzības par vienreizējā atbalsta piešķiršanu, līdz ar to vēl ar vien turpinās vienreizējā atbalsta izmaksas, kas ir lielākā apmērā nekā plānotas sākotnēji. Savukārt, attiecīgajam mērķim LM budžeta apakšprogrammā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem” vairs nav pieejami finanšu līdzekļi.
 
Kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs vienreizēja atbalsta nodrošināšanai ir 55 100 euro apmērā:
- 39 100 euro faktiski veiktie izdevumi, kas pārsniedz pieejamos resursus saskaņā ar MK rīkojumu Nr.130;
- 16 000 euro apmērā papildus prognozējamais finansējums 2021.gada decembra mēnesim, ņemot vērā novembra mēneša izpildes datu tendences.

Vienlaikus, saskaņā ar MK 17.11.2021. rīkojumu Nr.848 “Grozījums Ministru  kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir samazināts finansējums slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam  10 507 137 euro apmērā. Atbilstoši minētā rīkojuma anotācijai ar šo finansējumu ir paredzēts nodrošināt 334 915 euro apmērā nepieciešamības gadījumā citu ar LM nozari saistīto Covid-19 atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2021.gadā, tai skaitā vienreizēja atbalsta izmaksām bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 euro apmērā par katru bērnu saistībā ar prognozēto izdevumu iztrūkumu salīdzinot ar MK 01.03.2021 rīkojumu Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  piešķirto finansējumu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Bērni.
Ietekmes apraksts
Sākotnēji, saskaņā ar MK 01.03.2021. rīkojumu Nr.130, atbalstu izmaksā personām, kurām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu vai kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām.  Sākotnēji atbalsta izmaksa tika plānota par 364 097 bērniem.

Atbilstoši Likumam tika paredzēta papildus mērķgrupa, kura ir tiesīga saņemt vienreizējo atbalstu – bērni, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījuma vietās, sociālās korekcijas izglītības iestādēs – kopumā 680 bērni.
Vienlaikus, ņemot vērā situāciju, ka vairāki tūkstoši vecāki, kuriem bija tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, to nebija pieprasījuši, tādējādi, lai saņemtu šo vienreizējo atbalstu 500 euro apmērā vecāki pieteicās ģimenes valsts pabalstam, strauji auga vienreizējā atbalsta saņēmēju skaits.
Uz 2021.gada 28.novembri veikti izdevumi, lai nodrošinātu atbalsta izmaksu kopumā par 375 901 bērniem. Līdz ar to faktiski vienreizējā atbalsta izmaksa nodrošināta par 11 804 bērniem vairāk nekā sākotnēji plānots.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
187 873 626
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
187 873 626
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
187 873 626
55 100
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
187 873 626
55 100
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-55 100
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-55 100
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
55 100
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
* Saskaņā ar:
-  MK 2021.gada 1.marta rīkojumu Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” un FM 03.03.2021. rīkojumu Nr. 129 "Par līdzekļu piešķiršanu" piešķirts finansējums 182 083 893 euro, t.sk 182 048 500 atbalsta izmaksai, 35 393 IT sistēmu pielāgošanai,
- MK 2021. gada 27.maija rīkojumu Nr.343 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr.130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  un FM 04.06.2021. rīkojumu Nr. 316 "Par līdzekļu piešķiršanu" piešķirts finansējums 5 284 100 euro., un  FM 02.07.2021.  rīkojumu Nr. 383 "Par līdzekļu piešķiršanu" piešķirts finansējums 215 900 euro,
- MK 2021.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.707 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""” un FM 21.10.2021. rīkojumu Nr.632  piešķirts papildu finansējums 289 733 euro.

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Sākotnēji, saskaņā ar MK rīkojuma Nr.130 anotāciju, atbalsta izmaksa tika plānota par 364 097 bērniem.

Atbilstoši likumam “Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”” tika paredzēta papildus mērķgrupa, kura ir tiesīga saņemt vienreizējo atbalstu. Atbilstoši likuma anotācijai plānoti 680 bērni.

Vienlaikus, saskaņā ar MK rīkojuma Nr.707 anotāciju, situācijā, kad ik dienu turpinājās vienreizējā atbalsta izmaksas (tiek izskatīti vecāku iesniegumi, kā arī notiek pārsūdzības, kā rezultātā pieņemti lēmumi par atbalsta izmaksu), radās situācija, ka vēl ar vien pieauga atbalsta saņēmēju skaits. Uz MK rīkojuma Nr.707 sagatavošanas brīdi, atbalsta saņēmēju skaits jau bija 375 737 personas.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem LM kopā piešķirts finansējums 187 873 626 euro, tai skaitā 187 847 200 euro atbalsta izmaksai, 26 426 euro IT sistēmu pielāgošanai.

VSAA līdz 2021.gada 28.novembrim veikusi izdevumus vienreizēja atbalsta nodrošināšanai kopumā 187 886 300 euro apmērā par 375 901 bērniem.

Esošais iztrūkums vienreizējā atbalsta izmaksām ir 39 100 euro. Minētais iztrūkums nodrošināts Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” 2021.gadā plānoto izdevumu pārējo pabalstu un kompensāciju nodrošināšanai ietvaros.

Novembra mēnesī kopā atbalsta izmaksu nodrošināšanai tika veikti izdevumi 14 000  euro apmērā, vidēji par 28 bērniem. Pēdējā novembra nedēļā (22.11.-28.11.) tika veikti izdevumi 4 000 euro apmērā par 8 bērniem.

Ņemot vērā, ka vēl ar vien turpinās vienreizējā atbalsta izmaksas (tiek izskatīti vecāku iesniegumi, kā arī notiek pārsūdzības, kā rezultātā pieņemti lēmumi par atbalsta izmaksu), tiek prognozēts, ka finansējums var tikt izmaksāts vēl par vidēji 32 bērniem (pielīdzināts novembra mēneša pēdējās nedēļas izpildes datiem):
8 bērni * 4 nedēļas bērni*500 euro = 16 000 euro.

Līdz ar to, MK rīkojuma projekts paredz papildu finansējuma piešķiršanu ne vairāk kā 55 100 euro, vienreizēja atbalsta 500 euro izmaksu nodrošināšanai.
Vienlaikus, ar MK 17.11.2021. rīkojumu Nr.848 samazināts finansējums slimības palīdzības pabalstam laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam 10 507 137 euro apmērā. Atbilstoši minētā rīkojuma anotācijai finansējumu 334 915 euro apmērā nepieciešamības gadījumā plānots novirzīt citu ar LM nozari saistīto Covid-19 atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2021.gadā, tai skaitā vienreizēja atbalsta izmaksām bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 euro apmērā par katru bērnu saistībā ar prognozēto izdevumu iztrūkumu salīdzinot ar MK 01.03.2021 rīkojumu Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  piešķirto finansējumu.

Vienreizēja atbalsta 500 euro apmērā izmaksa ir tieši saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatības radītās negatīvās ietekmes mazināšanu un atbalstu ģimenēm ar bērniem ārkārtas situācijas laikā. Pasākuma finansēšana tiek nodrošināta LM pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros. Lai minētā atbalsta pasākuma izpildes dati atspoguļotos vienuviet (vienas programmas ietvaros), kā rezultātā būtu uzskatāma izpildes datu analīzes iespēja, izdevumus vienreizēja atbalsta 500 euro nodrošināšanai nepieciešams veikt no programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”. Vienlaikus, lai LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” ietvaros izdevumi valsts sociālajiem pabalstiem būtu korekti un uzskatāmi analizējami saistībā ar sociālo pabalstu saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un pabalstu apmēru vidēji mēnesī (analizējot izpildes datus, kā arī prognozējot turpmāko gadu bāzes izdevumus), izdevumi vienreizējā pasākuma īstenošanai saistībā ar Covid-19 seku mazināšanu no apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” pārceļami uz programmu 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.

Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajiem izdevumiem vienreizējā atbalsta 500 euro apmērā izmaksu nodrošināšanai. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, veiks apropriācijas izmaiņas.
 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus 2021. gadā pārdalot no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Minētā atbalsta  izmaksu nodrošina VSAA.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi