Anotācija (ex-ante)

21-TA-781: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Latvijas Kuģu reģistrā reģistrējamo kuģu reģistrācijas, reģistrēta kuģa īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas vai reģistrēta kuģa apgrūtinājumu reģistrācijas kārtības atvieglošana un uzlabošana.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.467 “Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.467) 1.punktā ir minēta valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”. Kopš 2020.gada 23.decembra Latvijas Jūras administrācijas tiesiskā forma ir nevis valsts akciju sabiedrība, bet valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
2) MK noteikumu Nr.467 nosaka, ka kopīpašumā esoša kuģa reģistrācijas, kuģa obligācijas reģistrācijas, kuģa hipotēkas pārjaunojuma, grozījumu vai cedēšanas gadījumos, Latvijas Kuģu reģistrā MK noteikumu Nr.467 18.1, 28., 30. un 31.punktā, kā arī 25.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus iesniedz ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu. 2021.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz, ka no 2023.gada personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Lai personas, neatkarīgi no tās atrašanās vietas, garantēti varētu īstenot savas tiesības bez papildu administratīvā sloga un sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā iesniegt dokumentus un saņemt Latvijas Kuģu reģistra pakalpojumus nepieciešami tehniski grozījumi MK noteikumos Nr.467 papildinot, ka MK noteikumu Nr.467 18.1 , 28., 30. un 31.punktā, kā arī 25.1.apakšpunktā noteiktie iesniedzamie dokumenti Latvijas Kuģu reģistrā var būt arī pušu parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
3) MK noteikumu Nr.467 19.punkts nosaka reģistrētas zvejas laivas un atpūtas kuģa īpašumtiesību reģistrēšanai vai atpūtas kuģa berbouta fraktētāja maiņas, ja iepriekšējais un jaunais īpašnieks vai berbouta fraktētājs ir fiziska persona, pārreģistrēšanai Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamos dokumentus. MK noteikumu Nr.467 19.punkts esošajā redakcijā netiek piemērots, kā pretrunā esošs ar augstāka spēka juridisko normu, proti, Jūras kodeksa 16.panta otrajā daļā noteikto. Lai paplašinātu Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu kuģu īpašuma tiesību pārejas dokumentu noformēšanas iespējas, paredzot to parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī noteiktos gadījumos arī personīgi, parakstot tos fiziski kuģu reģistratora klātbūtnē, kā arī noteiktu kārtību, kādā tiek apliecinātas personas tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, MK noteikumu Nr.467 19.punktu nepieciešams izteikt jaunā redakcijā, kā arī papildināt MK noteikumus Nr.467 ar 19.1, 19.2 un 19.punktu. MK noteikumu Nr.467 papildināšana ar 19.punktu, atvieglos un paātrinās Latvijas Kuģu reģistrā atpūtas kuģa vai īpašumtiesību maiņas reģistrāciju, ja to reģistrētais īpašnieks un ieguvējs ir fiziskas personas, jo tādā gadījumā, iesniedzot atsavinājuma līgumu, ja abas minētās personas to paraksta pašrocīgi un vienlaicīgi kuģu reģistratora klātbūtnē, uzrādot Latvijas Republikas izsniegtus personu apliecinošus dokumentus, attiecīgi varēs nepiemērot MK noteikumu Nr.467 19.punktā noteiktās prasības par to, ka īpašumtiesību maiņas reģistrācijai jāiesniedz atsavinājuma līgums, kas ir notariāli apliecināts vai pušu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
4) Praksē konstatēts, ka nepieciešams tehniski precizēt MK noteikumu Nr.467 1. un 20.pielikumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.467 1.punktā minētā Latvijas Jūras administrācijas tiesiskā forma “valsts akciju sabiedrība” neatbilst faktiskajai Latvijas Jūras administrācijas tiesiskajai formai “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.
 
Risinājuma apraksts
Aizstāt MK noteikumu Nr.467 1. punktā vārdus “akciju sabiedrība” ar vārdiem “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.
Problēmas apraksts
Latvijas Kuģu reģistrā reģistrējamo kuģu reģistrācijas, reģistrēta kuģa īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas vai reģistrēta kuģa apgrūtinājumu reģistrācijas kārtības atvieglošana un uzlabošana.
Risinājuma apraksts
Papildināt MK noteikumu Nr.467 18.1, 28., 30. un 31.punktu, kā arī 25.1.apakšpunktu, precizēt 19.punktu, papildināt MK noteikumus Nr.467 ar 19.1, 19.2 un 19.punktiem, izteikt MK noteikumu Nr.467 1. un 20.pielikumu jaunā redakcijā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto kuģu īpašnieki, atpūtas kuģu īpašnieki un zvejas laivu īpašnieki.
Ietekmes apraksts
Administratīvais slogs mērķgrupām samazinās, jo ar noteikumu projektu tiek atvieglota Latvijas Kuģu reģistrā kuģu reģistrācijas, reģistrēta kuģa īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas vai reģistrēta kuģa apgrūtinājumu reģistrācijas kārtība.
Juridiskās personas
  • Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto kuģu īpašnieki, atpūtas kuģu īpašnieki un zvejas laivu īpašnieki, atpūtas kuģu būvētāji, dīleri vai aģenti.
Ietekmes apraksts
Administratīvais slogs mērķgrupām samazinās, jo ar noteikumu projektu tiek atvieglota Latvijas Kuģu reģistrā kuģu reģistrācijas, reģistrēta kuģa īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas vai reģistrēta kuģa apgrūtinājumu reģistrācijas kārtība.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Jūras administrācija"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/4a6b7b20-4503-48b3-bb8a-e945d391db63

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • VSIA "Latvijas Jūras administrācija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi