Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-175: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar 2021.gada 23.jūnija grozījumiem Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – Lauku attīstības programma) īstenošanai pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, tika noteikts, ka Lauku attīstības programmas apakšpasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” būs īstenojami finanšu instrumentu veidā, paredzot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk -ELFLA) līdzekļu piesaistīšanu lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas  finansēšanai 20 milj. euro apmērā.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta  mērķis ir precizēt atbalsta saņemšanas nosacījumus saskaņā ar 2021.gada 23.jūnija grozījumiemLauku attīstības programmā. Ar grozījumiem tiek noteikts, ka Lauku attīstības programmas apakšpasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” būs īstenojami finanšu instrumentu veidā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021.gada 11.februārī Latvijas Lauku attīstības programmas uzraudzības komiteja saskaņoja grozījumus Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam pārejas laikam 2021. un 2022. gadā un 2021. gada 23. jūnijā tos apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot ELFLA līdzekļu piesaistīšanu lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas  finansēšanai 20 milj. euro apmērā. Lauku attīstības programmas apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” finanšu instrumentu veidā. Finansējuma sadalījums starp apakšpasākumiem ir veikts atbilstoši esošām pieprasījumam lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2020.gada oktobrī tika izstrādāts Tirgus nepilnību sākotnējais (ex-ante) novērtējums Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā (turpmāk – novērtējums). Novērtējumā ir novērtēts lauksaimniecībai, lauku attīstības un mežsaimniecības jomam pieejamais finansējums, finanšu tirgus nepilnības, nākotnes finansējuma vajadzības un piedāvātie finanšu produkti. 
Lielākā daļa nozaru asociāciju pārstāvji norādīja uz tirgus nepilnību, kur aizdevuma summa ir līdz 100 000 euro. Īpaši tiek izdalītas šādas prioritātes – uzņēmējdarbības uzsākšana un palielināšana.
Kopēja tirgus nepilnība ir novērtēta 200 milj. euro apmērā, t.i. finansējuma apjoms, ko nesaņēma lauku saimnieciskās darbības veicēji no komercbankām vai arī akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (turpmāk – sabiedrība Altum).
Ņemot vērā novērtējumā iekļautos priekšlikumus finanšu instrumentu attīstībai,  ka arī izvērtējot jau esošās lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu īstenošanas rezultātus, ir nepieciešams papildināt aizdevumu programmas finansējumu ar ELFLA finanšu resursiem. 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar atsauci uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu, ņemot vērā ka Lauku attīstības programmas apakšpasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” tiks ieviesti finanšu instrumentu veidā.
Noteikumu projekta 2.punkts paredz noteikt, ka  Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 446) nosaka ne tikai lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas (turpmāk – aizdevumu programma) īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās darbības, bet arī kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai aizdevumu veidā apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” (turpmāk kopā -apakšpasākumi).
Noteikumu projekta 3.punkts nosaka, ka aizdevumu programmu papildina ar Lauku attīstības programmas apakšpasākumu īstenošanai pieejamo finansējumu 20 milj. euro apmērā, paredzot to  aizdevumu programmas finansēšanai, sagaidāmiem zaudējumiem un pārvaldības izmaksām. 

Noteikumu projekta 4.punkts paredz ka, sabiedrībai Altum ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai. Apakšpasākumu īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. panta 2. un 3. punktu. Savukārt  pārvaldības izmaksas, kas tiek segtas no atmaksātā finansējuma - atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā, t.i. saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, (turpmāk – regula Nr. 1303/2013) 45. pantu un  ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada 9. jūnija lēmumu Nr. SA.36904 (2014/N) "Par valsts atbalstu un Latvijas Attīstības finanšu institūcijas izveidi" attiecībā uz pārvaldības izmaksu kompensēšanu.

Noteikumu projekts paredz, ka sabiedrība Altum  kapitāla atdeves segšanai var izmantot aizdevuma programmas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu un arī aizdevuma programmas paredzēto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības Altum kapitāla, kas paredzēts finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai.

Noteikumu projekta 6.punkts paredz nosacījumus, ka  zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz no Lauku attīstības programmas ieviešanai paredzēta finansējuma, līdz apmēram, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu.
Ja sabiedrība Altum izsniedz aizdevumus izmantojot ELFLA finansējumu, tad  tai ir jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 17.pantu un II. pielikumu attiecībā maksimālā atbalsta summas un atbalsta intensitātes piemērošanu. 
Noteikumu projekta 8.punkts paredz,  ka izmantojot ELFLA finansējumu aizdevumu sniegšanai, ņemot vērā, ka atbalsts ir sniegts Lauku attīstības programmas ietvaros, nevērtē  de minimis atbalsta prasības lauksaimniecības nozarē.
Ir svītrots  MK noteikumu Nr. 446 11.14.apakšpunkts, jo saskaņā ar  regulas Nr. 480/2014 4.panta 1.punktu ir attiecināmā apbūvētas un neapbūvētas zemes iegāde, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta, bet nepārsniedzot 10% no kopējās aizdevuma summas.
Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumu maksimāli 100 000 euro apmērā ir iespējams saņemt investīciju iegādei, apgrozāmo līdzekļu iegādei līdz  35 000 euro un arī  apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta un nepārsniedz 35 000 euro, bet ja aizdevums ir sniegts no ELFLA finansējuma nepārsniedzot 10% no kopējās aizdevuma summas, kas atbilst regulas Nr. 480/2014 4.panta 1.punktam.

Noteikumu projekts paredz paplašināt atbalsta pretendentu loku, ļaujot aizdevumu saņemt tādiem atbalsta pretendentiem, kuru saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 150 000 euro noslēgtajā gadā, ievērojot to, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā atbalsts nepieciešams uzņēmējdarbības pārstrukturizācijai, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem, darbības dažādošanai un attīstībai, kā arī ņemot vērā to, ka citās Lauku attīstības programmas apakspasākumos piemēram, apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"  aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ir paplašināts atbalsta pretendentu loks, palielinot saimnieciskās darbības apgrozījuma griestus līdz 150 000 euro noslēgtajā gadā.
Skaidrības labad, nosacījums, ka saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz MK noteikumu nr. 446 15.punktā noteikto maksimālo aizdevuma summu, ir izdalīts atsevišķā 15.1.punktā.
MK Noteikumi Nr. 446 ir papildināti ar jauno 21.1 punktu, paredzot , ka atbalstu, kas ir sniegts izmantojot ELFLA finanšu resursus drīkst kumulēt ar citu investīciju atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 II.pielikumā noteiktas atbalsta likmes. Kā arī atbilstoši regulas Nr. 1305/2013  17.panta 3.punktam maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem, piešķirot atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem. 
MK noteikumu Nr.446 25.punkts ir papildināts ar nosacījumu, ka ELFLA finansējumu, ir jānodala kā atsevišķu finansējuma daļu, saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu.
Noteikumu projekta 16.punkts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 446 ar jauno 29.punktu paredzot, ka sabiedrība Altum, ir tiesīga saņemt bez maksas informāciju, kas ir nepieciešama aizdevuma programmas īstenošanai no Zemkopības ministrijas un tās resora iestādēm, proti Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra.
Noteikumu projekta 17.punkts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 446 ar jauno 30.punktu paredzot nosacījumu, ka ja sabiedrība Altum aizdevumu piešķiršanai izmanto ELFLA finansējumu, tad aizdevumu programmas finansēšanas, sagaidāmo zaudējumu izdevumi un arī izdevumi par pārvaldības izmaksām ir attiecināmi līdz 2025.gada  31.decembrim.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi un uzņēmumi kas nodarbojas ar saimniecisko darbību lauku apvidos – kopā aptuveni 2000 atbalsta saņēmēju.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi un uzņēmumi kas nodarbojas ar saimniecisko darbību lauku apvidos – kopā aptuveni 2000 atbalsta saņēmēju.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
4 200 000
0
4 200 000
0
4 200 000
4 200 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
4 200 000
0
4 200 000
0
4 200 000
4 200 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
5 000 000
0
5 000 000
0
5 000 000
5 000 000
2.1. valsts pamatbudžets
0
5 000 000
0
5 000 000
0
5 000 000
5 000 000
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-800 000
0
-800 000
0
-800 000
-800 000
3.1. valsts pamatbudžets
0
-800 000
0
-800 000
0
-800 000
-800 000
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-800 000
-800 000
-800 000
-800 000
5.1. valsts pamatbudžets
-800 000
-800 000
-800 000
-800 000
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2022.gada I.pusgadā ir plānots pirmais maksājums sabiedrībai Altum saskaņā ar Regulas Nr.1303/2014 41.panta 1.punktu – 25% apmērā no 20 000 000 euro, t.i. 5 000 000 euro.
Aizdevumu programmai tiek novirzīts ELFLA finansējums 20 000 000 euro, kas sadalās sekojoši:
10 000 000 euro – ELFLA finansējums, kas ir Kopējas lauksaimniecības politikas (KLP) II pīlāra finansējums;
10 000 000 euro - pārdales no KLP I pīlāra (ELGF) uz II.pīlāru (ELFLA)  rezultāta iegūtais finansējums.
Lauku attīstības finansējumam  10 000 000 euro apmērā, ņemot vērā, ka pārejas periodā tiek piemēroti pašreizējā plānošanas perioda nosacījumi, tas attiecas arī uz LAP līdzfinansējuma likmēm: 2022. un 2023. gada budžeta piešķīrumam ir jāpiemēro LAP paredzētā līdzfinansējuma likmju proporcija – 68 % ELFLA un 32 % valsts budžeta līdzfinansējums. Savukārt 10 000 000  euro, tiks  pārdalīti no KLP I pīlāra (ELGF) uz lauku attīstību, un būs pieejami pārejas periodā piemērojot 100% likmi ES finansējumam, kurš apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 4. februāra protokollēmumu (prot. Nr. 12 28.§) “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pārejas periodu””.
Lauku attīstības programmas grozījumi par finanšu instrumenta piemērošanu tika saskaņoti 2021.gada 11. februāra Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejas sēdē, un 2021. gada 23.jūnijā tos apstiprināja Eiropas Komisija.
ELFLA finansējums finanšu instrumentu īstenošanai 20 000 000 euro apmērā sadalās sekojošos Lauku attīstības programmas apakšpasākumos:
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” atbalsta sniegšanai aizdevumu veidā –     10 000 000 euro;
 “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” atbalsta sniegšanai aizdevumu veidā – 2 000 000 euro;
 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atbalsta sniegšanai aizdevumu veidā – 8 000 000 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Nepieciešamo ELFLA finansējumu Zemkopības ministrija lūgs pārdalīt no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas ,,Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var tikt precizēts pēc atsevišķu apakšpasākumu ieviešanas.

4.1.1.  Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā”  

Pamatojums un apraksts
2021. gada 4. jūnijā valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā” (VSS-521), kura mērķis ir izstrādāt kārtību kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā, t.sk  arī lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas  ieviešanai.
Atbildīgā institūcija
Zemkopības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1303, 32014R0480.
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Padomes regula Nr.1303/2013); 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk - Padomes regula Nr. 1305/2013); 3) Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014).
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Padomes regula Nr.1303/2013); 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk - Padomes regula Nr. 1305/2013); 3) Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 480/2014 13. panta 2. un 3. punkts
5.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Padomes regula Nr. 1305/2013 17.pants un II.pielikums
8.1.3.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Padomes regulas Nr. 1305/2013 17.panta 3.punkts un II.pielikums 
21.1 apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Padomes regulas Nr. 1303/2013 38. panta 6. punkts
25.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Padomes regula Nr. 1305/2013 19.pants
8.1.3.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
 
Cita informācija
-
Skaidrojums
Projekta izstrādē ir iesaistīta sabiedrība Altum. Noteikumu projekts tika ievietots 2021.gada 25.augustā Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē www.zm.gov.lv, kā arī Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.mk.gov.lv. Komentāri par noteikumu projektu netika saņemti. Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas sabiedrība Altum nodrošinās informēšanas pasākumus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Aizdevumu programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības nozarē.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi