Anotācija (ex-ante)

21-TA-914: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Veselības aprūpes finansēšanas likuma 5. panta otrā un trešā daļa, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punkts un ceturtā daļa, 7. pants, 8. panta otrā daļa un 10. panta trešā daļa, Ārstniecības likuma 3. panta otrā daļa, Invaliditātes likuma 11. panta 2. punkts un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pants.
Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 491 “Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju”. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” (turpmāk - Noteikumu projekts) mērķis ir pilnveidot un precizēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību, lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 seku likvidēšanu un profilaksi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un apmaksa tiek veikta Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) noteiktajā kārtībā. Lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 infekcijas seku likvidēšanu un profilaksi, un veicinātu plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū, nepieciešami grozījumi Noteikumos Nr.555.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunktā paredzēto papildu samaksu 11,87 euro apmērā ģimenes ārstu prakse, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, saņem  tikai par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 1.punkts paredz, ka Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunktā paredzēto papildu samaksu 11,87 euro apmērā ģimenes ārstu prakse, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, saņem ne tikai par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam, bet arī pacientu sarakstā nereģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu.
Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunkts nosaka, ka ģimenes ārsta praksei, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19 Nacionālais veselības dienests veic papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim. Šāds papildu maksājums tika ieviests, lai motivētu ģimenes ārstus plašāk iesaistīties Covid-19 vakcinācijā un veicināt pēc iespējas straujāku vakcinācijas aptveres palielināšanu iedzīvotāju vidū.
Veselības ministrija ir saņēmusi Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vēstuli ar aicinājumu Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunktā minēto maksājumu veikt ne tikai par ģimenes ārsta pacienta sarakstā reģistrēto pacientu, bet arī sarakstā nereģistrēto pacientu vakcināciju pret Covid-19, jo ģimenes ārsti, kas ir aktīvi iesaistījušies vakcinācijas procesā, vakcinē gan savus, gan lielu skaitu citu prakšu pacientus, kas dažādu apstākļu dēļ neveic vakcināciju savā praksē (piemēram, attāluma dēļ).
Ievērojot minēto un atbalstot nepieciešamību veicināt vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu sabiedrībā, mazinot objektīvos šķēršļus vakcīnas saņemšanai (piemēram, attālums, kas jāmēro līdz sava ģimenes ārsta praksei var atturēt pacientu no vakcīnas saņemšanas), Noteikumu projekts paredz redakcionāli precizēt Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunktā ietverto tiesību normu un noteikt, ka papildu samaksu 11,87 euro apmērā ģimenes ārstu prakse, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, saņem ne tikai par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam, bet arī pacientu sarakstā nereģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu (izmaiņas ir redakcionālas un nemaina kopējo plānoto vakcinējamo skaitu).
 
Problēmas apraksts
Stacionārās ārstniecības iestādes nav pietiekami motivētas iesaistīties Covid-19 pacientu stacionārajā ārstēšanā, nodrošinot papildu resursus (gan materiāltehniskos, gan cilvēkresursus) un vairāk Covid-19 pacientu ārstēšanu.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 2.punkts paredz, ka Nacionālais veselības dienests par periodu no 2021. gada 18.oktobra ārstniecības iestādēm, kas sniedz stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs veikt maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai.
2020.gada nogalē tika noteikts regulējums kārtībai, kā tiek aprēķināts un izmaksāts kompensācijas maksājums gatavības režīma nodrošināšanai (Noteikumu Nr.555 251.punkts). Tas bija jauns maksājums, kuru ieviesa, lai nodrošinātu ārstniecības personu pieejamību, ārstniecības iestāžu darbību un no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību laikā, kad pakalpojuma sniegšanai saistībā ar epidemioloģisko situāciju, kuru izraisījusi Covid-19 infekcijas izplatīšanās, ir noteikti ierobežojumi vai pakalpojumu sniegšana ir apgrūtināta.
Šobrīd ir secināts, ka minētā maksājuma ieviešana bija nozīmīgs atbalsts ārstniecības iestādēm laikā, kad Covid-19 infekcijas izplatības dēļ  bija noteikti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vai tā bija apturēta, taču šis maksājums nesekmē stacionāro ārstniecības iestāžu lielāku iesaisti Covid-19 pacientu stacionārajā ārstēšanā, bet veicina esošo resursu (gan materiāltehniskie, gan cilvēkresursi) neizmantošanu, saņemot atlīdzību par dīkstāvi. Veselības ministrijas ieskatā šāda situācija nav pieļaujama, jo, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un slimnīcu noslodzi saistībā ar straujo un būtisko Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, šobrīd visi resursi (gan materiāltehniskie, gan cilvēkresursi) novirzāmi neatliekamo un akūto (tai skaitā Covid-19) pacientu aprūpei un ārstēšanai.
Ievērojot minēto, Noteikumu projekts paredz ārstniecības iestādēm, kas sniedz stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktajā kārtībā, tiesības par periodu no 2021. gada 18.oktobra saņemt  maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai, taču minētā maksājuma saņemšanai tiek noteikti trīs vienlaikus spēkā esoši nosacījumiem:
Nacionālajā veselības dienestā ir saņemts ārstniecības iestādes rakstveida iesniegums par izdevumu kompensēšanu;
ārstniecības iestāde ir pārtraukusi sniegt stacionārās veselības aprūpes vai dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumus, lai novirzītu tās rīcībā esošos resursus (personālu, telpas u.c.) Covid -19 pacientu vai terapijas profila pacientu stacionārajai ārstēšanai;
Nacionālā veselības dienesta veiktā samaksa par Covid-19 pacientu vai terapijas profila pacientu ārstēšanu nesedz ārstniecības personu atalgojuma un telpu uzturēšanas izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kurās ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana.
Noteikumu projekta 2.punktā paredzētais gatavības režīma maksājums ieviests, lai motivētu stacionārās ārstniecības iestādes iesaistīties Covid-19 pacientu stacionārajā ārstēšanā, šim mērķim nodrošinot papildu resursus (gan materiāltehniskos, gan cilvēkresursus) un vairāk Covid-19 pacientu ārstēšanu, kā arī terapijas profila gultu atvēršanu, lai pārvirzītu pacientus no citas stacionārās ārstniecības iestādes, tādējādi tajā atbrīvojot gultu Covid-19 pacientu stacionārajai ārstēšanai.
Noteikumu projekts paredz, ka gatavības režīma maksājumu stacionārajām ārstniecības iestādēm būs tiesības saņemt par periodu no 2021.gada 18.oktobra, jo saskaņā ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 2021.gada 14.oktobra lēmumu no šī  datuma tika pārtraukta plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana slimnīcās (informācija pieejama: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/valsts-operativa-mediciniska-komisija-lemj-par-planveida-palidzibas-partrauksanu-slimnicas). 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts ietekmē ārstniecības iestādes, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
608 137 187
0
575 064 497
0
546 158 033
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
608 137 187
0
575 064 497
0
546 158 033
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
534 349 196
0
547 461 506
0
546 158 033
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
534 349 196
0
547 461 506
0
546 158 033
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
73 787 991
0
27 602 991
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
73 787 991
0
27 602 991
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
 Finansējums 2021.gadam atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2021.gadam” un ņemot vērā Finanšu ministrijas rīkojumus uz 2021.gada 25.oktobri:
Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:

apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”:
Resursi izdevumu segšanai   425 219 426 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 816 391 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 424 403 035 euro
Izdevumi 351 385 964 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 351 385 964 euro
Finansēšana: -73 833 462 euro

apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”:
Resursi izdevumu segšanai   182 917 761 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 506 352 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 182 411 409 euro
Izdevumi 182 963 232  euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 182 963 232  euro
Finansēšana: -45 471 euro

2022.gadam maksimāli pieļaujamais valsts pamatbudžeta izdevumu apjoms
Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:

apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”:
Resursi izdevumu segšanai  378 602 096 euro
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 816 391 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 377 785 705 euro
Izdevumi  350 999 105  euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 350 999 105 euro
Finansēšana: -27 602 991

apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”:
Resursi izdevumu segšanai   196 462 401 euro
      Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 230 707 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 231 694 euro
Izdevumi  196 462 401  euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 196 462 401  euro

2023.gadam maksimāli pieļaujamais valsts pamatbudžeta izdevumu apjoms
Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:

apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”:
Resursi izdevumu segšanai  349 709 346 euro
      Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 816 391 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 348 892 955 euro
Izdevumi  349 709 346  euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 349 709 346 euro

apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”:
Resursi izdevumu segšanai   196 448 687  euro
      Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 230 707 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 217 980 euro
Izdevumi  196 448 687  euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 196 448 687  euro


Ietekme 2021.gadam
Noteikumu 251. punkts (noteikumu projekta 2.punkts) paredz, ka Nacionālais veselības dienests par periodu no 2021. gada 18.oktobra ārstniecības iestādēm, kas sniedz stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs veikt maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:
- dienestā ir saņemts ārstniecības iestādes rakstveida iesniegums par izdevumu kompensēšanu;
- ārstniecības iestāde ir pārtraukusi sniegt stacionārās veselības aprūpes vai dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumus, lai novirzītu tās rīcībā esošos resursus (personālu, telpas u.c.) Covid -19 pacientu vai terapijas profila pacientu stacionārajai ārstēšanai;
- dienesta veiktā samaksa par Covid-19 pacientu vai terapijas profila pacientu ārstēšanu nesedz ārstniecības personu atalgojuma un telpu uzturēšanas izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kurās ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana.
Iepriekšminētais pasākums īstenojams apakšprogrammas  33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” un apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” ietvaros.

Ņemot vērā to, ka apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” tiek prognozēts, ka veidosies līdzekļu ekonomija  2 578 026 euro apmērā, kas līdz gada beigām tiks novirzīta Covid-19 pacientu ārstēšanai (apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”), skat., anotācijas pielikumu Nr.1, līdz ar to Veselības ministrija iesniegs priekšlikumus 2021.gadam apropriācijas pārdalei. Pasākums tāpat kā līdz šim tiks īstenots Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Detalizēts skaidrojums
Sākotnējā prognoze kompensācijas maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai tika veikta šā gada augusta mēnesī. Šajā prognozē tika ietverts, ka atbilstoši 2020. gada praksei (atbilstoši psihiatrijas iestāžu iesniegumiem un finanšu aprēķiniem par faktiski veikto darbu) tika maksāts kompensācijas maksājums par konkrētām pakalpojumu programmām arī periodā, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija.
Tāpat, līdzīgi kā I ceturksnī, arī IV ceturksnī tika prognozēts pakalpojumu programmu sniegšanas ierobežojums, par ko ziņoja gan pašmāju epidemiologi, gan norādīja ārvalstu speciālistu prognozes, tādējādi līdzvērtīgi jau veiktajiem faktiskajiem aprēķiniem 2021. gada I ceturksnī, tika veidots aprēķins IV ceturksnim.
Aktuālā prognoze, kas veikta uz 2021.gada 28.oktobri, paredz izmaiņas III un IV ceturkšņa aprēķinos, stingri nosakot gadījumus kompensācijas maksājuma piemērošanai, kas paredz pakalpojumu slēgšanu vai pakalpojuma nodrošināšanai paredzēto resursu pārprofilēšanu Covid-19 vai terapijas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī to, ka maksājums izmaksājams tikai gadījumā, ja apmaksājot gan Covid-19 pacientu ārstēšanu, gan terapijas pacientu ārstēšanu, iestādei radušies zaudējumi nenodrošinātajos pakalpojumos. Tādējādi tiek prognozēts, ka kompensācijas maksājums netiks izmaksāts III un IV ceturksnī par neatliekamām pakalpojumu programmām.
Savukārt plānveida pakalpojumu kontekstā,  strauji un nekontrolēti pieaugot Covid 19 saslimstībai, kas atbilst jau izteiktajām epidemiologu prognozēm un faktam, ka ar 2021.gada 18.oktobri ir pārtraukta plānveida pakalpojumu sniegšana, ir saglabāta jau esošā prognoze, ka IV ceturksnī būs nepieciešams segt izdevumus par gatavības režīma nodrošināšanu (balstoties uz 2021.gada I ceturkšņa faktiskajiem aprēķiniem).  Būtiski ir saprast, ka dīkstāve var veidoties ne vien aizliegtu pakalpojumu rezultātā, bet arī gadījumos, kad pieaugot Covid-19 pacientu skaitam, kā arī pacientu skaitam, kam nodrošināma terapija, nepieciešams pārprofilēt ārstniecības iestādes gultas (lēmums, kas apstiprināts Valsts operatīvajā medicīniskajā komisijā), taču, lai gultas pārprofilētu ir nepieciešams laiks, kā rezultātā tiek pārtraukti līdzšinējie pakalpojumi un iestādei rodas zaudējumi uz nesniegto pakalpojumu rēķina, kā arī, pacientu plūsmas maiņas gadījumā, ja pacientu plūsma uz šīm iestādēm tiek veidota pakāpeniski, šis periods vērtējams kā  dīkstāve.
Kopumā starp sākotnējo ( 9 013 336 euro) un šobrīd ( 6 435 310 euro) sagatavoto prognozi veidojas starpība 2 578 026 euro, kas tiek novirzīta Covid 19 pacientu ārstēšanai.


Papildu informācija
Papildus informējam par indikatīvo novērtējumu finanšu līdzekļu pietiekamībai Covid-19 pacientu ārstēšanai apakšprogrammā 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, ņemot vērā šādus faktorus:
1) līdzekļu apguvi stacionārajās apakšprogrammās,
2) prognozi par Covid-19 pacientu skaita pieaugumu 2021.gada oktobrī-decembrī,
3) prognozējamo līdzekļu ietaupījumu plānveida iezīmētajās programmās (tai skaitā, no kompensācijas maksājuma),
4) prognozējamo līdzekļu ietaupījumu no neatliekamās stacionārās palīdzības uz 2021.gada 31.oktobri,
5) aprēķins ir balstīts uz  2021.gada 9 mēnešu izpildes rādītājiem.

Ņemot vērā izmaiņas plānveida pakalpojumu sniegšanā saistībā ar Covid – 19 izplatību un izpildes rādītājiem 2021.gada 9 mēnešos, Covid-19 pacientu ārstēšanai līdz 2021.gada 31.decembrim prognozētais līdzekļu izlietojums sasniegs 41 298 408 euro.
- Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” (prot. Nr. 64 45. §)  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir veikta prognoze Covid-19 pacientu ārstēšanai ar finansējuma apmēru 11 179 028 euro, kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
- Apakšprogrammā  33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” ir plānota neizpilde 14 547 359 euro apmērā.
- Pieņemot, ka gultu noslodze decembrī līdzīgi kā novembrī būs 80%, Covid -19 pacientu skaits, kas ārstēsies stacionārā decembra mēnesī būs 2 867, līdz ar to kopējie decembra mēneša izdevumi būs 4 723 684 euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” (prot. Nr. 64 45. §)  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir veikta prognoze Covid-19 pacientu ārstēšanai ar finansējuma apmēru 2 362 080 euro (izdevumi par 2021.gada decembri), kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022.gadā. Attiecīgi veidojas starpība 2 361 604 euro apmērā (4 723 684 euro – 2 362 080 euro), kura nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīta 2022.gadā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
- Apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” plānotais ietaupījums ir 6 330 555 euro, tai skaitā 2 578 026 euro kompensācijas maksājums gatavības režīma nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto samaksai 2021.gadā par Covid -19 pacientu ārstēšanai veidojas deficīts 4 517 782 euro apmērā (41 298 408 euro – 11 179 028 euro – 14 547 359 euro – 4 723 684 euro – 6 330 555 euro).
Ņemot vērā strauji mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī un valdības pieņemtos lēmumus, Veselības ministrija turpinās vērtēt programmu izpildi, tai skaita kontekstā ar 2021.gada 12.oktobrī Ministru kabinetā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā “Plānotā rīcība situācijā, ja stacionēto skaits sasniegtu stacionāros pieejamo gultasvietu skaitu” paredzēto, un nepieciešamības gadījumā sagatavos Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekta 1.punkts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas aicinājumu Noteikumu Nr.555 245.41.apakšpunktā minēto maksājumu veikt ne tikai par ģimenes ārsta pacienta sarakstā reģistrēto pacientu, bet arī sarakstā nereģistrēto pacientu vakcināciju pret Covid-19.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums motivēs stacionārās ārstniecības iestādes nodrošināt vairāk Covid-19 pacientu stacionāro ārstēšanu, kā arī veicinās vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu sabiedrībā.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi