Anotācija (ex-ante)

22-TA-239: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ekonomikas ministrijas iniciatīva maksas par patērēto dabasgāzi īslaicīgai samazināšanai mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, tai skaitā tādiem iepriekš minētajiem lietotājiem, kas saņem pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, ja to dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m³/mēnesī).
Maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācija tiek piešķirta ar dabasgāzes tirgotāju iesaisti. Tiem lietotājiem, kuriem dabasgāzes piegāde notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu, proti, saistītajiem lietotājiem un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmējiem, minētās maksas samazinājums tiks sniegts ar AS “Latvijas Gāze” starpniecību, nodrošinot atlaidi, balstoties uz sadales sistēmas operatora iesniegto faktisko patēriņu par gazificēto objektu. Savukārt tiem mājsaimniecības lietotājiem, kuri izvēlējušies tirgus produktu - ar konkrēto dabasgāzes tirgotāju starpniecību, tiek piemērota kompensācijas aprēķina metode. Dabasgāzes tirgotājs rēķinu par kompensāciju iesniedz Ekonomikas ministrijai, norādot arī līgumā ietverto cenu.
Dabasgāzes sadales sistēmas operatoram ir pienākums sniegt informāciju un nepieciešamos datus dabasgāzes tirgotājiem par iepriekš uzskaitīto lietotāju dabasgāzes izmantošanas nolūku un faktisko patēriņu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt normatīvo regulējumu, lai ieviestu maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācijas mehānismu – gadījumus, kuros dabasgāzes tirgotājam tiek kompensēti negūtie ieņēmumi (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas rodas, piemērojot atlaidi maksai par patērēto dabasgāzi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Dažādu iemeslu dēļ, ko izraisījuši klimatiskie apstākļi, globālā ekonomika pandēmijas apstākļos, CO2 emisiju kvotu izmaksu kāpums, u.c., ir ievērojami kāpusi dabasgāzes cena, un tas ir  atstājis ietekmi uz mājsaimniecības lietotājiem un saistītajiem lietotājiem (turpmāk arī – lietotāji) dabasgāzes rēķinu apmēru.
Energoresursu cenas turpina strauju kāpumu, pēdējās aplēses liecina, ka elektroenerģijas gala cena mājsaimniecībām un uzņēmumiem kāpusi 43%-50% robežās, dabasgāzei – 26%-90% robežās, bet siltumenerģijai vietām sasniedzot par 95% gala cenas kāpumu, salīdzinot ar 2020. gadu.
Balstoties uz dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” sniegto informāciju, Latvijā apmēram 65’000 mājsaimniecību izmanto dabasgāzi apkurei. Norādāms, ka kopējais šo mājsaimniecību patēriņš apkures sezonā ir 0,75 TWh. Pašlaik Latvijā ir 11 dabasgāzes tirgotāji. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas pieejamajiem datiem – pieci no tiem piegādā dabasgāzi mājsaimniecībām (lielākie – AS “Latvijas Gāze” un AS “Latvenergo”). Norādāms, ka atbalsts netiek attiecināts uz lietotājiem, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai, jo, lai gan cenu pieaugums ir būtisks, tam ir salīdzinoši mazāk būtiska ietekme uz mājsaimniecības kopīgajiem izdevumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Dabasgāzes cenu sadārdzinājums skar visvairāk lietotājus ar lielāku vidējo patēriņu.
Risinājuma apraksts
Līdz ar noteikumu projektu tiek ieviests maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācijas jēdziens. Maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācija ir īslaicīgs (terminēts) mehānisms ar mērķi no valsts budžeta segt dabasgāzes tirgotāja negūtos ieņēmumus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas dabasgāzes tirgotājiem rastos gadījumā, ja ar normatīvo aktu par īslaicīgiem (terminētiem) lietotāju atbalsta pasākumiem dabasgāzes tirgotājiem uzlikts pienākums piemērot maksas samazinājumu.
Paredzēts Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” iekļaut pastāvīgu maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācijas izmaksas mehānismu. Savukārt gadījumi, kādos piemēro maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensāciju, kādā apmērā, cik ilgi, kā arī, kādiem tiesību subjektiem, tiek noteikta ar atsevišķu normatīvo aktu katrā konkrētā gadījumā.
Lai atvieglotu finansiālo slogu energoresursu sadārdzinājuma apstākļos apkurei ar dabasgāzi, mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, tai skaitā tādiem iepriekš minētajiem lietotājiem, kas saņem pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, tiek piemērots patērētās dabasgāzes maksas samazinājums attiecībā uz dabasgāzes cenu, kas pārsniedz 0,0340 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Šāds dabasgāzes cenas slieksnis ir atbilstošs regulētās dabasgāzes cenai, kas tika piemērota 2021.gada otrajā pusgadā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) grupām, kuru gada patēriņa apjoms bija līdz 5269 kWh. Maksimālais maksas samazinājums tiek noteikts 0,03045 euro apmērā par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ja minēto lietotāju gazificētā objekta dabasgāzes patēriņš mēnesī ir no 221 kWh (21 m3) līdz 5269 kWh (500 m³) (ieskaitot). Maksimālais maksas samazinājums šai lietotāju grupai tiek noteikts kā starpība starp aktuālo regulētās dabasgāzes cenu un regulētās dabasgāzes cenai, kas tika piemērota 2021.gada otrajā pusgadā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) grupām, kuru gada patēriņa apjoms bija līdz 5269 kWh. Savukārt, ja gazificētā objekta mēneša patēriņš pārsniedz 5269 kWh (500 m³), tad maksimālais maksas samazinājums tiek noteikts 0,02279 euro apmērā par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksimālais maksas samazinājums šai lietotāju grupai tiek noteikts kā starpība starp aktuālo regulētās dabasgāzes cenu un regulētās dabasgāzes cenai, kas tika piemērota 2021.gada otrajā pusgadā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) grupām, kuru gada patēriņa apjoms bija līdz 5269 kWh, reizinot to ar 0,75. Lietotājiem, kas nav bijuši dabasgāzes lietotāji pilnus 12 mēnešus, vidējo patēriņu nosaka uz prognozes pamata, to precizējot saskaņā ar faktisko patēriņu pie nākamā pārrēķinu perioda.
Minētais atbalsts kopumā aptvers aptuveni 65 000 mājsaimniecības.

Lai nodrošinātu pārskatāmību un informācijas pieejamību par maksājuma samazinājumu un kompensācijas mehānismu, noteikumu projekts paredz pienākumu dabasgāzes tirgotājiem, izrakstot rēķinu maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma saņēmējiem, norādīt informāciju:
par termiņu, par kādu piemēro maksas samazinājumu;
par apmēru, par kādu noteikts maksas samazinājums, un finansēšanas avotu.

Vērtējot piedāvāto risinājumu no valsts atbalsta viedokļa, ir ņemts vērā Eiropas Komisijas 2021. gada 13.oktobra paziņojums “Augošās enerģijas cenas: pretdarbības un atbalsta instrumenti”[1], kurā norādīts, ka Eiropas Komisijas prioritāte ir palīdzēt novērst negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām, un uzsvērts, ka dalībvalstis var veikt pasākumus, kas samazinātu enerģijas izmaksas visiem enerģijas tiešajiem lietotājiem. Tajā norādīts, ka “vispārēji pasākumi, kas vienlīdz palīdz visiem enerģijas patērētājiem, nav valsts atbalsts. Šādi neselektīvi pasākumi var būt, piemēram, nodokļu vai nodevu samazināšana vai samazinātas likmes piemērošana apgādei ar dabasgāzi vai elektroenerģiju vai centralizētajai siltumapgādei”. Ievērojot to, ka noteikumu projektā plānotais risinājums ir attiecināms uz ~65’000 mājsaimniecību, kā arī ņemot vērā, ka piedāvātais risinājums paredz kompensācijas mehānismu ar dabasgāzes tirgotāju iesaisti (par nesaņemto dabasgāzes cenas daļu no valsts kompensācijas saņēmējiem), piedāvātais risinājums būtu klasificējams kā vispārēji pasākumi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Atbalsts tiek sniegts caur dabasgāzes tirgotājiem, ievērojot to, ka izmaiņu ieviešanu caur dabasgāzes cenas samazinājumu ir iespējams uzsākt salīdzinoši ātrā laikā.  

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Mājsaimniecības lietotāji, kā arī lietotāji, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, tai skaitā tādi iepriekš minētie lietotāji, kas saņem pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, ja to dabasgāzes patēriņš mēnesī ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m³/mēnesī).
Ietekmes apraksts
Minētājiem lietotājiem piemēro maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi
Juridiskās personas
  • Sadales sistēmas operators Dabasgāzes tirgotāji
Ietekmes apraksts
Dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz informāciju un nepieciešamos faktiskos patēriņa datus dabasgāzes tirgotājiem aprēķinu veikšanai lietotājiem norēķinu periodā.
Dabasgāzes tirgotājiem dabasgāzes kompensācija  jāattiecina uz attiecīgo lietotāju maksas par patērēto dabasgāzi samazinājumu lietotājiem izrakstītajos rēķinos.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Mazinās dabasgāzes gala cena, kas ir daļa no uzņēmumu kopējām izmaksām.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
27 400 021
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
27 400 021
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-27 400 021
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-27 400 021
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
27 400 021
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Provizoriskās izmaksas tiek veiktas, balstoties uz faktiskajiem datiem par apkurē patērētās dabasgāzes apjomu laika periodā no 2021.gada janvāra līdz aprīlim. Kopējais dabasgāzes patēriņš mājsaimniecībām šajā laika periodā ir  0.743 TWh (743666517 kWh).  
Maksimālais maksas samazinājums par patērēto dabasgāzi tiek noteikts 0,03045 euro par vienu kWh, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  
Līdz ar to provizoriskās izmaksas  par šā atbalsta instrumenta ieviešanu veidotu aptuveni 27 400 021 euro, kas veidojas kā reizinājums starp mājsaimniecību patēriņu un maksimālo maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi un pievienotās vērtības nodokli. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Atbalsta sniegšanai nepieciešamais finansējums ne vairāk kā 27 400 021 euro apmērā tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projektam noteikta steidzamība.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek mazinātas iedzīvotāju kopējās ar mājokļa izdevumiem saistītās izmaksas, kā arī mazināts enerģētiskās nabadzības risks, finanšu ietaupījumu iespējams novirzīt citiem nepieciešamajiem izdevumiem.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi