Anotācija (ex-ante)

21-TA-975: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra sēdē pieņemtais likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" un tajā ietvertie grozījumi attiecīgā likuma 14.pantā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra sēdē pieņemto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā", attiecīgā likuma 14.pantā ietverto atbalsta pasākumu nepieciešams atjaunot par laikposmu no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim. Projektā ietverti atbilstoši grozījumi atbalsta mehānisma piemērošanai par minēto laika periodu.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savukārt projekta 7., 9., 11.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiks publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantā ietvertais atbalsta mehānisms atbilstoši spēkā esošajai redakcijai vairs nav piemērojams.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī atkārtoti laika periodā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim izsludināta ārkārtējā situācija, atbilstoši kurai sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē komersantu un citu saimnieciskās darbības veicēju spēju nodrošināt tādu saimniecisko darbību, kādu to varēja īstenot pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, kā arī negatīvi ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību.
Ņemot vērā izsludinātās ārkārtējās situācijas un pastāvošo ierobežojumu ietekmi uz komersantu un citu saimnieciskās darbības veicēju, biedrību un nodibinājumu darbību, laika posmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim nepieciešams atjaunot atbalstu minētajiem subjektiem, kuri nomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu, kā to paredz Ministru kabineta 2021.gada 2.novembrī pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”.
Risinājuma apraksts
Attiecīgi valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim atbrīvos komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lems par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem).
Ņemot vērā iepriekš minēto, projekts ir izstrādāts, lai veiktu nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi) un precizētu tajos ietverto atbalsta pasākumu piemērošanas kārtību.
Projektā ietvertie būtiskākie grozījumi:
- Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmajā prim daļā noteikto, projekts paredz atjaunot nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas, kā arī kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanas termiņu laikposmā no 2021.gada 11.oktobrim līdz 2021.gada 31.decembrim.
- Ņemot vērā iepriekš minēto, projekts paredz papildināt Noteikumus ar 3.1 punktu, nosakot kritērijus, kuriem nomniekam ir jāatbilst atbalsta saņemšanai. Projektā paredzēts noteikt, ka nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājumam jābūt vismaz par 30 % un tam jābūt saistītam ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, līdz ar to nomniekam ir jāsniedz pamatojums, ka ieņēmumu samazinājums ir veidojies sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu.
Lai iznomātājs varētu izvērtēt to, vai nomnieka ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nomniekam, ievērojot Noteikumu 7.punktā noteikto, iesniegumā ir jānorāda informācija par atbilstību Noteikumos, t.sk.3.1 punktā, noteiktajiem kritērijiem. Tādējādi nomniekam ir pienākums sniegt pietiekošu informāciju, lai iznomātājs gūtu pārliecību par to, ka saimnieciskās darbības un citi ierobežojumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ietekmējuši konkrēto nomnieku. Viens no vērtējamiem aspektiem ir konkrētā nomnieka saimnieciskās darbības veids kopsakarā ar attiecīgajā periodā pastāvošajiem ierobežojumiem. Attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem arī būtu vērtējams to darbības veids un joma, vai valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.
Ieņēmumu samazinājuma kritērijs paredz vērtēt konkrētā mēneša ieņēmumu samazinājumu attiecībā pret  vidējiem ieņēmumiem 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī kopā. Tādējādi vērtējami konkrētā mēneša (atbalsta perioda) ieņēmumi attiecībā pret 2021.gada jūlija, augusta, septembra (saskaitot kopā un izdalot ar trīs) ieņēmumiem.
Vienlaikus arī jaunajā atbalsta periodā paredzēts saglabāt līdzšinējos nosacījumus par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem parādiem, maksātnespējas procesu, maksājumu kavējumiem un līgumsaistību neizpildi, kā arī ārzonā reģistrētajām juridiskajām personām un personu apvienībām.
Tāpat arī jaunajā atbalsta periodā paredzēts saglabāt iespēju pašvaldībām domes lēmumā noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas iepriekš minētie kritēriji.
- Projektā paredzēts papildināt Noteikumus ar 7.13.apakšpunktu, lai jaunajā atbalsta periodā nodrošinātu savlaicīgu nomnieka iesniegumu iesniegšanu par tam nepieciešamo atbalsta pasākumu, vienlaikus nodrošinot samērīgu termiņu iznomātājam iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Attiecīgi par laikposmu no 2021.gada 11.oktobrim līdz 2021.gada 31.decembrim nomniekam iesniegumu jāiesniedz iznomātājam līdz 2022.gada 31.janvārim.
- Gadījumā, ja nomnieks nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un šajos noteikumos minēto atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, šajos noteikumos minēto atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā (de minimis atbalsts) vai 14.un 15.punktā (atbalsts atbilstoši Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā) minētajiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu Noteikumu 14.un 15.punkta piemērošanu laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim, nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus 14.punktā.
Tāpat, ņemot vērā, ka šobrīd Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā maksimāli pieļaujamie atbalsta limiti ir palielināti, Noteikumu 14.1.apakšpunktā paredzēts precizēt maksimālo atbalsta apmēru.
Būtiski vērst uzmanību, ka projektā ietvertie Noteikumu grozījumi skar Eiropas Komisijas lēmumā  SA.57740(2020/N) ar grozījumiem, kas veikti lietā SA.60412, noteikto (atbalsta termiņa noteikšana, atbalsta maksimālais apmērs), līdz ar to projekts tiks saskaņots ar Eiropas Komisiju.
- Ņemot vērā, ka paredzēts atjaunot Noteikumos paredzēto atbalsta pasākumu piemērošanu, tehniski precizēts Noteikumu 17.1 punkts, nodalot iznomātāju jau izpildīto pienākumu iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par Noteikumu 14.un 15.punktā piešķirto atbalstu par laika periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam, un papildinot attiecīgo punktu ar pienākumu iznomātājiem iesniegt informāciju arī par laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim piešķirto atbalstu. Minētā informācija iesniedzama Finanšu ministrijā līdz 2022.gada 28.februārim, lai Finanšu ministrija to tālāk iesniegtu Eiropas Komisijai.
- Ņemot vērā, ka 2021.gada 8.jūnijā stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta likumā, kas nosaka nelikumīga (un nesaderīga) komercdarbības atbalsta atgūšanas kārtību, precizēts Noteikumu 13.un 16.punkts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Jautājums par minētā atbalsta mehānisma atjaunošanu izskatīts un konkrētais risinājuma variants atbalstīts finanšu ministra vadītās grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam 2021.gada 28.oktobra sēdē.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, kuras ir publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomnieki un kuras noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai kuriem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību noteiktā ārkārtējā situācija ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Komersanti, kā arī citi saimnieciskās darbības veicēji, biedrības un nodibinājumi, kuri ir publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomnieki un kuri noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai kuriem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību noteiktā ārkārtējā situācija ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Paredzams mazināt sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un nodrošinātu tās atgūšanos pēc krīzes periodā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Paredzams mazināt sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un nodrošinātu tās atgūšanos pēc krīzes periodā.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Precīza ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem nav aprēķināma.
Atbilstoši iznomātāju iesniegtajai informācijai 2020.gadā kopējā atbalsta piešķirtā summa bija 5 142 412 euro, savukārt 2021.gadā (līdz 30.06.2021.) – 3 347 278 euro.
Vienlaikus saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta trešo daļu izmaksas, kas rodas, piešķirot šajā pantā paredzēto atbalstu (publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums, kavējuma procentu un līgumsodu atbrīvojums samaksas kavējuma gadījumā), iznomātājam netiek tieši kompensētas no valsts budžeta.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
(C(2020)1863)
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 28.janvāra grozījumi C(2021) 564
Apraksts
Noteikumu 14.un 15.punktā ietvertais regulējums paredz atbalsta programmu atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam. Ar Eiropas Komisijas 2020.gada 10.jūlija lēmumu lietā SA.57740 “Reduction of the lease payment for lessees of publicly-owned property” un 2021.gada 12.janvāra lēmumu lietā Nr.60412 “Reduction of the lease payment for lessees of publicly-owned property” minētā atbalsta programma un tajā veiktie grozījumi atzīti par saderīgiem ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Ņemot vērā, ka projektā tiek veikti grozījumi, paredzot jaunu atbalsta piemērošanas periodu (no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim), kā arī palielinot maksimālo atbalsta summu limitus, attiecīgās projektā ietvertās normas ir saskaņojamas ar Eiropas Komisiju.
Būtiski vērst uzmanību, ka, piemērojot Noteikumu 14.un 15.punktu, lēmumu iznomātājs varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” būs publicēts attiecīgs paziņojums, taču atbalsta periods būs no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 28.janvāra grozījumi C(2021) 564
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas paziņojuma 22.punkta a) punkts
Projekta 7.punkts
Pārņemtas pilnībā
Netiek paredzētas stingrākas prasības.
Komisijas paziņojuma 22.punkta d) punkts
Projekta 9.punkts
Pārņemtas pilnībā
Netiek paredzētas stingrākas prasības.
Komisijas paziņojuma 90.punkts
Projekta 12.punkts.
Pārņemtas pilnībā
Netiek paredzētas stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Atbalsta programmas grozījumi tiks nosūtīti saskaņošanai Eiropas Komisijai.
Cita informācija
-
Skaidrojums
Ņemot vērā steidzamu regulējuma nepieciešamību, projekta izstrādes ietvaros nav veiktas papildus sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

  7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

  Ietekme
  Jā/Nē
  Skaidrojums
  1. Tiks veidota jauna institūcija
  -
  2. Tiks likvidēta institūcija
  -
  3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
  -
  4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
  -
  5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
  -
  6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
  -
  7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
  -
  8. Cita informācija
  -

  7.5. Cita informācija

  Projekta izpildi nodrošinās publiskas personas institūcijas un citi subjekti (iznomātāji), kuri iznomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu.
  8. Horizontālās ietekmes

  8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.5. uz teritoriju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.6. uz vidi

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.7. uz klimatneitralitāti

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.11. uz veselību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.13. uz datu aizsardzību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.14. uz diasporu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

  8.2. Cita informācija

  -
  Pielikumi