Anotācija (ex-ante)

23-TA-2189: Saeimas lēmumprojekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Toma Platača iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – NILLTPFNL) 50.1 panta otrā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir ieteikt Saeimai iecelt Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atlases komisijas ieteikto pretendentu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar NILLTPFNL 50.1 panta otro daļu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Bijušās Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces I.Znotiņas pilnvaras beidzās 2022.gada 31.maijā, un kopš pilnvaru termiņa beigām iestādes vadītāja pienākumus uzdots pildīt priekšnieka vietniekam Tomam Platacim.

Atbilstoši NILLTPFNL 50.1 panta trešajai daļai Ministru kabinets uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu izsludina atklātu konkursu. Ievērojot minēto, Ministru kabinets 2023. gada 22. martā pieņēma rīkojumu Nr. 155 "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu" (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/340437).
Pamatojoties uz rīkojumā minēto, 2023. gada 27. martā oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tika publicēts sludinājums uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu (pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2023/61.AKK2).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar  NILLTPFNL 50.1 panta otro daļu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Līdz ar to Ministru kabinetam nepieciešams lemt par pretendenta ieteikšanu iecelšanai Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā.
Risinājuma apraksts
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atlase notika saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 656 "Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlases noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 656).
   Saskaņā ar NILLTPFNL 50.1 ceturto daļu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi veica komisija, kuru vadīja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija ģenerālprokurors Juris Stukāns, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris un Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets. Tāpat pretendentu vērtēšanā ar padomdevēja tiesībām piedalījās šādi Finanšu sektora attīstības padomes deleģēti pārstāvji: biedrības “Fintech Latvija asociācija” valdes locekle Tīna Lūse, Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošināja Valsts kanceleja.
      Atbilstoši Noteikumu Nr. 656 4. punktam konkurss norisinājās trīs kārtās. Pirmajā kārtā atlases komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēja uz komisijas jautājumiem un izklāstīja savu redzējumu par Finanšu izlūkošanas dienesta darbības prioritātēm un attīstību. Savukārt konkursa trešajā kārtā tika pārbaudītas pretendentu vadības kompetences.
        Konkurss ir noslēdzies 2023. gada 10. augustā, konkursa komisijai pieņemot lēmumu atzīt Tomu Plataci par pretendentu, kurš vislabāk atbilst vakantā amata prasībām.
       Toma Platača līdzšinējā darbavieta ir Finanšu izlūkošanas dienests, kurā viņš no 2019. gada ieņēmis dažādus amatus, tai skaitā kopš 2022. gada vidus bijis Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs. Viņš bijis arī Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs, Sadarbības koordinācijas nodaļas vadītājs un no 2020. gada – Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks. Pirms tam konkursa uzvarētājs strādājis advokātu birojā Deloitte Latvia par juristu.
Toms Platacis Latvijas Universitātē ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Papildus tam viņš 2021. gadā kļuvis par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu.
Konkursa trešajā kārtā, kuras ietvaros tika pārbaudītas pretendentu vadības kompetences (pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana, stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, rezultātu sasniegšana), Toms Platacis visās ieguva augstu novērtējumu – “ļoti labi”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Projektam ir ietekme uz fizisku personu - konkursa uzvarētāju Tomu Plataci.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Projekts attiecas uz iestādes darba iekšējo organizāciju. 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu izlūkošanas dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi