Anotācija (ex-ante)

24-TA-65: MK sēdes protokollēmuma projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 15. §) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021. gada 7. septembra instrukcijas Nr. 8 "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā" 17.punkts un Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 218.punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atzīt par aktualitāti zaudējušu MK 2023. gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 15. §) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5.punktu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
      Likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" pārejas noteikumu 2.punkts paredz, ka līdz 2023. gada 1. decembrim Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (turpmāk - VALIC) vadītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk - IAL), medicīnisko ierīču un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, nodošanu bez atlīdzības valsts iestāžu vai atvasinātu publisko personu un to iestāžu lietošanai arī citam mērķim, ja tas ir saistīts ar minēto iestāžu tiešo funkciju izpildi.
      Savukārt, likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" pārejas noteikumu 3.punkts nosaka, ka Veselības ministrija (turpmāk - VM) līdz 2023. gada 15. decembrim nodrošina visu VALIC noliktavā glabājamo IAL, medicīnisko ierīču un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtējās situācijas, kā arī Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma darbības laikā, pārņemšanu un pieņemšanu glabāšanā no VALIC.
      
      MK 2023.gada 5.septembra sēdē izskatīja "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" (prot. Nr. 43 15.§). Saskaņā ar MK 2023. gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 15. §) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5.punktu, likumprojekta pārejas noteikumu 7. punkts paredzēja utilizācijas izdevumu segšanai 2023. gadā VM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par utilizācijas izdevumu segšanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
       
      Likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācijā tika noteikts, ka Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 25. pantā noteiktā funkcija VALIC tika nodota ar 2021. gada 1. janvāri. Aizsardzības resoram šīs funkcijas izpildei piešķirtie līdzekļi un amata vietas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra protokollēmuma (prot. Nr. 77 41. §) “Informatīvais ziņojums “Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar Ministru kabineta 2020. gada 27. aprīļa rīkojuma Nr. 220 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, izlietojumu” 2. punktu ir līdz 2023. gada beigām. Lai izpildītu Valsts sekretāru 2022. gada 10. novembra sanāksmes sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 3. §) “Informatīvais ziņojums “Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu aprites datiem”” 2. un 3. punktā noteikto un Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas 2023. gada 25. maija  sanāksmē atbalstītos priekšlikumus par tām Likuma normām, kuras atceļamas, nepieciešams sagatavot likumprojektā normas, kuras regulētu Likuma 25. pantā noteiktajā kārtībā iegādāto IAL un medicīnisko ierīču, un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtējās situācijas laikā, kā arī Likuma darbības laikā, glabāšanu, izsniegšanu, nodošanu bez atlīdzības, pārņemšanu un pieņemšanu glabāšanā.
      Lai nodrošinātu nepārtrauktu resursu izsniegšanu un nodošanu bez atlīdzības, paredzēja, ka līdz 2023.gada 15.novembrim Likuma 25.pantā noteiktajā kārtībā iegādātos IAL un medicīnisko ierīču un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtējās situācijas, kā arī Likuma darbības laikā, var izsniegt valsts iestāžu vai atvasinātu publisko personu un to iestāžu lietošanai arī citam mērķim, kas nav paredzēts valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā, bet ir saistīts ar minēto iestāžu tiešo funkciju izpildes nodrošināšanu.
Resursu izsniegšanas un nodošanas bez atlīdzības termiņš (līdz 2023. gada 15. novembrim) ir noteikts, lai VALIC, līdz VM pārņems un pieņems glabāšanā resursus (līdz 2023. gada 15. decembrim), būtu laiks apkopot noliktavā palikušos resursus, sagatavotu tos pārņemšanai, saskaņotu nodošanu un nodotu VM.
      Līdz 2023.gada 15.novembrim Likuma 25. panta noteiktajā kārtībā iegādāto individuālo aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un izsniegšanu šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā noteiktajam mērķim, kā arī, IAL un medicīnisko ierīču, un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtējās situācijas, kā arī Likuma darbības laikā, izsniegšanu apgādes koordinatoriem, nodošanu bez atlīdzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām, ja tie tiek izsniegti mērķim, kas paredzēts valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā, nodrošina VALIC.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
      Likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācijā tika noteikts, ka, gadījumā, ja IAL un medicīnisko ierīču un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kuri iegādāti ārkārtas situācijās, kā arī Likuma darbības laikā, derīguma termiņi būs beigušies, tiem nepieteiksies citi resori un netiks rastas to izlietojuma iespējas, VM kā resursu pārņēmējai būs nepieciešams rast risinājumus to utilizācijai. Ņemot vērā to, ka likuma "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" virzības laikā nevarēja paredzēt nepieciešamo utilizējamo resursu apjomu un kalendāro laiku, gadījumā, ja tā rezultātā radīsies papildus izmaksas, 2023. gadā VM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā MK rīkojuma projektu par utilizācijas izdevumu segšanu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
      VM 2023.gada decembrī no saviem līdzekļiem bija apmaksājusi utilizācijas pakalpojumus 941,38 euro apmērā. VM līdzekļu ekonomija 1 000 euro apmērā veidojas no tā, ka plānotā bojāto mēbeļu un iekārtu utilizācija pārcēlās uz 2024.gadu. Kopā IAL un medicīnisko ierīču utilizētais daudzums veidoja 359 966 gab., tai skaitā cepure vienreizlietojama (L izmērs) 45 940 gab., respirators ar vārstu FFP3 23 377 gab. un tests SARS-COV-2 medicīniskais 290 649 gab.
       Ņemot vērā, iepriekš minēto, VM uzskata, ka MK 2023.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 15.§) " Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
Risinājuma apraksts
Atzīt par aktualitāti zaudējušu MK 2023.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 15.§) " Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5. punktu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi