Anotācija (ex-ante)

23-TA-2950: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par koledžas "Rīgas Celtniecības koledža" nosaukumu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešams precizēt Rīgas Celtniecības koledžas nosaukumu, ņemot  vērā  tajā īstenoto izglītības programmu jomas, kā arī ņemot vērā vēsturisko nosaukumu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta mērķis ir noteikt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās koledžas "Rīgas Celtniecības koledža" nosaukumu, ņemot  vērā  tajā īstenoto izglītības programmu jomas un vēsturisko nosaukumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk arī -  Koledža) ir viena no senākajām izglītības iestādēm Latvijā, 2022. gadā tai apritēja 150 gadi.  Tās aizsākumi ir 1872. gada rudenī, kad tika izveidota Jauno Rīgas Amatnieku skolu jeb Rīgas Amatnieku biedrības amatu skolu, 1946. gadā to pārdēvēja un nodibināja kā  Rīgas Būvniecības tehnikumu Kr. Valdemāra ielā 23 (tolaik Gorkija ielā), kuru, savukārt, 1957. gadā  pārdēvēja par Rīgas Celtniecības tehnikumu un pārcēla atpakaļ uz ēku Gaiziņa ielā 3.  1995. gada 19. decembrī izveidojot Rīgas Celtniecības koledžu, kas līdz 2000. gadam realizēja vidējo un paaugstināta tipa vidējo profesionālo izglītību.

Šobrīd Koledža ir vienīgā izglītības iestāde, kas Rīgā un Rīgas reģionā piedāvā profesionālo izglītību būvniecībā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4. un 5. līmenī.  Visas Koledžas  piedāvātās izglītības un studiju programmas ir cieši saistītas ar būvniecības nozari – ne tikai būvniecības speciālistu un arhitektu, bet arī restauratoru (kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāju), namu apsaimniekotāju, bet arī specialitātes, kas saistītas ar būvi un apkārtējo vidi no tās ieceres brīža līdz realizācijai, uzturēšanai un saglabāšanai. Visiem šiem speciālistiem ir nepieciešamas zināšanas un kompetences būvniecībā – tas ir vienojošais faktors, un to sniedz Koledža.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ievērojot Koledžā īstenojamās izglītības programmās Koledža ir izteikts būvniecības nozares pārstāvis. Šobrīd Koledža ir kļuvusi par īsā cikla profesionālās augstākās izglītības īstenošanas izglītības iestādi, kas Rīgas pilsētā, tās  reģionā un valstī kopumā kalpo par konkrētu izglītības ieguves platformu sekojošās būvniecības nozares jomās: arhitektūras tehnoloģija, būves informācijas modelēšana, būvniecība, inženiersistēmas, kā arī restaurācija.
Latvijas būvniecības jomas  un izglītības jomas normatīvajos  aktos tiek lietotos termins "Būvniecība", kas atbilstoši Būvniecības likuma 1. panta 12. punktam ietver visu veidu būvju projektēšanu un būvdarbus. Arī Latvijas nozaru kvalifikācijas struktūrā, kas atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 24.2 panta pirmajai daļai ir nozares profesionālo kvalifikāciju vispārīgs  raksturojums,  kā nozare, kas saistīta ar būvju projektēšanu un būvdarbiem, ir iekļauta būvniecības nozare. Turklāt jāņem vērā, ka atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 22. pantam nozares kvalifikācijas struktūra  ir viens no profesionālās izglītības saturu reglamentējošiem pamatdokumentiem.
Ņemot vērā minēto, kā arī  to, ka prioritāri Koledžas metodiskās atbildības joma jau ir būvniecība, izcelt Koledžas nosaukumā šobrīd vēsturiski un saturiski neatbilstošu  terminu “Celtniecība” nav jēgpilni un lietderīgi.
Turklāt arī vēsturiski Koledžas nosaukumā ir bijis vārds "būvniecība".
Jāatzīmē, ka Koledža savā attīstībā ir veikusi mērķtiecīgu un ilgtermiņa resursu piesaisti. Šo darbību rezultātā Koledža ir modernizējis infrastruktūru un mācību vidi tajās jomās, kuras tika izvirzītas par prioritāti līdz 2020.gadam, un šobrīd jauna attīstības posma sākumā līdz 2027.gadam ir visas iespējas stiprināt Koledžas darbību Būvniecības nozarē, veidojot izglītības programmu attīstības savstarpējo sinerģiju, kā arī panākt individuālajās un nozaru vajadzībās balstītās profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājuma izveidi.

 
Risinājuma apraksts

Ņemot vērā iepriekš minēto, tai skaitā, to, ka būvniecība kā nozare iekļauta nozaru kvalifikācijas struktūrā, ka arī Koledžas Attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027.gadam ietvaros nospraustos stratēģisko mērķi -  moderna, uz inovācijām un izaugsmi orientēta, starptautiski pazīstama būvniecības, arhitektūras un restaurācijas koledža, Koledžas nosaukums nomaināms uz nosaukumu “Rīgas Būvniecības koledža”.
Jāņem vērā, ka plānojot savu attīstību pārmaiņu laikā, profesionālajai izglītībai ir gaidāmi lieli izaicinājumi gan izglītojamo piesaistē, gan arī profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanā un pedagogu piesaistē, investīciju piesaistē un sadarbības veicināšanā gan valsts līmenī, gan arī starptautiskā līmenī.  Nosaukuma nomaiņa uz Rīgas Būvniecības koledža ļaus  arī:
1) akcentēt izglītības iestādes piederību pārstāvošajai nozarei;
2) maksimāli koncentrēt sadarbības partneru interesi, potenciālu un iesaisti profesionālās izglītības jomā;
3) veicinās  profesionālās izglītības prestižu  un potenciālo izglītojamo un viņu vecāku, pieaugušo un diasporas interesi par profesionālās izglītības piedāvājumu.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Koledžas  nosaukuma maiņai nav nepieciešami papildus finanšu resursi.
Koledžas nosaukuma maiņa nav saistīta ar papildus izmaiņām normatīvajos aktos, bez tām izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistītas ar pašu nosaukuma maiņas procesu un aprakstītas anotācijas 4.punktā. Koledžas  nosaukuma maiņas izmaksas  izmaksas (veidlapas, spiedogi, izkārtnes,  informācija  oficiālajās tīmekļvietnēs u.c.) tiks segtas esošā budžeta ietvaros.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Koledžas personāls, izglītojamie, izglītojamo vecāki.
Ietekmes apraksts
Personāla, izglītojamo, to vecāku pienākumi un tiesības nemainās. Personāls turpinās darba tiesiskās attiecības, bet viņiem  mainīsies darba devēja nosaukums. Izglītojamie turpinās mācības tajā pašā izglītības iestādē, kurai tiek mainīts nosaukums.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Koledžas nosaukuma maiņa tiks veikta esošā budžeta finansējuma ietvaros.

4.1.1. 4.1.1. Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”.
 

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams veikt grozījumu, precizējot koledžas nosaukumu. 
 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 2021. gada 18.marta noteikumi Nr.171 " Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis".

Pamatojums un apraksts
Jāveic grozījumi noteikumu pielikumā, precizējot koledžas nosaukumu.
 
 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.3. Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra noteikumi Nr. 104 "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums".

Pamatojums un apraksts
Jāveic grozījumi noteikumu nosaukumā, 1. un 3. punktā, precizējot koledžas nosaukumu.
 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

Ņemot vērā to, ka koledžas arī ir profesionālās izglītības iestādes, Izglītības un zinātnes ministrija, izstrādājot jauno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi, gan koledžu, gan profesionālo vidējo izglītības iestāžu cenrādi apvienos vienos Ministru kabineta noteikumos.   
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts atbilstoši Rīgas Celtniecības koledžas priekšlikumam paredz mainīt Rīgas Celtniecības koledžas nosaukumu. Jaunais nosaukums - Rīgas Būvniecības koledža  ir saskaņots ar Rīgas Celtniecības koledžu. Par nosaukuma maiņu pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā Koledžas darbinieki, izglītojamiem un viņu vecāki (vai likumiskie pārstāvji)  tiks informēti un informācija tiks ievietota arī Koledžas mājas lapā.  Koledžas darbinieku, izglītojamo, viņu vecāku tiesības un pienākumi ar šīm izmaiņām netiek ietekmēti. Ne Koledžas darbinieku, ne izglītojamo, ne viņu vecāku tiesības un pienākumi netiek ietekmēti.

 

6.4. Cita informācija

Projekta izstrādē iesaistīta Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Celtniecības koledža
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests
  • Rīgas Celtniecības koledža

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi