Anotācija (ex-ante)

24-TA-274: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar tiesību akta projektu "Likumprojekts “Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā”" (turpmāk – Likumprojekts) ir plānots grozīt Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) normas, kas satur atsauces uz spēku zaudējušajiem de minimis atbalsta regulējumiem, nodrošinot to atbilstību pašreiz un turpmāk spēkā esošajiem Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem tiesību aktiem de minimis atbalsta piešķiršanai.
Saistībā ar Likumprojektu tiek virzīts arī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”” (turpmāk – Noteikumu projekts), ar kuru arī Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.715) tiks veikti grozījumi normās, kas satur atsauces uz spēku zaudējušajiem de minimis atbalsta regulējumiem. Ņemot vērā, ka papildus šiem grozījumiem MK noteikumos Nr.715 tiek veikti arī citi grozījumi, piemēram, tiks dzēsta to 1.pielikumā esošā veidlapa “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai” (turpmāk – MK noteikumu Nr.715 1.pielikums), kas rada nepieciešamību grozīt MK noteikumu Nr.715 nosaukumu, ar Likumprojektu ir plānots grozīt KAKL 12.panta 5.punktā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam. 
Papildus ar Likumprojektu ir plānots veikt atsevišķus tehniskus precizējumus KAKL.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir precizēt attiecīgās KAKL normas atbilstoši jaunajiem de minimis atbalsta regulējumiem, tādējādi nodrošinot, ka gan atbalsta sniedzēji, gan atbalsta saņēmēji korekti ievēro de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus. Papildus Likumprojekta mērķis ir veikt precizējumu KAKL ietvertajā pilnvarojumā Ministru kabinetam, ņemot vērā saistītos grozījumus MK noteikumos Nr.715 (tiesību akta lieta 24-TA-335).
Spēkā stāšanās termiņš
01.07.2024.
Pamatojums
Ņemot vērā, ka Likumprojektam, kā arī saistītajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 715 ir jāstājas spēkā ar 2024.gada 1.jūliju (kad beigsies pārejas periods no iepriekš spēkā esošā de minimis atbalsta regulējuma uz jauno), kā arī ņemot vērā, ka grozījumus MK noteikumos Nr.715 nav iespējams apstiprināt, kamēr nav pieņemts Likumprojekts (jo MK noteikumos Nr.715 ir jāveic tādi grozījumi, kas skar KAKL noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam), Likumprojekts ir atzīstams par steidzamu. Pretējā gadījumā pastāv tiesiskā regulējuma trūkuma risks, ka nacionālie horizontālie normatīvie akti, kas, tai skaitā nosaka kārtību, kādā ir uzskaitāms un piešķirams de minimis atbalsts, nenodrošinās visu to Eiropas Savienības līmenī noteikto prasību ievērošanu, kas izriet no jaunajiem Eiropas Savienības līmeņa tieši piemērojamajiem tiesību aktiem de minimis atbalstam un kas ir izpildāmas minēto tiesību aktu piemērošanai. Likumprojekta izstrāde un virzība ir uzsākta savlaicīgi, ņemot vērā, ka jaunās de minimis atbalsta regulas Eiropas Komisija pieņēma tikai 2023.gada 13.decembrī un tās stājās spēkā ar 2024.gada 1.janvāri.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Pašreiz KAKL ir ietvertas atsevišķas normas, kas satur atsauces uz iepriekš spēkā esošajiem de minimis atbalsta regulējumiem – Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) un Komisijas 2012.gada 25.aprīļa Regulu Nr.360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas regula Nr.360/2012) (turpmāk tekstā abas kopā – iepriekš spēkā esošās de minimis atbalsta regulas). Minētās regulas bija spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim ar sešu mēnešu pārejas periodu (t.i., pēc šo regulu spēkā esības perioda beigām jebkuram de minimis atbalsta pasākumam, kas atbilst šo regulu nosacījumiem, tās ir piemērojamas vēl sešus turpmākos mēnešus – līdz 2024.gada 30.jūnijam).
Ar 2024.gada 1.janvāri stājās spēkā jaunas de minimis atbalsta regulas (turpmāk tekstā – jaunās de minimis atbalsta regulas):
- Komisijas 2023.gada 13.decembra Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.2023/2831), kas aizstāj Komisijas regulu Nr.1407/2013 un
- Komisijas  2023. gada 13. decembra Regula (ES) 2023/2832 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - Komisijas regula 2023/2832), kas aizstāj Komisijas regulu Nr.360/2012.
Tādējādi līdz 2024.gada 30.jūnijam pastāv tiesiska situācija, kurā de minimis atbalsts var tikt piešķirts gan ar iepriekš spēkā esošajām de minimis atbalsta regulām, gan ar jaunajām de minimis atbalsta regulām, savukārt no 2024.gada 1.jūlija de minimis atbalstu varēs piešķirt tikai saskaņā ar jaunajām de minimis atbalsta regulām.

2. KAKL 12.panta 5.punkts paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā apstiprina de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus un veic de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanu. Pamatojoties uz minēto pilnvarojumu, ir pieņemti MK noteikumi Nr.715, ar kuriem ir noteikts MK noteikumu Nr.715 1.pielikums.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Pēc pārejas perioda beigām ar 2024.gada 1.jūliju de minimis atbalstu varēs piešķirt, piemērojot tikai jaunās de minimis atbalsta regulas. Tādējādi ir nepieciešams grozīt tās KAKL normas, kas šobrīd satur atsauces uz iepriekš spēkā esošajām de minimis atbalsta regulām.

2. Lai ievērotu Valsts Kancelejas rekomendācijas par rīcību ar Ministru kabineta apstiprinātajām veidlapām un nepieciešamību izvērtēt šādu veidlapu negatīvos aspektus, tiek dzēsts MK noteikumu Nr.715 1.pielikums un ir nepieciešams atbilstoši grozīt arī MK noteikumu Nr.715 nosaukumu. Attiecīgi ir jāgroza KAKL 12.panta 5.punktā ietvertais pilnvarojums Ministru kabinetam.
Risinājuma apraksts
1. Ņemot vērā, ka 2024.gada 30.jūnijā noslēgsies pārejas periods no iepriekš spēkā esošajām de minimis atbalsta regulām uz jaunajām de minimis atbalsta regulām, ar Likumprojektu ir plānots veikt grozījumus attiecīgajās KAKL normās (KAKL 1.panta otrās daļas 5.punktā, 9.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā, 9.panta otrajā daļā un 10.panta trešajā daļā).
Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija regulāri pārskata un pilnveido komercdarbības atbalsta regulējumu, kā rezultātā tiek pieņemti jauni Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti, lai turpmāk nebūtu nepieciešams veikt grozījumus KAKL attiecībā uz spēku zaudējušo tiesību aktu aizstāšanu, ar Likumprojektu tiek precizēta KAKL 1.panta otrās daļas 5.punktā ietvertā de minimis atbalsta definīcija, ietverot tajā nevis atsauces uz konkrētiem Eiropas Komisijas pieņemtiem tiesību aktiem (regulām), bet gan sniedzot norādi uz Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem tiesību aktiem de minimis atbalsta piešķiršanai attiecīgajās nozarēs. Ar 2024.gada 1.jūliju līdz to pārskatīšanai de minimis atbalstu būs iespējams piešķirt ar šādiem de minimis atbalsta regulējumiem: Komisijas regula Nr.2023/2831, Komisijas regula Nr.2023/2832, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr.1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk - Komisijas regula Nr.1408/2013) un Komisijas  2014.gada 27.jūnija Regula (ES) Nr.717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr.717/2014).
KAKL 9.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunkts un KAKL 9.panta otrā daļa paredz, ka tādus ad-hoc atbalsta projektus, kuru ietvaros ir plānots piešķirt de minimis atbalstu (izņemot de minimis atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi), var neiesniegt Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai (atbilstoši kompetenču sadalījumam) sākotnējai izvērtēšanai, ja tiek ievēroti KAKL 10.panta trešajā daļā ietvertie nosacījumi. Ar Likumprojektu tiek precizētas minētajās normās ietvertās atsauces uz iepriekš spēkā esošajām de minimis atbalsta regulām, salāgojot lietotos terminus atbilstoši de minimis atbalsta termina grozījumiem. Vienlaikus KAKL 10.panta trešajā daļā ietvertie nosacījumi tiek precizēti atbilstoši izmaiņām jaunajās de minimis atbalsta regulās.
Atbilstoši KAKL 9.panta otrajai daļai Zemkopības ministrija kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija veic plānoto atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, vai to plānoto grozījumu sākotnējo izvērtēšanu un, izmantojot SANI2 sistēmu, par tās izstrādātajiem atbalsta pasākumiem veic arī paziņojumu sagatavošanu, parakstīšanu un nodrošina validēšanu, iesniedzot to Eiropas Komisijā, par atbalsta pasākumiem zvejniecības, akvakultūras, lauksaimniecības, mežsaimniecības nozarē, kā arī lauku apvidos – lauku attīstības pasākumiem. Minētās darbības Zemkopības ministrija veic tikai par savā kompetencē esošajiem Eiropas Savienības aktiem – Pamatnostādnes par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē 2023/C 107/01 un Pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2022/C 485/01 vai Eiropas Savienības akti, kas tās aizstās, kā arī par savām izstrādātajam atbalsta programmām  atbalsta pasākumiem, pamatojoties uz pagaidu regulējumu, zvejniecības, akvakultūras, lauksaimniecības, mežsaimniecības nozarē. Vienlaikus Zemkopības ministrija, izmantojot SANI2 sistēmu, veic arī kopsavilkuma informācijas sagatavošanu, parakstīšanu un nodrošina validēšanu par tās izstrādātajiem atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas 2022.gada 14.decembra Regulu (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Komisijas regula 2022/2472) un Komisijas 2022.gada 14.decembra Regulu (ES) 2022/2473, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (turpmāk – Komisijas regula 2022/2473) vai Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas tās aizstās. Papildus Zemkopības ministrija kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija veic arī plānoto atbalsta programmu vai to plānoto grozījumu sākotnējo izvērtēšanu atbilstoši Komisijas regulai Nr.1408/2013 un Komisijas regulai Nr.717/2014 vai Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas tās aizstāj. Gadījumā, ja nākotnē tiks pieņemti citi Eiropas Savienības akti, kas atbilstoši KAKL 9.pantā noteiktajam kompetenču sadalījumam būs piekritīgi Zemkopības ministrijai, attiecīgo atbalsta pasākumu izstrādei arī tiks piemērota iepriekš minētā kārtība.
Ja Zemkopības ministrija izstrādā atbalsta pasākumus, piemēram, ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulu (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Komisijas regula Nr.651/2014), tā, izmantojot SANI2 sistēmu, veic kopsavilkuma informācijas sagatavošanu un parakstīšanu iesniegšanai Eiropas Komisijai. Savukārt sākotnējo izvērtējumu un kopsavilkuma informācijas validēšanu, izmantojot SANI2 sistēmu, par šiem atbalsta pasākumiem atbilstoši KAKL 9.pantā noteiktajam kompetenču sadalījumam nodrošina Finanšu ministrija kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija.
 
2. Ar Likumprojektu tiek precizēts KAKL 12.panta 5.punktā ietvertais pilnvarojums Ministru Kabinetam noteikt kārtību, kādā apstiprina de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus un veic de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanu, no tā dzēšot pilnvarojuma daļu par de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugu noteikšanu. Minētie grozījumi pilnvarojumā tiek veikti, jo ar saistītajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.715 tiek dzēsts MK noteikumu Nr.715 1.pielikums, atbalsta pretendentu iesniedzamo informāciju nosakot MK noteikumu Nr.715 tekstā, kā arī atbilstoši tiek grozīts MK noteikumu Nr.715 nosaukums. Šie grozījumi tiek veikti procedūru uzlabošanas nolūkā, respektējot Valsts Kancelejas rekomendācijas par rīcību ar Ministru kabineta apstiprinātajām veidlapām un nepieciešamību izvērtēt šādu veidlapu negatīvos aspektus.

3. Ar Likumprojektu papildus tiek veikti atsevišķi tehniski precizējumi:
- KAKL 1.panta otrās daļas 4.punktā tiek precizēta atbalsta sniedzēja definīcija, aizstājot vārdus “individuālā atbalsta projekta” ar vārdiem “ad-hoc atbalsta projekta”, lai salāgotu minēto normu ar KAKL 1.panta otrās daļas 1.punktā ietverto definīciju;
- KAKL 1.panta otrās daļas 11.punktā tiek precizēts "nelikumīga komercdarbības atbalsta" iestāšanas gadījums, nosakot, ka tas var iestāties, tai skaitā, ja atbalsta saņēmējs tam piešķirto komercdarbības atbalstu izmanto, pārkāpjot tā Eiropas Savienības tiesību akta nosacījumus, ar kuru komercdarbības atbalsta saņēmējam saskaņā ar tiesību aktos noteikto tika piešķirtas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu. Precizējums nepieciešams, lai novērstu nekorektas interpretācijas risku, par to, kādu tiesību aktu pārkāpumu gadījumā var konstatēt nelikumīgu komercdarbības atbalstu, proti, gadījumos, kad tiek pārkāpti nosacījumi, kas izriet no attiecīgā Eiropas Savienības līmeņa tiesību akta, ar kuru komercdarbības atbalsta saņēmējam saskaņā ar tiesību aktos noteikto tika piešķirtas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu. Skaidrojam, ka ne visi komercdarbības atbalsta piešķiršanai pieņemto nacionālo tiesību aktu noteikumu pārkāpumi ir uzskatāmi par piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma pārkāpumiem, kas attiecīgo komercdarbības atbalstu kvalificē kā nelikumīgu atbalstu KAKL 1.panta otrās daļas 11.punkta izpratnē. Ņemot vērā, ka komercdarbības atbalsta regulējums parasti ir kāds Eiropas Savienības tiesību akts (piemēram, regula vai Eiropas Komisijas lēmums), kā arī šajā regulējumā ietvertie nosacījumi un prasības tiek skaidroti un interpretēti Eiropas Savienības tiesu praksē, lai novērstu situācijas, kurās par nelikumīgu komercdarbības atbalstu tiktu atzīti tādi gadījumi, kas nav saistīti ar piemērojamo Eiropas Savienības komercdarbības atbalsta regulējumu, ir nepieciešams skaidrāk izteikt KAKL 1.panta otrās daļas 11.punktā ietverto nelikumīga komercdarbības atbalsta definīciju. Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktam visi plāni piešķirt vai mainīt atbalstu ir jādara zināmi Komisijai laikus, lai Komisija varētu iesniegt savas piezīmes. Ja Komisija atzīst, ka, ievērojot 107.pantu, šādi plāni nav saderīgi ar iekšējo tirgu, tā nevilcinoties sāk LESD 108.panta 2.punktā paredzēto procedūru. Attiecīgā dalībvalsts nesāk īstenot pašas ierosinātos pasākumus, kamēr šī procedūra nav beigusies ar galīgo lēmumu. No tā izriet, ka, ja, piešķirot atbalstu, nav nodrošināta korekta tā ieviešanas procedūra (proti, paziņojot plānoto atbalsta pasākumu Eiropas Komisijai vai arī ieviešot atbalsta pasākumu saskaņā ar kādu no regulējumiem, kas paredz atbrīvojumu no paziņošanas pienākuma), kā arī nav ievēroti nosacījumi, kas izriet no LESD 107.panta, lai atbalsta pasākumu atzītu par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, atbalsta pasākums ir atzīstams par nelikumīgu (un nesaderīgu) un ir jānodrošina tā atgūšana. Attiecīgi ir secināms, ka tieši Eiropas Savienības tiesību aktu  prasību neievērošana, ir tā, kas izraisa minētās sekas (skat. arī, piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 5. marta sprieduma lietā Nr. C-349/17 (ECLI:EU:C:2019:172) 86. – 87.punktu, kā arī 89.punktu). Papildus skaidrojam, ka KAKL 1.panta otrās daļas 11.punktā ietvertā nelikumīga komercdarbības atbalsta definīcijas izpratne ar Likumprojektā ietverto grozījumu netiek mainīta – jau sākotnēji atbilstoši Eiropas Savienības tiesu praksei tās mērķis bija nelikumīgu komercdarbības atbalstu saistīt tieši ar piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma pārkāpumiem, nevis attiecināt to uz jebkādiem pārkāpumiem. Līdz ar to Likumprojektā ietvertais grozījums neietekmē spēkā esošos citus tiesību aktus un nebūs nepieciešami citu normatīvo aktu grozījumi. Tādējādi ar minēto precizējumu tiek nodrošināta skaidrāka atbalsta sniedzēju un atbalsta saņēmēju izpratne par "nelikumīga komercdarbības atbalsta" iestāšanās gadījumiem;  
- KAKL 10.panta trešās daļas 3.punktā tiek precizēts piešķirtā de minimis atbalsta apmēra aprēķināšanas periods, lai ievērotu jaunajās de minimis atbalsta regulās paredzēto;
- KAKL 10.panta trešās daļas 7.punktā tehniski precizēts datu par de minimis atbalsta piešķiršanu glabāšanas periods;
- KAKL 11.pantā ietvertā atsauce uz Komisijas regulu Nr.651/2014 tiek aizstāta ar vispārīgu atsauci uz Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem tiesību aktiem, kas pieņemti, balstoties uz Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija), 1. pantu un balstoties uz Padomes  2022. gada 19. decembra Regulas (ES) 2022/2586 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 93., 107. un 108. panta piemērošanu noteiktām valsts atbalsta kategorijām dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un multimodālo pārvadājumu nozarē (turpmāk - Padomes regula 2022/2586) 1. pantu, lai turpmāk nebūtu nepieciešams veikt grozījumus KAKL situācijā, kad Eiropas Savienības līmenī tiks pieņemti minēto Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu aizstājoši tiesību akti. Šobrīd saskaņā ar iepriekš minētajām Padomes regulām ir pieņemtas (vai ar Padomes regulu 2022/2586 drīzumā tiks pieņemtas) šādas regulas: Komisijas regula Nr.651/2014, Komisijas regula 2022/2472, Komisijas regula 2022/2473 un potenciāli drīzumā pieņemta Komisijas regula par Līguma par Eiropas Savienības darbību 93., 107. un 108. panta piemērošanu noteiktām valsts atbalsta kategorijām dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un multimodālo pārvadājumu nozarē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvie risinājumi nav.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nav attiecināms.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskās personas, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 10.punktam un ir attiecīgi kvalificējamas kā komercsabiedrības šī likuma izpratnē. 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Juridiskās personas, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 10.punktam un ir attiecīgi kvalificējamas kā komercsabiedrības šī likuma izpratnē. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi "Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"" (24-TA-335)

Pamatojums un apraksts
Saistībā ar Likumprojektu tiek virzīts Noteikumu projekts (24-TA-335), ar kuru MK noteikumos Nr.715 tiks veikti grozījumi normās, kas satur atsauces uz iepriekš spēkā esošajām de minimis atbalsta regulām. Ņemot vērā, ka papildus šiem grozījumiem MK noteikumos Nr.715 tiek veikti arī citi grozījumi, piemēram, tiks dzēsts MK noteikumu Nr.715 1.pielikums, kas rada nepieciešamību grozīt MK noteikumu Nr.715 nosaukumu, ar Likumprojektu ir plānots grozīt KAKL 12.panta 5.punktā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam. 
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Ar 2024.gada 1.janvāri stājās spēkā jaunas de minimis atbalsta regulas:
- Komisijas 2023.gada 13.decembra Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, kas aizstāj Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un
- Komisijas  2023. gada 13. decembra Regula (ES) 2023/2832 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas aizstāj Komisijas 2012.gada 25.aprīļa Regulu Nr.360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 5. marta spriedums lietā Nr. C-349/17 (ECLI:EU:C:2019:172).
Skaidrojums
Likumprojekta izstrādes procesā sabiedrības līdzdalību nav nepieciešams nodrošināt, jo Likumprojekts nenosaka jaunus pienākumus fiziskām vai juridiskām personām, tiesiskais regulējums pēc būtības netiek paplašināts vai grozīts.
Likumprojekta mērķis ir veikt tehniskus grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, aizstājot tajā minētās atsauces uz iepriekš spēkā esošām de minimis atbalsta regulām ar norādēm uz Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem tiesību aktiem de minimis atbalsta piešķiršanai attiecīgajās nozarēs.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Zemkopības ministrija
  • Atbalsta sniedzēji Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 4.punkta izpratnē.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi