Anotācija (ex-ante)

21-TA-994: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pants.
Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Pārejas noteikumu 48. un 49.punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Samazināt ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 piešķirto finansējumu slimības palīdzības pabalstam, ņemot vērā tā faktisko izpildi un kompensējot faktiski veiktos izdevumus slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II.ceturksni.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””1 Labklājības ministrijai (VSAA) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 13 368 214 euro, tai skaitā:
1. 13 344 619 euro, lai atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 48. un 49. punktam izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
2. 23 595 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu.


1Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.177 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””, MK 27.05.2021. rīkojumu Nr.344 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” un MK 06.10.2021. rīkojumu Nr.708 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka sākotnējais pieprasījums slimības palīdzības pabalstu izmaksai tika pamatots uz pieņēmumu, ka personu loks, kas nevar strādāt attālināti, sasniegs 30% no nodarbinātajiem, provizoriskie izdevumi no valsts pamatbudžeta slimības palīdzības pabalstam (par bērna pieskatīšanu), kuri nevar strādāt attālināti sākotnēji tika prognozēti 32 926 personas vid.mēnesī.
Uz 24.10.2021. slimības palīdzības pabalsta izmaksu nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 2 841 729 euro apmērā, veicot kopā 8 441 izmaksu, savukārt IT sistēmu papildināšanai izlietoti 19 348 euro (kopā 2 861 077 euro jeb 21,4% no ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 apstiprinātā finansējuma).
Papildus izdevumi saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu vairs netiks veikti.
Pēdējās izmaksas slimības palīdzības pabalstam tika veiktas līdz 12.09.2021., ņemot vērā, ka VSAA joprojām tika saņemti un izskatīti iesniegumi par slimības palīdzības pabalsta piešķiršanu. Šobrīd līdz 2021.gada beigām izdevumi slimības palīdzības pabalsta izmaksām par laikposmu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. vairs netiek prognozēti. 
Risinājuma apraksts
LM ierosina veikt grozījumus MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot ar rīkojumu piešķirtos līdzekļus slimības palīdzības pabalstam par 10 507 137 euro, tai skaitā:
- slimības palīdzības pabalsta izmaksām 10 502 890 euro apmērā;
- VSAA izdevumiem saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu 4 247 euro apmērā.
Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz grozīt MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punkta ievaddaļā skaitli  “13 368 214” aizstājot ar skaitli “2 861 077” un 1.1. apakšpunktā skaitli  “13 344 619” aizstājot ar skaitli “2 841 729”, un 1.2. apakšpunktā skaitli “23 595” aizstājot ar skaitli “19 348”.

Vienlaikus LM virza priekšlikumu izdevumu slimības palīdzības pabalstam prognozētās ekonomijas novirzīšanai – izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” daļējai kompensēšanai (9 529 501 euro) par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem. Kopējie izdevumi sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” II.ceturksnī, kurus nepieciešams kompensēt, piešķirot finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ir 22 250 717 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Slimības palīdzības pabalsta saņēmēji
Ietekmes apraksts
Sociāli apdrošinātās personas:
- kurām ir bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un kurām bērns ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības programmu vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, un kurām nav iespēju strādāt attālināti;
- kuras ir atbalsta personas personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
11 278 801
-8 417 724
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
11 278 801
-8 417 724
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
11 278 801
-8 417 724
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
11 278 801
-8 417 724
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
*Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 18.03.2021. rīkojumu Nr.177, Ministru kabineta 27.05.2021. rīkojumu Nr.344, Ministru kabineta 06.10.2021. rīkojumu Nr.708) LM (VSAA) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 13 368 214 euro, tai skaitā:
1. 13 344 619 euro, lai atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 48. un 49. punktam izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
2. 23 595 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu.

Saskaņā ar FM 14.01.2021. rīkojumu Nr.18, tika piešķirti līdzekļi 11 278 801 euro apmērā, tai skaitā:
- 11 255 206 euro, lai atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 48. un 49.punktam izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam;
 - 23 595 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Atbilstoši faktiskajiem izpildes datiem uz 24.10.2021., izdevumi slimības palīdzības pabalstam ir veikti 2 841 729 euro apmērā, kopumā veikts 8 441 maksājums.
Pēdējās izmaksas slimības palīdzības pabalstam tika veiktas līdz 12.09.2021. , ņemot vērā, ka VSAA joprojām tika saņemti un izskatīti iesniegumi par slimības palīdzības pabalsta piešķiršanu.

Šobrīd līdz 2021.gada beigām izdevumi slimības palīdzības pabalsta izmaksām par laikposmu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. vairs netiek prognozēti, līdz ar to esošā pabalsta izmaksām un izdevumiem saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 10 507 137 euro apmērā, salīdzinot ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 piešķirto finansējumu, tajā skaitā:
-           slimības palīdzības pabalsta izmaksām 10 502 890 euro apmērā;
-           VSAA izdevumiem saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu 4 247 euro apmērā.

Ar FM 14.01.2021. rīkojumu Nr.18 slimības palīdzības pabalsta izmaksām par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūniju tika piešķirti līdzekļi 11 278 801 euro apmērā, tai skaitā:
- 11 255 206 euro, lai atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 48. un 49.punktam izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam;
 - 23 595 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu.

Ņemot vērā, ka ar FM 14.01.2021. rīkojumu Nr. 18 kopējais finansējums slimības palīdzības pabalsta izmaksām ir piešķirts 11 278 801 euro apmērā, LM pēc MK rīkojuma projekta apstiprināšanas iesniegs FM priekšlikumus grozījumiem minētajā FM rīkojumā, samazinot finansējumu par 8 417 724 euro (11 278 801 euro – 8 417 724 euro = 2 861 077 euro), tai skaitā samazinot finansējumu:
- 8 413 477 euro slimības palīdzības pabalsta izmaksām laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam;
 - 4 247 euro, izdevumu saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu segšanai.

Prognozēto līdzekļu ekonomiju 10 507 137 euro apmērā, salīdzinot ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.13 piešķirto finansējumu, LM plāno novirzīt:
- 9 529 501 euro apmērā, nodrošinot daļu izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” kompensēšanai par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem;
- 114 972 euro vecāku pabalsta turpinājumu atjaunošanai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, uz ārkārtas situācijas laikposmā no 11.10.2021. līdz 15.11.2021. Priekšlikums ir konceptuāli atbalstīts Finanšu ministra vadības grupas 2021.gada 21.oktobra sēdē un iesniegts Saeimā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” 2.lasījumam (likumprojekts pieņemts Saeimā 2021.gada 4.novembrī);
- 527 749 euro slimības palīdzības pabalsta atjaunošanai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, laikposmā no 01.11.2021. līdz 31.12.2021. Priekšlikums ir konceptuāli atbalstīts Finanšu ministra vadības grupas 2021.gada 28.oktobra sēdē un iesniegts Saeimā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” 2.lasījumam (likumprojekts pieņemts Saeimā 2021.gada 4.novembrī). Ņemot vērā, ka slimības pabalsta atjaunošana attiecas uz jaunu laikposmu – no 01.11.2021. līdz 31.12.2021, lai nodrošinātu pārskatāmu izdevumu izlietojumu slimības palīdzības pabalsta izmaksām un atvieglotu statistikas datu uzskaitu, LM plāno sagatavot jaunu MK rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” par slimības palīdzības pabalsta piešķiršanu par laikposmu no 01.11.2021. līdz 31.12.2021. nevis grozīt esošo MK 11.01.2021, rīkojumu Nr.13;
- 334 915 euro apmērā nepieciešamības gadījumā citu ar LM nozari saistīto Covid-19 atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2021.gadā, tai skaitā:
           - vienreizēja atbalsta izmaksām bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 euro apmērā par katru bērnu saistībā ar prognozēto izdevumu iztrūkumu salīdzinot ar MK 01.03.2021 rīkojumu Nr.130 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  piešķirto finansējumu. Uz 07.11.2021. vienreizēja pabalsta izmaksas pārsniedz ar MK 01.03.2021. rīkojumu Nr.130 piešķirto finansējumu par 28 100 euro Ņemot vērā, ka vēl ar vien turpinās vienreizējā atbalsta izmaksas, jo tiek izskatīti vecāku iesniegumi, kā arī notiek pārsūdzības, kā rezultātā pieņemti lēmumi par  atbalsta izmaksu, šobrīd nav iespējams prognozēt atbalsta izmaksas līdz 31.12.2021. Līdz ar to LM grozījumus MK  01.03.2021. rīkojumā Nr.130 virzīs 2021.gada decembrī;
            - citu ar Covid-19 atbalsta pasākumu finansēšanai LM nozarē, ja par tādiem tiks pieņemts lēmums.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi