Anotācija (ex-ante)

21-TA-718: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Farmācijas likuma 5. panta 3. un 13. punkts un 52. pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu”” (turpmāk – Noteikumu projekts) mērķis ir atļaut turpināt regulatīvo elastību, pārbaudot zāļu ražotājus, atļaut arī attālinātās pārbaudes, ņemot vērā grūtības pārbaudes veikt uz vietas sakarā ar Covid -19 infekcijas izplatību.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Projektam jāstājas spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim, jo Noteikumu projekts pārceļ atļauto attālināto pārbaužu veikšanas termiņu no "2021. gada 31. decembra" par vienu gadu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreizējais regulējums Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 ”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu” (turpmāk - MK noteikumi 344) (99.4, 99.5, 99.6, 99.8 un 99. punkts) pieļauj līdz 2021. gada 31. decembrim attālināti veikt zāļu ražotāju pārbaudes un attālināti veikt galaproduktu sertificēšanu, kuru izdara kvalificētā persona, kā arī attālināti zāļu ražotāji var veikt  aktīvo vielu ražotāju un izplatītāju labas ražošanas prakses un labas izplatīšanas pārbaudes, kā par to vienojās Eiropas Komisija, Eiropas Zāļu Aģentūra un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāji. Attālināto pārbaužu turpināšana sakarā ar Covid -19 infekcijas izplatību skatīta atkārtoti, un jautājums ir skaidrots Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā dokumentā "Paziņojumi ieinteresētajām personām. Jautājumi un atbildes par tiesiskā regulējuma pielāgošanu cilvēkiem paredzētām zālēm COVID - 19 pandēmijas laikā" (turpmāk - Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātais un 30.09.2021. aktualizētais jautājumu un atbilžu dokuments)  (https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic; https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf).  Šajā dokumentā ir norādīts, ka valstīm jāturpina īstenot elastīga pieeja pārbaužu īstenošanā līdz 2022. gada beigām, tas attiecas arī uz zāļu un aktīvo vielu labas ražošanas prakses pārbaudēm un sertifikātu derīgumu, uz attālinātu galaproduktu sertificēšanu, un attālinātām zāļu ražotāju veiktām aktīvo vielu ražotāju un izplatītāju labas ražošanas prakses un labas izplatīšanas pārbaudēm.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid - 19 infekcijas izplatīšanās turpinās, kas var radīt grūtības pie zāļu ražotājiem pārbaudes veikt uz vietas, kā arī zāļu ražotājiem veikt uz vietas aktīvo vielu ražotāju un izplatītāju labas ražošanas prakses un labas izplatīšanas prakses pārbaudes, arī valstu un starptautiskie ierobežojumi var ietekmēt un kavēt šo pārbaužu norisi uz vietas. Skatoties uz pašreizējo situācijas nopietnību, jāparedz instrumenti, kas turpina nodrošināt attālinātas pārbaudes līdz 2022. gada beigām un pārbaužu rezultātā iegūto sertifikātu pieejamību, kā noteikts Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā jautājumu un atbilžu dokumentā.
Risinājuma apraksts
Turpināt īstenot regulatīvo elastību zāļu ražotāju pārbaudēm arī pēc 2021. gada 31. decembra, pagarinot atļauju līdz 2022. gada 31. decembrim attālināto zāļu ražotāju pārbaužu veikšanai, tai skaitā labas ražošanas prakses pārbaužu veikšanai, arī  attālinātai galaproduktu sertificēšanai, kuru izdara kvalificētā persona, kā arī zāļu ražotāju veikto aktīvo vielu ražotāju un izplatītāju labas ražošanas prakses un labas izplatīšanas pārbaužu veikšanai, kā noteikts Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā jautājumu un atbilžu dokumentā (Noteikumu projekta 1., 2., 3., 4. un 5.punkts). Savukārt kārtējās atbilstības novērtēšanas pārbaudes uz vietas, kā norādīts iepriekš minētajā dokumentā, paredzēts atsākt tiklīdz “Covid - 19 ierobežojumi” tiek atcelti un veikt saskaņā ar risku balstītu inspekciju plānošanu un pēdējās pārbaudes datumu. Zāļu ražotāju pienākums ievērot labu ražošanas praksi nav atcelts, un viņiem ir pienākums to turpināt ievērot, savukārt uzraudzības iestādes pārbaudes var uzsākt jebkurā laikā, tai skaitā attālinātas novērtējuma pārbaudes, neatbilstības gadījumā uzsākot attiecīgās administratīvas darbības.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Zāļu ražotāji (importētāji)
Ietekmes apraksts
Zāļu ražotājiem ietekme nemainās, jo nemainās Noteikumu projektā paredzētās prasības salīdzinājumā ar līdz šim MK noteikumos 304 noteikto, turpinās ražotāju pārbaudes attālināti, tai skaitā zāļu labas ražošanas prakses pārbaudes.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav
Nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts

Noteikumu projekta 1., 2., 3., 4. un 5. punkts atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātā un 30.09.2021. akutalizētā jautājumu un atbilžu dokumenta 2.2., 2.3. un 2.5. punktam.
(https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf)
Skaidrojums
Noteikumu normas tikai pagarina termiņu attālinātām zāļu ražošanas labas rpārbaudēm par vienu gadu līdz 2022. gada beigām, kā noteikts Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātā un 30.09.2021. akutalizētā jautājumu un atbilžu dokumenta 2.2., 2.3. un 2.5. punktā. 

6.4. Cita informācija

Par termiņa pagarināšanas nepieciešamību atļaujai veikt attālināti labas izplatīšanas prakses pārbaudes informētas nozares profesionālās asociācijas. Noteikumu projekts būtiski nemaina esošo regulējumu vai neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zāļu valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav
Pielikumi