Anotācija (ex-ante)

21-TA-1410: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts paredz valsts budžeta līdzekļu 295 680 euro apmērā pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.04.00 “Studiju un studējošo kreditēšana”, lai nodrošinātu papildus finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai, kā arī pārdali 90 000 euro apmērā budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studiju un studējošo kreditēšana” ietvaros, samazinot izdevumus procentu izdevumiem un par 90 000 euro palielinot finansējumu riska segumam, kopā 385 680 euro.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz apro pārdali 385 680 euro apmērā, lai nodrošinātu papildus finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ņemot vērā to, ka stipendijas nevar pilnībā segt studiju maksu, valsts garantētie kredīti ir viens no kompleksa risinājumiem augstākās izglītības pieejamībai tai skaitā jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Studiju un studējošo kredītu pieejamība ir daļa no augstākās izglītības pieejamības pasākumiem, kas ir svarīga tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.
2020. gada 24. aprīlī stājas spēkā Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 231). Uz MK noteikumu Nr. 231 pamata kopš 2020. gada 12. augusta ir uzsākta studiju un studējošo kredītu izsniegšana pēc jaunā kreditēšanas modeļa, kur “Altum” sniedz portfeļgarantiju un pašlaik viena kredītiestāde izsniedz kredītus.
Programma ir pieprasīta un sniedz būtisku ieguldījumu augstākās izglītības pieejamībā neatkarīgi no ģimenes sociāli ekonomiskās situācijas. 

Par papildus finansējumu 2022.- 2024. gadam ministrija iesniedza prioritāro pasākumu, kas netika atbalstīts, veidojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojektu “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”.

Savukārt budžeta apakšprogrammā 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” ir prognozējams ietaupījums 295 680 euro apmērā. Izvērtējot 3 089 pieteikumus atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām, 1 598 noraidīti pēc administratīvajiem kritērijiem (nav 1.kursa studenti, virs 25 gadu vecumam u.c.), un pārējie 336 neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai vai minimāli noteiktajam centralizēto eksāmenu rezultātam, it sevišķi matemātikā. Tādēļ 2021. gada rudens semestrī apstiprinātais stipendiātu skaits ir 1 155, mazāks, salīdzinot ar provizoriski prognozēto 1 617.

Ņemot vērā to, ka stipendijas nevar pilnībā segt studiju maksu, valsts garantētie kredīti ir viens no kompleksa risinājumiem augstākās izglītības pieejamībai tai skaitā jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm. Kā norādīts informatīvajā ziņojuma “Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās  studējošiem no daudzbērnu ģimenēm” 3. sadaļā “Potenciālie atbalsta veidi studējošiem no daudzbērnu ģimenēm”, Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība diskusijā un aptaujā minēja studiju un studējošo kredītu pieejamību ka vienu no atbalsta veidiem daudzbērnu ģimeņu studējošiem.

Atbilstoši 2020. gada 17.novembra Ministru kabineta sēdē nolemtajam (prot.Nr.73 42.§) likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” plānotais finansējums riska segumam var tikt samazināts, pārdalot to procentu izdevumu segšanai saistībā ar 2020. gada novembrī atbalstīto finansējuma palielinājumu studiju un studējošo kreditēšanai.
Taču ministrija izvērtēja faktisko kopējo procentu izdevumu izpildi budžeta apakšprogrammā 03.04.00 “Studiju un studējošo kreditēšana” un secināja, ka 2021. gadā šāda pārdale nebūs nepieciešama, ir prognozējams ietaupījums 90 000 euro un tiek virzīta tā pārdale uz riska segumu.

Vai pārdale no riska seguma uz procentu izdevumiem būs nepieciešama 2022. gadā ministrija izvērtēs atkarībā no 2022. gada procentu izdevumu izpildes dinamikas gan par t.s. veco, gan par jauno kredītportfeli un saskaņā ar savstarpējo līgumu informēs par to finanšu attīstības institūciju “Altum” līdz 2022. gada 1. jūlijam.


Ar 385 680 euro riska segumu var papildus izsniegt kredītus 1,9 milj. euro apjomā. Līdz šim izsniegts: 2020.gada augustā- novembrī 14 milj.euro, 2021.gada augustā- novembrī 12,4 milj. euro. 
Risinājuma apraksts
Finansējuma pārdale ļaus pilnībā nosegt vajadzības līdz nākamā gada beigām (ieskaitot nākamā gada ziemas uzņemšanu). Ņemot vērā, ka attīstības finanšu institūcija “Altum” piesaistīja arī Eiropas Investīciju fonda pilotprojektu studiju un studējošo kredītu garantēšanai (arī studijām ārzemēs), pārdale un Eiropas Investīciju fonda pilotprojekts  ļaus indikatīvi 5-7 gadus pilnībā nodrošināt kredītu pieejamību bez papildu budžeta līdzekļiem, nodrošinot studiju pieejamību Latvijas studējošiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
Ietekmes apraksts
Palielināsies valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamība.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

-

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

-

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

-

2.2.5. uz konkurenci:

-

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Saskaņā ar IZM absolventu monitoringa datiem, absolventiem ar augstāku izglītību ir augstāka nodarbinātība, mazāks bezdarbs un augstāki ienākumi nekā valstī vidēji. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums tiks pārdalīts no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 295 680 euro apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 18 560 euro apmērā, izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 64 640 euro apmērā un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 212 480 euro apmērā, un palielinot budžeta apakšprogrammai 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 295 680 euro apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 295 680 euro apmērā, lai nodrošinātu papildus finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai, ko administrē valsts finanšu attīstības institūcija “Altum”.

Budžeta apakšprogrammā 03.04.00 “Studiju un studējošo kreditēšana” tiks samazināti izdevumi procentiem 90 000 euro apmērā un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 90 000 euro riska segumam.

Procentu izdevumi 2022. gadam un turpmākajiem gadiem ir sedzami budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studiju un studējošo kreditēšana”  ietvaros, attiecīgi nebūs nepieciešams papildus finansējums.
Detalizēti aprēķini ir pievienoti Excel datnē.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi