Anotācija (ex-ante)

21-TA-1289: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Farmācijas likuma 5. panta 20. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" (turpmāk – Noteikumu projekts) mērķis ir novērst ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtības (turpmāk – kompensācijas kārtība) regulējuma praksē konstatētās nepilnības; pacientiem ar retām slimībām zāles turpmāk nodrošināt kompensācijas kārtības ietvarā, precizēt atsevišķas tiesību normas.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā specifiska medikamentoza ārstēšana daļai reto slimību pacientiem tiek nodrošināti Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 555) noteiktajā kārtībā, un ir izveidota īpaša apakšprogramma 33.12.00 “Reto slimību ārstēšanā” gan pieaugušo, gan bērnu reto slimību medikamentozai ārstēšanai ar atsevišķu, ar zāļu iegādes kompensācijas sistēmu nesaistītu finansējumu. Daļai reto slimību pacientu ar noteiktām diagnozēm specifiskā terapija no valsts budžeta līdzekļiem 50 %, 75 % un 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) tiek kompensēta atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” noteiktajam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Retās slimības ir nopietnas, bieži hroniskas un progresējošas slimības, kam raksturīga maza izplatība. Uz šo brīdi atklāti vairāk kā 6000 reto slimību, ar kurām dzīves laikā saslimst no 6 līdz 8 % iedzīvotāju. Lai gan katrai retajai slimībai ir maza izplatība, ar tām kopumā slimo no 27 līdz 36 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju un vairākums slimo ar retām slimībām, kuras skar vienu no simts tūkstošiem cilvēku vai pat mazāk. Šo slimību pacienti ir jo īpaši izolēti un neaizsargāti, kā arī ir ekonomiski vieglāk ievainojami, jo nevar paši atļauties iegādāties medikamentus to augsto izmaksu dēļ, tādēļ viņiem ir liegta iespēja panākt sava veselības stāvokļa uzlabošanos, pilnvērtīgi dzīvot un strādāt. Latvijā ir aptuveni 90 000 cilvēku ar retām slimībām, no kuriem jau reģistrēti 15 000 ar vairāk kā 1500 dažādām reto slimību diagnozēm.
Pašreizējā sistēma apakšprogrammā 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” ir sarežģīta procedūras ziņā (grozījumi Noteikumos Nr. 555, iepirkumu procedūra  VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS)), nav pietiekamas elastības, ienākot tirgū jaunam, lētākam medikamentam pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu, kā arī ir apgrūtināta zāļu pieejamība, jo pacients  šobrīd zāles var saņemt tikai BKUS.
Nepietiekama finansējuma piešķiršanas apstākļos vai ražotāja nespējas/ nevēlēšanās samazināt zāļu izmaksas vai saņemot iesniegumus jaunākas paaudzes vai efektīvāku medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā konkrētās slimības ārstēšanai atsevišķu medikamentu iesniegumi, īpaši onkoloģijā, tiek izskatīti ilgstoši. Rezultātā medikamenti pakāpeniski zaudē novitāti un vietu terapijas shēmās un ārsti-speciālisti uzskata, ka pacientiem šāda novecojusi terapija nav nepieciešama, savukārt nav kritēriju, lai Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) varētu šādā gadījumā pieņemt negatīvu lēmumu, un ir spiests turēt šos medikamentus izskatīšanas sarakstā bez virzības.
Risinājuma apraksts
Lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, tiek izveidots atsevišķs, vienots kompensējamo zāļu saraksts reto slimību pacientiem. Šāda kompensējamo zāļu nodrošināšanas kārtība veicinās procesa caurskatāmību, jo, lai uzsāktu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, par visām reto slimību ārstēšanai paredzētajām zālēm nepieciešams Zāļu valsts aģentūras izmaksu efektivitātes atzinums.* Zāļu ražotājiem un pacientiem būs skaidri noteikumi zāļu iekļaušanai, kā arī pārrunu ceļā ar ražotāju būs iespēja panākt pēc iespējas zemāku cenu, kā arī ļaus sarakstā iekļaut gan jaunas zāles, gan paplašināt pacientu loku jau iepriekš sarakstā iekļautām zālēm. Šāda kārtība uzlabos arī plānošanu un padarīs elastīgāku finanšu plūsmu, vienlaikus sekmējot racionālu un elastīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī uzlabos un atvieglos pacientiem zāļu pieejamību – zāles pacienti varēs saņemt tuvāk savai dzīvesvietai aptiekā. Tāpēc Noteikumu projekta regulējums tiek papildināts ar R saraksta zāļu kompensāciju, kas paredzēta retu saslimšanu ārstēšanai (grozījumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9., 1.10., 1.17., 1.18., 1.38. punkts).

Noteikumu 16.3 punktā zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanas gadījumā uz laiku grupās bez references produkta tiek noteikts cenas samazinājuma slieksnis – ne mazāks kā 5 % apmērā. Tādējādi būtiski veicinot tādu zāļu vai medicīnisko ierīču cenu samazinājumu, kas pacientiem nodrošina finansiāli jūtamu zāļu cenu samazinājumu un vienlaicīgi mazinot resursus, jo cenu samazinājums uz laiku nedod jūtamu finansiālu ieguvumu pacientiem. Ja zāļu ražotājs ir pielīdzinājies references cenai, iesniedzot cenu uz laiku, bet references produkts tiek svītrots no kompensējamo zāļu saraksta, tad gadījumos, kad ražotājs nevar samazināt oficiālo cenu līmeni un, lai nezaudētu konfidenciālo cenu, kā arī valsts nemaksātu papildus, būtu nepieciešams pieļaut situāciju, ka medikamentu references cenas tiek pielīdzinātas cenām uz laiku, kas ir atstātas iepriekšējā līmenī (grozījumu 1.6. punkts).

Noteikumu 38.3 punktā tiek precizēta terminoloģija, lai novērstu dažādu interpretāciju iespējamību attiecībā uz cenu samazinājumu attiecīgajā punktā (grozījumu 1.7. punkts).
Noteikumu 58. punkts tiek svītrots, jo attiecībā uz kompensējamo zāļu C sarakstu vairs netiek īstenots zāļu kompensācijas atteikums attiecībā uz lēmumā noteikto maksimāli pieļaujamo pacientu skaitu. Zāļu kompensācija tiek nodrošināta visiem pacientiem, neatkarīgi no apstākļa, kurā brīdī ir radusies nepieciešamība to uzsākt – tiesiskās vienlīdzības principa īstenošana (grozījumu 1.11. punkts).
Noteikumu 60. punkts tiek svītrots un tiek precizēts noteikumu 64. punkts un 64.2 punkts, lai mazinātu informācijas izplatīšanas dubultošanos, samazinātu administratīvo slogu informācijas nosūtīšanai, samazinātu izdevumus publikācijas nodrošināšanai, jo informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publiskota NVD tīmekļa vietnē (grozījumu 1.12., 1.15., 1.16. punkts).
Noteikumu 62.2 punkts tiek precizēts, lai novērstu praksē konstatēto nepilnību attiecībā uz cenas pārskatīšanu pēc iespējas īsākā termiņā, proti, izmaiņu rezultātā, ja tā būs sniegta pēc 1. februāra – tā tiks apstiprināta uz 1. aprīli, nevis 1. jūliju. Tādējādi pacienti varēs iegādāties zāles par zemāku cenu ātrāk (grozījumu 1.14. punkts).
Līdz ar to tiek papildināts 62. punkts, kādos gadījumos NVD ir tiesīgs pieņemt negatīvu lēmumu par zāļu iekļaušanu zāļu iegādes kompensācijas sistēmā. Lai medikamenti pakāpeniski nezaudē novitāti un vietu terapijas shēmās un NVD nebūtu spiests turēt šos medikamentus izskatīšanas sarakstā bez virzības, jaunā 62. punkta redakcija nosaka, ka NVD lēmumu par zāļu neiekļaušanu var piemērot arī gadījumos, ja ir saņemta attiecīgās jomas ārstu-speciālistu vai asociācijas atzinums par to, ka terapija zaudējusi aktualitāti vai arī nav piešķirti nepieciešamie budžeta līdzekļi (grozījumu 1.13. punkts).

Tiek aktualizēts C saraksta zāļu kompensācijas regulējums, tai skaitā svītrojot slimnīcu, kas vairs nav daudzprofilu, atvieglojot informācijas apmaiņas kārtību starp ārstniecības iestādi un NVD par zāļu kompensāciju pacientiem un svītrojot nosacījumus, kas attiecās uz pacientu skaitu. 

Ņemot vērā, ka NVD no pacientiem nesaņem iesniegumu (C sarakstu kārtība neparedz to), bet tikai no ārstniecības iestādēm saņem Konsilija lēmumus, tādēļ ierosināts atbildi sniegt iesniedzējam, kas šajā gadījumā ir 67. punktā atrunātās ārstniecības iestādes. Ārstniecības iestādes ārsti/speciālisti sazinās ar pacientiem par terapijas uzsākšanu un vienojas par zāļu saņemšanas kārtību, šo procesu nodrošina ārstniecības iestāde atbilstoši NVD lēmumam, līdz ar to pacientu informēs ārstniecības iestāde. Tas attiecas gan uz R gan C saraksta zāļu nodrošināšanu. Vienlaicīgi redakcionāli tiek precizēti atsevišķi individuālās kompensācijas punkti, novēršot terminoloģiskas pretrunas starp atsevišķiem punktiem – finansiālās līguma slēgšanas iespējām, kompensācijas tiesisko iespējamību un tās atteikuma punktu un gadījumiem, kad zāļu iegādes izdevumus kompensē citi normatīvie akti (novērsta potenciāla interpretācija par zāļu kompensācijas avotu) (grozījumu 1.17. punkts).

Saskaņā ar NVD veikto auditu ārstniecības personu brīdināšana par plānoto kompensējamo zāļu kvotas pārsniegšanu vairs nav aktuāla, jo ārstniecības personām vairs netiek piemērotas līgumiskas sankcijas par sākotnēji plānotās kvotas pārsniegumu. Tādējādi minētās normas tiek svītrotas, mazinot administratīvo slogu ārstniecības personām un NVD. Vienlaicīgi, ja ārstniecības personas veic cita veida pārkāpumus, tai skaitā attiecībā uz nepamatotu zāļu izrakstīšanu, šī atbildība ar grozījumiem netiek ietekmēta un šāda veida pārkāpumi tiek izskatīti vispārīgā kārtībā – NVD līguma kontroles struktūras, Veselības inspekcijas vai tiesībsargājošo iestāžu īstenota procesa ietvarā (grozījumu 1.19., 1.20., 1.21. punkts).

Pārejas noteikumu punkts tiek noteikts, lai zāles, kas šobrīd tiek nodrošinātas retu slimību ārstēšanai saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, tiktu novērtētas un turpmāk nodrošinātas kompensācijas kārtības ietvarā. Tas nozīmē, ka attiecībā uz šo zāļu novērtēšanu NVD nebūtu sasaucama komisija un tās iesaistes lietderība tiktu vērtēta tikai uz zālēm, kuras šobrīd retu slimību ārstēšanai vēl netiek kompensētas (nodrošinātas) (grozījumu 1.18. punkts).

Vienlaikus tiek svītroti atsevišķi punkti, kas zaudējuši aktualitāti un vairs netiek īstenotas normas, kas attiecās tikai uz laika posmu no 2009. gada līdz 2015. gadam (grozījumu 1.25.-1.37. punkts).

Attiecībā uz Noteikumu projekta tiesiskā regulējuma ietekmi uz tautsaimniecību un administratīvo slogu – tiek uzlabota ne tikai zāļu finansiālā pieejamība, bet arī zāļu fiziskā pieejamība, mazināts administratīvais slogs zāļu un medicīnisko ierīču ražotāju pārstāvjiem, kā arī NVD.

*Ekonomiskajā novērtēšanā salīdzina ieguvumus un izmaksas starp jauno terapiju un standarta terapiju. Ja jaunajai terapijai un standarta terapijai ir atšķirīgas izmaksas un atšķirīgi ieguvumi tādos pacientam nozīmīgos rādītājos, kā papildus iegūts dzīves gads, dzīves gads bez slimības progresijas vai kvalitatīvi nodzīvots dzīves gads, aprēķina izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju (ICER – incremental cost-effectiveness ratio) jeb papildu izmaksas par papildu iegūtu terapeitiskās efektivitātes vienību - iegūtu dzīves gadu, dzīves gadu bez slimības progresijas vai kvalitatīvu dzīves gadu. ICER aprēķina = (starpība izmaksās) / (starpība ieguvumos) = ΔC / ΔE. Šo katrām zālēm aprēķināto ICER rādītāju salīdzina ar valstī noteikto maksimālo izmaksu efektivitātes ICER  slieksni. Zāles, kurām aprēķinātais ICER rādītājs ir zemāks par šo noteikto slieksni, tiek uzskatītas par izmaksu efektīvām Latvijas veselības aprūpes sistēmai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Pacienti
Ietekmes apraksts
Tiek uzlabota zāļu finansiālā un fiziskā pieejamība.
Juridiskās personas
  • Zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāji (īpašnieki) un medicīnisko ierīču ražotāji un to pilnvarotie pārstāvji, kā arī zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāji un viņu pilnvarotie pārstāvji, nevalstiskās organizācijas – ārstu asociācijas un pacientu biedrības.
Ietekmes apraksts
Mazināts administratīvais slogs zāļu un medicīnisko ierīču ražotāju pārstāvjiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
186 019 774
0
202 171 108
0
195 038 477
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
186 019 774
0
202 171 108
0
195 038 477
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
186 865 462
0
202 171 108
0
195 038 477
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
186 865 462
0
202 171 108
0
195 038 477
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-845 688
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
-845 688
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums 2021. gadam atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2021. gadam” un ņemot vērā Finanšu ministrijas rīkojumus uz 2021. gada 7. decembri:
Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:
apakšprogrammā 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 180 081 840 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 022 054 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 168 059 786 euro
Izdevumi 180 927 528 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 180 927 528 euro
Finansēšana: 845 688 euro

apakšprogrammā 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 5 937 934 euro, tai skaitā:
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 937 934 euro
Izdevumi 5 937 934 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 5 937 934 euro

2022. gadam atbilstoši likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”” (pieņemts Saeimā 23.11.2021 2. lasījumā) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:
apakšprogrammā 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 191 866 031 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 022 054 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 843 977 euro
Izdevumi 191 866 031 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 191 866 031 euro

apakšprogrammā 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai   10 305 077 euro, tai skaitā:
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 305 077 euro
Izdevumi 10 305 077 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 10 305 077 euro

2023. gadam atbilstoši likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”” (pieņemts Saeimā 23.11.2021 2. lasījumā) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:
apakšprogrammā 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai   184 633 389 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 22 054 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 611 335 euro
Izdevumi 184 633 389 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 184 633 389 euro

apakšprogrammā 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai   10 405 088 euro, tai skaitā:
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 405 088 euro
Izdevumi 10 405 088 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 10 405 088 euro

2024. gadam atbilstoši likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”” (pieņemts Saeimā 23.11.2021 2. lasījumā) budžeta programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana”:
apakšprogrammā 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 184 533 389 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 22 054 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 184 511 335 euro
Izdevumi 184 533 389 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 184 533 389 euro

apakšprogrammā 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 10 386 582 euro, tai skaitā:
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 386 582 euro
Izdevumi 10 386 582 euro, tai skaitā:
Subsīdijas un dotācijas 10 386 582 euro

Ietekme 2022. gadam:
Noteikumu projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9., 1.10., 1.17., 1.18., 1.38. punkts paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra kompensējamo zāļu kārtībā (sistēmā) tiek iekļautas zāles reto slimību ārstēšanai, t.i., Noteikumu regulējums tiek papildināts ar R saraksta zāļu kompensāciju, kas paredzēta retu saslimšanu ārstēšanai. Attiecīgi finansējums 10 138 668 euro apmērā ar retām slimībām slimojošu personu medikamentozai ārstēšanai tiek pārcelts no apakšprogrammas 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” .

Ietekme 2023. gadam:
Noteikumu projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9., 1.10., 1.17., 1.18., 1.38. punkts paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra kompensējamo zāļu kārtībā (sistēmā) tiek iekļautas zāles reto slimību ārstēšanai, t.i., Noteikumu regulējums tiek papildināts ar R saraksta zāļu kompensāciju, kas paredzēta retu saslimšanu ārstēšanai. Attiecīgi finansējums 10 238 679 euro apmērā ar retām slimībām slimojošu personu medikamentozai ārstēšanai tiek pārcelts no apakšprogrammas 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” .

Ietekme 2024. gadam:
Noteikumu projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9., 1.10., 1.17., 1.18., 1.38. punkts paredz, ka no  2022. gada 1. janvāra kompensējamo zāļu kārtībā (sistēmā) tiek iekļautas zāles reto slimību ārstēšanai, t.i., Noteikumu regulējums tiek papildināts ar R saraksta zāļu kompensāciju, kas paredzēta retu saslimšanu ārstēšanai. Attiecīgi finansējums 10 220 173 euro apmērā ar retām slimībām slimojošu personu medikamentozai ārstēšanai tiek pārcelts no apakšprogrammas 33.12.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”.

Detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas 1. pielikumā "Līdzekļu sadalījums reto slimību ārstēšanas nodrošināšanai" un 2. pielikumā “ Reto slimību centra atbalsta vienības koordinatora, vadītāja un medicīnas māsas dara nodrošināšana 2022. gadā un turpmāk ik gadu”.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2022. gadam, veicot pārdali starp apakšprogrammām Veselības ministrijas budžeta 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” programmas ietvaros.

Ņemot vērā, ka Noteikuma projektā minētajiem pasākumiem ir ietekme uz turpmākiem gadiem, tad Veselības ministrija iesniegs attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijai un Finanšu ministrija precizēs Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam, veicot pārdali starp apakšprogrammām Veselības ministrijas budžeta 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” programmas ietvaros.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests, Zāļu valsts aģentūra, VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"; Farmācijas jomas konsultatīvā padome
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā", Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija, Latvijas Reto slimību alianse, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, "APTIEKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA"; Pulmonālās hipertensijas biedrība; Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība; Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija; Swixx Biopharma SIA
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Pieejami TAP portālā

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Pieejami TAP portālā

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nacionālais veselības dienests
  • Zāļu valsts aģentūra
  • Biedrība "Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā"
  • Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija
  • Latvijas Reto slimību alianse
  • Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija
  • Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija
  • VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"; Farmācijas jomas konsultatīvā padome; "APTIEKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA"; Pulmonālās hipertensijas biedrība; Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība; Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija; Swixx Biopharma SIA

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Šie grozījumi uzlabos caurspīdību un lēmumu pieņemšanas efektivizāciju, kā tas aprakstīts 1.3. punktā.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Jā, jo uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un, iespējams, samazinās iedzīvotāju mirstību.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Jā, jo uzlabosies pacientu ar retām slimībām pieejamība medikamentiem, kas var samazināt invaliditāti un uzlabot šo cilvēku un viņu tuvinieku dzīves kvalitāti, t.sk. sociālo situāciju.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Jā, jo samazināsies cilvēku ar retām slimībām diskriminācija, tiks nodrošināta vienlīdzīga pieeja medikamentiem.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek uzlabota zāļu finansiālā un fiziskā pieejamība.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Jā, jo uzlabosies cilvēku ar retām slimībām vienlīdzība attiecībā uz zāļu pieejamību, kā arī tiks veicināta pilsoniskās sabiedrības (pacientu organizāciju) iesaiste lēmumu pieņemšanā.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi