Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-719: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Farmācijas likuma 5. panta 23. punkts

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumu projekts) mērķis ir atļaut turpināt regulatīvo elastību aktīvo vielu izplatītāju pārbaudēs un atļaut attālinātās aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudes, jo ir grūtības aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudes veikt uz vietas sakarā ar Covid -19 infekcijas izplatību.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreizējais regulējums Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"" (turpmāk - MK noteikumi 344) (41.1 un 41.2  punkts) pieļauj attālināti veikt aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudes līdz 2021. gada 31. decembrim kā par to vienojās Eiropas Komisija, Eiropas Zāļu Aģentūra un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāji. Attālināto aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaužu turpināšana sakarā ar Covid -19 infekcijas izplatību skatīta atkārtoti, un jautājums ir skaidrots Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā dokumentā "Paziņojumi ieinteresētajām personām. Jautājumi un atbildes par tiesiskā regulējuma pielāgošanu cilvēkiem paredzētām zālēm COVID - 19 pandēmijas laikā" (turpmāk - Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātais un 30.09.2021. aktualizētais jautājumu un atbilžu dokuments) 2.4. punktā (11.lpp) (https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic; https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf). Šajā dokumentā (2.4. punkts, 11.lpp) ir norādīts, ka valstīm jāturpina īstenot elastīga pieeja aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaužu īstenošanā līdz 2022. gada beigām, tas attiecas arī uz aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudēm un sertifikātu derīgumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid - 19 infekcijas izplatīšanās turpinās, kas var radīt grūtības pie aktīvo vielu izplatītājiem aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudes veikt uz vietas, arī valstu un starptautiskie ierobežojumi var ietekmēt un kavēt pārbaužu norisi uz vietas. Skatoties uz pašreizējo situācijas nopietnību, jāparedz instrumenti, kas turpina nodrošināt aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses attālinātas pārbaudes līdz 2022. gada beigām un pārbaužu rezultātā iegūto sertifikātu pieejamību, kā noteikts aktualizētajā EK jautājumu un atbilžu dokumentā.

MK noteikumos 344  41.1 punktā ir ietverta atsauce uz Eiropas Komisijas paziņojumu par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid-19 pandēmijas laikā, taču šim dokumentam ir ieteikuma raksturs un tas nav juridiski saistošs, un atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punktam Noteikumu projektā var ietvert atsauces uz citām noteikumu projekta normām vai tāda paša vai augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem.
Risinājuma apraksts
Turpināt īstenot regulatīvo elastību aktīvo vielu izplatītāju pārbaudēs, veicot aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaudēm arī pēc 2021. gada 31. decembra, pagarinot atļauju attālināto aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses pārbaužu veikšanai par vienu gadu līdz 2022. gada 31. decembrim, kā norādīts Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā jautājumu un atbilžu dokumentā (Noteikumu projekta 1. un 2.punkts). Savukārt kārtējās atbilstības novērtēšanas pārbaudes uz vietas, kā norādīts iepriekš minētajā dokumentā, paredzēts atsākt tiklīdz “Covid - 19 ierobežojumi” tiek atcelti un veikt saskaņā ar risku balstītu inspekciju plānošanu un pēdējās pārbaudes datumu. Aktīvo vielu izplatītāju pienākums ievērot aktīvo vielu labu izplatīšanas praksi nav atcelts, un viņiem ir pienākums to turpināt ievērot, savukārt uzraudzības iestādes pārbaudes var uzsākt jebkurā laikā, tai skaitā attālinātas novērtējuma pārbaudes, neatbilstības gadījumā uzsākot attiecīgās administratīvas darbības.

Ņemot vērā MK noteikumu 344 41.1 punktā minētā Eiropas Komisijas paziņojuma par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid-19 pandēmijas laikā juridiski nesaistošo raksturu, norma ir jāprecizē, izslēdzot no tās atsauci uz šo dokumentu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Aktīvo vielu izplatītāji
Ietekmes apraksts
Aktīvo vielu izplatītājiem ietekme nemainās, jo nemainās Noteikumu projektā paredzētās prasības salīdzinājumā ar līdz šim MK noteikumos 344 noteikto, turpinās aktīvo vielu izplatīšanas prakses pārbaudes attālināti.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav
Nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts

Noteikumu projekta 1. un 2. punkts atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātā un 30.09.2021. akutalizētā jautājumu un atbilžu dokumenta 2.4. punktam (11.lpp.).
(https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf)
Skaidrojums
Noteikumu normas tikai pagarina termiņu par vienu gadu līdz 2022. gada beigām atļaujai veikt attālināti labas izplatīšanas prakses pārbaudes, kā noteikts  Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā dokumentā (https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-regulatory-requirements-context-covid-19-pandemic; https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf).

6.4. Cita informācija

Par termiņa pagarināšanas nepieciešamību atļaujai veikt attālināti labas izplatīšanas prakses pārbaudes informētas nozares profesionālās asociācijas. Noteikumu projekts būtiski nemaina esošo regulējumu vai neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zāļu valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav
Pielikumi