Anotācija (ex-ante)

21-TA-778: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 9. marta protokollēmuma (prot.Nr.24 6.§) “Informatīvais  ziņojums “Par epidemioloģiskās drošības prasībām sabiedriskajā transportā, to ievērošanu un kontroli”” (turpmāk – Protokollēmums) 6. punkts.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk - Rīkojuma projekts) paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) 59 799 euro pārskaitīšanai astoņām pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Protokollēmuma 5. punkts nosaka Satiksmes ministrijai (Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Autotransporta direkcija)) apkopot datus par republikas pilsētu pašvaldību izdevumiem, kas ar 2021. gada 9. martu radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā, un iesniegt VARAM.
Autotransporta direkcija ar 2021. gada 24. augusta vēstuli Nr. 2.2/693/2021/NOS VARAM iesniedza informāciju, ka visām valstspilsētu pašvaldībām pēc vienota parauga tika pieprasīta informācija par izdevumiem, kas ar 2021. gada 9. martu radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā. Informāciju iesniedza astoņas valstspilsētu pašvaldības, izņemot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, kas 2021. gada 7. jūnijā informēja, ka pārvadātājam, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas valstspilsētā, papildu izdevumi saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem nav radušies. 
Autotransporta direkcija apkopoja valstspilsētu pašvaldību iesniegto informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumos radītajiem izdevumiem un zaudējumiem sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem un sniedz sekojošu skaidrojumu saistībā ar pandēmijas ietekmi uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem valstspilsētu pašvaldībās.

Informācijas 1. sadaļā tika aprēķināti faktiskie izdevumi, kas radušies saistībā ar atcelto reisu vai/un papildu reisu nodrošināšanu sakarā ar pakalpojuma apjoma ierobežošanu un 50 procentu pasažieru piepildījuma transportā noteikšanu. Lai arī ar noteiktiem pasākumiem pandēmijas ierobežošanai tika paredzēts palielināt izpildāmo reisu skaitu pilsētas pārvadājumos, lai nodrošinātu distancēšanos un nepārsniegtu  pasažieru piepildījuma ierobežojumu atkarībā no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem, tomēr no sniegtās informācijas tika secināts, ka daļa reisu tika īslaicīgi atcelti zemā pieprasījuma dēļ. Līdz ar to apkopojot informāciju  par 1.sadaļu periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam, Autotransporta direkcija secināja, ka izdevumi valstspilsētu pašvaldībām saistībā ar pakalpojuma apjoma ierobežošanu lielākoties nav palielinājušies, bet ir samazinājušies, kā piemēram:
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai samazinājums – 27 873 euro,
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai samazinājums – 8 249 euro,
3. Jēkabpils valstspilsētai samazinājums – 1 844 euro,
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai samazinājums – 5 179 euro,
5. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai samazinājums – 5 956 341 euro,
6. Valmieras valstspilsētai samazinājums – 13,31 euro.
Savukārt, izdevumi saistībā ar pakalpojuma apjoma ierobežošanu ir palielinājušies Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai 2 918 euro apmērā un Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 8 283 euro apmērā.

Informācijas 2.sadaļā valstspilsētas pašvaldībām tika pieprasīta informācija par izdevumiem (pakalpojumiem, pasākumiem un materiāliem) saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem, kas tika noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Kopējā izdevumu summa valstspilsētu pašvaldībām Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam veido 59 799 euro, tai skaitā:
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai – 13 954 euro,
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai – 9 421 euro,
3. Jēkabpils valstspilsētai – 132 euro,
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai – 487 euro,
5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai – 736 euro,
6. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 31 392 euro,
7. Valmieras valstspilsētai – 2 034 euro,
8. Ventspils valstspilsētas pašvaldībai – 1 643 euro.

Informācijas 3.sadaļā tika noteikta kopējā ietekme uz ieņēmumu apgrozījumu, ko radījusi Covid-19 infekcijas apkarošanā radītā iedzīvotāju mobilitātes ierobežošana, pakalpojuma apjoma ierobežošana, kā arī citi ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās noteiktie ierobežojumi atsevišķām nozarēm. Ņemot vērā pandēmijas apkarošanai noteiktos ierobežojumus, sabiedriskajā transportā tika noteikts pasažieru piepildījuma ierobežojums atkarībā no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem. Vienlaikus samazinājās iedzīvotāju mobilitāte saistībā ar attālinātā darba noteikšanu strādājošajiem un attālināto mācību noteikšanu skolniekiem un studentiem. Līdz ar to valstspilsētu pašvaldībām samazinājās ieņēmumu apjoms, kas kompensētu kopējos ar sabiedriskā transporta pakalpojumu saistīto izdevumu segšanai. Apkopojot valstspilsētu iesniegto informāciju, kopējā ietekme uz ieņēmumu apgrozījumu valstspilsētām laika periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam veido 5 396 516 euro, tai skaitā:
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai – 172 958 euro,
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai – 215 400 euro,
3. Jēkabpils valstspilsētai – 66 845 euro,
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai – 242 825 euro,
5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai – 33 402 euro,
6. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 4 520 697 euro,
7. Valmieras valstspilsētai – 33 982 euro,
8. Ventspils valstspilsētas pašvaldībai – 110 407 euro.

Autotransporta direkcija informē, ka valstspilsētu pašvaldību iesniegtie dati tika salīdzināti ar tās rīcībā esošo informāciju un būtiskas novirzes no regulāri saņemtās informācijas netika konstatētas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Satiksmes ministrija 2021. gada 30. septembrī iesniedza informāciju VARAM, kurā norādīja, ka tās ieskatā, atbilstoši Protokollēmuma  5. punktam, valstspilsētu pašvaldībām būtu kompensējami izdevumi 59 799 euro apmērā (jeb informācijas 2. sadaļa), atbilstoši Autotransporta direkcijas  apkopotajiem datiem par izdevumiem (pakalpojumiem, pasākumiem un materiāliem) saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem periodā no 2021. gada 9. marta līdz 30. jūnijam, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumam Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
Līdz ar to saskaņā ar Protokollēmuma 6. punktu, kas nosaka VARAM sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Protokollēmuma 5. punktā minēto izdevumu segšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, VARAM sagatavoja Rīkojuma projektu, kas paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt VARAM 59 799 euro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā periodā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam, tai skaitā:
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai – 13 954 euro,
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai – 9 421 euro,
3. Jēkabpils novada pašvaldībai (Jēkabpils valstspilsētai) – 132 euro,
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai – 487 euro,
5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai – 736 euro,
6. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 31 392 euro,
7. Valmieras novada pašvaldībai (Valmieras valstspilsētai) – 2 034 euro,
8. Ventspils valstspilsētas pašvaldībai – 1 643 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Valstspilsētu iedzīvotāji, kas izmanto sabiedrisko transportu.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
59 799
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
59 799
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-59 799
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-59 799
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
59 799
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ekonomiskās klasifikācijas kods 7460 “Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
Pieprasītā finansējuma aprēķina pamatojums sniegts papildu pievienotajos dokumentos.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar Rīkojuma projektu netiek mainīts normatīvais regulējums, kā arī tas neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Līdz ar to sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes rīkojuma projekta izstrādē netika organizētas (Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punkts).
Vienlaikus norādāms, ka rīkojuma projekts un tā anotācija pēc to iekļaušanas attiecīgās Ministru kabineta sēdē izskatāmo jautājumu sarakstā būs publiski pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē www.mk.gov.lv sadaļās Ministru kabineta sēdes un Tiesību aktu projekti, kur ar tiem varēs iepazīties jebkurš interesents.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi neparedz ieviest izmaiņas, kas varētu ietekmēt sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Autotransporta direkcija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi