Anotācija (ex-ante)

21-TA-805: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
Apraksts
Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 109.punkts paredz, ka ārpusģimenes aprūpē turpina palielināt visu veidu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir paaugstināt aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzēto pabalsta apmēru, lai uzlabotu ģimeņu ar bērniem materiālo situāciju. No 2022.gada 1.janvāra pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu nesamazinās par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Ministru kabinets 2021.gada 24.septembrī  (ārkārtas sēdes protokols Nr. 63, 1. §.), izskatot informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.-2024. gadam", atbalstīja papildus finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai 2 093 164 euro 2022.gadā un 2 062 490 euro apmērā  2023.-2024.gadā pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķiršanas nosacījumu pārskatīšanai (2.punkts).
Saeima budžeta likumprojektu paketi 1.lasījumā pieņēma 2021.gada 25.oktobrī.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 9.pantu pabalstu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1643) pabalsts aizbildnībā esošā bērna uzturēšanai tiek izmaksāts 215 euro mēnesī bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 euro mēnesī no 7- 17 (ieskaitot) gadu vecumam.

Patlaban MK noteikumu Nr.1643 3.punkts nosaka, ka, ja par bērnu Latvijas Republikā ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.
Savukārt 4.punkts paredz, ka pabalstu samazina par izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru, pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija reizi nedēļā informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar uzturlīdzekļu izmaksu vai izmaksas izbeigšanu.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Civillikuma 252. pantu aizbildņi atvieto saviem aizbilstamajiem vecākus. Tāpat aizbildnim ir pienākums sevišķi gādāt par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par sava bērna audzināšanu. Turklāt aizbilstamā uzturam var izlietot vienīgi nepieciešamo, sedzot patēriņu no viņa mantas ikgadējiem ienākumiem un vispār samērojot ar tiem visus izdevumus, lai daļa no šiem ienākumiem, ja vien iespējams, katru gadu ietaupītos. Ja trūkst aizbilstamā līdzekļu viņa uzturam, aizbildnim nav pienākums aizbilstamo uzturēt par saviem līdzekļiem (Civillikuma 255.-258. pants).
Aizbildnis ar aizbilstamo dzīvo vienā ģimenē un tāpat kā vecākiem, arī aizbildnim sakarā ar aizbilstamā uzturēšanu rodas papildu izdevumi. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu paredzēts aizbilstamā  pamatvajadzību nodrošināšanai.

Ministru kabinets 2021.gada 24.septembrī  (ārkārtas sēdes protokols Nr. 63, 1. §.), izskatot informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.-2024. gadam", atbalstīja papildus finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai 2 093 164 euro 2022.gadā un 2 062 490 euro apmērā  2023.-2024.gadā pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķiršanas nosacījumu pārskatīšanai (2.punkts).
Risinājuma apraksts
Tādējādi izstrādātais noteikumu projekts paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu nesamazinās par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru.

Tā kā noteikumu projekts ir saistīts ar valsts budžeta 2022.gadam projektu un var tikt pieņemts Ministru kabinetā tikai pēc budžeta likumprojektu apstiprināšanas Saeimā, noteikumu projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai nepieciešams pārejas periods.  Ņemot vērā darba apjomu šo informācijas sistēmu izmaiņu izstrādei, testēšanai un ieviešanai, kas veido apmēram divus mēnešus, noteikumu projektā tiek paredzētst pārejas periods, nosakot, ka VSAA aprēķinās pabalstu starpības par periodu no 2022.gada 1.janvāra un tās izmaksās līdz 31.martam. Tādējādi marta mēnesī pabalsta saņēmēji saņems pabalstu pilnā apmērā par marta mēnesi un pabalstu apmēru starpību par janvāri un februāri.
Noteikumu projekta rezultātā uzlabosies atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, veicinot iespēju bērniem augt ģimeniskā vidē, pozitīvi ietekmējot bērna sociālo un materiālo labklājību un dzīves kvalitāti, kā arī samazinot viņu pakļautību sociālās atstumtības un nabadzības riskam nākotnē.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts tieši ietekmē pabalsta saņēmējus, proti, aizbildnībā esošus bērnus un viņu aizbildņus. Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apkopotajiem bāriņtiesu statistikas datiem ārpusģimenes aprūpē 2021.gada 1.janvārī atradās 6004 bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, no tiem 4059 bērni atradās 3228 aizbildņu aprūpē.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
3 838 527
0
6 211 155
0
6 211 155
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
3 838 527
0
6 211 155
0
6 211 155
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
3 838 527
0
6 211 155
2 093 164
6 211 155
2 062 490
2 062 490
2.1. valsts pamatbudžets
3 838 527
0
6 211 155
2 093 164
6 211 155
2 062 490
2 062 490
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-2 093 164
0
-2 062 490
-2 062 490
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-2 093 164
0
-2 062 490
-2 062 490
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-2 093 164
-2 062 490
-2 062 490
5.1. valsts pamatbudžets
0
-2 093 164
-2 062 490
-2 062 490
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2021.gadā norādīts LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” ietvaros plānotais finansējums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu.
2022.-2023.gadā norādīts plānotais finansējums saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.-2023.gadam LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” ietvaros plānotais finansējums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu.


Atbilstoši Ministru kabinets 2021.gada 24.septembrī (ārkārtas sēdes protokols Nr. 63, 1. §., 2.punkts) atbalstīta papildus finansējuma piešķiršana Labklājības ministrijai 2 093 164 euro 2022.gadā un 2 062 490 euro apmērā  2023.-2024.gadā pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķiršanas nosacījumu pārskatīšanai.

Aprēķinā par papildu izdevumu nepieciešamību prioritārā pasākuma īstenošanai ir izmantoti precizētie LM bāzes izdevumi 2022.-2024.gadam minētajam pabalstam apakšprogrammā 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

2022.gads

Bērnu skaits, kuriem izmaksājams pabalsts, vid,mēn.
2 463

Pabalsta apmērs, vid.mēn. euro
199,17

Plānotie izdevumi gadā, euro
5 886 669

Bāzes izdevumos 2022.-2024.g.plānotie izdevumi 2022.gadam
3 824 179

Piešķirti izdevumi saskaņā ar Prioritāro pasākumu, euro
2 062 4902023.gads

Bērnu skaits, kuriem izmaksājams pabalsts, vid,mēn.
2 463

Pabalsta apmērs, vid.mēn. euro
199,17

Plānotie izdevumi gadā, euro
5 886 669

Bāzes izdevumos 2022.-2024.g.plānotie izdevumi 2023.gadam
3 824 179

Piešķirti izdevumi saskaņā ar Prioritāro pasākumu, euro
2 062 4902024.gads

Bērnu skaits, kuriem izmaksājams pabalsts, vid,mēn.
2 463

Pabalsta apmērs, vid.mēn. euro
199,17

Plānotie izdevumi gadā, euro
5 886 669

Bāzes izdevumos 2022.-2024.g.plānotie izdevumi 2024.gadam
3 824 179

Piešķirti izdevumi saskaņā ar Prioritāro pasākumu, euro
2 062 490

 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Papildus nepieciešams finansējums VSAA IT sistēmu izmaiņām 30 674 euro 2022.gadā. Izdevumi IT sistēmu pielāgošanai plānoti  apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” kā valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”.
VSAA IS pielāgošanai nepieciešams papildus finansējums 30 674 euro apmērā 65 cilvēkdienām (cilvēkdienas izmaksas 471,90 euro). Izstrāde nepieciešama, lai nodalītu periodus pirms un pēc datuma, kad pārtrauc savstarpēji samazināšanu, kā arī lai realizētu katra šobrīd saistītā pakalpojuma atsaistīšanu.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Finansējums Labklājības ministrijai noteikumu projektā paredzētā pasākuma īstenošanai iekļauts likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija


Tā kā noteikumu projekts paredz pārskatīt pabalsta aprēķināšanas nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 24.septembrī  (ārkārtas sēdes protokols Nr. 63, 1. §.) atbalstītajam informatīvajam ziņojumam "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.-2024. gadam" un nodrošina likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” ietvertā pasākuma īstenošanu, papildus komunikācijas aktivitātes par noteikumu projektu nav veiktas.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Pabalstu piešķiršanu un izmaksu nodrošinās VSAA esošo funkciju ietvaros.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta rezultātā uzlabosies materiālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, veicinot iespēju bērniem augt ģimeniskā vidē, pozitīvi ietekmējot bērna sociālo un materiālo labklājību un dzīves kvalitāti, kā arī samazinot viņu pakļautību sociālās atstumtības un nabadzības riskam nākotnē.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi