Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-846: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums” 4.4.1 apakšpunkts.

Atbilstoši aizsardzības jomas plānošanas dokumentiem un MK 2019. gada 7. maija rīkojuma Nr. 210 “Par valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” uzdevumam Nr. 205 Jēkabpils novadā ir uzsākta infrastruktūras attīstība Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona vajadzībām.

Tā kā attīstāmā militārā objekta pievedceļu tehniskais stāvoklis neatbilst plānotajai ceļu izmantošanai, nepieciešams pārbūvēt pievedceļu segumu. Ņemot vērā minēto, Aizsardzības ministrija 2021. gadā paredz piešķirt finansējumu Jēkabpils novada domei 880 048 euro pašvaldības autoceļu (zemes vienību kadastra apzīmējumi 5668 007 0346 un 5668 007 0347) pārbūves darbu veikšanai, t.sk. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK rīkojuma projekts sagatavots, lai piešķirtu Jēkabpils novada domei finansējumu pašvaldības infrastruktūras (autoceļu) sakārtošanai, kas nepieciešama Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona infrastruktūras attīstībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši MK 2018. gada 10. oktobra rīkojumam Nr. 491 “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā” Aizsardzības ministrija no Krustpils novada pašvaldības ir pārņēmusi valdījumā zemes vienības 27,29 ha platībā valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai – infrastruktūras izveidei Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona vajadzībām (nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 5668 007 0260, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0110 un 5668 007 0260).
Piekļuve pie Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajām zemes vienībām ir iespējama no pašvaldības autoceļa “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” (Nr. 1-18; zemes vienības kadastra apzīmējums 5668 007 0346) un “Sietnieki–Lopdārzi” (Nr. 1-19; zemes vienības kadastra apzīmējums 5668 007 0347). Abi minētie pašvaldības autoceļi ir ar grants segumu, tie ir publiski ceļi bez ierobežojumiem pa tiem pārvietoties.
          Autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” tehniskais stāvoklis ir neapmierinošā kvalitātē. Lai uzsāktu pievedceļu pie attīstāmā militārā objekta uzlabošanu, ar MK 2020. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 347 “Par finansējuma piešķiršanu Krustpils novada domei pašvaldības autoceļu seguma pārbūves būvprojekta izstrādei” Krustpils novada domei no Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem tika piešķirts finansējums abu minēto autoceļu pārbūves būvprojekta izstrādei. Būvprojekts “Krustpils novada domes pašvaldības autoceļš “Autoceļš Nr. 1-18”Lopdārzi - Kaķīšu ferma “(0,51 km līdz 1,38 km) un Nr. 1-19 “Sietnieki – Lopdārzi”(0,00 km – 1,82 km) pārbūve” ir izstrādāts.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” segums ir nodilis, grants segums ir sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām ir redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuvju malās ir apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes, kā rezultātā ceļa segums ir pārmitrināts. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas, vai to vispār nav. Esošās caurtekas ir sliktā stāvoklī. Autoceļu klātne ir dažāda platuma un neatbilst plānotajam normālprofilam. Autoceļu seguma konstrukcija neatbilst plānotajai ceļa izmantošanai un noslodzei nākotnē.
Ņemot vērā autoceļu tehnisko stāvokli un Aizsardzības ministrijas valdījumā pārņemtā nekustamā īpašuma plānoto izmantošanu, nepieciešams uzlabot pašvaldības autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” posmā no 0,51 km līdz 1,38 km un autoceļu “Sietnieki–Lopdārzi” (autoceļš 1,82 km garumā). Kopējais pārbūvējamo autoceļu posmu garums ir 2,69 km.
Lai sakārtotu pievedceļus atbilstošā tehniskā stāvoklī, nepieciešams pārbūvēt autoceļu zemes klātnes konstrukciju un konfigurāciju, lai tā atbilstu plānotajam īpaši smaga lielgabarīta transporta ceļa izmantojumam un valstī noteiktajiem standartiem, nodrošinot to ilgmūžību, kā arī satiksmes drošību. Nepieciešams izbūvēt jaunu ceļa seguma konstrukciju, atjaunot virszemes ūdens novadīšanas grāvju sistēmu un pārbūvēt caurtekas.
Risinājuma apraksts
Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 10. augustā izsludināja iepirkumu “Autoceļš Nr. 1-18”Lopdārzi- Kaķīšu ferma “(0,51 km līdz 1,38 km) un Nr. 1-19 “Sietnieki – Lopdārzi”(0,00 km – 1,82 km) pārbūves darbu veikšana”.
Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir izvēlēts pakalpojuma sniedzējs par līguma summu 719 191,60 euro bez PVN. Attiecīgi kopējās pārbūves darbu izmaksas ir 870 221,84 euro ar PVN.
Papildu Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu pārbūves darbu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai. Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir izvēlēts pakalpojuma sniedzējs par līguma summu 7 300 euro bez PVN, t.i. 8 833 euro ar PVN. Atbilstoši veiktajai tirgus izpētei ir noteiktas autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas - 820 euro bez PVN, t.i. 992,20 euro ar PVN.
Kopējās pašvaldības autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” pārbūves, t.sk. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas ir 880 047,04 euro.

Lai veiktu pašvaldības autoceļu pārbūvi, t.sk. būvuzraudzību un autoruzraudzību, Aizsardzības ministrija paredz piešķirt 2021. gadā Jēkabpils novada domei finansējumu 880 048 euro apmērā.

Pasūtītājs iepirkumam pārbūves darbu veikšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai ir Jēkabpils novada pašvaldība. Lai īstenotu darbu veikšanu, Aizsardzības ministrija noslēgs sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada domi par piešķirto finansējumu, nosakot piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli un atskaitīšanās periodus, kā arī Jēkabpils novada domes atbildību par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā, ka autoceļi “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” ir Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā, finansējuma piešķiršana Jēkabpils novada domei ir piemērotākais risinājums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta no 2021. gada Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” paredzētajiem līdzekļiem, veicot pārdali budžeta programmas ietvaros no kapitālajiem izdevumiem uz kapitālo izdevumu transfertiem. Finansējuma izlietojuma apmēru 2021. gadā var ietekmēt pārbūves darbu veikšanai nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kā arī citi no pasūtītāja un darbu izpildītāja neatkarīgi apstākļi. Ņemot vērā EK fiskālās politikas rekomendācijas 2022. gada budžeta sagatavošanā, ka nav noteikti ierobežojumi investīciju apjomam 2022. gadā, ja finansējums pilnībā netiek izlietots 2021. gadā, tas tiek pārskaitīts pašvaldībai 2021. gadā un izdevumi tiks veikti 2022. gadā, vienlaikus slēdzot sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada domi, tajā tiks atrunāta finansējuma kontroles kārtība un atskaitīšanās periodi, lai Aizsardzības ministrija varētu sekot līdzi un uzraudzīt finansējuma apguvi.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Jēkabpils novada autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” pārbūve pozitīvi ietekmēs iedzīvotājus, kuri ikdienā pārvietojas pa minētajiem autoceļiem.
Juridiskās personas
  • Jēkabpils novada pašvaldība
  • Nacionālie bruņotie spēki
Ietekmes apraksts
MK rīkojums ietekmēs Jēkabpils novada pašvaldību, kura ir atbildīga par publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu ievērošanu un iepirkuma līgumu īstenošanas uzraudzību.
Pēc Jēkabpils novada autoceļu “Lopdārzi–Kaķīšu ferma” un “Sietnieki–Lopdārzi” pārbūves darbu veikšanas pozitīvi tiks ietekmēti Nacionālie bruņotie spēki, ņemot vērā, ka tiks uzlabota piekļuve attīstāmajam militārajam objektam.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība netiek organizēta, jo finansējuma piešķiršana Jēkabpils novada domei tiek plānota, ņemot vērā pašvaldības pieprasījumu, attīstāmā militārā objekta darbības specifiku un Aizsardzības ministrijas iespējas nodrošināt attiecīgo finansējumu.

6.4. Cita informācija

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Aizsardzības ministrija un Jēkabpils novada pašvaldība.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
  • Jēkabpils novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi