Anotācija (ex-ante)

21-TA-853: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts

 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir Satiksmes ministrijas nolikumā iekļaut informāciju, ka Satiksmes ministrija savas kompetences ietvaros koordinē Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu plānā paredzēto reformu un investīciju īstenošanu un deleģē VSIA “Autotransporta direkcija” pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021.gada 28.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un apstiprināja Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (turpmāk - ANM), kuru 2021.gada 22.jūnijā apstiprināja Eiropas Komisija. Saskaņā ar apstiprināto plānu ar ANM investīcijām Latvijā tiks veikta Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla reforma, tajā skaitā attīstot pasažieru satiksmi dzelzceļa līnijā Rīga – Bolderāja (perspektīvā līdz Daugavgrīvai), pārvadājumus nodrošinot ar bateriju vilcieniem, kuru iegāde ir Latvijas ANM plāna attiecināmā aktivitāte. Investīciju ieguldījumus šajā koridorā nosaka esoša sliežu infrastruktūra, kura pieļauj attīstīt dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā. Mērķtiecīga un kompleksa šī koridora sakārtošana (savienots, papildinošs sabiedriskā transporta piedāvājums), nodrošinot pasažieriem multimodālu pārvietošanos, radīs priekšnosacījumus mobilitātes paradumu maiņai un sniegs būtisku CO2 samazinājumu. Šajā koridorā ar investīcijām tiks realizēts komplekss maršruta tīkla reformas risinājums, kur dzelzceļš būs kā mugurkauls, pārvadājumus nodrošinot ar bateriju elektrovilcieniem.
ANM ieguldījumu nosacījumi paredz, ka to attiecināmības periods ir līdz 2026.gada beigām. Ievērojot minēto, norēķiniem ar bateriju vilcienu piegādātājiem ir jānotiek līdz attiecināmības perioda beigām un ir nepieciešams veidot bateriju vilcienu iepirkuma komisiju un uzsākt gatavot  iepirkuma pirmo kārtu jeb pretendentu atlasi.
Atbilstoši ANM plāna laika ietvaram, bateriju vilcienu piegādātāju atlase ir jāuzsāk iespējami drīz. Ievērojot minēto, Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums”” (turpmāk-Noteikumu projekts) paredz noteikt, ka lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi, Satiksmes ministrija savas kompetences ietvaros koordinē Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu plānā paredzēto reformu un investīciju īstenošanu un deleģē VSIA “Autotransporta direkcija” pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi. Atveseļošanas un noturības mehānismu plānā paredzēto reformu un investīciju koordinēšanu veiktu Satiksmes ministrija, bet pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi – VSIA “Autotransporta direkcija”.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz noteikt, ka lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi, Satiksmes ministrija savas kompetences ietvaros koordinē Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu plānā paredzēto reformu un investīciju īstenošanu un deleģē VSIA “Autotransporta direkcija” pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi. Atveseļošanas un noturības mehānismu plānā paredzēto reformu un investīciju koordinēšanu veiktu Satiksmes ministrija, bet pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi – VSIA “Autotransporta direkcija”.
Saskaņā ar ANM plānu Satiksmes ministrijas pārziņā esošo ANM reformu un investīciju īstenošanas process pamatā tiks nodrošināts esošās ES fondu (2014.-2020.gada) vadības un kontroles sistēmas ietvaros, kur Satiksmes ministrija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 11.pantu pilda atbildīgās iestādes pienākumus, vienlaikus šo sistēmu pielāgojot ANM ieviešanas prasībām un specifikai. Satiksmes ministrija nodrošinās reformu un investīciju rezultātu un starprezultātu sasniegšanas uzraudzību. Savukārt, lai realizētu  un izpildītu ANM uzdevumus, Satiksmes ministrijai ir nepieciešams deleģēt šī uzdevuma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41. panta pirmajai daļai publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Saskaņā ANM reformu investīciju rezultātu un starprezultātu sasniegšanas uzraudzību veiks Satiksmes ministrija, bet pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi  – VSIA “Autotransporta direkcija”. Šāds modelis ir izvēlēts, jo Satiksmes ministrijai ir pieredze un resursi atbalsta pasākumu nodrošināšanai un projektu koordinēšanā, savukārt VSIA “Autotransporta direkcija” ir nepieciešamie līdzekļi un resursi pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādei, turklāt laika periodā, kurā ir jāveic ANM plānā paredzētie ieguldījumi, beigsies termiņš esošajam valsts pasūtījuma līgumam par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem starp AS “Pasažieru vilciens” un VSIA “Autotransporta direkcija”. Lai nodrošinātu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību, nākamā valsts pasūtījuma izpildītāja noskaidrošanai jāorganizē atbilstoša pretendenta izvēles procedūra saskaņā ar atvērta dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus nosacījumiem.
Ievērojot minēto, VISA “Autotransporta direkcija” minēto uzdevumu var veikt efektīvāk un ņemot vērā VISA “Autotransporta direkcija”  pieredzi, reputāciju, resursus un personāla kvalifikāciju Noteikumu projekts paredz, ka Satiksmes ministrija savas kompetences ietvaros koordinē Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju īstenošanu un deleģē VSIA “Autotransporta direkcija” pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nepieciešamā ritošā sastāva iegādi.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešana nav saistāma ar Eiropas Savienības tiesību aktu (līgumi, regulas, direktīvas, lēmumi) pārņemšanu vai ieviešanu. 2021.gada 28.aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.292 Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, kuru 2021.gada 22.jūnijā apstiprināja arī Eiropas Komisija. Saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu tiks veikta Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla reforma un investīciju ieguldījumi, paredzot attīstīt bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru un iegādāties bezemisiju ritekļus, tādejādi veidojot konkurētspējīgu dzelzceļa pasažieru transportu kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešana nav saistāma ar Eiropas Savienības tiesību aktu (līgumi, regulas, direktīvas, lēmumi) pārņemšanu vai ieviešanu. 2021.gada 28.aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.292 Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, kuru 2021.gada 22.jūnijā apstiprināja arī Eiropas Komisija. Saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu tiks veikta Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla reforma un investīciju ieguldījumi, paredzot attīstīt bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru un iegādāties bezemisiju ritekļus, tādejādi veidojot konkurētspējīgu dzelzceļa pasažieru transportu kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.sam.gov.lv/lv/izstrade-esosie-attistibas-planosanas-dokumenti-un-tiesibu-akti

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 2021. gada 28. oktobrī tika ievietots Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē. Iebildumi/priekšlikumi netika saņemti. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Autotransporta direkcija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta anotācijas 7.1.punktā minētās institūcijas līdzšinējo funkciju ietvaros. Projekta izpilde neietekmē projekta izstrādē iesaistītās institūcijas funkcijas un uzdevumus, institūcijai pieejamos cilvēkresursus, kā arī saistībā ar projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi