Anotācija (ex-ante)

21-TA-1401: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 3. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt kārtību, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 5. punktu, Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, paredz tajā dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju bērnunamos vairs neatrodas bērni, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, līdz ar to dotācija pašvaldībām par šīm personām 2022. gadam netiek aprēķināta.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai pašvaldībām 2022. gadā tiktu pārskaitīta valsts budžeta dotācija par ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 3. punktā noteiktajam apmēram, nepieciešams noteikt dotācijas piešķiršanas kārtību.
Risinājuma apraksts
Likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 3. punktā noteikta apropriācija 604 800 euro apmērā par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, nosakot, ka viena iemītnieka finansējums ir 7200 euro apmērā.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir finansējumu pašvaldībām par ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajiem datiem par iemītnieku skaitu.
Noteikumu projektā ir noteikts, ka pašvaldības reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam, informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādē līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati.
Noteikumu projektā noteikts, ka finansējums pašvaldībām par personām, kuras ievietotas veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim, 2022. gadā ir 600 euro mēnesī par vienu personu.
Noteikumu projekts paredz, ka Valsts kase nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 15. datumam, atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem datiem par aktuālo personu skaitu un attiecīgajā mēnesī noteikto finansējumu vienai personai šo noteikumu pielikumā norādītā finansējuma ietvaros. Pielikumā ir norādītas maksimāli iespējamās summas, kuras pašvaldības saņems gadījumā, ja sociālās aprūpes iestādēs ievietotās personas uzturēsies visu 2022.gadu, un šīs summas ir nepieciešamas pašvaldībām budžeta ieņēmumu plānošanai attiecīgajā laika periodā.
Noteikts, ka pašvaldībām, kuras minētos datus nav iesniegušas Valsts kasē, valsts budžeta dotāciju par attiecīgo mēnesi pārskaita tikai pēc informācijas iesniegšanas, vienlaicīgi ar kārtējā mēneša finansējumu.
Noteikumu projektā paredzot, ka pašvaldības izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, tiek noteikta vienota kārtība, kādā pašvaldības paziņo aktuālo informāciju par personu skaitu, par kurām tiek piešķirta valsts budžeta dotācija. Līdz ar to Finanšu ministrijai un Valsts kasei ir zināms aktuālais personu skaits, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim, attiecīgi finansējums pašvaldībām tiks pārskaitīts tikai par šīm personām un neveidosies situācija, kad pašvaldībām būtu jāveic finansējuma atmaksa, ja personu skaits samazinātos, bet finansējums par personu jau būtu saņemts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts kase
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedrības līdzdalība nodrošināta noteikumu projektu publicējot Tiesību aktu projektu publiskajā portālā, kā arī sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2021. gada 21.oktobrī publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Pašvaldību finanšu uzraudzības politika”.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts kase
  • Finanšu ministrija
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

Iesaistītās institūcijas noteikumu projekta izpildi nodrošina to esošo funkciju un uzdevumu ietvaros.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi