Anotācija (ex-ante)

22-TA-1735: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Līdzekļi tiek pieprasīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41.punktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma norisi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijā, 2022.gada jūnijā norisināsies Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forum. Trīs jūru iniciatīva ir reģiona valstu prezidentu ierosināta ekonomiskās sadarbības platforma, kas dibināta 2016.gadā, un to veido divpadsmit Eiropas Savienības valstis, kas ģeogrāfiski novietotas starp Adrijas, Baltijas un Melno jūru: Latvija, Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovēnija un Slovākija. Partneru statusā piedalās ASV, Vācija un Eiropas Komisija. Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma mērķis ir veicināt praktisku sadarbību un investīciju piesaisti reģiona infrastruktūras projektu attīstībai. Plānots, ka šī gada Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma ietvaros, minēto valstu un organizāciju delegācijas tiks pārstāvētas valstu prezidentu, organizāciju vadītāju un ārlietu ministru līmenī.
Trīs jūru iniciatīvas samitu un biznesa forumu organizē Valsts prezidenta kanceleja, ārlietu ministrija un Ekonomikas ministrija. Ņemot vērā pasākuma augsto reprezentatīvo līmeni Trīs jūru iniciatīvas samita organizēšanai Valsts prezidenta kancelejai 2022.gada budžetā prioritāro pasākumu ietvaros pamatbudžeta programmā 04.00.00 "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" tika piešķirts finansējums 568 000 euro apmērā. Pastāvošo ģeopolitisko apstākļu dēļ ir palielinājusies ne tikai pasākuma nozīme reģiona ekonomiskās izaugsmes un drošības stiprināšanā, bet arī pieaudzis sākotnēji plānotais pasākuma dalībnieku skaits. Šogad Trīs jūru iniciatīvas samitā un biznesa forumā uzaicināts Ukrainas prezidents un citi augsta līmeņa viesi no Francijas, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Japānas, OECD, IMF, COP26 un citām starptautiskām organizācijām. Ņemot vērā to, ka Trīs jūru iniciatīvas samita laikā ir jānodrošina atbilstoši drošības pasākumi, sagatavošanas procesā ir veiktas būtiskas izmaiņas norādītajā pakalpojuma apjomā. Tāpat arī ir noticis ievērojams pakalpojumu sadārdzinājums. Līdz ar to ir būtiski pieaugusi kopējā plānotā organizatorsko izmaksu summa - 1 207 425 euro.
Lai nodrošinātu Trīs jūru iniciatīvas samita organizēšanu un daļēji segtu plānotās izmaksas, pamatojoties uz Valsts kancelejas pieprasījumu, 2022.gada aprīlī tika veikta apropriācijas pārdale 319 305 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžetaizpilde procesā pārdalāmai finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" izdevumu segšanai pamatbudžeta programmā 04.00.00. "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana".
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu Triju jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma veiksmīgu norisi, Latvijas valsts prezidenta kancelejai ir nepieciešams papildus finansējums 320 120 euro apmērā.
 
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
320 120
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
320 120
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-320 120
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-320 120
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
320 120
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Izdevumu kategorijas Kopējās izmaksas EUR
(ieskaitot PVN)
Iekārtojums 256 539
Tehniskais nodrošinājums 63 581
Kopā par kategoriju 320 120

Detalizēts aprēķins finansējuma pieprasījumam pielikumā
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Tāme izdevumu kategorijai - iekārtojums
2. pielikums
Nosaukums
Tāme izdevumu kategorijai - Tehniskais nodrošinājums