Anotācija (ex-ante)

21-TA-354: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk - LDDK) ir izstrādājusi priekšlikumus darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem palielinot 8.5.1. specifiskam atbalsta mērķim "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" (turpmāk - SAM 8.5.1.) noteiktos sasniedzamos iznākumu rādītājus un pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim, uz kuru pamata tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.483).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts sagatavots ar mērķi palielināt SAM 8.5.1. iznākumu rādītājus atbilstoši iesniegtajiem grozījumiem Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” un pagarināt projekta īstenošanas termiņu, kā arī paplašināt SAM 8.5.1. mērķa grupu, paredzot atbalstu izglītojamajiem, kas mācās profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā.

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši MK noteikumu Nr.483 12.1.1. un 12.1.2. apakšpunktam SAM 8.5.1. noteiktie iznākumu rādītāji ir:

a) Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 3 150;
b) Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 11 025;

Atbilstoši CFLA rīcībā esošajiem datiem uz 30.06.2021. saskaņā ar maksājuma pieprasījumu Nr.19 SAM 8.5.1. projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumā" (turpmāk - projekts) sasniegtās vērtības iznākumu rādītājos ir:
a) Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 2 624 (83% no plānotās vērtības);
b)Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 8 528 (77% no plānotās vērtības).
 
Minētie rādītāji sasniegti daļēji kvotējot izglītības iestādēm piešķirtās vietas darba vidē balstītu mācību (turpmāk - DVB mācību) un mācību prakšu īstenošanai, kas saistīts ar prioritāri iesaistāmām STEM jomas profesionālajām izglītības programmām, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo projekta saturisko un finanšu efektivitāti. Vienlaikus, ņemot vērā, ka DVB mācības un mācību prakses uzņēmumā bija novitāte gan daudziem projektā iesaistītajiem uzņēmumiem, gan arī izglītojamajiem, projektā tika iesaistīti izglītojamie, kuru īstenojamo DVB mācību un mācību prakšu īstenošanas periods uzņēmumā ir bijis salīdzinoši īss (pamatā 1.-2. kursu izglītojamajiem, atsevišķās profesionālās kvalifikācijās arī 3.kursā) vai ar mazāku projekta finansējumu kā sākotnēji plānots (kvalifikācijas, kurām ir zemākas individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, piemēram IKT joma, viesmīlības pakalpojumi). Šādu izglītojamo dalības rezultātā, kuri piedalījušies tādās DVB mācībās un mācību praksēs, kurās ir paredzēts īsāks laika periods uzņēmumā vai mazāks projekta finansējums, ir izveidojis līdzekļu uzkrājumu, kas ļauj izvērtēt iespēju palielināt projektā sasniedzamos iznākumu rādītājus.

Projekta īstenošanas laikā Covid-19 radītā krīze un ar to saistītiem ierobežojumiem ir bijusi ietekme uz finanšu ietaupījuma rašanos projekta ietvaros. Covid-19 krīzes ietvaros, īpaši gadījumos, kad dēļ epidemioloģiskās situācijas valstī spēkā stājas stingrāki ierobežojumi, izglītojamajiem nācās pārtraukt darba vidē balstītās mācības vai mācību prakses uzņēmumos. Tāpat ieviešot prasību par atsevišķu jomu uzņēmumu obligātu darbību "zaļajā režīmā" (tikai vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19) vai pašu uzņēmumu vēlmi darboties "zaļajā režīmā", daļai izglītojamo nācās pārtraukt vai tie nevarēja uzsākt sākotnēji plānotās darba vidē balstītās mācības vai mācību prakses uzņēmumos, un turpināja tās izglītības iestādē, kas atstāja iespaidu uz finanšu ietaupījumu rašanos projektā.


Uz doto brīdi atbilstoši esošai situācijai atlikušie sasniedzami rādītāji (Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” noteiktie rādītāji mīnus jau sasniegtie rādītāji):
a) Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 526;
b) Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 2 497;

Atbilstoši esošai projekta informācijai Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk - KPVIS)  DVB mācību īstenošanai pieejamais finansējumus veido 4,9 milj. euro un mācību prakšu uzņēmumā īstenošanai 7 milj. euro
Izlietotais finansējums atbilstoši KPVIS sistēmā iesniegtajam maksājumu pieprasījumam Nr.19 ir:
DVB mācībām izlietotais finansējums sastāda 2,33 milj. euro, bet neizlietotais finansējums sastāda 2,57 milj. euro;
Mācību praksēm izlietotais finansējums sastāda 2,52 milj. euro, bet neizlietotais finansējums sastāda 4,48 milj. euro.

Ņemot vērā minēto attiecībā uz jau sasniegtajiem iznākumu rādītājiem un projektam pieejamo finansējumu, ir iespējams palielināt SAM 8.5.1. noteiktos gala iznākumu rādītājus projektam pieejamā finansējuma ietvaros.

Lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu, dažādos plānošanas periodos plānoto aktivitāšu darba vidē balstītu mācību īstenošanas nepārtrauktību, un nodrošinot pēc iespējas lielākam skaitam izglītojamo iesaistīties darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, noteikumu projekts paredz pagarināt projekta īstenošanas termiņu par četriem mēnešiem līdz 2023.gada 31.decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uz doto brīdi ierobežojumi dalībai projektā noteikti MK noteikumu Nr.483 5.punktā, kas paredz, ka MK noteikumi Nr.483 nav attiecināmi uz Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm un uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmām, kuras īsteno pēc uzņēmuma pasūtījuma, kā arī uz izglītības programmām, kurās iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst reglamentētajai profesijai veselības aprūpes jomā atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas nosaka reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Pēc sarunām ar LDDK, Veselības ministriju, Latvijas Māsu asociāciju un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Izglītības un zinātnes ministrija saņēma ierosinājumu paplašināt projekta mērķa grupu, paredzot atbalstu izglītības iestāžu izglītojamiem, kas mācās profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā.
Izglītības un zinātnes ministrija pēc vienošanās ar Veselības ministriju par DVB mācību īstenošanu veselības aprūpes jomā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības" noteiktajiem nosacījumiem, noteikumu projekta 1.punktā ir veikusi grozījumus MK noteikumu Nr.483 5.punktā, kas paredz, ka turpmāk dalība projektā var iesaistīt arī izglītojamos, kas mācās profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā un ierobežojumi dalībai projektā saglabāsies tikai Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmām, kuras tiek īstenotas pēc uzņēmuma pasūtījuma.
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 28.panata pirmās daļas pirmo punktu viena no profesionālās izglītības ieguves formām ir klātiene, tai skaitā darba vidē balstītas mācības. Šobrīd veselības aprūpes jomā interesi par darba vidē balstītu mācību īstenošanu arodizglītības programmā, kurā ir iegūstama kvalifikācija „Māsas palīgs”, ir izrādījusi SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", kas sadarbībā ar izglītības iestādi, kas realizē attiecīgo izglītības programmu, un Latvijas Māsu asociāciju šī projekta ietvaros realizēs darba vidē balstītas mācības. Veselības ministrijas ieskatā izmaiņas Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (turpmāk – Noteikumi Nr.268) attiecībā uz Noteikumos Nr.268 noteikto profesionālās izglītības programmu pēc kuras apguves iegūstama māsas palīga kvalifikācija, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā līmeņa profesionālā kvalifikācijai nav nepieciešamas, jo darba vidē balstītu mācību īstenošana nemaina profesionālās izglītības programmā iegūstamās kvalifikācijas līmeni. Darba vidē balstītas mācības nosaka programmas apguves iespējas (līdzīgi kā šobrīd jau programmas ietvaros tiek realizētas praktiskās nodarbības ārstniecības iestādēs).

Projekta īstenotājs LDDK 2021.gada jūnijā un jūlijā lūdza projektā iesaistītās izglītības iestādes iesniegt informāciju par plānoto audzēkņu skaitu, kas varētu tik iesaistīti projektā DVB mācību īstenošanā un mācību praksēs uzņēmumos. No minētās informācijas secināms, ka 2021./2022.m.g. izglītības iestādes būtu gatavas DVB mācībās iesaistīt apmēram 800 audzēkņus, bet mācību praksēs apmēram 3 300 audzēkņus. Ņemot vērā, ka projekta īstenošana noslēdzas 2023.gada 30.augustā, un pieņemot, ka izglītības iestāžu pieprasījums pēc DVB mācībām un mācību praksēm nemazināsies, bet paliks esošā līmenī, tad apkopojot pieprasījumu par turpmākiem diviem gadiem, projektā iesaistītās izglītības iestādes būtu gatavas DVB mācībās iesaistīt apmēram 1 600 audzēkņus, bet mācību praksēs 6 600 audzēkņus.

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (turpmāk - IAP 2021-2027) (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.436) DVB mācību īstenošana un mācību prakšu īstenošana uzņēmumā ir saglabāta kā viena no prioritātēm, kur viens no noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem ir izglītojamo īpatsvars, kas apguvuši jaunas prasmes, mācoties darba vietā. Šī rādītāja mērķa vērtība 2027.gadam noteikta 25% (bāzes vērtība 2019.gadā – 16,6%). Rādītājs ietver visus tos izglītojamos, kuri iesaistīti DVB mācībās un pirmskvalifikācijas praksēs (prakse, kas saistīta ar profesionālās kvalifikācijas ieguvi). Lai noteikto mērķa rādītāju sasniegtu, no kopumā ~ 28 000 izglītojamiem, kuri iesaistīti profesionālās izglītības sistēmā DVB mācībās un pirmskvalifikācijas praksēs jāiesaista ap 7 000 izglītojamie katru gadu.

Lai sniegtu pēc iespējas lielāku ieguldījumu politikas plānošanas dokumentos noteikto rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, projektam būtu jāsaglabā tam paredzētais finansējums un iespēju robežās jāpalielina projektā noteiktie iznākumu rādītāji, ja pieejamā finansējuma ietvaros tas ir iespējams. SAM 8.5.1. projekts noslēgsies 2023.gadā 31.decembrī un tikai daļēji sniegs ieguldījumu IAP 2021-2027 noteikto mērķu sasniegšanā. Darba vidē balstītās mācības joprojām ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm profesionālajā izglītībā, kur to atbalstam plānots finansējumus arī nākošā Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā, paredzot atbalstu darba vidē balstītu mācību īstenošanai sākot ar 2024.gadu, kas nodrošinās, ka neveidojas pārrāvums atbalstam darba vidē balstītu mācību īstenošanai, kas bija arī viens no argumentiem SAM 8.5.1. projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai. Līdzīgi kā esošais SAM 8.5.1. projekts arī 2021. – 2027. gada plānošanas periodā aktivitātes sniegts ieguldījumu IAP 2021-2027 noteiktajā rādītājā - izglītojamo īpatsvars, kas apguvuši jaunas prasmes, mācoties darba vietā - 25%.

Lai veiktu iznākumu rādītāju palielinājumu, Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 2.augustā iesniedza Finanšu ministrijā priekšlikumus grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz palielināt SAM 8.5.1. noteiktos iznākumu rādītājus: 

i.8.5.1.a - Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – no 3 150 uz 4 150;
i.8.5.1.b - Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – no 11 025 uz 15 125;


Noteikumu projekta 2. un 3.punktā ir paredzēts palielināt MK noteikumu Nr.483 12.1.1. un 12.1.2. apakšpunktā projektam sasniedzamos iznākumu rādītājus, atbilstoši sagatavotajam darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu priekšlikumam, kā arī pagarināt uzraudzības rādītāju sasniegšanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Noteikumu projekta 4.punktā ir paredzēts pagarināt projekta īstenošanas termiņu pa četriem mēnešiem līdz 2023.gada 31.decembrim. Minētais LDDK priekšlikums tika izskatīts 2021.gada 9.decembra Uzraudzības padomē, kurā guva atbalstu tālākai grozījumu veikšanai. Papildus iepriekš minētam argumentam par darbību nepārtrauktību beidzoties esošā plānošanas perioda pasākumiem un uzsākoties jaunā perioda aktivitātēm, SAM 8.5.1. projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, ļaus atsevišķām kvalifikācijām, kas ir atkarīgas no sezonāliem apstākļiem, īstenot un pabeigt uzsāktās kvalifikācijas prakses. Finansējuma saņēmējs pagarinot projekta īstenošanas termiņu, projekta vadības un īstenošanas personālam finansējumu var nodrošināt pārplānojot projekta vadības un īstenošanas personāla slodzes atlikušajā projekta īstenošanas laikā, vai arī gadījumos, ja nepieciešami papildus līdzekļi projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojumam, sedz tos no saviem līdzekļiem.


Papildus noteikumu projekta 5.punktā paredzēts veikt grozījumus arī MK noteikumu Nr.483 21.3. apakšpunktā, paredzot palielināt iesaistes reižu skaitu mācību praksēm uzņēmumos no 17 060 uz 23 460 iesaistes reizēm.

Paplašinot projekta mērķa grupu un paredzot, ka turpmāk dalība projektā var iesaistīt arī izglītojamos, kas mācās profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā ir nepieciešamas paplašināt arī projekta uzraudzības padomi, nodrošinot, ka arī veselības aprūpes jomas pārstāvji ir iesaistīti SAM 8.5.1. īstenošanas uzraudzībā. Noteikumu projekta 5.punkts paredz, ka uzraudzības padomes sastāvs tiek papildināts ar Veselības ministrijas pārstāvi.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts ļaus LDDK īstenotajā projektā palielināt projektam sasniedzamos iznākuma rādītājus un pagarināt projekta īstenošanas termiņu, tādā veidā nodrošinot lielāku ieguldījumu politikas plānošanas dokumentos noteikto rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, kā arī sniegs iespēju pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam saņemt atbalstu DVB mācību un mācību prakšu īstenošanai uzņēmumos. Tāpat noteikumu projekts paplašinās projekta mērķa grupu ļaujot projektā iesaistīt arī izglītības iestāžu izglītojamos, kas mācās izglītības programmās veselības aprūpes jomā.

Lai nodrošinātu maksimāli iespējamo projekta saturisko un finanšu efektivitāti, arī turpmākā projekta īstenošanas laikā ir paredzēts daļēji saglabāt kvotēšanas sistēmu, lai nodrošinātu atbalstu prioritāri izglītojamajiem, kas mācās STEM jomas profesionālās izglītības programmās. 

Ņemot vērā, ka minētie grozījumi veikti balstoties uz finansējuma saņēmēja ierosinājumiem, kā arī to, ka tiks izmantots SAM 8.5.1. projekta līdzšinējais ieviešanas un sadarbības mehānisms ar profesionālām izglītības iestādēm un uzņēmumiem, sasniedzamo iznākumu rādītāju palielināšana un mērķa grupas paplašināšana  neradīs būtisku papildu administratīvo slogu un papildu riskus SAM 8.5.1. projekta īstenošanā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Kā alternatīvs risinājums ir neveikt grozījumus MK noteikumos Nr.483, tādējādi nepalielinot projektam noteiktos sasniedzamos uzraudzības rādītājus. Šādā gadījumā, projekta īstenošanas noslēgumā, būtu sasniegti projektam noteiktie sasniedzamie uzraudzības rādītāji, bet projektā veidotos finanšu līdzekļu atlikumus, neskatoties uz profesionālo izglītības iestāžu pieprasījumu pēc atbalsta DVB mācību un mācību prakšu īstenošanai. Neveicot grozījumus MK noteikumos Nr.483, projektam tiktu liegta iespēja sniegt lielāku pienesumu politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanā, kas paredz palielināt izglītojamo skaitu, kas piedalījušies DVB mācībās vai pirmskvalifikācijas praksēs uzņēmumos.
Izvērtējot iespējamo alternatīvu secināms, ka piedāvātais noteikumu projekts risina vairākas problēmas. Pirmkārt, ļauj Eiropas Sociālā fonda finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu, kas SAM 8.5.1. paredzēts izglītības iestāžu izglītojamo, kas mācās profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās pamatizglītības programmās, atbalstam dalībai DVB mācībās un mācību praksēs saglabāt sākotnēji noteiktajam mērķim. Papildus palielinot SAM 8.5.1. notiktos iznākumu rādītājus, tiek palielināta projekta ietekme uz Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” noteikto mērķu sasniegšanu DVB mācību īstenošanā un mācību prakšu īstenošana uzņēmumā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Balstoties uz esošiem projekta datiem par DVB mācību un mācību prakšu organizēšanas izmaksu apjomu uz vienu izglītojamo projektā, tikai veikti pārrēķini, ļaujot palielināt projektam noteikto iznākuma rādītāju apjomu, saglabājot projekta finansējumu esošā apmērā. 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nepieciešami grozījumi finansējuma saņēmēja noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā paredzētie grozījumi ļaus lielākam skaitam profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo projekta ietvaros iesaistīties darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, tai skaitā paredzot atbalstu arī izglītojamajiem veselības aprūpes jomā.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
  • Profesionālās izglītības iestādes
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Latvijas Darba devēju konfederācija
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā paredzētie grozījumi nodrošinās iespēju profesionālām izglītības iestādēm projekta ietvaros iesaistīt lielāku skaitu profesionālo izglītības iestāžu izglītojamos gan darba vidē balstītās mācībās, gan mācību praksēs uzņēmumos, tai skaitā veselības aprūpes jomā.

Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas būs nepieciešami grozījumi finansējuma saņēmēja noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu ar CFLA. 
 
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
Atbalsts darba vidē balstītām mācībām un mācību praksēm paredzēts visās nozarēs, kurās tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās pamatizglītības programmās, tai skaitā veselības aprūpes jomā, kurā līdz šim bija ierobežojumi dalībai projektā. Uz doto brīdi, ierobežojumi dalībai projektā saglabājas tikai uz Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošām valsts profesionālās izglītības iestādēm un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, kas profesionālās izglītības programmas īsteno pēc uzņēmuma pasūtījuma.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Darba devēju konfederācija
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projektā ietvertie grozījumi ir skatīti Izglītības un zinātnes ministrija izveidotā projekta uzraudzības padomē, kurā ir pārstāvēti dažādu ministriju un valsts institūciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kurā piedalās arī pārstāvji no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, plānošanas reģionu pārstāvji, kā arī pārstāvji no citām biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar profesionālo izglītību un uzņēmumu iesaisti profesionālajā izglītībā.

Ikvienam sabiedrības loceklim būs iespēja pausts savu viedokli par izstrādāto noteikumu projektu atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumos Nr.606 "Ministru kabineta kārtības rullis" ietvertajai kārtībai.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Tiesību akta projekta izpildē iesaistīta Izglītības un zinātnes ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, LDDK kā SAM 8.5.1. projekta finansējuma saņēmējs.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
SAM 8.5.1. projekta ietvaros tiks turpināti pasākumi, kas vērsti uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, paredzot, ka tiks nodrošināta izglītojamo ar specifiskām vajadzībām integrācija darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumā, tai skaitā atbalsta personāla nodrošināšana (ergoterapeits, asistents, surdotulks, speciālais transports). Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi, projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
SAM 8.5.1. projekta ietvaros tiks turpināti pasākumi, kas vērsti uz dzimumu līdztiesību nodrošināšanu.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

SAM 8.5.1. projektam ir netieša ietekme uz horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas". Paplašinot SAM 8.5.1. projekta mērķa grupu un paredzot atbalstu izglītojamajiem, kas mācās profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā, kas sniegs iespēju pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam saņemt atbalstu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošanai uzņēmumos un attiecīgi uzlabos viņu spējas integrēties un konkurēt darba tirgū. 
Pielikumi