Anotācija (ex-ante)

21-TA-1321: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” (turpmāk – MK Noteikumu projekts)  izstrādāts saskaņā ar Covid-19  infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 2. pantu un 15. panta trešo daļu un Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) noteikumiem, lai sniegtu atbalstu Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu, (Ministru prezidenta paziņojums 2021.gada 8.oktobrī (https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu)) un tādējādi turpinātu aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.
Atsauce MK Noteikumu projektā ir veidojama izņēmuma gadījumā ievērojot Eiropas Komisijas prasības.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK Noteikumu projekts paredz atbalsta turpināšanu 2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī noteiktām nozarēm, attiecīgi nepieciešams palielināt programmai nepieciešamo finansējumu un uzņēmumu pieteikšanās termiņu un atbalsta izmantošanas iespējas, kā arī atbalsta slieksni saistīto uzņēmumu grupai. 
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Eiropas Komisijas 2020.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu par MK Noteikumiem Nr.676 (SA.59592 (2020/N) – Latvia COVID-19: Grants to companies affected by the COVID-19 crisis to ensure the flow of working capital).
Ņemot vērā MK Noteikumu projektā iekļautos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK Noteikumi Nr.676), kā arī grozījumus MK Noteikumos Nr.676, kas tika apstiprināti Ministru kabineta 2021. gada 26.oktobra, 9. un 16. novembra sēdē, Ekonomikas ministrija 5 darbdienu laikā pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas sagatavos un iesniegs ar Finanšu ministriju saskaņotu informāciju Eiropas Komisijai, izmantojot SANI 2 sistēmu.
MK Noteikumu projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par MK Noteikumu projektā paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šo MK Noteikumu projekta komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī sākot ar 2021. gada 11. oktobri noteikti ārkārtējā situācija līdz 2022.gada 11.janvārim un ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas kopumā kavē tautsaimniecības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, līdz ar to nepieciešams īstenot īpašus pasākumus un atbalsta mehānismus Covid-19 krīzes pārvarēšanai.
Ministru kabinetā 2020. gada 10. novembrī tika apstiprināti MK Noteikumi Nr.676, nosakot kritērijus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, ko piemēro krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem granta veidā apgrozāmo līdzekļu plūsmas kompensācijai. 
Ieilgstot Covid-19 izraisītajai nedrošībai un atkārtoti noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tirgos turpmākajos mēnešos (oktobrī/novembrī) krasi ietekmēs uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu pieejamību un spēju veikt saimniecisko darbību. 
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobrī, 9. un 16. novembrī tika apstiprināti grozījumi MK Noteikumos Nr.676. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Valstī ārkārtējā situācija Covid-19 ietvaros ir izsludināta jau trešo reizi, līdz ar to tiek ierobežota ne tikai uzņēmumu pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, darbinieku algas, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem u.tml. Līdz ar to īpaši svarīgi no valsts puses sniegt atbalstu, kas novērš Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem iepriekš aprakstīto situāciju un stabilizē apgrozāmo līdzekļu plūsmu.
Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus pēc 2021. gada 15.novembra, nepieciešams pagarināt atbalsta periodu līdz 2022. gada 30. janvārim noteiktām, kā arī pieprasīt papildus finansējumu un ierobežot saņemtā atbalsta izlietošanas iespējas, kā arī ņemot vērā grozījumus Pagaidu regulējumā, nepieciešams pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, kā arī atbalsta slieksni saistīto uzņēmumu grupai.
Risinājuma apraksts
1. Pagarināt atbalsta periodu
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus pēc saimnieciskās darbības ierobežojuma beigām attiecīgajās nozarēs jeb no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim, nepieciešams pagarināt atbalsta periodu. Līdz ar MK Noteikumu projektā tiek noteikts, ka atbalsta periods ir no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31.janvārim. Minēto atbalsta pagarināšanu atļauj arī Eiropas Komsijas sagatavotie Pagaidu regulējuma grozījumi, kas pieņemti 2021.gada 18.novembrī.

Vienlaikus MK Noteikumu projektā tiek noteikts, ka uzņēmums līdz 2021. gada 15. decembrim, par 2021. gada decembri līdz 2022. gada 15. janvārim, par 2022. gada janvāri līdz 2022. gada 15. februārim elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

2. Precizēt VID lēmuma pieņemšanas termiņu. 
Ar MK Noteikumu projektu tiek noteikts, ka VID pieņem lēmumu līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

3. Noteikt nozares, kas var saņemt atbalstu
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus pēc 2021. 15. novembra, atbalsts par decembri un janvāri tiek paredzēts tikai konkrētām ierobežotām nozarēm - NACE 93.21 (Atrakciju un atpūtas parku darbība), 93.29 (Cita izklaides un atpūtas darbība) un 92.00 (Azartspēles un derības) un 56.3 (Bāru darbība).
Attiecīgi ar MK noteikumu projektu tiek noteikts, ka atbalstu par janvāri un devembri var saņemt 3. pielikumā minētās nozares. 

Vienlaikus tiek noteikts, ka atbalstu nepiešķir uzņēmumiem, kuri neatbilst šo noteikumu 4.4 punktam - neatbilst konkrētiem NACE kodiem. 

4. Palielināt atbalsta slieksni saistīto uzņēmumu grupai
Ņemot vērā grozījumus Pagaidu regulējumā, ar MK Noteikumu projektu tiek palielināts atbalsta slieksnis saistīto uzņēmumu grupai no 1 800 000 euro līdz 2 300 000 euro. 

5. Palielināt programmas finansējumu
Ņemot vērā, ka atbalsts papildus tiek paredzēts 2021. gada decembrim un 2022. gada janvārim konkrētām nozarēm un ņemot vērā vidējo izmaksāto atbalsta apjomu par atbalsta periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada jūnijam, nepieciešams papildus finansējums 8 400 000 euro apmērā. 

6. Tehniskie grozījumi
MK Noteikumu projektā tiek papildināts  9.6. apakšpunkts ar attiecīgajiem papildus noteiktajiem atbalsta mēnešiem - 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteiktajām definīcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus uzņēmējiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojumiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā režīmā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
8 400 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
8 400 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-8 400 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-8 400 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
8 400 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbalsta aprēķins veidots pamatoties uz Covid -19 otrā viļņa atbalsta piešķiršanas tendencēm periodā no 01.12.2020. - 30.06.2021. 
Saskaņā ar VID datiem, vislielākais pieprasījums MK Noteikumu projektā noteiktajās nozarēs bija par 2021. gada februāri - iesniegumu skaits 8747 un attiecīgi pieprasītais atbalsta apmērs 120 289 085 euro. Ņemot vērā esošos ierobežojumus tiek aplēsts, ka komercdarbības atbalsts šajā programmā tiks pieprasīts līdzvērtīgā apmērā kā Covid-19 otrajā vilnī periodā. Vienlaikus jāņem vērā 2021. gada 16. novembrī pieņemtie grozījumi MK Noteikumos Nr.676, paredzot palielināt atbalsta saņemšanas slieksni līdz 250 000 euro. Līdz ar to tiek paredzēts, ka atbalsts attiecīgā atbalsta perioda mēnesī ir 4 200 000 euro. 
Ņemot vērā augstāk minēto apgrozāmo līdzekļu atbalsta turpināšanai par periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim kopumā nepieciešami 40 400 000 euro.
Kopumā paredzētais atbalsts programmai ir 817 200 000 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai tiks pārdalīts no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts ieņēmumu dienestam finansējumu pieprasot pa daļām atbilstoši nepieciešamajam apmēram.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
02020XC0320(03)-20210128
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Pagaidu regulējuma 22. punkta a) apakšpunkts
1.4., 1.6.
Pārņemtas pilnībā
-
Pagaidu regulējuma 22. punkta d) apakšpunkts
1.8.
Pārņemtas pilnībā
-
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība ir nodrošināta starpinstitucionālās darba grupas ietvaros apspriežot noteikumu projektu ar nozares uzņēmējiem.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi