Anotācija (ex-ante)

21-TA-695: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izstrādāts, pamatojoties uz:
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” ”  243.1., 243.2., 243.4.,  243.1., 245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4.apakšpunktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
No pakalpojumu veikšanas brīža, kas radušies saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu  paiet salīdzinoši ilgs laiks:
- laiks kamēr ārstniecības iestādes, laboratorijas iesniedz atskaites Nacionālajam veselības dienestam, laiks kamēr Nacionālais veselības dienests pārbauda, apkopo atskaites un tālāk atskaites iesniedz Veselības ministrijai, kurai savukārt arī ir nepieciešams laiks, lai pārbaudītu atskaites un sagatavotu rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, un saskaņotu to ar Finanšu ministriju iesniegtu Valsts kancelejai;
- tāpat paiet laiks kamēr Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pārbauda pavadzīmes un rēķinus saistībā ar individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi un tālāk tos iesniedz Veselības ministrijai, kurai arī ir nepieciešams laiks, lai tos pārbaudītu un sagatavotu rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, un saskaņotu to ar Finanšu ministriju iesniegtu Valsts kancelejai).

 
Risinājuma apraksts
Saistībā ar “Covid-19” izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Ministru kabineta rīkojuma projekti “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”  243.1., 243.2., 243.4., 243.1.,   245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4.apakšpunktu.
Sākoties “COVID-19” pandēmijas izplatībai no valsts tiek apmaksāts:
Paraugu paņemšanas organizēšana un paņemšanas punktu darbības nodrošināšana.
Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālām pakalpojumu sniegšanas laikā paraugu paņemšanas punktos un laboratorijās ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret COVID-19 infekciju. Lai veiktu pacientu izmeklēšanu uz COVID-19 ir jāorganizē pacientu plūsmas izmeklējamo paraugu paņemšanai, tā lai citi iedzīvotāji un medicīniskais personāls būtu pasargāts no inficēšanās riskiem. Lai mazinātu šos riskus ir izveidoti speciāli izmeklējamo paraugu paņemšanas punkti tikai COVID-19 diagnostikai. Šajos punktos tiek nodrošināta  personu izmeklējamā materiāla uz koronavīrusa SARS-CoV-2 paņemšana. Pēc katra pacienta tiek mainīti noteikti individuālie aizsardzības līdzekļi un veikti dezinfekcijas pasākumi. Pacienti tiek pieņemti noteiktos laikos, lai nodrošinātu, ka pacienti savstarpēji nekontaktējas. COVID-19 pandēmijas laikā ir svarīgi izslēgt slimo pacientu kontaktu ar veseliem. Līdz ar to pacientiem, kam ir aizdomas par COVID-19  un nav iespējas nokļūt ar savu transportu līdz paraugu paņemšanas punktam vai ir funkcionālie traucējumi, kas apgrūtina pacientu pārvietošanos ir nepieciešama COVID-19 diagnostikai nepieciešamo paraugu paņemšana pacienta dzīves vietā un to nogādāšana līdz laboratorijai. Pakalpojumu izmaksas veido transporta - loģistikas pakalpojumi (nobraukto km skaits un transporta vadītāja darba laiks), ārstniecības personu darba laika apmaksa un individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas.  Līgumos par laboratoriju pakalpojumu apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu ir iekļauti detalizēti pakalpojumu apmaksas nosacījumi, kas balstīti uz laboratoriju faktiskām izmaksām.
COVID-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšana līdz laboratorijai.
COVID-19 pandēmijas laikā slimnīcās atrodas pacienti, kuru slimības norises gaitas norise rada nepieciešamību veikt diferenciāldiagnostiku ar COVID-19. Šajos gadījumos no pacientiem tiek paņemti izmeklējamie materiāli uz COVID-19 infekciju un nogādāti uz laboratoriju tālākai izmeklēšanai. Slimnīcām rodas papildus izdevumi, kas saistīti ar paraugu vešanu uz laboratoriju. Šādi izdevumi nav plānoti slimnīcu pakalpojumu apmaksas nosacījumos un tie ir slimnīcām jākompensē.
COVID-19 pacientu nogādāšana no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību, par ceļa izdevumiem pie Covid-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi.
Pacientiem, kuriem COVID- 19 ārstēšanas process ir pabeigts slimnīcas etapā un pacienta veselības stāvoklis to pieļauj, nepieciešamas pāriet uz lētāku izmaksu efektīvāku ārstēšanu ambulatorā etapā. Tā kā pacienti ir COVID-19 pozitīvi un to pārvietošanās sabiedriskā transportā rada risku citu personu inficēšanai, jo ne visiem pacientiem ir pieejams privātais transports, tad nepieciešams pacientu transportēt uz dzīvesvietu, kas ļautu samazināt izmaksas par pacientu uzturēšanos slimnīcā, kad veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt mājās. Nepieciešamo līdzekļu apjoms ir balstīts   uz slimnīcu faktiskajām izmaksām, kuras ietver transporta vadītāja alga, individuālie aizsardzības līdzekļi, transporta līdzekļa amortizāciju, degvielas izmaksas un nobraukto kilometru skaitu.
Ģimenes ārsta mājas vizītes pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgo orgānu funkciju traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izsaukumu skaitu COVID-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus.
Pandēmijas laikā, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību ģimenes ārstiem tika ieviesta ģimenes ārsta mājas vizīte pie personas ar hroniskas slimības paasinājumu, izveidojot šādu manipulāciju:
-60034 - Ģimenes ārsta mājas vizīte pie personas ar hroniskas slimības paasinājumu, kurai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atteikusi ierašanos noslodzes dēļ, vai personas, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - tarifs 18,53 euro;
Ģimenes ārstu attālināti sniegtās konsultācijas saskaņā ar           manipulāciju         sarakstu.
Pandēmijas laikā, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību ģimenes ārstiem tika ieviesta attālināta konsultācija pie personas ar hroniskas slimības paasinājumu, izveidojot šādas manipulācijas:
-60448 - Maksājums ģimenes ārstam par nereģistrēta pacienta vecumā līdz 65 gadiem attālinātu konsultēšanu un uzraudzību, ja pacientam apstiprināta saslimšana ar SARS-CoV-2 (COVID-19) vai nozīmēta uzraudzība, lai neapdraudētu epidemioloģisko drošību - tarifs 8,86 euro;
-60035 - Maksājums ģimenes ārstam par pacienta vecumā līdz 65 gadiem attālinātu konsultāciju - tarifs 2 euro;
-60036 - Maksājums ģimenes ārstam par pacienta vecumā no 65 gadiem attālinātu konsultāciju - tarifs 1 euro.
Samaksu par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu.
Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus un mazinātu pacientu saskarsmi un plūsmu, manipulāciju sarakstā no 2020.gada 1.jūlija tika iekļautas manipulācijas 70033 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstniecībā ārstam”, tarifs – 0,93 euro un 70034 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstniecībā māsai vai higiēnistam”, tarifs - 0,56 euro. Savukārt manipulāciju sarakstā no 2021.gada 1.janvāra tika iekļautas manipulācijas 70035 “Piemaksa par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstam vai mutes, sejas un žokļu ķirurgam ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai”, tarifs - 3,7 euro un  70036  “Piemaksa par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ārstniecības un pacientu aprūpes personām zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai ambulatori”, tarifs - 1,7 euro.  Jaunu manipulāciju pielietošana ļauj nodrošināt zobārstniecības pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī mazināt COVID-19 infekcijas izplatīšanas riskus, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lai nodrošinātu pacientu epidemioloģisko drošību sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā un mazinātu pacientu saskarsmi un plūsmu ārstniecības iestādē, kas ierodas uz plānoto vizīti vai izmeklējumu tieši uz pieraksta laiku,  līdz ar COVID-19 pandēmiju un dezinfekcijas apjoma palielināšanos,  tika ieviestas manipulācijas: 60171  “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ārstam vai funkcionālajam speciālistam”, tarifs – 0,93 euro, 60172 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai māsai”, tarifs -  0,56 euro.
Samaksu par sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu Covid-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā.
Ir izveidota CS pacientu grupa (persona ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai Slimību profilakses un kontroles centra atzīta COVID-19 kontaktpersona medicīniskās novērošanas periodā, kura saņem sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus noteiktās ārstniecības iestādēs) sekundāriem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai šo personu kontaktpersonām akūtas saslimšanas gadījumā Covid-19 pandēmijas laikā, lai atslogotu slimnīcu resursus COVID-19 u.c. akūtu slimnieku ārstēšanai.
COVID-19 pacientu diagnostika un ārstēšana.
Pieaugot COVID-19 infekcijas izplatībai Latvijā, proporcionāli pieaug arī to pacientu skaits, kam ārstēšanu nepieciešams nodrošināt stacionārā.
Savlaicīga COVID-19 infekcijas diagnostika ļauj “šķirot” pacientus jau uzņemšanas nodaļā (izslēdzot ar COVID-19 inficētos, no neinficētajiem), tādējādi netiek pakļauti  riskam citu grupu  pacienti, kā arī slimnīcas personāls. Dažādas COVID-19 diagnostikas metodes, norāda arī uz to, vai uzsāktā ārstēšanās terapija sniedz gaidītos rezultātus, vai tomēr nepieciešama terapijas taktikas nomaiņa. Tādējādi netiek zaudēts laiks un ārstēšanās ilgums būs īsāks, kā arī ārstēšanās  izmaksas būs mazākas.

No pakalpojumu veikšanas brīža, kas radušies saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu  paiet salīdzinoši ilgs laiks:
laiks kamēr ārstniecības iestādes, laboratorijas iesniedz atskaites Nacionālajam veselības dienestam, laiks kamēr Nacionālais veselības dienests pārbauda, apkopo atskaites un tālāk atskaites iesniedz Veselības ministrijai, kurai savukārt arī ir nepieciešams laiks, lai pārbaudītu atskaites un sagatavotu rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, un saskaņotu to ar Finanšu ministriju iesniegtu Valsts kancelejai;
tāpat paiet laiks kamēr Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pārbauda pavadzīmes un rēķinus saistībā ar individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi un tālāk tos iesniedz Veselības ministrijai, kurai arī ir nepieciešams laiks, lai tos pārbaudītu un sagatavotu rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, un saskaņotu to ar Finanšu ministriju iesniegtu Valsts kancelejai).
Lai ārstniecības iestādēm, laboratorijām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kuri sniedz COVID-19 pakalpojumus, nepasliktinātu naudas plūsmu un savlaicīgi varētu norēķināties ar ārstniecības iestādēm un laboratorijām ir nepieciešams Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) piešķirt finansējumu, lai Nacionālais veselības dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests  uzreiz var veikt apmaksu par veikto darbu 2021.gada diviem  mēnešiem (oktobris, novembris). Saņemot finansējumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” tiktu nodrošināta nepārtraukta naudas plūsma un savlaicīgi varētu norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini maksājumiem, kas radušies saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu ar kopējo finansējuma apmēru 25 247 483 euro, tai skaitā 18 983 278 euro izdevumi par 2021.gada oktobra – novembra mēnesi un 6 264 205 euro izdevumi par 2021.gada decembra mēnesi,  aprēķinus, skat., anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”.

    Nacionālais veselības dienests veiks publiskos resursu piešķiršanu rīkojuma projekta 1.1. apakšpunktā norādītajiem mērķiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
18 983 278
6 264 205
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
18 983 278
6 264 205
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-18 983 278
-6 264 205
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-18 983 278
-6 264 205
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
18 983 278
6 264 205
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai finansējumu 18 983 278 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radīsies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
Nacionālajam veselības dienestam – 18 725 744 euro, lai segtu izdevumus, kas radīsies 2021.gada oktobrī un novembrī par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un laboratorisko izmeklējumu organizēšanu;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 257 534 euro, lai segtu izdevumus, kas radīsies 2021.gada oktobrī un novembrī par dezinfekcijas un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi.
Rīkojuma 1.punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu 2021.gada decembra mēnesī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 6 264 205 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022. gadā.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši vidējām izmaksām.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.

Aprēķini 2021.gada oktobra un novembra mēnesim, lai Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu tika veikti ņemot par pamatu 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskās izmaksas, jo epidemioloģiskā situācija valstī 2021.gada septembra beigās un oktobra sākumā neuzlabojas un sasniedz 2021.gada sākuma COVID-19 saslimstības rādītājus.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555)  243.1.apakšpunktam  tika veikti  nepieciešamā finansējuma aprēķini laboratorisko izmeklējumu organizēšanu ar kopējo finansējuma apmēru 84 554 euro.
Aprēķins:
Laboratorisko izmeklējumu organizēšanas izmaksas (42 277 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskajām izmaksām par laboratorisko izmeklējumu organizēšanas izmaksām) x 2 (mēneši) = 84 554 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 243.2 apakšpunktam tika veikti  nepieciešamā finansējuma aprēķini COVID-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšanai līdz laboratorijai ar kopējo finansējuma apmēru 20 370 euro.
Aprēķins:
Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšana līdz laboratorijai (10 185 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskajām izmaksām par transportēšanas izmaksām no stacionāra uz laboratoriju x 2 (mēneši) = 20 370 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 243.4 apakšpunktam tika veikti  nepieciešamā finansējuma aprēķini Covid-19 pacientu nogādāšanas no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību,  par ceļa izdevumiem pie Covid-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi ar kopējo finansējuma apmēru 94 634 euro.
Aprēķins:
Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību,  par ceļa izdevumiem pie Covid-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi (47 317 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskajām izmaksām par Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību,  par ceļa izdevumiem pie Covid-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi) x 2 (mēneši) = 94 634 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 245.1 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini ģimenes ārsta mājas vizītēm pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgu orgānu traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus ar kopējo finansējuma apmēru 68 754 euro.
Aprēķins:
Ģimenes ārsta mājas vizītes pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgu orgānu traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus (34 377 euro  (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas par ģimenes ārsta mājas vizītēm pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgu orgānu traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus) x 2 (mēneši) = 68 754 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 245.2 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini ģimenes ārstu attālināti sniegtajām konsultācijām saskaņā ar manipulāciju sarakstu ar kopējo finansējuma apmēru 857 840 euro.
Aprēķins:
Ģimenes ārstu attālināti sniegtās konsultācijas saskaņā ar manipulāciju sarakstu (428 920 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskās izmaksas par ģimenes ārstu attālināti sniegtajām konsultācijām saskaņā ar manipulāciju sarakstu) x 2 (mēneši) = 857 840 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 246.1 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini samaksai par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu ar kopējo finansējuma apmēru 549 114 euro.
Aprēķins:
Samaksa par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu (274 557 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskās izmaksas par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu x 2 (mēneši) = 549 114 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 246.2 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā ar kopējo finansējuma apmēru 5 829 312 euro.
Aprēķins:
 Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā (2 914 656 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā) x 2 (mēneši) = 5 829 312 euro).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 246.4 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā ar kopējo finansējuma apmēru 42 138 euro.
Aprēķins:
Sekundārie ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā ar indikatīvi aprēķinātu finansiālu ietekmi (21 069 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskās izmaksas par sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā) x 2 (mēneši) = 42 138 euro.
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 243.1 apakšpunktā minētajiem pasākumiem COVID-19 pacientu ārstēšanai aprēķini ir veikti Ministru kabineta noteikumu Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ar kopējo finansējuma apmēru 11 179 028 euro.
Aprēķini 2021.gada oktobra un novembra mēnesim, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu tika veikti ņemot par pamatu 2021.gada septembra mēneša faktiskās izmaksas, jo epidemioloģiskā situācija valstī 2021.gada septembra beigās un oktobra sākumā neuzlabojas un septembra faktiskās izmaksas ir atbilstošākas šā brīža epidemioloģiskā situācija valstī.
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 246.2 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanas pakalpojumu sniegšanā ar kopējo finansējuma apmēru 257 534 euro.
Aprēķins:
Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā (128 767 euro (2021.gada septembra mēneša faktiskās izmaksas) x 2 (mēneši) = 257 534 euro

Kopējais nepieciešamais papildus finansējums 2021.gada oktobra un novembra mēnesim ir 18 983 278 euro.

Aprēķini 2021.gada decembra mēnesim, lai Nacionālais veselības dienests segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu tika veikti ņemot par pamatu 2021.gada janvāra – marta mēneša faktiskās izmaksas, jo epidemioloģiskā situācija valstī 2021.gada septembra beigās un oktobra sākumā neuzlabojas un sasniedz 2021.gada sākuma COVID-19 saslimstības rādītājus.
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 243.1., 243.2., 243.4., 245.1.,245.2., 246.1., 246.2., 246.4.apakšpunktam  tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini un nepieciešamais finansējuma apmērs 2021. gada decembra mēnesim 3 773 358 euro.
Aprēķins: 3 773 358 euro = (42 277 euro  + 10 185 euro + 47 317 euro +34 377 euro + 428 920 euro + 274 557 euro + 2 914 656 euro + 21 069 euro).
laboratorisko izmeklējumu organizēšanai – 42 277 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
COVID-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšanai līdz laboratorijai – 10 185 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
COVID-19 pacientu nogādāšanai no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību,  par ceļa izdevumiem pie COVID-19 pacienta ārstniecības personai, kā arī par izdevumiem par pulsa oksimetra nomu un ceļa izdevumiem par pulsa oksimetra piegādi – 47 317 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
ģimenes ārsta mājas vizītēm pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgu orgānu traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus – 34 377 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
ģimenes ārstu attālināti sniegtajām konsultācijām – 428 920 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
samaksai par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu vai ikmēneša fiksēto maksājumu – 274 557 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanai pakalpojumu sniegšanā – 2 914 656 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas);
sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai normatīvajos aktos atzītai kontaktpersonai medicīniskās novērošanas periodā – 21 069 euro (vidējās izmaksas vienam mēnesim,  atbilstoši 2021.gada janvāra - marta mēneša faktiskās izmaksas).
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 243.1 apakšpunktā minētajiem pasākumiem COVID-19 pacientu ārstēšanai aprēķini ir veikti Ministru kabineta noteikumu Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ar kopējo finansējuma apmēru 2 362 080 euro.
Aprēķini 2021.gada decembra mēnesim, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu tika veikti ņemot par pamatu 2021.gada septembra mēneša faktiskās izmaksas, jo epidemioloģiskā situācija valstī 2021.gada septembra beigās un oktobra sākumā neuzlabojas un septembra faktiskās izmaksas ir atbilstošākas šā brīža epidemioloģiskā situācijai valstī.
Atbilstoši Noteikumu Nr.555 246.2 apakšpunktam tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanas pakalpojumu sniegšanā ar kopējo finansējuma apmēru 128 767 euro.
Aprēķins:
Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā (128 767 euro (2021.gada septembra mēneša faktiskās izmaksas) x 1 (mēneši) = 128 767 euro).

Kopējais nepieciešamais papildus finansējums par 2021.gada decembri ir 6 264 205 euro.

Nacionālais veselības dienests turpinās Veselības ministrijai iesniegt izmaksu atskaites par “Covid-19” laboratorisko izmeklējumu organizāciju un veikšanu, kā arī par sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistībā ar epidemiloģisko prasību nodrošināšanu. Neizlietotais finansējums tiks atstāts Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) kontā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests turpinās Veselības ministrijai iesniegt izmaksu atskaites (rēķinus, pavadzīmes) par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanā. Neizlietotais finansējums tiks atstāts Veselības ministrijas (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta) kontā.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
      Kopā nepieciešamais finansējums  25 247 483 euro, no tiem
Finansējums 11 706 375 euro, tai skaitā 7 804 250 euro (izdevumi par 2021.gada oktobri un novembri), 3 902 125 euro (izdevumi par 2021.gada decembra), šis finansējums ir iekļauts 23 000 328 euro, kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumos Nr.438 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” noteiktajam (prot. Nr. 50 42. §).
13 541 108 euro tai skaitā 11 179 028 euro (izdevumi par 2021.gada  oktobri un novembri), 2 362 080 euro (izdevumi par 2021.gada decembra), šis finansējums ir iekļauts 13 541 108 euro, kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” noteiktajam (prot. Nr. 64 45. §).
    Rīkojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar COVID - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada decembra mēnesī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 6 264 205 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022. gadā.
    Veselības ministrija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šā protokola 2.punktam.
  
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija
  • Nacionālais veselības dienests
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi