Anotācija (ex-ante)

21-TA-1675: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 „Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi”” (turpmāk – projekts) izstrādāts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas, pamatojoties uz likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 34. panta ceturto daļu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz precizēt Latvijā vienīgās sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” iekšējās kārtības noteikumus, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas u.c. institūciju ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” iestādes darbībā.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Vispārējā kārtībā, bet 10.1 un 10.2 punkti stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021.gada 21.septembrī un 2021.gada 29.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienests 2021.gada 13.oktobrī, Tiesībsargs 2021.gada 11.novembrī veica bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni”, un pārbaužu rezultātā tika izteikti ieteikumi par iestādes darbībā nepieciešamajiem pilnveidojumiem. Diskutējot ar iesaistītajām institūcijām tika secināts, ka ir nepieciešams steidzami veikt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 „Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi”, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu ievērošanu. Grozījumi ir nepieciešami, lai sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” ieviestu jaunu darba modeli ar bērniem, lai iestādes darbiniekiem būtu skaidri nosacījumi jauna veida sociālās korekcijas un uzraudzības sistēmas īstenošanai, t.sk. lai tiktu grozīta bērnu uzvedības novērtēšanas, sodu un izolācijas piemērošanas kārtībai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Spēkā esošā normatīvā regulējuma piemērošanu atbildīgās iestādes ir atzinušas par  bērna tiesībām un interesēm neatbilstošu, bet jaunas darba metodes un izpratni nav iespējams nodrošināt spēkā esošā regulējuma ietvaros. Sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni" dažādu iemeslu dēļ šobrīd ir izveidojusies krīzes situācija, kura ir jāatrisina tuvākajā laikā. Šobrīd līdz 2022.gada 4.janvārim minētās iestādes izglītojamie atrodas pagarinātajās brīvdienās, tādējādi projektu ir jāpieņem steidzamības kārtā, lai līdz ar izglītojamo atgriešanos sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" būtu spēkā jauns regulējums turpmākam tiesiskam iestādes darbam.
Risinājuma apraksts
Sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām, t.sk. Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts probācijas dienesta, sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” pārstāvjiem ir sagatavots jauns minētās iestādes iekšējās kārtības noteikumu regulējums.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Projekta jautājumi konceptuāli ir diskutēti Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā starpinstitūciju darba grupā, kurā ir iekļauti Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, ārpusģimenes aprūpes iestāžu un nevalstisko organizāciju, kā arī sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” pārstāvji.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
  • sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” nodarbinātie, minētās iestādes izglītojamo vecāki vai personas, kas realizē aizgādību.
Ietekmes apraksts
Projekts nosaka atšķirīgu bērnu vērtēšanas kārtību, nosaka elastīgāku reaģēšanas veidu uz bērna uzvedību, paredzot gan sodus par pārkāpumiem, gan pamudinājumus par atbalstāmu uzvedību un iesaisti, precizē pārmeklēšanas un izolēšanas gadījumus, apmeklētāju un pienesumu pieņemšanu.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts probācijas dienests, sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Projekta jautājumi konceptuāli ir diskutēti Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā starpinstitūciju darba grupā, kurā ir iekļauti Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts pProbācijas dienesta, Valsts policijas, ārpusģimenes aprūpes iestāžu un nevalstisko organizāciju, kā arī sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” pārstāvji. Savukārt projekta detalizētā izstrādē ir iesaistīti Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” pārstāvji. Projekts sanāksmēs un elektroniski skaņots ar Tieslietu ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni”.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar bērnu tiesību un interešu jautājumus.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi