Anotācija (ex-ante)

22-TA-636: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra sēdes protokola Nr. 5, 62. §, 2. punkts, kas paredz, ka Tieslietu ministrijai jāizstrādā un tieslietu ministram līdz 2022. gada 1. maijam jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas nosaka nolietojuma aktualizācijas kārtību un nosacījumus inženierbūvēm, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) nolietojums reģistrēts lielāks par 80 %.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts izstrādāts, lai visām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām inženierbūvēm vienādotu lielāko iespējamo nolietojumu. Projekts paredz tām inženierbūvēm, kurām vēsturiski nolietojums tika aprēķināts un reģistrēts lielāks par 80 %, piemērot pašlaik noteikto spēkā esošo pieņemto maksimāli lielāko iespējamo nolietojumu - 80 %.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kadastra informācijas sistēmā atsevišķām inženierbūvēm nolietojums vēsturiski tika reģistrēts lielāks par 80 %, taču tagad normatīvā akta regulējums nosaka, ka, aprēķinot inženierbūves nolietojumu, tas nevar būt lielāks par 80 %.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Būves kadastrālās uzmērīšanas (līdz 2006. gada 1. janvārim - būves tehniskās inventarizācijas) ietvaros inženierbūves nolietojums aprēķināts un noteikts atbilstoši inženierbūves uzmērīšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, taču ne vienmēr normatīvie akti paredzēja vienādu kārtību, kā ir nosakāms inženierbūves nolietojuma procents. Ministru kabineta noteikumos dažādos laika periodos ir bijis noteikts atšķirīgs inženierbūves lielākais iespējamais nolietojuma procents - no 2007. gada 1. maija – 90 %, no 2010. gada 1. marta – 70 %, no 2012. gada 26. janvāra – 80 %, bet līdz 2007. gada 30. aprīlim inženierbūves lielākais iespējamais nolietojuma procents nebija noteikts vispār. Normatīvajos aktos nebija noteikts pienākums Valsts zemes dienestam (turpmāk – Dienests) minēto izmaiņu gadījumos aktualizēt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par inženierbūvju nolietojumu, tādējādi, tas netika aktualizēts atbilstoši izmaiņām normatīvajā aktā līdz brīdim, kad kadastra subjekts (inženierbūves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs) ierosināja šādu datu aktualizāciju. Tomēr tiesu prakses ietvaros Administratīvās apgabaltiesas 2017. gada 9. novembra spriedumā administratīvajā lietā Nr. A420206716 un 2017. gada 7. aprīļa spriedumā administratīvajā lietā Nr. A420264915 tika secināts, ka tiesību normās ietvertais pieņēmums par nolietojuma procentu (lielākais iespējamais nolietojuma procents) nevar tikt uzskatīts par kadastra objektu raksturojošiem datiem. Attiecīgi uz tā izmaiņām nevar attiecināt tādas pašas tiesiskās sekas, kādas attiecas uz objektu raksturojošo datu izmaiņām, proti, kadastra subjekta pienākumu ierosināt kadastra datu aktualizēšanu. Tāpēc ir pamats atbilstoši tiesu prakses atziņām paredzēt regulējumu, lai bez kadastra subjekta iesaistes Dienests visām inženierbūvēm, neatkarīgi no laika, kad tika noteikts tām aprēķinātais nolietojums, Kadastra informācijas sistēmā nosaka vienādu inženierbūves lielāko iespējamo nolietojuma procentu.
Normatīvajos aktos nav noteikts regulējums, kas paredzētu Dienesta tiesības un reizē pienākumu bez kadastra subjekta iniciatīvas Kadastra informācijas sistēmā aktualizēt agrāk reģistrētas inženierbūves nolietojumu tā, lai nolietojuma lielākā iespējamā vērtība atbilstu pašlaik normatīvajos aktos noteiktajam (80%).
Risinājuma apraksts
Projekts paredz tām inženierbūvēm, kurām šobrīd Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nolietojums lielāks par 80 % (aptuveni 352 inženierbūvēm), nolietojuma samazināšanu uz 80 %, tādā veidā pēc būtības arī uz tām attiecinot pašlaik spēkā esošo pieņemto maksimālo iespējamo nolietojumu, kas noteikts Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48. "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 111. punktā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekts paredz iespējamu pozitīvu ietekmi uz pašvaldības budžeta ienākumiem, jo projekts paredz mainīt (samazināt) Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nolietojumu, kā rezultātā inženierbūvei kadastrālā vērtība palielināsies. Nolietojuma ietekmi uz kadastrālo vērtību nosaka Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 9. pielikums*, saskaņā ar kuru attiecīgajām inženierbūvēm kadastrālā vērtība pašlaik ir nulle euro, bet kadastrālā vērtība būs lielāka par nulli euro tad, kad nolietojums būs 80 %. Precīzus aprēķinus Dienests pašlaik nevar veikt, jo Dienesta kompetencē nav noteikt to, vai inženierbūve ir vai nav apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli, taču pašvaldības budžetā ienākumu palielinājums ir prognozējams tikai tad, ja konkrētā būve ir apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli.

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 161. punktu,  kadastrālās vērtības aprēķinā līdz 2024. gada 31. decembrim piemēro Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" VIII, IX, X, XI, XII un XIII nodaļas normas (t.sk. 9. pielikumu).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/82a02c8c-cd5c-4757-b09f-87b45d9dd55d

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvji sabiedrības līdzdalības procesā viedokļus par projektu neiesniedza.

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība tika veikta Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā no 2022. gada 5. aprīļa līdz 19. aprīlim, lūdzot sabiedrībai sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par projektu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi