Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-1364: Rīkojuma projekts (Naudas balvas un pabalsti)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" 
Sporta likuma 14.panta pirmā daļa.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt naudas balvas Latvijas nacionālās hokeja izlases sportistiem, sportistu treneriem, apkalpojošajiem sporta darbiniekiem par izcilu sasniegumu - trešō vietu 2023. gada Pasaules čempionātā hokejā vīriešiem. 
Naudas balvu kopējais apmērs ir 576 716 euro, tās tiks izmaksātas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.
Saskaņā ar Noteikumu 12.3. apakšpunktu un 21.punktu Latvijas vīriešu nacionālās izlases hokejā spēlētāji, viņu treneri, sportistus apkalpojošie sporta darbinieki, tai skaitā sporta ārsti un apkalpojošais personāls (kopā) par izcīnīto trešo vietu 2023. gada Pasaules čempionāta finālturnīrā var pretendēt uz naudas balvu līdz 102 447 euro apmērā. Savukārt Latvijas Hokeja federācija saskaņā ar Noteikumu 25.1.2. apakšpunktu par Latvijas vīriešu nacionālās izlases dalību 2023. gada Pasaules čempionāta finālturnīrā var pretendēt uz naudas balvu līdz 106 716 euro apmērā sporta veida attīstībai.
Ievērojot to, ka kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vienā no Latvijas sabiedrībā atbalstītākajiem sporta veidiem ir sasniegts nozīmīgākais panākums –  izcīnīta trešā vieta 2023. gada Pasaules hokeja čempionātā, par sporta nozari atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ieskatā šādā situācijā, kura Latvijas sporta vēsturē ir unikāla, ir jārod atbilstošs risinājums. Lai visaugstākajā izpildvaras līmenī varētu novērtēt šo Latvijas hokeja un visas Latvijas sporta vēsturē izcilo komandas sasniegumu un izteikt pateicību, piešķirot naudas balvu dubultā apmērā nekā norādīts Noteikumos, IZM paralēli virza grozījumus Noteikumos, lai tos pielāgotu norādītajam konkrētam gadījumam. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt naudas balvas Latvijas nacionālās hokeja izlases sportistiem, sportistu treneriem, apkalpojošajiem sporta darbiniekiem par izcilu sasniegumu - trešo vietu 2023. gada Pasaules čempionātā hokejā vīriešiem. 
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz piešķirt naudas balvas atbilstoši Noteikumu 12.3.1 un 25.1.2.1 apakšpunktiem.
1) Latvijas Hokeja federācijas vīriešu nacionālas izlases sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam par Pasaules čempionātā pieaugušajiem izcīnīto trešo vietu kopā – 220 000 euro
2) Latvijas Hokeja federācijai par nacionālās izlases iegūtajām tiesībām startēt pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā – 356 716 euro.
Sadarbības līgumā starp IZM un Latvijas Hokeja federāciju tiks noteikti Rīkojuma projekta 1.2. apakšpunktā minētās summas 356 716 euro apmērā izlietošanas mērķi, no tiem 250 000 euro paredzot novirzīt bērnu un jauniešu hokeja treniņu procesam, savukārt 106 716 euro - hokeja attīstībai, no kuriem ne mazāk kā 50% paredzot jauno sportistu sagatavošanai.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Latvijas nacionālās hokeja izlases spēlētāji, viņu treneri un apkalpojošie sporta darbinieki, jaunie hokejisti, viņu vecāki.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
576 716
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
576 716
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-576 716
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-576 716
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-576 716
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ar atbalstu bērnu un jauniešu treniņu procesam tiks nodrošināta hokeja popularizēšana un bērnu un jauniešu aktīvāka iesaiste.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi