Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
23-TA-675: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" (turpmāk - projekts) pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 25. punktu un Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt un atvieglot bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas procesu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Veselības inspekciju, nometņu organizētājiem un nometņu vadītājiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 981) noteikts, ka nometnes organizētājam ir jāsaņem atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja nometne tiek organizēta telpās.
Noteikumi Nr. 981 paredz, ka nometnes organizētājs slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā ārvalstnieka) uzņemšanu katrā nometnē arī tad, ja nometni organizē akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde saviem audzēkņiem ar kuriem noslēgts līgums par uzņemšanu. 
Noteikumi Nr. 981 paredz, ka nometnes organizētājs iesniedz Valsts izglītības satura centrā informāciju par nometni, aizpildot 1. pielikumā minēto veidlapu. Šobrīd ir noteikti gadījumi, kad nometnes organizētājam nav nepieciešams jauns atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu nometņu organizētāju atbildību un atvieglotu bērnu nometņu saskaņošanas procesu. Vairākkārt tika konstatētas situācijas, kad nometnes organizētāji ir izmantojuši un ievietojuši tīmekļa vietnē negatīvus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumus, jo spēkā esošā norma specifiski nenorāda uz pozitīva atzinuma nepieciešamību. 
Noteikumi Nr. 981 nosaka pienākumu slēgt rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā ārvalstnieka) uzņemšanu nometnē arī tad, ja dalībniekam ir spēkā esošs līgums par uzņemšanu akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē. Piemēram, Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” audzēkņiem (saskaņā ar VIIS datiem 2021./2022. mācību gadā bija 2452 audzēkņi) vasaras sezonā parasti ir plānotas trīs sporta nometnes un tas nozīmē, ka, organizējot nometni, kas jau paredzēta uzņemšanas dokumentos, ir jāslēdz papildu atsevišķi līgumi. 
Noteikumi Nr. 981 nosaka nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas jāiesniedz likumiskajam pārstāvim, slēdzot līgumu ar nometnes organizētāju, šobrīd ir konstatēti vairāki gadījumi, kad dalībnieka likumiskie pārstāvji nav norādījuši būtisku informāciju par dalībnieka veselības stāvokli, lai nodrošinātu dalībnieka uzņemšanu nometnē, kas būtiski apdraud pašu dalībnieku, jo nometnes organizētājam nav pieejama informācija, piemēram, par hroniskām saslimšanām, kas var izpausties nometnes norises laikā, alerģijām, ēšanas paradumiem, īpašiem uzvedības traucējumiem, speciālu medikamentu lietošanu un c.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz, ka pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājs saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas pozitīvu atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, kas izslēdz iespēju, ka nometnes organizētājs izmanto arī negatīvus atzinumus, formāli izpildot normas tekstu. 
Projekts paredz, ka, ja nometni īsteno akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes audzēkņiem, kur nometne ir noteikta kā izglītības programmas sastāvdaļa un ir noslēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi, tad neslēdz līgumu ar nometnes dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalību nometnē, kas atbrīvo minētās iestādes no papildu administratīvā sloga. Akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes īsteno Profesionālās izglītības likuma 26. panta “Profesionālās izglītības programmu veidi” 7. punktā noteiktās profesionālās ievirzes izglītības programmas. Minētā likuma 27. pantā “Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās” nav noteiktas konkrētas prasības uzņemšanai sporta vai citās profesionālās ievirzes izglītības programmās, taču 27. panta 9. punkta norma paredz, ka prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek noteiktas attiecīgajā profesionālās ievirzes izglītības programmā. No minētā izriet, ka akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ir tiesīgas pašas noteikt uzņemšanas prasības tajās īstenotajās sporta profesionālās ievirzes izglītības programmās. Pamatā šajās izglītības iestādēs ir noteikts līdzmaksājums, līdz ar to tiek slēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi. 
Projekts paredz redakcionāli precizēt 9.3. apakšpunktu un papildināt ar jaunu 9.5. apakšpunktu, kurā noteikts, ka, ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības inspekcija attiecīgajā kalendārajā gadā veikusi pārbaudi saskaņā ar attiecīgās jomas normatīvajiem aktiem nometnes norises vietā vai objektā, kur paredzēta nometnes norises vieta, tad atzinums nav nepieciešams.
Projekts paredz svītrot 1. pielikumu, kas ir tehnisks grozījums, jo jau šobrīd reģistrēšanās notiek Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē www.nometnes.gov.lv nevis papīra formātā. Atbilstoši tīmekļvietnē www.nometnes.gov.lv norādītajai formai par nometnes reģistrāciju ir aizpildāma šāda informācija: nometnes nosaukums, nometnes pilna adrese, teritorija, organizētāja juridiskā persona, sākuma un beigu datums, nometnes tips, nometnes veids pēc dalībnieka uzturēšanās laika diennaktī, nometnes veids pēc dalībnieka komplektēšanas, nometnes veids pēc dalībnieka izmitināšanas, dalībnieku vecuma no/līdz, kopējais dalībnieku skaits nometnē, bērni ar īpašām vajadzībām (ja attiecināms), nometnes izmaksas vienam dalībniekam un nometnes īss apraksts.
Projekts paredz izņēmuma gadījumu attiecībā uz ārstniecības personām nometnēs, nosakot, ka Jaunsardzes centra organizētās nometnēs vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu netiek slēgta, ja nometnē ir darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, izņemot nometnes, kad Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnē.  
Projekts paredz, ka ārstniecības persona ar kuru noslēgta vienošanās, izņemot Jaunsardzes centra organizētās nometnes, kurās turpmāk minētās pārbaudes aizdomu gadījumā var veikt nometnes darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, ja nav noslēgta vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu - turpmāk nometnes pirmajā dienā veiks pedikulozes un infekcijas slimību pazīmju (caurejas, vemšanas, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzeltes, paaugstinātas ķermeņa temperatūras, infekciozas izcelsmes izsitumu) neesamības novērtēšanu.
Tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Jaunsardzes centra organizētajām nometnēm, jo saskaņā ar Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu Jaunsardze ir kustība, kurā bērni un jaunieši brīvprātīgi apgūst jaunsargu interešu izglītības programmu. Savukārt valsts aizsardzības mācība ir mācību priekšmets vidējās izglītības programmās. Valsts aizsardzības mācības saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Valsts aizsardzības mācībā gūtās zināšanas, prasmes un vērtības tiek papildinātas, apgūstot interešu izglītības programmu, kuru īsteno valsts aizsardzības mācības nometnēs. Jaunsardzes centrs nometnes organizē interešu izglītības ietvaros, papildinot jau izveidotu jaunsargu un valsts aizsardzības mācības izglītojamo apmācības programmu. Līdz ar to Jaunsardzes centra nometnes tiek organizētas iepriekš veidotu un sagatavotu mācību grupu ietvaros, proti, tiek organizētas slēgtas nometnes. Jaunsargu nometnes, atšķirībā no citām nometnēm, notiek mācību gada ietvaros un, ja jaunietim, piemēram, būtu utis, tad tas tiktu konstatēts jau konkrētajā mācību iestādē.
Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā 13. punktu, nosakot, ka dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot līgumu ar nometnes organizētāju, iesniedz konkrētus dokumentus un apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa. Dalībnieka likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par ziņām un dokumentiem, kas iesniegti nometnes organizētājam, tostarp par informāciju, kas nav norādīta, bet ir būtiska nometnes organizētājam, ja tā rezultātā tiek apdraudēta bērna drošības vai veselības intereses, tajā skaitā hroniskām saslimšanām, alerģijām, lietojamiem medikamentiem, uztura pielāgojumiem, fiziskās slodzes ierobežojumiem un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem u.c. būtisku informāciju, kas var būt noderīga bērnu nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai. Veselības ministrija norādījusi, ka bērna vecāku rīcībā ir pietiekama informācija, kas būtu iesniedzama bērnu nometnei attiecībā uz bērna veselības stāvokļa novirzēm un nepieciešamo rīcību/terapiju, un nav nepieciešamības šādu informāciju pieprasīt no ģimenes ārsta vai cita ārstējošā ārsta, tā kā šādā gadījumā bērnam netiek veikta jauna, specifiska veselības pārbaude ar jaunu faktu konstatēšanu, bet gan iesniegta jau esošā informācija bērna nometnei attiecībā uz bērna veselību un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, un šādai informācijai jau ir jābūt vecāku rīcībā. Vienlaikus, gadījumā, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāku sniegtā informācija papildināma ar specifisku medicīnisko informāciju no ārsta, kas var būt noderīga bērnu nometnes pakalpojuma sniegšanas laikā, vecāks šādu informāciju var pievienot nepieciešamības gadījumā, tādējādi pasargājot bērna tiesības uz piemērotu un kvalitatīvu aprūpi.
Veicot grozījumus tiks atvieglots bērnu nometņu organizēšanas un saskaņošanas process, precizējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinuma iesniegšanu un pievienošanu Valsts izglītības satura centra bērnu nometņu reģistrā tīmekļa vietnē www.nometnes.gov.lv, kā arī organizējot plānveda pārbaudes reģistrētajās nometnēs. Atvieglots līgumu slēgšanas process akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • dalībnieks, dalībnieka likumiskie pārstāvji
Ietekmes apraksts
Dalībnieka likumiskajiem pārstāvjiem atbildīgi jāizvērtē informācija, kas sniedzama nometnes organizētājam, lai nodrošinātu dalībniekam pilnvērtīgu un drošu vidi nometnes norises laikā. 
Juridiskās personas
  • nometņu organizētāji
Ietekmes apraksts
Precizēts un uzlabots nometņu īstenošanas process. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Jaunsardzes centrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/a3881e3d-8b37-4e98-bc4d-cad5a3ef1e2c

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Publiskās apspriešanas rezultātā nav saņemti priekšlikumi/iebildumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Veselības inspekcija
  • pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts izglītības satura centrs
neietekmē
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
neietekmē
Veselības inspekcija
neietekmē
pašvaldības
neietekmē
Kopā
0,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts izglītības satura centrs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Veselības inspekcija
pašvaldības
Kopā
0,00

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nometņu organizēšanas kārtība nodrošina drošu un pieejamu vidi ikvienam.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi