Anotācija (ex-ante)

24-TA-466: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, lai aktualizētu pārstāvju grupas sastāvu, veicot grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos".

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atjaunot Latvijas Republikas pārstāvju grupas Latvijas – Azerbaidžānas SVK sastāvu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2005. gada 3. oktobrī tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības līgums.
Sekmīgai līguma īstenošanas nodrošināšanai, tā ietvaros tika izveidota Latvijas un Azerbaidžānas SVK.
Līdz šim ir notikušas astoņas Latvijas - Azerbaidžānas SVK sēdes. Pēdējā sēde notika 2022. gada 20. maijā Rīgā. Sekretariāta funkcijas no Latvijas puses nodrošina Ekonomikas ministrija. 
Šobrīd spēkā ir Latvijas - Azerbaidžānas SVK Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvs, kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumu Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos" (ar Ministru kabineta 2023. gada 25. maija rīkojuma grozījumiem Nr. 283 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"").
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Sakarā ar jaunā Ministru kabineta apstiprināšanu 2023.gada septembrī, nepieciešams apstiprināt zemkopības ministru A. Krauzi par Latvijas – Azerbaidžānas SVK Latvijas puses pārstāvju grupas vadītāju. Tāpat nepieciešams veikt izmaiņas Latvijas pārstāvju grupas sastāvā, ņemot vērā izmaiņas ministriju personālsastāvā.
Risinājuma apraksts
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz veikt grozījumus 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos". Tādējādi tiks atjaunots pārstāvju grupas sastāvs.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos ietvaros ir izveidota saskaņā ar 2005. gada 3. oktobrī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības līguma 10. pantu.
Skaidrojums
Tā kā Ministru kabineta rīkojuma projekts nemaina esošu regulējumu, kā arī neparedz ieviest jaunu politikas iniciatīvu, tad atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam, sabiedrības līdzdalības kārtība nav piemērojama.

6.4. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekts skar tikai valsts pārvaldes iestādes. Tas ietekmē attiecīgo ministriju amatpersonas, kuras tiek deleģētas darbam Latvijas Republikas pārstāvju grupā Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ārlietu ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
  • Zemkopības ministrija
  • Tieslietu ministrija
  • Satiksmes ministrija
  • Veselības ministrija
  • Ekonomikas ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde nerada ietekmi uz projekta izstrādē iesaistīto institūciju funkcijām un uzdevumiem.
Projekta izpilde nerada ietekmi uz institūcijām pieejamajiem cilvēkresursiem.
Jaunas institūcijas netiks izveidotas, esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi