Anotācija (ex-ante)

24-TA-275: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42. panta pirmā daļa 42.1, 43. pants, 45. panta pirmā daļa un Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts.
Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra lēmums Nr. RD-24-3253-lē (prot. Nr. 111, 27. §) “Par Latvijas valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā (kadastra Nr. 01009949928), pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” .

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz dzīvokļa īpašumu Melīdas ielā 11-79 nodot Rīgas valstspilsētas pašvaldībai Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā. Pārņemot dzīvokļa īpašumu, pašvaldībai būs iespēja pilnvērtīgi to apsaimniekot.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
   Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Laila Lapiņa 2021. gada 11.augustā taisīja notariālo aktu “Par mantojuma lietas izbeigšanu” (turpmāk – Notariālais akts), kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2018, ar kuru par bezmantinieku mantu atzīts dzīvoklis Melīdas ielā 11-79, Rīgā (turpmāk – Dzīvokļa īpašums).
     Saskaņā ar Notariālo aktu dzīvokļa īpašums ir atzīts par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 416. panta pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim), kas noteic, ka, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.

    Dzīvokļa īpašums Melīdas ielā 11-79 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 994 9928) sastāv no telpu grupas kadastra ar apzīmējumu 0100 112 0131 001 079  un tam piekrītošām kopīpašuma 324/83747 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 112 0131 001). Dzīvokļa platība ir 32,4 m2.
    Dzīvokļa īpašums zemesgrāmatā nav ierakstīts. Persona dzīvokli īpašumā ieguvusi paātrinātā privatizācijā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.
    Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 73.9 panta pirmo daļu persona, kura ieguvusi dzīvokli īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, atzīstama par īpašnieku no brīža, kad dzīvoklis un to īpašnieki reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā (turpmāk -  Kadastra reģistrs). Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 7. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunktu šādam dzīvoklim Kadastra reģistrā persona tiek reģistrēta kā īpašnieks. Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 73.8 panta pirmajai daļai reģistrācija Kadastra reģistrā pēc juridiskām sekām pielīdzināma reģistrācijai zemesgrāmatā. Kadastra reģistrā reģistrētā dzīvokļa īpašuma īpašnieka dati sakrīt ar mantojuma aktā norādīto personu. 
      Nekustamais īpašums Melīdas ielā 11 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01006120008), kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01001120131001) ir ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5029 A  un ir pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos. Atbilstoši  zemesgrāmatas nodalījuma I daļas 1.iedaļas ierakstiem var secināt, ka dzīvokļu īpašumiem ir atvērti atsevišķi zemesgrāmatas nodalījumi. Atbilstoši Kadastra reģistra datiem dzīvojamā māja ir pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos. Kadastra reģistrā dzīvojamā māja tiek reģistrēta kā pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos gadījumos, kad visi dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļu īpašumi ir ierakstīti zemesgrāmatā.
       Nekustamais īpašums Melīdas ielā 11 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01006120008) atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 112 0131 (adrese Melīdas iela 11A), kas ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 112 0131 sastāvā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  0100 112 0135 (adrese Vecmilgrāvja 5.linija 29), kas ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0100 112 0135 sastāvā un kas pieder privātpersonai. Nekustamais īpašums ar nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 112 0131 zemesgrāmatā nav ierakstīts. Zemes vienība ir iekļauta rezerves zemes fondā un atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai piekrīt Rīgas valsts pilsētas pašvaldībai.
      Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) ar 2023. gada 22. novembra Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma fakta konstatācijas aktu Nr. 3395R/23 (valstij piekritīgās mantas uzskaites nodrošināšanai) pieņēma valsts uzskaitē par bezmantinieka mantu atzīto dzīvokļa īpašumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. novembra noteikumu Nr. 1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana, un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 7. punktu VID ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanai realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams nodrošināt dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu.
Risinājuma apraksts
    Pašvaldību likuma 73. panta ceturtā daļa paredz pašvaldības tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.
    Rīgas dome 2024.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr. RD-24-3253-lē (prot. Nr. 111, 27. §) “Par Latvijas valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā (kadastra Nr. 01009949928), pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, ar kuru nolemts nekustamo īpašumu pārņemt pašvaldības īpašumā, lai īstenotu  Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktā noteikto funkciju – sniegtu palīdzību iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā.
     Rīgas valstspilsētas pašvaldība rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantos pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”.
     Tādējādi rīkojuma projekts neparedz komercdarbības atbalsta sniegšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12. punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, rīkojuma projektu izsludinot Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums. Ja divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas Vienotajā tiesību aktu projektu portālā valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantots pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldība šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
     Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.1 pantu  Rīgas valstspilsētas pašvaldība tiek pilnvarota parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, vienlaikus ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu.  
      Ņemot vērā, ka pēc zemes vienība, uz kuras atrodas dzīvojamā māja Melīdas ielā 11, nav ierakstīta zemesgrāmatā, pēc tās ierakstīšanas zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda, pašvaldībai būs jāpabeidz dzīvojamās mājas privatizācijas process, lai pievienotu dzīvokļu īpašumiem attiecīgās domājamās daļas no zemes vienības.
     Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vienlaikus zemesgrāmatā ir jānostiprina iepriekš minētie tiesību aprobežojumi, kā arī aizliegums atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesību – hipotēku, izņemot gadījumu, ja tas tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīgas pilsētas iedzīvotāji, kuriem nepieciešams mājokļa atbalsts
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma pārņemšanu, tai skaitā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiek segti no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Kā izriet no Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punkta, tad sabiedrības līdzdalības kārtību piemēro to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Tā kā Rīkojuma projekta būtība skar Ministru kabineta kompetenci lemt par to, vai atļaut Rīgas valstspilsētas pašvaldībai izmantot pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir atzīts par bezmantinieka mantu, tad Rīkojuma projektā risinātie jautājumi neparedz ieviest izmaiņas, kas varētu ietekmēt sabiedrības intereses.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi