Anotācija (ex-ante)

24-TA-295: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam"" 2. un 5. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts mērķis ir veikt apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 24.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē".
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam"" 2. un 5. punktu valsts budžetā 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam atbalstīts valsts nozīmes prioritārais pasākums ''Kiberdrošības stiprināšana'', tai skaitā no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" kiberdrošības stiprināšanai kultūras resorā paredzēts finansējums 1 200 000 euro apmērā 2024. gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai stiprinātu valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus, veicinātu kultūras resora nodarbināto mobilitāti un darba efektivitāti, kā arī nodrošinātu prioritārā pasākuma "Kiberdrošības stiprināšana" pilnīgu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdē (prot. Nr. 47 43.§, 2. un 5. punkts) pieņemtajiem lēmumiem, nepieciešams veikt pārdali un finansējumu 1 200 000 euro apmērā ieguldīt prioritāri veicamajos pasākumos kultūras resorā, un konkrēti:
1) savu laiku nokalpojošā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ugunsmūra nomaiņai (240 000 euro) un datu pārraides tīkla ātrdarbības uzlabošanai (50 000 euro), jo būtiski ir pieaugusi datu centra infrastruktūra, sākot no publiskā interneta pieslēguma datu pārraides ātruma  izmaiņām no 1 Gbit/s uz 10 Gbit/s, proti, desmitkārtīgi, kā arī nepieciešamība nodrošināt apdraudējumu aizsardzības caurlaides spēju vismaz līdz 33 Gbit/s. Apdraudējuma aizsardzības caurlaides spējas kapacitāti ir nepieciešams kāpināt aptuveni 15 reizes, salīdzinot pret iepriekšējo risinājumu, kā arī ir nepieciešams turpināt attīstīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas sekundāro datu centru, izvietojot tajā arī ugunsmūra iekārtas, lai sekundārais datu centrs ārkārtas situācijās varētu nodrošināt pilnvērtīgu darbību;
2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu rezerves kopēšanas risinājuma uzturēšanā (390 000 euro), jo katru gadu palielinās glabājamo datu apjoms Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centra infrastruktūrā, kurai ir nepieciešams nodrošināt datu rezerves kopijas, tai skaitā palielinot datu rezerves kopiju veidošanas veiktspēju, nodrošinot papildu datu rezerves kopēšanas risinājumā lenšu lasīšanas un rakstīšanas galvas, aizstājot 2016. gadā iegādātos pagaidu datu glabāšanas iekārtā savu laiku nokalpojušos HDD diskus ar SSD diskiem, jo esošo HDD disku nolietojums ir sasniedzis 7 gadus;
3) savu laiku nokalpojušo 54 serveru, kuru kalpošanas laiks pārsniedz 7-15 gadus, nomaiņai Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā (250 000 euro), jo tie vairs neatbilst servertehnikas ražotāja rekomendētajam dzīves ciklam un pastāv augsts risks, ka šī servertehnika vai tās atsevišķi apgabali (komponentes) var jebkurā brīdī nekontrolēti pārstāt  funkcionēt un ietekmēt Valsts datu apstrādes mākoņa infrastruktūru;
4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centra mākoņdatošanas platformas uzturēšanai un attīstībai (70 000 euro);
5) nolietotās datortehnikas atjaunošanai un jaunu portatīvo datoru iegādei kultūras resora darbiniekiem (200 000 euro), lai dažādos krīzes apstākļos kultūras resora darbinieki spētu operatīvi un nepieciešamības gadījumā arī attālināti pildīt savus darba pienākumus, it īpaši, kas ir saistīti ar Latvijas kiberdrošības stratēģijā 2023.–2026. gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumu Nr. 158) minētajām kultūras resora funkcijām un pienākumiem par cilvēku medijpratības stiprināšanu formālajā un neformālajā izglītībā, sekmējot viltus ziņu un dezinformācijas atpazīšanu sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali 1 200 000 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 24.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē", lai ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Kiberdrošības stiprināšana" ietvaros segtu izdevumus, kas saistīti ar kiberdrošības stiprināšanu kultūras resorā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 200 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 200 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 200 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 200 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 200 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Nepieciešamais finansējums prioritāri veicamajos pasākumos kultūras resorā:
1) savu laiku nokalpojošā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ugunsmūra nomaiņai 240 000 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) (EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika), tā ietvaros iegādājoties un uzstādot Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamata datu centrā divas jaunas ugunsmūra iekārtas par kopējo vērtību 155 300 euro ar PVN un rezerves datu centrā – divas jaunas ugunsmūra iekārtas par kopējo vērtību 84 700 euro ar PVN, kuras ir plānots iegādāties Elektronisko iepirkumu sistēmā, un datu pārraides tīkla ātrdarbības uzlabošanai 50 000 euro ar PVN (EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika)
2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu rezerves kopēšanas risinājuma uzturēšanā 390 000 euro ar PVN (EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika), tajā skaitā palielinot datu rezerves kopiju veidošanas veiktspēju 50 000 euro ar PVN apmērā, nodrošinot papildu datu rezerves kopēšanas risinājumā lenšu lasīšanas un rakstīšanas galvas 190 000 euro ar PVN apmērā, kā arī datu rezerves kopēšanas risinājuma datu glabātuvi papildinot jauniem SSD diskiem 150 000 euro ar PVN apmērā;
3) savu laiku nokalpojušo serveru nomaiņai Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā, balstoties uz iepriekšējiem Elektronisko iepirkumu sistēmā veiktajiem pasūtījumiem, ka viena servera provizoriskās izmaksas ir 17 857 euro ar PVN x 14 gab. serveru = ~250 000 euro (EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika);
4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centra mākoņdatošanas platformas uzturēšanai un attīstībai 826,5 stundu apjomā, balstoties uz līdzšinējo pakalpojuma līgumu (Elektronisko iepirkumu sistēmas darba uzdevumu) ar vienas cilvēkstundas likmi 84,7 euro ar PVN x 826,5 stundas = ~ 70 000 euro (EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi);
5) kultūras resora darbinieku nolietotās datortehnikas nomaiņai – 118 datori par vidējo cenu 1 695 euro ar PVN par vienu datoru = ~200 000 euro (EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finansējums 1 200 000 euro apmērā plānots kā vispārējās valdības budžeta izdevumi 2024. gadā, kas kā vienreizējie izdevumi kiberdrošības stiprināšanai kultūras resorā saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 5. panta 3. punktu tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts paredz veikt apropriācijas pārdali starp budžeta resoru programmām, kas tiešā veidā neskar sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Latvijas Nacionālā bibliotēka

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Piešķirot papildu finansējumu prioritārā pasākuma "Kiberdrošības stiprināšana" īstenošanai kultūras resorā, būtiski tiks stiprināta valsts kiberdrošība un nacionālās kiberaizsardzības spējas attiecībā uz tiem valsts un pašvaldību institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem, kuri atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centrā, pilnveidojot to noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinot digitālās drošības riskus, kā arī veicinot kultūras resora nodarbināto mobilitāti un darba efektivitāti.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi