Anotācija (ex-ante)

21-TA-17: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punkts. Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojums Nr. 796 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt 8.3.2.2. pasākumam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” papildu valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumam Nr. 796 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 
Spēkā stāšanās termiņš
30.11.2021.
Pamatojums
Noteikumu projekts paredz valsts budžeta līdzekļu pieejamību 2021. gada novembrī un decembrī izglītojamo atbalstam, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 796 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk - MK rīkojums) ministrijai ir piešķirti 381 115  euro mācīšanās grupu atbalsta pasākumu īstenošanai un pedagogu palīgu nodrošināšanai  valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – 8.3.2.2. pasākums) ietvaros. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 589)  8.3.2.2. pasākuma ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām tiek īstenots Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – ESF projekts). ESF projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, veicinot iekļaujošu mācību procesu, iesaistot atbalsta personālu un stiprinot STEM izglītības piedāvājumu, tai skaitā dažādojot interešu izglītības piedāvājumu, un sniedzot papildu atbalstu izglītojamo talantu attīstībai. ESF projektā nodrošinātie pedagogu palīgi un mācīšanās grupas sniedz atbalstu mācību satura apguvei.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Attālinātais mācību process Covid-19 pandēmijas laikā ir veicinājis situāciju, kad mācību saturs ir apgūts daļēji vai izglītojamiem ir problēmas to apgūt patstāvīgi, aizvien vairāk izglītojamie lūdz papildu atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus. Uzsākot 2021./2022.mācību gadu izglītības iestādēs tiek novērtētas izglītojamo attālināto mācību laikā gūtās zināšanas ar mērķi sniegt tūlītēju atbalstu mācību satura apguvei. Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu, vispārējās izglītības iestādēs ir pieprasījums pēc pedagogu palīgu piesaistes.  Kopš 2017. gada īstenotajā ESF projektā vispārējās izglītības iestādes piesaista pedagogu palīgus prioritāri pamatizglītības pirmā posma izglītojamajiem, jo šajā posmā ir nepieciešams ātri pamanīt un efektīvi sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem, tādējādi neveidojot situāciju, ka izglītojamais ilgstoši ir spiests atpalikt no mācību satura apguves, kas cita starpā var negatīvi veicināt arī izglītojamo psihoemocionālo stāvokli. Ņemot vērā Covid-19 saslimstības rādītājus, kā rezultātā līdz 2022. gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtas situācija un no 2021. gada 1. novembra līdz 15. novembrim 4.-12.klašu izglītojamajiem tika noteikts attālināts mācību process, ir konstatēta vajadzība pēc pedagogu palīgiem arī vecākās klasēs, tāpēc pedagogu palīgu darbu nepieciešams nodrošināt 1.-9.klases izglītojamajiem gan klātienē, gan attālināti.  Papildus iepriekš minētajam, tiem izglītojamajiem, kuri ilgstoši iepriekšējos mācību gados izglītību ieguvuši attālināti (7.-12.klase, atsevišķās pašvaldībās arī 5. un 6.klašu skolēni), pēc zināšanu un prasmju diagnostikas ir nepieciešams nodrošināt iespēju apgūt iekavēto mācību saturu, pēc stundām piedāvājot mācīšanās grupas, kas paredz dažādu klašu izglītojamo kopīgu mācīšanās tematu apguvi atbilstoši viņu vajadzībām klātienē un attālināti.
Risinājuma apraksts
Papildu mācīšanās grupu un pedagogu palīgu atbalsta nodrošināšanai 2021. gada novembrī un decembrī saskaņā ar MK rīkojumu ir rasts valsts budžeta finansējums 381 115 euro apmērā. Tas tiks piešķirts ESF projektam kā neattiecināmās izmaksas. Papildu finansējums mācīšanās grupu un pedagogu palīgu nodrošināšanai paredzēts prioritāri tajās izglītības iestādēs, kas līdz šim nav bijušas iesaistītas projektā, sniedzot iespējas visiem izglītojamajiem saņemt līdzvērtīgu atbalstu Covid-19 seku ietekmes mazināšanai viņu izglītībā. Plānots, ka atbalstu saņems indikatīvi 70 vispārējās izglītības iestādes papildus ESF projektā individuālo kompetenču atbalstam iesaistītai 321 vispārējās izglītības iestādei. Vienlaikus, ja papildu finansējuma īsā termiņa (2021.gada novembris un decembris) vai vispārējās izglītības iestāžu un pašvaldību ierobežotu iespēju vai kapacitātes dēļ atbalstam pieteiksies mazāk vispārējās izglītības iestādes nekā plānots, papildu finansējums var tikt piešķirts arī tām vispārējās izglītības iestādēm, kas jau ir iesaistītas ESF projektā. Šādā gadījumā tiks nodrošināta izmaksu nepārklāšanās ar ESF projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Ņemot vērā, ka izglītības iestāde pasākumus var nodrošināt visos klašu vecumposmos, un iesaistes tvērumu, kas projektā iesaistītajās izglītības iestādēs ar vidējo izglītojamo skaitu – 442 skolēni - ir vismaz 50% no izglītības iestādes izglītojamajiem, šobrīd tiek plānots, ka papildu atbalstu saņems vismaz 15 484 izglītojamo visā Latvijā.
Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts paredz, ka:
1) 8.3.2.2.pasākuma kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas ne vairāk kā 381 115 euro, un  tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem;
2)  neattiecināmās izmaksas plāno MK noteikumu Nr. 589 24.2.1.apakšpunktā minētajai darbībai: individuālās pieejas attīstība  mācību satura apguvē, kas ESF projektā ietver pedagogu palīgu un mācīšanās grupu nodrošināšanu;
3) līdzīgi kā ESF projekta attiecināmajām izmaksām, arī neattiecināmajām izmaksām piemēro tos pašus principus, kas noteikti MK noteikumu  Nr. 589 31.punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām un MK noteikumu Nr. 589 30. punktā noteikto netiešo izmaksu vienoto likmi 15% apmērā no pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām. Vienota pieeja atlīdzības noteikšanai ESF projektā mazinās administratīvo slogu pašvaldībām un izglītības iestādēm, kā arī veicinās pašvaldību interesi izmantot un paplašināt atbalstu izglītības iestādēs, kas nav iesaistītas ESF projektā, lai izglītojamie varētu saņemt šobrīd nepieciešamo atbalstu COVID-19 seku mazināšanai izglītības satura apguvē. Minētās vienkāršoto izmaksu metodikas tika izmantotas papildu piešķirtā finansējuma aprēķinā.
Atbalsta pasākumu ieviešana paredzēta ESF projekta ietvaros, ņemot vērā, ka tajā kā sadarbības partneri ir iesaistītas visas pašvaldības, nodrošinot iespēju sniegt efektīvu un tūlītēju atbalstu izglītības iestādēm, izmantojot esošos plānošanas un ieviešanas instrumentus, kas pamatā ir balstīti uz esošo skolvadības risinājumu izmantošanu. VISC kā ESF projekta īstenotāja funkcijās ietilpst koordinēt pieteikšanās procesu, kas ietver izglītības iestādes identificēto pasākumu kopumu izglītojamo atbalstam Covid-19 seku novēršanai, metodisko atbalstu pasākumu ieviešanā un konsultācijas izglītības iestāžu vadībai,  pārraugot izmaksu nepārklāšanos un darbību papildinātību. Lai novērstu dubultfinansējuma risku, ESF projektā nodrošinās dalītu izmaksu uzskaiti pa izglītības iestādēm, precīzi uzskaitot ne tikai izmaksas, bet arī iesaistītās mērķa grupas (izglītojamie, pedagogi).
Lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz izglītības vajadzībām Covid-19 laikā 2021. gada rudenī, ir veikti šādi priekšdarbi:
1) 2021. gada 4. novembrī ESF projekta  pašvaldību koordinatoriem tika organizēta sanāksme par iespēju saņemt papildu atbalstu saskaņā ar MK rīkojumu. Ir apzinātas visas vispārējās izglītības iestādes, kas varētu saņemt atbalstu ESF projektā 2021.gada novembrī un decembrī, kā arī ir nodrošināta iespēja šīm vispārējās izglītības iestādēm ESF projekta informācijas un datu sistēmā iekļaut plānotos pasākumus un pašvaldībām tos apstiprināt, kā arī turpmāk nodrošināt datu uzkrāšanu par faktiski īstenotajiem pasākumiem, to dalībniekiem un pedagogu nostrādātajām darba stundām atbilstoši ESF projektā veikto pasākumu uzskaitei.  Līdz ar to pašvaldības ir veikušas nepieciešamās darbības neatliekamai papildu izglītības iestāžu atbalstīšanai, kā arī ESF projekta  informācijas un datu sistēma ir sagatavota veicamo atbalsta pasākumu īstenošanai un uzskaitei.
2) ESF projektā pašvaldību deleģētie koordinatori ir informējuši VISC par papildu atbalstāmo vispārējās izglītības iestāžu  pieejamiem pedagoģiskajiem resursiem un plānoto pedagogu darba noslodzi pa mēnešiem un pasākumu veidiem. Ņemot vērā, ka 80% gadījumu pasākumu īstenošanā tiek iesaistīti brīvie pedagoģiskie resursi no šīm pašām izglītības iestādēm, samazinās risks, kas saistīts ar plānotu, bet nepietiekamu cilvēkresursu kapacitāti.
3) VISC ir saskaņojis noteikumu projektā minēto neattiecināmo izmaksu atspoguļošanas risinājumus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas vidē, nodrošinot divu datu plūsmu nodalīšanu, kas saistīta ar finansējuma uzskaites nepieciešamību viena kalendārā gada ietvaros. Līdz ar to VISC ir gatavs iesniegt grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu nekavējoties pēc noteikumu projekta apstiprināšanas.
Ņemot vērā veiktos priekšdarbus, kā arī to, ka tiks izmantots ESF projekta līdzšinējais ieviešanas un sadarbības mehānisms ar pašvaldībām, atbalsta sniegšana ESF projektā VISC neradīs būtisku papildu administratīvo slogu un papildu riskus ESF projekta īstenošanā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ja netiek piešķirts papildu finansējums ESF projektam:
1) tiek nodrošināti atbalsta pakalpojumi ierobežotā apmērā ESF projektā iesaistītajās skolās (47% skolu no kopējā vispārējās izglītības skolu skaita Latvijā) 2021./2022. un 2022/2023.m.g., tai skaitā neņemot vērā 2021. gada rudens karantīnu, pašizolāciju un attālināto mācību ietekmi.
2) ESF projektā tiek nodrošināts atbalsts ārkārtējās situācijas laikā no ESF projekta līdzekļiem visiem pieprasītajā apmērā, taču atbalsta pakalpojumu sniegšana tiek īstenota līdz 2022. gada beigām un 2023. gadā neturpinās (kā to paredz sadarbības līgumi ar pašvaldībām).
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ieguvēji būs Latvijas izglītības iestāžu izglītojamie, kuriem tiks sniegts atbalsts mācību satura apguvei, kas iekavēts attālinātajās mācībās (pedgogu palīgi, mācīšanās grupas).

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
Ietekmes apraksts
Tiks sniegts papildu atbalsts izglītojamajiem mācību satura apguvē, nodrošinot mācīšanās grupas un pedagogu palīgus.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
381 115
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
381 115
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-381 115
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-381 115
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-381 115
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai nodrošinātu papildu mācīšanās grupas un pedagogu palīgus 2021. gada novembrī un decembrī, ESF projektam nepieciešams finansējums 381 115 euro apmērā. Finansējums plānots kā ESF projekta neattiecināmās izmaksas, nodrošinot atbalsta pasākumu īstenošanu 27 640 stundu apjomā valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā palielinot pedagogu palīgu pieejamību visām klašu grupām no 1. līdz 9.klasei gan attālināto, gan klātienes mācību laikā.
Izglītības iestāžu pieteikšanos atbalsta saņemšanai VISC īstenos atklātā procedūrā, kurā pašvaldības iesniegs izglītības iestāžu izstrādāto atbalsta pasākumu plānus un to īstenošanai paredzēto finansējumu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Nepieciešamo finansējumu, līdzīgi kā ESF projekta attiecināmajās izmaksās, veido šādas izmaksu pozīcijas:
1) atbalsta pasākumu īstenošanai paredzēto stundu apjoms – maksimāli 27 640 pedagogu darba stundas, kas, piemērojot tos pašus principus, kas noteikti MK noteikumu Nr.589 31.1 punktā minētajā vienas vienības izmaksu likmē, ir 331 404 euro;
2) atbilstoši MK noteikumu Nr.589 30.punktam piemērojamās netiešās izmaksas 15% apmērā no pedagogu atlīdzības izmaksām jeb 49 711 euro, kas izmantojamas izglītības iestāžu atbalsta pasākumu plānošanā, metodiskajā un satura atbalstā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai ir rasti no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.” Finansējums ir piešķirts ar MK rīkojumu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akts paredz paplašināt ESF projektos pieejamo atbalstu, neparedz jaunas darbības.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Valsts izglītības satura centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi