Anotācija (ex-ante)

22-TA-57: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"" (turpmāk – Grozījumu projekts) papildina Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumus Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.134) ar iestāžu pienākumiem pārrobežu veselības datu apmaiņas nodrošināšanā, nosaka jaunus vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk - e-veselība) iekļaujamos datus, pagarina termiņu, līdz kuram piekļuve e-veselībai iespējama ar visiem latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem, nosaka jaunu termiņu, no kura e-veselībā tiks nodrošinātas MK noteikumu Nr. 134  32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minētās funkcionalitātes. Grozījumu projekts kā pastāvīgu regulējumu nosaka kārtību, kādā persona, kurai nav iespējas piekļūt e-veselības sistēmai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, var piešķirt vai atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus savā vietā.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt semantiski precīzas informācijas apriti pārrobežu veselības datu apmaiņā, nodrošināt pilnīgāku personas veselības datu pieejamību e-veselībā, kā arī nodrošināt piekļuvi e-veselībai ņemot vērā grozījumus Personu apliecinošo dokumentu likumā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Lai veicinātu labāku veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem ārvalstīs un ārvalsts iedzīvotājiem Latvijā, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) Eiropas savienības e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras ietvaros [1] īsteno projektu “Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu e-veselības informācijas sistēmām” (turpmāk – MyHealth@EU projekts), kura mērķis ir nodrošināt pacientu veselības pamatdatu un e-recepšu datu elektronisku apmaiņu starp Latviju un citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm (turpmāk – ES un EEZ dalībvalstis). MyHealth@EU projekta ietvaros tiek izveidots nacionālais e-veselības kontaktpunkts, kurš atbilstoši MK noteikumos Nr. 134 noteiktajam nodrošinās datu pārrobežu apmaiņu starp e-veselību un pacienta piederības valsts e-veselības kontaktpunktu. Pacienta veselības datu apmaiņa starp Latviju un ES un EEZ dalībvalstīm notiks strukturētā formātā - pamatojoties uz klasifikatoriem, ko e-veselībā iesniedz Zāļu valsts aģentūra (turpmāk -ZVA), Veselības inspekcija (turpmāk -VI) un Slimību profilakse sun kontroles centrs (turpmāk - SPKC) atbilstoši šo iestāžu uzturētajiem klasifikatoriem. Klasifikatori ES un EEZ dalībvalstīs ir dažādi, tāpēc, lai nodrošinātu semantiski precīzas informācijas apriti pārrobežu datu apmaiņā, ir izveidots pārrobežu datu klasifikators (Master Value Catalogue) (turpmāk - MVC) [2]  un ir nepieciešama ZVA, VI un SPKC atbildībā esošajos klasifikatoros iekļautās informācijas transkodēšana (kartēšana jeb pielīdzināšana) [3] MVC versijai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums" 4.1.apakšpunktā noteikto, ZVA veido un aktualizē Latvijas zāļu reģistru.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 309 "Veselības inspekcijas nolikums" 3.5. apakšpunktu, VI funkcija ir uzturēt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 2 "Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību" 3.punktu un pielikuma 39. punktu, SPKC ir atbildīgs par Starptautiskās statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK), ar atvasinātajām klasifikācijām,  ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu.

2. Lai nodrošinātu nepieciešamās veselības aprūpes statistikas sagatavošanu, Latvijā ir izveidots ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrs. Šī reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.746). Atbilstoši MK noteikumu Nr.746 5. punktam, NVD reizi mēnesī no e-veselības sniedz SPKC nepersonalizētus datus par pacientiem, kuriem diagnosticētas slimības un šos datus SPKC iekļauj ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā. SPKC veic arī saņemto datu apkopošanu un analīzi un sagatavo nepieciešamo statistiku. Lai iegūtu mirstības statistiku, ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrā nepieciešami dati par nāves cēloni.
Ministru kabineta 2021.gada 3.aprīļa noteikumi Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 4.12.8. apakšpunkts nosaka, ka SPKC veido, uztur un papildina Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi.

3. MK noteikumu Nr. 134 6.17.4. apakšpunkts nosaka, ka e-veselības sistēmā iekļauj datus par invaliditāti – cēloni atbilstoši starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (turpmāk - SSK-10), invaliditātes grupu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) lēmuma datumu un numuru, amatpersonas vārdu (vārdus), uzvārdu, datumu, ar kuru noteikta invaliditāte, invaliditātes termiņu.  MK noteikumu Nr. 134 11.3. apakšpunkts nosaka, ka šos datus e-veselības sistēmai sniedz VDEĀVK. VDEĀVK datu sniegšanu e-veselības sistēmai nodrošina no Invaliditātes informatīvās sistēmas, kur tie tiek uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta noteikumiem Nr. 381 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 381). 
MK noteikumu Nr.134 6.17.4. apakšpunkts un noteikumu 4.pielikuma 20.4. apakšpunkts nosaka, ka e-veselības sistēmā iekļauj datus (vārdu (vārdus), uzvārdu) par VDEĀVK amatpersonu, kura pieņēmusi lēmumu par invaliditāti vai darbnespējas lapas pagarināšanu.

4. MK noteikumu Nr. 134 noslēguma jautājumu 39.3 punkts nosaka, ka MK noteikumu Nr. 134  32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi e-veselībā nodrošina ar 2021. gada 29. oktobri. Līdz šim minēto noteikumu 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minētā funkcionalitāte e-veselībā nav nodrošināta.

5. MK noteikumu Nr.134 43. punkts nosaka, ka pacientiem:
1) līdz 2022.gada beigām piekļuve e-veselībai ir iespējama ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvātajām personas identifikācijas metodēm, tai skaitā, ar banku personas identifikāciju, kas iedzīvotāju vidū ir populārs personu identifikācijas rīks, bet nav kvalificēts elektroniskās identifikācijas līdzeklis. Banku piedāvātie personu identifikācijas līdzekļi  balstīti tikai uz vienošanās pamata un banku izmantotajiem identifikācijas rīkiem publisko pakalpojumu sniegšanas jomā netiek izvirzītas un kontrolētas drošības prasības ne tehniskajiem risinājumiem, ne arī procedūrām. Tāpat būtiski, ka banku piedāvātie identifikācijas rīki ir izmantojami tikai konkrētas informācijas sistēmas – internetbankas - ietvaros, un rīku izmantošana ārpus šīs sistēmas var ievērojami palielināt iespējamo drošības risku līmeni.[3]
2) no 2023. gada 1. janvāra pacientam piekļuve e-veselības sistēmai iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

MK noteikumu Nr.134 13., 41. un 42.punkts nosaka, ka ārstniecības iestādes, aptiekas un augstskolas e-veselībā uzkrātajiem pacienta datiem:
1) līdz 2022.gada 31.decembrim piekļūst izmantojot:
a) kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;
b) ārstniecības iestādes vai aptiekas (aptiekas filiāles) informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli, kurš atbilst šajā punktā minētajā līgumā ietvertajām drošības un tehnikas prasībām. 
2) no 2023.gada 1.janvāra piekļūst izmantojot tikai kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Kvalificēti personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir: e-ID karte, e-paraksts karte, e-paraksts karte+, e-paraksts mobile.

Saskaņā ar Personu apliecinošo dokumentu likumu Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu e-ID kā obligāts personu apliecinošs dokuments būs no 2023.gada 1.maija. (Grozījumi Personu apliecinošo dokumentu likumā, kas pieņemti 30.08.2022. un stājās spēkā 01.09.2022.). Vienlaikus likumdevējs minētajā ikumā attiecībā uz termiņiem par e-ID karti kā obligātu personas apliecinošu dokumentu ir noteicis arī atsevišķus izņēmumus attiecībā uz noteiktām personām, proti:
1) Likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteiktas personu grupas (piemēram, personas, kuras saņem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personas, kurām ir noteikta I invaliditātes grupa, personas virs darbspējas vecuma), kurām pienākums e-ID karti saņemt noteikts ar 2031.gada 1.janvāri. 
2)  Likuma Pārejas noteikumu 5.1 apakšpunktā noteikts, ka attiecībā uz personu, kura Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir sniegusi ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī, pienākums e-ID karti saņemt noteikts ar 2025.gada 1.janvāri. 

6. MK noteikumu Nr.134 43.1 punkts nosaka kārtību, kāda persona, kurai nav iespējas piekļūt e-veselībai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, var piešķirt un atcelt tiesības citai personai apstrādāt e-veselībā uzkrātos datus par sevi. Šī kārtība ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

7.MK noteikumu Nr.134 6.17.1. apakšpunkts nosaka, kādus datus par alerģijām iekļauj e-veselībā pacienta pamatdatu sadaļā. Tie ir - alerģijas, to diagnosticēšanas datums.

8. MK noteikumu Nr.134 6.17.2. punktā noteikts, ka e-veselībā pacienta veselības pamatdatu sadaļā iekļauj datus par personai diagnosticētajām slimībām un nepārejošiem veselības stāvokļiem atbilstoši SSK-10. Plānā reto slimību jomā 2023.-2025. gadam (22-TA-1530) [5] iekļauts uzdevums "4.1. Pilnveidot reto slimību pacientu medicīnisko datu uzskaiti", kura ietvaros pacienta elektroniskajā veselības kartē e-veselībā jānodrošina pieejama informācija par retās slimības diagnozi. NVD  2022.gadā ir veicis izmaiņas e-veselībā un tajā ir nodrošināta iespēja iekļaut datus par pacienta retās slimības diagnozi saskaņā ar reto slimību klasifikāciju ORPHAcode [6].

9. MK noteikumu Nr.134 12.2. apakšpunkts nosaka, ka Nacionālais veselības dienests piekļuvi veselības informācijas sistēmai nodrošina, izmantojot Latvijas valsts portāla www.latvija.lv lietotāja saskarni. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.panta 1.daļai, tīmekļa vietne https://www.latvija.lv ir valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.


[1] – papildus informācija https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en
[2] - MVC ir katalogs, kas satur visas pārrobežu datu apmaiņā izmantojamās vērtības.
[3] - ar pielīdzināšanu jeb kartēšanu tiek saprasts, ka katrai nacionālajā klasifikatorā esošajai vērtībai, kura tiek izmantota pārrobežu apmaiņā, tiek atrasta atbilstošā vērtība pārrobežu datu klasifikatora (Master Value Catalogue) versijai. Ir atsevišķi gadījumi, kad Latvijas zāļu reģistrā esoša vērtība nav pielīdzināma nevienai no MVC klasifikatorā esošajām vērtībām. Par šiem gadījumiem NVD pēc informācijas saņemšanas no ZVA ir informējis EK DG SANTE E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras sekretariātu.
[4] -https://www.pmlp.gov.lv/lv/jaunums/no-2023gada-1janvara-personas-aplieciba-eid-karte-bus-obligats-personu-apliecinoss-dokuments
[5] https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a2e349e4-b3eb-4bb3-b58b-7b647aaea676
[6] Reto slimību slimību saraksts un slimību klasifikācija, pieejama Orphanet portālā https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Šobrīd normatīvais regulējums neparedz pienākumu ZVA, VI un SPKC veikt  datu, kurus satur šo iestāžu atbildībā esošie klasifikatori un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, pielīdzināšanu. 
Risinājuma apraksts
1.Grozījumu projekta 3. punktā tiek noteikts, ka ZVA, VI un SPKC veic datu, kurus satur Latvijas zāļu reģistrs, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs un SSK-10 un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, pielīdzināšanu un iesniedz tos NVD. 

Noteikumu Nr.134 3.1 punkts nosaka, ka NVD kā atbildīgā iestāde par nacionālā e-veselības kontaktpunkta darbību, nosaka transkodēšanas (kartēšanas jeb pielīdzināšanas) procedūru pacienta datu pārrobežu apmaiņai  (3.1 2. p.), kā arī nodrošina nosūtīto un saņemto datu semantisko savietojamību (3.1 4.p.).

NVD, ZVI, VI un SPKC ir vienojušās par šādu transkodēšanas kārtību:
1. ZVA, atbilstoši Eiropas vienotajai klasifikācijas sistēmai SPOR (Substances, Products, Organisations, Referentials), ar kuru Eiropas kopējā regulatora tīklā tiek nodrošināta standarta ISO IDMP ieviešana, jāveic šādu datu, kurus satur Latvijas zāļu reģistrs un kas tiek izmantoti pārrobežu apmaiņas procesā, pielīdzināšana pārrobežu datu klasifikatora (Master Value Catalogue) (turpmāk – MVC) versijai: 
1.3.6.1.4.1.38760.2.141 Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija (ATĶ) (Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification) klasifikators; 1.3.6.1.4.1.38760.2.137 Zāļu formas klasifikators;
1.3.6.1.4.1.38760.2.143 Zāļu lietošanas veids klasifikators;
1.3.6.1.4.1.38760.2.145 – Zāļu reģistra mērvienības klasifikators;
1.3.6.1.4.1.38760.2.140 – Zāļu sastāva vielas.

2. VI jāveic šādu datu pielīdzināšana MVC versijai:
1.3.6.1.4.1.38760.2.34 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu veidi
1.3.6.1.4.1.38760.2.38 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu specialitāšu veidi

3. SPKC jāveic šādu datu pielīdzināšana MVC versijai:
1.3.6.1.4.1.38760.2.159 SSK-10 – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10. redakcija

NVD, ZVA, VI, SPKC vienojās par šādu kārtību gadījumos, kad ir veiktas izmaiņas MVC: 

1. NVD atbildīgais darbinieks par sadarbību ar Eiropas Komisiju (EK) pārrobežu veselības datu apmaiņā (NVD atbildīgais darbinieks) saņem informāciju no EK DG SANTE E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras sekretariāta par izmaiņām pārrobežu datu apmaiņas klasifikatorā, tai skaitā aktuālo klasifikatora versiju.
2. NVD atbildīgais darbinieks lejupielādē no sekretariāta saņemto aktuālo MVC versiju un izvērtē, vai izmaiņas attiecas uz datnēm, kas ir ZVA, SPKC, VI, NVD turētajos reģistros;
3. Ja izmaiņas neattiecas uz  datnēm, kas ir ZVA, SPKC, VI, NVD turētajos reģistros, NVD atbildīgais darbinieks veic atbilstošas izmaiņas nacionālajā pārrobežu klasifikatorā (turpmāk -MTC)[7].
4. Ja izmaiņas attiecas uz datnēm, kas ir ZVA, SPKC, VI, NVD turētajos reģistros, NVD atbildīgais darbinieks  3 darba dienu laikā novieto koplietošanas resursos datni ar tām MVC klasifikatoru vērtībām, kuras nav NVD rīcībā, un informē attiecīgās iestādes pārstāvi Semantikas grupā. NVD atbildīgais darbinieks konkrēti norāda, kuru attiecīgo iestāžu uzturēto klasifikatoru vērtības ir jāpielīdzina konkrēti kuram MTC klasifikatoram, pielīdzinot viena attiecīgās iestādes klasifikatora vērtības pret viena MTC klasifikatora vērtību.
5. Attiecīgās iestādes pārstāvis Semantikas darba grupā, saņemot informāciju par izmaiņām MVC, izvērtē, vai klasifikatoru vērtību pielīdzināšana ir iespējama.
6. Ja pielīdzināšana ir iespējama, attiecīgās iestādes pārstāvis organizē attiecīgajā iestādē klasifikatora vērtību tulkošanu/pielīdzināšanu MTC tabulā un 15 darba dienu laikā novieto koplietošanas resursos  precizēto MTC tabulu ar tulkotajām/pielīdzinātajām vērtībām un informē NVD atbildīgo darbinieku. Ja pielīdzināmo klasifikatora vērtību apjoms ir liels, laiks var tikt pagarināts līdz 20 darba dienām.
7. Ja attiecīgās iestādes pārstāvja ieskatā klasifikatora vērtību pielīdzināšana nav iespējama, tad par to 10 darba dienu laikā informē NVD atbildīgo darbinieku, kas, savukārt, informē EK DG SANTE E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras sekretariātu par  nepieciešamību attiecīgo vērtību/as iekļaut MVC.
8. NVD atbildīgais darbinieks saņem informāciju par apstiprinātajām datnēm un augšuplādē MTC centrālajā serverī.

Pēc nepieciešamības minētajā kārtībā var tikt veiktas izmaiņas.
Izmaiņas MVC notiek aptuveni 2 reizes gadā un par tām ir zināms savlaicīgi, jo par katru no izmaiņām diskutē E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras Semantikas grupā.

Tāpat gadījumos, kad tiek ieviestas jaunas klasifikatoru vērtības Latvijas zāļu reģistrā, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un SSK-10, iestāde, kas veic izmaiņas iepriekš minētajās klasifikatoru vērtībās, veic izmaiņas MTC tabulā, pēc veiktajām izmaiņām MTC tabulu novieto koplietošanas resursos un par to informē atbildīgo NVD darbinieku. NVD atbildīgais darbinieks pārskata spēkā esošo MTC un nepieciešamības gadījumā veic iestādes atsūtīto jauno vērtību aktualizēšanu MVC aktuālajā versijā esošajām vērtībām. NVD atbildīgais darbinieks augšuplādē atjaunoto MTC centrālajā serverī.
Gadījumos, kad tiek veikti redakcionāli labojumi, piemēram, labotas garumzīmes jau iepriekš pielīdzinātajās klasifikatoru vērtībās, kas tiek izmantotas Latvijas zāļu reģistrā, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un SSK-10 un klasifikatoru vērtības jau tiek elektroniski nodotas NVD, automatizētā klasifikatoru vērtību nodošanai izveidotā procesā, iestāde, kas veic labojumus iepriekšminētajos reģistros atsevišķi par to NVD neinformē, ja labotās vērtības nav jāpielīdzina no jauna.

[7] - MTC ir katras valsts izveidotais katalogs, kas satur MVC vērtību tulkojumus nacionālajā valodā un kartējumus ar nacionālajiem klasifikatoriem.
 
Problēmas apraksts
2. Lai iegūtu mirstības statistiku, ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrā nepieciešami dati par nāves cēloni, tomēr šobrīd NVD ik mēnesi sniegtā nepersonalizētā informācija SPKC par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze (MK noteikumu Nr. 134 14. pielik.), onkoloģiska slimība (MK noteikumu Nr. 134 16. pielik.), atkarība (MK noteikumu Nr. 134 10. pielik.), psihiska slimība (MK noteikumu Nr. 134 12. pielik.), cukura diabēts (MK noteikumu Nr. 134 13. pielik.), multiplā skleroze (MK noteikumu Nr. 134 20. pielik.) nesatur informāciju par nāves cēloni, jo dati par nāves cēloni e-veselībā netiek iekļauti. Tādējādi veidojas situācija, kad SPKC kā Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes pārzinim ir pieejama personalizēta informācija par personas nāves cēloni, tomēr to nav iespējams analizēt kopā ar nepersonalizētajiem ar noteiktām slimībām slimojošo personu reģistra datiem. Tā rezultātā nav iespējams nodrošināt vajadzīgos Oficiālās statistikas programmā iekļautos rādītājus, kā arī statistikas datu sniegšanu starptautisko institūciju datubāzēm un uzraudzības sistēmām. 
Risinājuma apraksts
2. Grozījumu projekts 4. punkts paredz, ka MK noteikumi Nr. 134 tiek papildināti ar 6.9.1 apakšpunktu, kas nosaka, ka e-veselībā tiek iekļauti dati par personas nāves cēloni. Savukārt, grozījumu projekta 8. punkts, kas papildina MK noteikumus Nr.134 ar 11.2.1 apakšpunktu,  nosaka, ka datus par nāves cēloni e-veselībā iesniedz SPKC. Attiecīgi tiek precizēts 10., 12., 13. un 20. pielikums, paredzot, ka narkoloģiskā pacienta karte, karte pacientam ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, cukura diabēta pacienta karte un multiplās sklerozes pacienta karte satur atzīmi par personas miršanas datumu. Tiek precizēts  14. un 16. pielikums, paredzot, ka tuberkulozes pacienta karte un onkoloģiskā pacienta ārstēšanas karte satur atzīmi par pacienta nāves datumu un datus par personas nāves cēloni. 18.pielikumā - arodslimību pacienta dinamiskās novērošanas kartē un 19.pielikumā - karte pacientam ar iedzimtām anomālijām noņemta atzīme, ka datus par miršanas datumu un nāves cēloni sniedz ārstniecības iestāde (grozījumu projekta 17.- 24.punkts).
Problēmas apraksts
3. MK noteikumu Nr.134 6.17.4. apakšpunkts nosaka, ka e-veselībā iekļauj datus par invaliditāti – cēloni atbilstoši SSK-10. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.381 8.3. apakšpunktu Invaliditātes informatīvajā sistēmā par invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes ekspertīzi atbilstoši SSK-10 iekļauj datus par pamatdiagnozi un blakusdiagnozi.

MK noteikumu Nr.134 6.17.4. apakšpunkts nosaka, ka e-veselībā iekļauj datus par invaliditāti – datumu, ar kuru noteikta invaliditāte un invaliditātes termiņu. Turpretī saskaņā ar MK noteikumu Nr.381 8.20.7. apakšpunktu invaliditātes informatīvajā sistēmā iekļauj datus par  invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma un beigu datumu (nevis invaliditātes termiņu). Pamatojoties uz to secināms, ka MK noteikumos Nr.134 noteiktais attiecībā uz e-veselībā iekļaujamo informāciju par invaliditāti neatbilst tai informācijai, kas par invaliditāti tiek uzkrāta invaliditātes informatīvajā sistēmā.
MK noteikumos Nr.134 nav noteikts, ka E-veselībā iekļauj datus par prognozējamu invaliditāti, tomēr no veselības aprūpes viedokļa ārstniecības personām piekļuve šai informācijai ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumus. Vienlaikus MK noteikumu Nr. 381 13.16. apakšpunkts nosaka, ka NVD no Invaliditātes informatīvās sistēmas saņem datus par prognozējamas invaliditātes sākuma un beigu datumu.

MK noteikumu Nr.134 6.17.4. apakšpunkts un 4.pielikuma 20.4.apakšpunkts nosaka, ka e-veselībā iekļauj datus (vārds (vārdi), uzvārds) par VDEĀVK amatpersonu, kura pieņēmusi lēmumu par invaliditāti vai darbnespējas lapas pagarināšanu. VDEĀVK amatpersonas (vārds (vārdi) un uzvārds), kura noteikusi invaliditāti vai lēmusi par darbnespējas lapas pagarināšanu, datu apstrāde ir plašāka par e-veselības sistēmas noteikto datu apstrādes mērķi. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk- Datu regula) 5.panta c) apakšpunktā ir ietverts datu minimizēšanas princips, proti, personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos. E-veselības sistēmā nav nepieciešams iekļaut informāciju par VDEĀVK amatpersonas vārdu (vārdiem), uzvārdu, kura pieņēmusi lēmumu par invaliditāti vai darbnespējas lapas pagarināšanu, jo personai šī informācija ir zināma un pieejama VDEĀVK lēmumā. Attiecībā uz personas ārstniecībā iesaistītajām ārstniecības personām, vismaz šobrīd nav apzināti gadījumi, kad tām  būtu nepieciešama informācija par VDEĀVK amatpersonas vārdu (vārdiem) un uzvārdu, kura pieņēma lēmumu par invaliditāti vai darbnespējas lapas pagarināšanu. 
Risinājuma apraksts
3. Projekts (7.punkts) nosaka, ka e-veselībā iekļauj datus par invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes pamatdiagnozi, blakusdiagnozi atbilstoši SSK-10 un par invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma datumu un beigu datumu. 
Ar projekta 7. punktu no MK noteikumu Nr.134 6.17.4. apakšpunkta tiek svītrota prasība par VDEĀVK amatpersonas, kura pieņēma lēmumu par invaliditāti, vārda (vārdu), uzvārda norādīšanu e-veselības sistēmā.
Ar grozījumu 16. punktu no MK noteikumu Nr.134 4.pielikuma tiek svītrots 20.4. apakšpunkts.
Problēmas apraksts
4. Lai e-veselībā nodrošinātu MK noteikumu Nr.134 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minētās funkcionalitātes, tika secināts, ka nepieciešamas apjomīgas izmaiņas e-veselības sistēmā. Ņemot vērā, ka paralēli tiek strādāts pie e-veselības arhitektūras un tehnoloģiju modernizācijas, šādu apjomīgu izmaiņu veikšana tika atlikta, bet to paredzēts veikt un pabeigt līdz 2023.gada 1.jūlijam.
Risinājuma apraksts
4. Grozījumu 12. punkts nosaka, ka MK noteikumu Nr.134  32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minētās prasības E-veselībā tiks nodrošinātas no 2023. gada 1. jūlija.
Problēmas apraksts
5. Lielākā daļa personu piekļuvei e-veselībai šobrīd izmanto banku identifikācijas līdzekļus nevis kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Prasība par tikai kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu autentifikācijai e-veselībā no 2023.gada 1.janvāra daļai iedzīvotāju, tai skaitā medicīnas profesionāļiem apgrūtinās piekļuvi e-veselībai, jo prognozējams, ka 2023.gada sākumā daļa personu, uz kurām attiecas prasība par eID karti kā obligātu personas apliecinošu dokumentu no 2023.gada 1.maija,  vēl nebūs ieguvušas eID kartes un tāpēc nevarēs piekļūt e-veselībai.
Risinājuma apraksts
5. Pagarināt termiņu, no kura e-veselības sistēmai iespējams piekļūt izmantojot arī banku identifikācijas līdzekļus. Līdz ar to tiek veikti  grozījumi Noteikumu Nr. 134 41., 42. un 43. punktā.  Tas ir, grozījumi paredz (13., 14. un 15. punkts), ka no 2024.gada 1.janvāra pacienti, ārstniecības iestādes, aptiekas un augstskolas  e-veselībai piekļūst tikai ar kvalificētiem personu elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Līdz tam Nacionālais veselības dienests nodrošinās aktīvu iedzīvotāju informēšanu par šīm izmaiņām. 
Prasības par identifikāciju E-veselības sistēmā tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem atlikšana uz 2031.gadu, kad visām sabiedrības grupām būs spēkā prasība par eID kā obligātu personu apliecinošo dokumentu, nav atbalstāma datu drošības apsvērumu dēļ. 

 
Problēmas apraksts
6. MK noteikumu Nr.134 43.1 punkts nosaka kārtību, kāda persona, kurai nav iespējas piekļūt e-veselībai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, var piešķirt un atcelt tiesības citai personai apstrādāt e-veselībā uzkrātos datus par sevi. Šī kārtība ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. No 2023.gada nenodrošinot personām, kuras nevēlas vai nespēj izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, alternatīvas iespējas piešķirt un atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, tiktu būtiski apgrūtināta vai pat liegta e-veselības portāla sniegto iespēju izmantošana.
 
Risinājuma apraksts
6. MK noteikumu Nr.134 pārejas kārtībā noteiktā kārtība, kādā  persona, kurai nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem, var piešķirt vai atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, tiek noteikta kā pastāvīgs regulējums (projekta 1. un 10.punkts). Tas ir, projekta 10.punkts nosaka, ka pacients, kuram nav iespējas piekļūt veselības informācijas sistēmai atbilstoši noteiktajiem autentifikācijas veidiem:
1) var piešķirt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā vienā no šādiem veidiem:
a) uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt klātienē NVD papīra formātā parakstītu iesniegumu, kurā iekļauta 32.3 punktā norādītā informācija;
b) nosūtot pa pastu Nacionālajam veselības dienestam pilnvaru, kurai ir notariāli apliecināts paraksta īstums, par personas tiesībām apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā un kurā iekļauta noteikumu 32.3 punktā norādītā informācija.
3) atcelt citai personai piešķirtās tiesības apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu.
 
Projekts papildināts ar 32.3 punktu, kurā noteikts, ka iesniegumā, pilnvarā par personu, kuru pacients deleģējis apstrādāt savus datus e-veselības sistēmā, ievada vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un termiņu, uz kādu tiesības piešķirtas. Atbilstoši Projekta 1.punktam NVD nodrošina minētās informācijas par pacienta pilnvaroto personu iekļaušanu veselības informācijas sistēmā vai dzēšanu no veselības informācijas sistēmas nekavējoties pēc iesnieguma vai pilnvaras saņemšanas.
 
Problēmas apraksts
7. MYHealtha@EU projekts paredz plašākas informācijas norādīšanu personas veselības datos par alerģijām, nekā to nosaka MK noteikumu Nr.134 6.17.1. apakšpunkts, tāpēc NVD sadarbībā ar alergologiem ir pilnveidojis e-veselībā par alerģijām norādāmo informāciju un izstrādājis atbilstošo tehnisko risinājumu. Jaunais risinājums paredz, ka e-veselībā tiek norādīts alerģijas tips, veids, alergēns (zāļu alerģijas gadījumā arī medikamenta aktīvā viela, zāļu nosaukums) un tā izraisītā alerģiskā reakcija, tās smaguma pakāpe, kontrolējamība, kā arī konstatācijas apraksts. Lai veiktos uzlabojumus varētu padarīt pieejamus e-veselības lietotājiem, nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.134.
 
Risinājuma apraksts
7. MK noteikumu Nr.134 6.17.1. punkts tiek papildināts, nosakot, ka e-veselības sistēmā pacienta veselības pamatdatos par alerģiju iekļauj arī datus par tās  tipu, veidu, alergēnu (zāļu alerģijas gadījumā arī medikamenta aktīvā viela, zāļu nosaukums) un tā izraisīto alerģisko reakciju, tās smaguma pakāpi, kontrolējamību, kā arī  konstatācijas aprakstu (projekta 5.punkts).
Problēmas apraksts
8. MK noteikumi Nr.134 neparedz e-veselībā iekļaut datus par personai diagnosticētu reto slimību saskaņā ar reto slimību klasifikāciju ORPHAcode un slimības diagnosticēšanas datumu.
 
Risinājuma apraksts
8. MK noteikumu Nr.134 6.17.2. punkts tiek papildināts, nosakot, ka e-veselības sistēmā pacienta veselības pamatdatos iekļauj arī informāciju par personas retās slimības diagnozi atbilstoši aktuālajai ORPHAcode reto slimību klasifikācijai, kā arī retās slimības diagnosticēšanas datumu (projekta 6.punkts).
Problēmas apraksts
9. MK noteikumu Nr.134 12.2. apakšpunkts nosaka, ka NVD piekļuvi veselības informācijas sistēmai nodrošina, izmantojot Latvijas valsts portāla www.latvija.lv lietotāja saskarni. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.panta 1.daļai, tīmekļa vietne https://www.latvija.lv ir valsts pārvaldes pakalpojumu portāls. Tādējādi MK noteikumu Nr.134 12.2. apakšpunktā ir nepareizs tīmekļa vietnes https://www.latvija.lv nosaukums.
Risinājuma apraksts
9. Projekta 9.punkts precizē MK noteikumu Nr.134 12.2. apakšpunktu, nosakot, ka Nacionālais veselības dienests piekļuvi veselības informācijas sistēmai nodrošina, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv lietotāja saskarni.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē e-veselības pakalpojumu pieejamību:
1) termiņa pagarināšana, no kura autentificēšanās e-veselības portālā iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identicēšanās līdzekļiem, un vienlaikus  termiņa pagarināšana, kurā autentifikācija iespējama esošajā kārtībā.
2)kā pastāvīgs regulējums tiek noteikta kārtība, kādā personas, kuras nevēlas, negrib vai nespēj izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,  var piešķirt un atcelt tiesības citai personai apstrādāt e-veselības sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā.

Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē veselības aprūpi - jaunu datu veidu (par alerģijām un retās slimības diagnozi atbilstoši ORPHAcode) iekļaušana e-veselības sistēmā, jo visām pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniec.personām tiek nodrošināta iespēja piekļūt šiem veselības datiem, pat ja ārtsniecības persona nav šo datu autors.

Tieši attiecas un samazina administratīvo slogu - jaunu datu veidu (par alerģijām un retās slimības diagnozi atbilstoši ORPHAcode) iekļaušana e-veselības sistēmā,  jo pacientam informāciju par alerģiju un reto slimību vairs neūs nepieciešamībs nēsāt līdzi papīra dokumentos, lai to uzrādītu citam ārstam.

Visi šie ieguvumi izpildīsies tad, ja ārstniecības iestādes nodrošinās minēto datu ievadīšanu e-veselības sistēmā.
 
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē e-veselības pakalpojumu pieejamību - termiņa pagarināšana, no kura autentificēšanās e-veselības portālā iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identicēšanās līdzekļiem, un vienlaikus pagarināts termiņš, kurā autentifikācija iespējama esošajā kārtībā.

Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē ārstniecības procesu - jaunu datu veidu (par alerģijām un retās slimības diagnozi atbilstoši ORPHAcode) iekļaušana e-veselības sistēmā. Nodrošinot iespēju pacienta elektroniskajā veselības kartē iekļaut plašāku informāciju par alerģiju, kā arī norādīt retās slimības diagnozi atbilstoši ORPHAcode, visām pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniec.personām tiek nodrošināta iespēja piekļūt šiem veselības datiem, pat ja ārtsniecības persona nav šo datu autors. Šis ieguvums izpildīsies tad, ja visas ārstniecības iestādes nodrošinās minēto datu ievadīšanu e-veselības sistēmā.
Nozare
Veselība un sociālā aprūpe
Nozaru ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

-

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

-

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmu, kuras ir integrētas ar e-veselības sistēmu, izstrādātājiem un uzturētājiem būs vairāk laika, lai nodrošinātu autentifikāciju e-veselības sistēmā ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

2.2.5. uz konkurenci:

-

2.2.6. uz nodarbinātību:

-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta noteikumi Nr. 381 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
No noteikumiem jāsvītro prasība, ka no Invaliditātes informatīvās sistēmas Nacionālajam veselības dienestam tiek nodoti dati par tās VDEĀVK amatpersonas vārdu un uzvārdu, kas pieņēma lēmumu.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Zāļu valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekta sabiedriskās apspriedes laikā priekšlikumi netika iesniegti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības inspekcija
  • Nacionālais veselības dienests
  • Slimību profilakses un kontroles centrs
  • Zāļu valsts aģentūra
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
ZVA, VI un SPKC veic datu, kurus satur Zāļu valsts reģistrs, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs un SSK-10 un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, tulkošanu un kartēšanu un iesniedz tos NVD. 
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi