Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-950: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta izstrāde ir nepieciešama, lai:
–nodrošinātu sociāli ekonomiskajai situācijai atbilstošu ienākumu slieksni tiesību uz Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) atbalstu saņemšanai;
– Programmas ietvaros atbalsta saņēmējiem - Latvijas iedzīvotājiem zemu ienākumu mājsaimniecībās un Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinātu izvēles iespēju paredzēto kopējo atbalsta apjomu saņemt pakāpeniski vai uzreiz par visu statusa (trūcīga, Programmas maznodrošināta vai krīzes situācijā nonākusi mājsaimniecība) periodu
– noteiktu elastīgus nosacījumus atbalsta saņēmējiem pārejas periodā no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalsta uz Programmas atbalstu;
–veiktu redakcionālus un tehniskus precizējumus saistībā ar Programmai paredzēto finansējumu un prasībām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanai.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta mērķis ir Programmas īstenošanā noteikt EAFVP darbības programmai (turpmāk – DP) līdzvērtīgus piemērojamos nosacījumus, tādējādi nepasliktinot Latvijas zemu ienākumu mājsaimniecību un Ukrainas civiliedzīvotāju situāciju:
-salāgojot mājsaimniecību ienākumu sliekšņa apmēru Programmas atbalstam;
-nodrošinot izvēles iespējas uz atbalsta apjoma saņemšanu vienā reizē vai pakāpeniski;
-nosakot elastīgus nosacījumus atbalsta saņemšanai pārejas posmā no EAFVP DP uz Programmu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr.381 2.punktā norādītais Programmas finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem nav atspoguļots atbilstoši tiesību aktā 23-TA-550 noteiktajam.
2) MK noteikumu Nr.381 4.1.3.1. apakšpunktā noteiktā Programmas maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu līmeņa neatbilstība sociāli ekonomiskajai situācijai.
3) MK noteikumu Nr.381 30.1., 30.3. un 30.4. apakšpunkts nosaka viena pārtikas preču un higiēnas un saimniecības preču komplekta izsniegšanu kalendāra mēnesī. Programmas atbalsts turpina 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros sniegto EAFVP atbalstu. 18.10.2022. veikti grozījumi MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.727), lai nodrošinātu izvēles iespēju paredzēto kopējo atbalsta apjomu saņemt pakāpeniski vai uzreiz par visu statusa (trūcīga, EAFVP maznodrošināta vai krīzes situācijā nonākusi mājsaimniecība) periodu.
4) Pārtikas atbalsta un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām 2023. gada otrajā ceturksnī paredzēta pāreja no EAFVP DP uz Programmu. Normatīvajā regulējumā nav paredzēti nosacījumi atbalsta sniegšanai pārejas periodā, tai skaitā elastīgi nosacījumi atbalsta saņēmējiem, īpaši, situācijā, ja atbalsta saņemšanas iespējas īslaicīgi tiek ierobežotas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 381 2. punktā atspoguļotā informācija par Programmas finansējumu, tostarp par valsts budžeta finansējumu, ir redakcionāli neatbilstoša ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 21.10.2022. lēmumu C(2022) 7658 final apstiprinātās Programmas 20. punktā norādītajai redakcijai un MK 16.05.2023. sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26, 25.§) „Rīkojums par Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam”
3. punktā norādītajai redakcijai un 4. punktā iekļautajai informācijai (MK 16.05.2023. rīkojums Nr.276).
Informācijas neprecizēšanas gadījumā var rasties pārpratums/ neskaidrība par valsts budžeta finansējuma sadalījumu: valsts obligātā līdzfinansējuma daļu un papildu valsts budžeta finansējuma daļu.
Papildus informējam, ka EK savā 27.02.2019. publicētajā ikgadējā ziņojuma par Latviju[1]  (2019 Country Report – Latvia) D pielikumā noteica augstu prioritāti investīciju vajadzībām, lai sekmētu aktīvu sociālu iekļaušanu, uzlabotu piemērotību darba tirgum un mazinātu materiālo nenodrošinātību, izmantojot pārtikas un minimālo materiālo palīdzību, t.sk. papildpasākumus. Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP) izstrādes procesā, Labklājības ministrija (turpmāk – LM), ņemot vērā 2019. gadā atbalsta saņēmēju skaitu visā Latvijas teritorijā un tā prognozētās izmaiņas turpmākajos gados, un, saglabājot esošos atbalsta veidus un apjomu, 2021.-2027. gada plānošanas periodam aprēķināja nepieciešamo kopējo finansējumu Programmas atbalsta sniegšanai septiņiem gadiem - 49 992 632 euro, kas tika iesniegts NAP izstrādes procesā. NAP apstiprināšanas procesā LM aprēķinātais finansējums 49 992 632 euro tika samazināts uz 44 000 000 euro (NAP apstiprināts ar 02.07.2020. LR Saeimas lēmumu Nr. 418/Lm13[2]).
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) daudzgadu budžeta un finanšu satvara pārrunu rezultātā apstiprinātais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.– 2027. gada plānošanas periodam plānotais finansējums koriģēts, proporcionāli to samazinot par 13% visiem NAP ES fondu pasākumiem (44 000 000 euro – 13 % = 38 280 000 euro).
Ar 31.05.2021. MK rīkojumu Nr. 360 pieņemts Programmas projekts ar apstiprināto finansējumu – 38 280 000 euro, tai skaitā Programmas līdzfinansējums – 32 538 000 euro (85%) un valsts budžeta finansējums – 5 742 000 euro (15%). ES līdzfinansējuma likme 85% noteikta,  atbilstoši 07.09.2020. Regulas (ES) 2021/1057[3] priekšlikuma grozījumu piedāvājumam un tika piemērota arī izstrādājot Programmas īstenošanas normatīvo regulējumu nacionālajā līmenī.
24.06.2021. pieņemtas Regula (ES) 2021/1060[4] un Regula (ES) 2021/1057 (stājās spēkā 2021. gada 30. jūnijā). Regulas (ES) 2021/1057 10. pantā attiecīgajām programmām noteikta līdzfinansējuma daļa 90% (iepretim tam, kas plānots atbilstoši regulu projektiem – 85%).
Ņemot vērā, ka līdzfinansējuma likmes izmaiņas ietekmē kopējo Programmā plānoto finansējumu, tika norādīts, ka, lai varētu nodrošināt sākotnēji plānoto Programmas atbalstu Latvijas iedzīvotājiem zemu ienākumu mājsaimniecībās nepieciešams saglabāt ar MK rīkojumu Nr.360 pieņemtās Programmas projektā noteikto apstiprināto finansējuma apmēru. Programmas saskaņošanas ar EK procesā Latvijas institūcijām, tostarp Finanšu ministrijai nosūtīti vairāki EK apsvērumi un norādījumi attiecībā uz Programmas sākotnēji apstiprinātā finansējuma 38 280 000 euro nesamazināšanu.
21.10.2022. EK apstiprināja Programmu, kuras 20. punktā īpaši uzsvērts finansējums un tā avoti: “Programmai piešķirts kopējais finansējums 38 280 000 euro, tajā skaitā 32 538 000 euro ES līdzfinansējums (90 %) un 3 615 334 euro valsts budžeta finansējums (10 %). Ņemot vērā, ka valsts ieguldījums programmā nevar būt lielāks par 10%, tiks nodrošināts papildu atbalsts tāda paša veida pasākumiem ārpus programmas no valsts budžeta (2 126 666 euro).”

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_lv.pdf
[2] https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
[3] Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) Nr. 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013
[4] Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulai Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt Programmas finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem (precizējumi MK noteikumu Nr.381 2. punktā), ņemot vērā, ka atbilstoši panāktajai vienošanās ar EK un 21.10.2022. EK lēmumam C(2022)7658 final par Programmas apstiprināšanu precizēts Programmas kopējā finansējuma (38 280 000 euro) apjoma dalījums pa avotiem, nodrošinot atbilstību Regulas (ES) 2021/1057 10. pantam un paredzot:
- Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējumu 90% no Programmas kopējā finansējuma (32 538 000 euro);
- valsts budžeta finansējumu, ko veido Regulā (ES) Nr.2021/1057 noteiktais valsts budžeta līdzfinansējums 10% (3 615 334 euro) no kopējā Programmas finansējuma un papildu nacionālais Programmas valsts budžeta finansējums (2 126 666 euro) Programmas pasākumu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.
Atzīmējams, ka tiek saglabāts nemainīgs likumā "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums" noteiktais Programmas kopējais finansējums.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr. 381 4.1.3.1. apakšpunktā noteiktais ienākumi slieksnis Programmas maznodrošinātai mājsaimniecībai – 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 229 euro, atbilst 60 % no Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) 2018. gadā publicētās ienākumu mediānas (544,41 euro), piemērojot Latvijas skalu un noapaļojot summas līdz veseliem euro. Iedzīvotāji, kuru ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi ir zemāki par 60 % no mājsaimniecību rīcībā esošās ienākumu mediānas, tiek uzskatīti par pakļautiem nabadzības riskam.

Nabadzības riskam pakļauto mājsaimniecību ienākumu apmērs būtu aprēķināms no CSP publicētās ienākumu mediānas summas par 2019. gadu (60% no 626,57 euro), un piemērojams no 2023. gada 1. janvāra. 2023. gadam aprēķinātais ienākumu slieksnis tiesību uz Programmas atbalstu saņemšanai ir: 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 euro katrai nākamai personai mājsaimniecībā. Attiecīgās izmaiņas ir jau veiktas EAFVP DP ietvaros un ar MK noteikumu Nr. 727 grozījumiem stājušies spēkā no 01.01.2023.

Spēkā esošo MK noteikumu Nr. 381 4.1.3.1. apakšpunktā noteiktais ienākumu slieksnis nabadzības riskam pakļautām mājsaimniecībām nav atbilstošs reālajai sociāli ekonomiskajai situācijai, un tā saglabāšana radīs situāciju, ka vistrūcīgākajai sabiedrības daļai nebūs tiesību saņemt Programmas atbalstu.
Ņemot vērā, ka Programma ir EAFVP DP turpinājums, ir nepieciešama abu programmu nosacījumu par atbalsta saņemšanas tiesībām salāgošana.

1[https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/]
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt Programmas maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu līmeni (precizējumi MK noteikumu Nr. 381 4.1.3.1. apakšpunktā).
Problēmas apraksts
Pārtikas atbalsta un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām 2023. gada otrajā ceturksnī paredzēta pāreja no EAFVP DP uz Programmu. Spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 381 nav paredzēti nosacījumi atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Risinājuma apraksts
MK noteikumus Nr. 381 papildināt ar jaunu 3.1 un 3.2 punktu, paredzot atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Problēmas apraksts
Publisko iepirkumu par Programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegādi veikšanas procesā, finansējuma saņēmējam (SIF), pamatojoties uz publiskos iepirkumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, jānosaka pretendentiem vispārīgās un specifiskās prasības, tostarp par atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem. Ir iespējama tiesību normu kolīzija starp MK noteikumu Nr. 381 12., 13. un 14. punktā un citos normatīvajos aktos noteikto.
Pastāvot tiesību normu konkurencei, finansējuma saņēmējam iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā var rasties papildu jautājumi un var būt nepieciešams papildu laiks atbildīgo institūciju viedokļu izzināšanai, kā rezultātā var ievērojami pagarināties iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas laiks un attiecīgi aizkavēties iepirkuma norises uzsākšana.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams papildināt MK noteikumu Nr. 381 8. punktu, nosakot, ka Programmas noteikumu tiesību norma uzskatāma par speciālo tiesību normu un piemērojama saskaņā ar principu, ka vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu konflikta gadījumā vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma.
Vienlaikus MK noteikumu Nr. 381 12. punktā nepieciešams svītrot vārdu “vismaz”, lai nepārprotami norādītu, ka nav iespējama šo noteikumu 12. punktā iekļauto prasību paplašināšana.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr. 381 9.1.2. apakšpunktā noteikts, ka programmas atbalsta komplekti – pārtikas preces, paredzētas mājsaimniecības loceklim vecumā no septiņiem līdz 12 mēnešiem (ieskaitot). Atbilstoši Veselības ministrijas 2021.gadā aktualizētajiem ieteikumiem "Veselīga uztura ieteikumi bērniem līdz divu gadu vecumam" (turpmāk – Ieteikumi), papilduzturu zīdainim būtu jāpiedāvā ne ātrāk kā 4 mēnešu un ne vēlāk kā 6 mēnešu vecumā, atkarībā no tā, vai bērns tiek zīdīts vai ēdināts ar mākslīgo maisījumu, bērna attīstības, veselības stāvokļa un citiem apsvērumiem. Tomēr uztura speciālisti un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatri visbiežāk iesaka zīdaiņiem pirmo piebarojumu uzsākt ap sesto dzīves mēnesi, t.i., visbiežāk, sākot no pilniem pieciem mēnešiem. Bērnam augot un attīstoties, kā arī paliekot fiziski aktīvākam, rodas papildu vajadzība pēc uzturvielām, vitamīniem un minerālvielām. Ātrāku piebarojuma uzsākšanu rekomendē arī gadījumos, kad zīdainis tiek ēdināts ar mākslīgo maisījumu, ņemot vērā, ka tas var nesaturēt visas bērna organismam un tā straujai attīstībai nepieciešamās uzturvielas. Tāpat pastāv iespēja, ja pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām ir pieteikusies māte, kura zīda mazuli, bet pašai nav iespējams lietot veselīgu un uzturvielām bagātu, pilnvērtīgu uzturu, tad arī tās pienā var trūkst dažas no uzturvielām, piemēram, dzelzs. Tāpēc papildu uzturs zīdaiņiem jau sestajā dzīves mēnesī varētu papildināt organismu ar nepieciešamo enerģiju un uzturvielām, tādējādi veicinot tā pilnvērtīgu un atbilstošu attīstību un augšanu.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Veselības ministrijas Ieteikumos norādīto, nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr. 381 9.1.2. apakšpunktā vārdu "septiņiem" aizstāt ar vārdu "sešiem".
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr. 381 30.1., 30.3. un 30.4. apakšpunktā noteiktais nosacījums par viena atbalsta komplekta izsniegšanu mēnesī ir pretrunā ar EAFVP DP ietvaros piemērojamo normu (MK noteikumu Nr. 727 28.1 un 28.3. apakšpunkts), ar kuru nav noteikts ierobežojums par viena atbalsta komplekta izsniegšanu kalendāra mēneša laikā.
Ņemot vērā, ka Programma ir EAFVP DP turpinājums, ir nepieciešama līdzvērtīgu nosacījumu piemērošana, atbalsta saņēmējiem nepasliktinot atbalsta pieejamības aspektu.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr. 381 30.1., 30.3. un 30.4. apakšpunktu, atbalsta saņēmējiem – vistrūcīgākajām personām nodrošinot izvēles iespējas saņemt visu atbalsta apjomu vienā reizē vai pa daļām izziņas periodā.
Problēmas apraksts
Partnerorganizācijas nodrošina divas Programmas ietvaros īstenojamās darbības (pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu izdale, un papildpasākumu īstenošana) ar atšķirīgiem nosacījumiem un iesaistītajiem. MK noteikumu Nr.381 22.punktā ietverto nosacījumu uztveramības nodrošināšanai nepieciešama informācijas nodalīšana par katru no partnerorganizācijas īstenotām darbībām.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams papildināt MK noteikumus Nr. 381 ar jauno 22.1 punktu, nodalot informāciju par nosacījumiem papildpasākumu īstenošanā no 22.punktā iekļautajiem nosacījumiem par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu izdali.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.381 30.punktā noteikts, ka komplekti tiek izsniegti vienai no šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunktā minētajā izziņā norādītajām pilngadīgajām personām, mājsaimniecības norādītajam pārstāvim vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvim. Gadījumos, ja komplektus saņem mājsaimniecības norādītais pārstāvis vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvis, partnerorganizācijai ir jābūt iespējai pārliecināties arī par komplekta saņēmēja identitāti.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr.381 32.punktu, salāgojot ar 30.punktā minēto, nosakot, ka gadījumā, ja partnerorganizācijai rodas šaubas par personu, kura saņem komplektu, tai ir tiesības komplektu saņēmējam lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Problēmas apraksts
Pārtikas atbalsta un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām 2023. gada otrajā ceturksnī paredzēta pāreja no EAFVP DP uz Programmu. Normatīvajā regulējumā nav paredzēti nosacījumi atbalsta sniegšanai pārejas periodā, tai skaitā elastīgi nosacījumi atbalsta saņēmējiem, īpaši, situācijā, ja atbalsta saņemšanas iespējas īslaicīgi tiek ierobežotas.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams papildināt MK noteikumus Nr.381 ar jaunu X.sadaļu "Noslēguma jautājumi" 69.punktu, nosakot atbalsta saņemšanas nosacījumus pārejas posmā no EAFVP DP uz Programmu:
- mājsaimniecībai saglabājot kopējo atbalsta apjomu, radīta iespēja tā saņemšanai no abām programmām, ja nepieciešams, taču izvairoties no atbalsta saņemšanas dubultā;
- nosakot atbalsta saņemšanas iespējas divus mēnešus pēc izziņas derīguma termiņa, tādējādi mazinot atbalsta iespējamā pārrāvuma riska ietekmi uz mājsaimniecības situāciju.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr. 381 1., 2. un 3. pielikumā noteiktie atsevišķie kritēriji Programmas īstenošanai paredzētām precēm un atsevišķas atsauces uz normatīvajiem aktiem neatbilst atbildīgo institūciju ieteikumiem un reālajai situācijai preču tirgū. Preču kritēriju un normatīvā regulējuma neprecizēšanas gadījumā vai veidoties iepirkumu procedūru kavēšanās, jo MK noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā noteiktais ir pamats iepirkumu priekšmeta definēšanai un preču ražošanas, nekaitīguma, drošuma un kvalitātes prasību izvirzīšanai.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr. 381 1., 2. un 3. pielikumu:
iekļaujot atsauci uz aktuālo normatīvo aktu par prasībām maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem;
precizējot izmēru penālim;
precizējot kvalitātes kritēriju zobu pastai maziem bērniem.

Ierosinātie MK noteikumu Nr. 381 grozījumi nemaina noteikto Programmas kopējo finansējumu, tiem ir labvēlīga ietekme Programmas atbalsta gala saņēmējiem un tie nav uzskatāmi par būtiskiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • -personas zemu ienākumu un krīzes situācijā nonākušajās mājsaimniecībās; -Ukrainas civiliedzīvotāji.
Ietekmes apraksts
Labvēlīga ietekme uz mērķa grupu - Programmas atbalsta gala saņēmējiem:
- nosakot sociāli ekonomiskajai situācijai atbilstošu ienākumu līmeni tiesību uz atbalstu saņemšanai;
- nodrošinot tiesības izvēlēties atbalstu saņemt uzreiz vai pa daļām;
- nosakot labvēlīgus un elastīgus nosacījumus atbalsta saņemšanai pārejas no EAFVP DP un Programmu posmā.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
9 228 340
0
8 396 353
158 322
7 998 713
158 322
-3 081 689
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
9 228 340
0
8 396 353
158 322
7 998 713
158 322
-3 081 689
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
9 542 858
0
9 160 728
175 914
8 718 906
175 914
-3 243 332
2.1. valsts pamatbudžets
9 542 858
0
9 160 728
175 914
8 718 906
175 914
-3 243 332
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-314 518
0
-764 375
-17 592
-720 193
-17 592
161 643
3.1. valsts pamatbudžets
-314 518
0
-764 375
-17 592
-720 193
-17 592
161 643
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-17 592
-17 592
161 643
5.1. valsts pamatbudžets
0
-17 592
-17 592
161 643
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Programmai 2021.-2027. gada plānošanas periodā paredzēts finansējums 38 280 000 euro, tajā skaitā 32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums (90%), valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro (10%) un papildu valsts budžeta finansējums Programmas pasākumu īstenošanai un mērķu sasniegšanai 2 126 666 euro.
 Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 90. panta nosacījumiem Programmai pieejams EK priekšfinansējums kopā 976 140 euro, ko izmaksā kā gada maksājumu (no 2021.-2026. gadam) 0,5% apmērā no plānotā ES finansējuma.
Programmai paredzēts finansējums neattiecināmiem izdevumiem kopumā 85 498 euro finansējuma saņēmēja (SIF) organizētā iepirkuma administrēšanai. Pamatojums atspoguļots likuma "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācija).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Detalizēts ieņēmumu aprēķins atspoguļots 2023.-2027. gadam.
Ieņēmumos paredzēti:
ieņēmumi no prognozētajām attiecīgā gada EK finansējuma (90%) atmaksām;
priekšfinansējuma maksājumi no EK, ko izmaksā kā gada maksājumu 0,5% apmērā no plānotā ES finansējuma.
Ņemot vērā ar 21.10.2022. EK lēmumu C(2022) 7658 final, apstiprināto Programmu un MK sēdes protokollēmuma “Rīkojums par Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam” projektu (23-TA-550), kā arī Programmas naudas plūsmas prognozes ieņēmumi ir:
2023. gadā – 9 228 340 euro, t.sk.:
8 577 580 euro - ES finansējums prognozētajai atmaksai no EK par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem (9 530 644 x 90 %);
162 690 euro – EK priekšfinansējuma maksājums par 2024. gadu (32 538 000 x 0,5 %);
488 070 euro - EK priekšfinansējuma maksājums par 2021., 2022. un 2023. gadu ((32 538 000 x 0,5 %) x 3) veikts 2022. gadā pēc Programmas apstiprināšanas EK, atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 90. panta nosacījumiem:
- EK priekšfinansējuma maksājums tiek izmaksāts tikai pēc Programmas apstiprināšanas EK
- ja Programma tiek apstiprināta EK pēc 2021. gada 1. jūlija, tad maksājums par 2021. gadu tiek veikts kopā ar kārtējiem maksājumiem.
 2024. gadā – 8 554 675 euro, t.sk.:
8 391 985 euro - ES finansējums prognozētajai atmaksai no EK par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem (9 324 428 x 90 %);
162 690 euro – EK priekšfinansējuma maksājums par 2025. gadu (32 538 000 x 0,5 %).
2025. gadā – 8 157 035 euro, t.sk.:
7 994 345 euro - ES finansējums prognozētajai atmaksai no EK par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem (8 882 606 x 90 %);
162 690 euro – EK priekšfinansējuma maksājums (32 538 000 x 0,5 %).
2026. gadā – 4 917 024 euro - ES finansējums prognozētajai atmaksai no EK par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem (5 463 360 x 90 %);
2027. gadā – 1 680 926 euro - ES finansējums prognozētajai atmaksai no EK par veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem ((2 952 296 x 90 %) - 976 140 euro EK avansa maksājumi);
Indikatīvi prognozētais ieņēmumu finansējuma sadalījums pa gadiem var tikt precizēts atbilstoši ES normatīvā regulējuma izmaiņām.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
1. Detalizēts izdevumu aprēķins atspoguļots 2023.-2027. gadam.
Izdevumi paredzēti Programmā noteikto darbību īstenošanai, tostarp finansējums tehniskajai palīdzībai 5 % apmērā atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 36. panta 5. punkta b) iii) apakšpunkta nosacījumam.
Ņemot vērā ar 21.10.2022. EK lēmumu C(2022) 7658 final, apstiprināto Programmu un MK sēdes protokollēmuma “Rīkojums par Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam” projektu (23-TA-550), kā arī Programmas naudas plūsmas prognozes plānotie izdevumi:
2023. – 2027. gadā un turpmāk līdz Programmas īstenošanas beigām ir 38 365 498 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 38 280 000 euro, no tām:
36 457 143 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu (Likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” (turpmāk - vidēja termiņa budžets) iestrādāti – 36 457 143 euro);
1 132 161 euro - finansējums Programmas vadošās iestādes (LM) funkciju nodrošināšanai; (nav iestrādāti vidēja termiņa budžetā);
617 796 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai (vidēja termiņa budžetā iestrādāti – 617 796 euro)
72 900 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai (vidēja termiņa budžetā iestrādāti – 40 500 euro)
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 85 498 euro (vidēja termiņa budžetā iestrādāti – 85 498 euro).
Sadalījumā pa gadiem:
2023. gadā – 9 542 858 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 9 530 644 euro, no tām:
9 453 900 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu;
68 644 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai 6 mēnešiem;
8 100 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai 6 mēnešiem.
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 12 214 euro.
 2024. gadā – 9 336 642 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 9 324 428 euro, no tām:
8 995 026 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu;
175 914 euro - finansējums Programmas vadošās iestādes (LM) funkciju nodrošināšanai;
137 288 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai;
16 200 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai.
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 12 214 euro.
 2025. gadā – 8 894 820 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 8 882 606 euro, no tām:
8 553 204 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu;
175 914 euro - finansējums Programmas vadošās iestādes (LM) funkciju nodrošināšanai;
137 288 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai;
16 200 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai.
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 12 214 euro.
2026. gadā – 5 475 574 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 5 463 360 euro, no tām:
5 133 958 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu;
175 914 euro - finansējums Programmas vadošās iestādes (LM) funkciju nodrošināšanai;
137 288 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai;
16 200 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai.
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 12 214 euro.
2027. gadā un turpmāk līdz Programmas īstenošanas beigām – 5 115 604 euro, t.sk.:
attiecināmās izmaksas – 5 078 962 euro, no tām:
4 321 055 euro - finansējums pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai (SIF), t. sk., izmaksas komplektu iegādei, 7 % netiešās izmaksas PO par komplektu izdali un 7 % netiešās izmaksas PO par papildpasākumu īstenošanu;
604 419 euro - finansējums Programmas vadošās iestādes (LM) funkciju nodrošināšanai;
137 288 euro - finansējums Programmas sadarbības iestādes (SIF) funkciju nodrošināšanai;
16 200 euro - Programmas revīzijas iestādes (FM) funkciju nodrošināšanai.
neattiecināmās izmaksas (SIF) – 12 214 euro.
Indikatīvi prognozētais izdevumu finansējuma sadalījums pa gadiem var tikt precizēts atbilstoši ES normatīvā regulējuma izmaiņām, aktuālajai sociāli ekonomiskai situācijai.
3. Finansiālā ietekme
Programmas finansiālo ietekmi 2023.-2026. gadam veido Latvijas valsts līdzfinansējums (10 % no pieejamā Programmas finansējuma) un Programmas īstenošanas neattiecināmās izmaksas:
2023. gadā – 314 518 euro;
2024. gadā – 781 967 euro;
2025. gadā – 737 785 euro;
2026. gadā – 558 550 euro;
2027. gadā un līdz Programmas īstenošanas beigām indikatīvi – 3 434 678 euro.

Par Programmai nepieciešamo finansējumu 2024., 2025., 2026., 2027. gadam un līdz Programmas beigām LM, SIF un FM sniegs priekšlikumu valsts budžeta bāzes sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
Nepieciešamības gadījumā precizējumus gada finansējuma apjomā LM, SIF un FM lūgs pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Programmas īstenošanas nodrošināšanai tiek saglabāts nemainīgs 2014.-2020. gada plānošanas periodā apstiprinātais amata vietu skaits - 10 (desmit) (Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra sēdes protokola Nr. 65 31.§ 5. punkts), tajā skaitā LM – četras (4), SIF – piecas (5) un FM – viena (1).
Cita informācija

Atbilstoši panāktajai vienošanās ar EK un tās 21.10.2022. lēmumam C(2022)7658 final par Programmas apstiprināšanu nacionāli Programmas kopējā finansējuma 38 280 000 euro apjoms paliek nemainīgs un atbilst MK noteikumiem Nr. 381. Vienlaikus kopējā finansējuma apjoma dalījums pa avotiem ir precizēts, nodrošinot atbilstību Regulas Nr.2021/1057 10. pantam un tas ir šāds:
Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 32 538 000 euro, kas veido 90% no Programmas kopējā finansējuma;
valsts budžeta finansējums 5 742 000 euro, tai skaitā obligātais valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro, kas veido 10% no kopējā Programmas finansējuma.
Atbilstoši Regulas Nr.2021/1057 10. pantā noteiktajam Eiropas Sociālā fonda Plus ieguldījums Programmā ir 90%, tādējādi nacionāli Programmas kopējais finansējums nav samazināms, pārejot no 85% ES fondu līdzfinansējuma un 15% valsts budžeta līdzfinansējuma. Ņemot vērā minēto, nacionāli Programmas projektam iepriekš apstiprinātā valsts budžeta kopsumma 5 742 000 euro veido obligāto valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu 3 615 334 euro apmērā atbilstoši iepriekšminētajam un papildu nacionālo Programmas valsts budžeta finansējumu Programmas pasākumu īstenošanai 2 126 666 euro apmērā.

 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akta projektā iestrādātās normas ir līdzvērtīgas EAFVP DP piemērojamām normām (ienākumu slieksnis maznodrošinātām personām; izvēles iespējas - pa daļām vai uzreiz - atbalsta apjoma saņemšanai), par kurām 2022.gadā veiktas diskusijas ar EAFVP Konsultatīvo darba grupu (mērķa grupas intereses pārstāvošām organizācijām) un kuras piemērotas EAFVP DP īstenošanā.

Pārejās normas ir labvēlīgas zemu ienākumu un krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, saglabājot viņu tiesības uz pilnu atbalstu Programmas ietvaros, papildus nodrošinot elastīgus nosacījumus atbalsta saņemšanai pārejas posmā starp EAFVP DP un Programmu.

 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekme uz zemu ienākumu un krīzes situācijā nonākušo mājsaimniecību, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju situāciju ir labvēlīga, nodrošinot līdzšinējā EAFVP DP piemērojamus nosacījumus atbalsta saņemšanai, nesamazinot atbalsta apjomu, kā arī paredzot  elastīgus nosacījumus atbalsta saņemšanai pārejas posmā starp EAFVP DP un Programmu.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi